KISK:Účast na konferencích

Z WikiKnihovna

Nacházíte se na hlavní stránce kurzu Účast na konferencích (VIKBB15/VIKMB01). Tento předmět vyučuje PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (profil na MUNI). Jeho náplní je účast na odborné akci a vytvoření a nabídnutí ke zveřejnění zprávy o ní. V případě úrovně pro magisterské studenty je toto doplněno aktivním vystoupením na vybrané akci.

Podmínky ukončení

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY! Jsou řazeny podle posloupnosti, jak jimi musíte procházet a postupně je plnit.

 1. Výběr konference
  • Aby bylo možné konferenci pro tento předmět schválit, musí se tematicky vztahovat k našemu oboru, ale možné jsou také interdisciplinární přesahy. Akce musí být odborná, ne tedy popularizační. Také se nesmí jednat o školení.
  • Konference musí být minimálně dvoudenní, v případě jednodenních akcí musí být podmínky splněny pro dvě konference/semináře/workshopy. (Jednodenní akce musí trvat min. 4 hodiny.) V druhém případě je rozdělen i rozsah zprávy z akce (viz bod 6).
  • Při výběru můžete použít stránky na wiki vytvořené v minulých semestrech (viz bod č. 4). Dobrým zdrojem inspirace může být také kalendář Google, který obsahuje aktuální informace o (pro náš obor relevantních) konferencích. Kalendář je dostupný na stránkách KISK. Nebo se můžete zeptat svých vyučujících, garantů odborných specializací apod.
  • Veškeré výdaje spojené s konferencí si student/ka hradí sám/sama.
 2. Schválení konference
  • Pokud si vyberete konferenci pro splnění tohoto předmětu, která splňuje všechny podmínky (viz předchozí a následující bod), můžete přejít k dalšímu kroku, tj. registraci na wiki. Pokud si nejste naplněním některé podmínky jisti, doporučujeme ji zaslat pro schválení (pošlete e-mail adresu P. Kovářové s předmětem KONFERENCE).
  • Ke schválení jsou nutné tyto údaje: název konference, odkaz na oficiální webové stránky a stručnou anotaci konference. Co nejdříve dostanete odpověď SCHVÁLENO/NESCHVÁLENO. Ke schválení mi posílejte pouze konference, které ještě nejsou zaregistrované na wiki (viz bod č. 4).
  • Schvalovací krok tedy není povinný, ale při jeho vynechání na sebe berete riziko, že výstup nebude uznaný, pokud není splněno některé kritérium dané pro konference.
 3. Pokrytí zpráv
  • Z každé konference píše zprávu POUZE JEDEN student/JEDNA studentka. Pokud bude víc zájemců o konkrétní konferenci, rozhoduje, kdo první napsal a konferenci zaregistroval na wiki (viz bod 4).
  • Jedinou výjimku představují rozsáhlejší konference (3 a více dní, příp. celodenní paralelní sekce, např. Inforum, Knihovny současnosti…), v tom případě je ale nutné domluvit hranice zpráv, aby se obsahově nepřekrývaly.
 4. Wiki
  • Aby nedocházelo ke křížení a nemuseli jste mi opakovaně psát kvůli výběru nezadané konference, je vytvořena stránka, na které si budete SAMI tvořit seznam SCHVÁLENÝCH konferencí.
  1. Aktuální seznam: od semestru Podzim 2015 - registrujte se pro semestr!
  2. Seznamy konferencí tvořené v předchozích semestrech:
  • Stránku aktuálního seznamu zaregistrovaných akcí použijete dvakrát:
  1. při ověření, zda už konference není zabrána někým jiným,
  2. až budete chtít dát ostatním najevo, že si zabíráte konferenci, která splňuje podmínky předmětu, a sami si ji zde zaregistrujete (podle vytvořeného vzoru - jsou nutné všechny uvedené informace).
  • Konferenci schvaluji podle toho, zda odpovídá z odborného hlediska. Je tedy na Vás ověřit, zda již stejnou akci nemá zaregistrovánu někdo jiný. Vzhledem k ukládání historie změn na stránce je jednoduché zjistit, kdo první vložil záznam konference, pokud se objeví spor, že mají dva lidé zaregistrovánu stejnou akci.
 5. Účast na konferenci
  • Je nutné zúčastnit se celé akce. Není tedy možné zúčastnit se např. dvou dnů třídenní akce.
  • POZOR MAGISTERŠTÍ studenti musí navíc na akci sami vystoupit s příspěvkem. Možné je presentovat APLS projekt (mimo první povinné představení v rámci plnění podmínek předmětu APLS), ale přednášet či vést workshop musí ten, kdo akci zpracovává pro tento předmět. V případě vystoupení na akci pokryté jiným studentem lze část prezentace a tvorby zprávy rozdělit na různé akce (tj. na jedné účast aktivní v podobě prezentace, na druhé pasivní s tvorbou zprávy). V případě aktivní účasti bakalářů (prezentace vlastního odborného příspěvku) je možnost předmět ukončit s vyšší kreditovou hodnotou (3 kredity).
 6. Zpráva z konference/konferencí/jiných akcí k publikování, proto myslete na čitelnost:
  • Rozsah zprávy 15 000 znaků + kvalitní fotodokumentace. V případě více kratších (jednodenních) akcí je rozsah pro jednu poloviční, tj. 7 500 znaků na jednu jednodenní akci. Negativně je hodnoceno nedodržení rozsahu v obou směrech.
  • Pokud je Vámi popisovaná akce transdisciplinární, je nutné zprávu a Vaši pozornost v ní zaměřit na to, co je zde oborové a jak to posouvá Vaši odbornost v ISK, vztah k oboru by měl být ve zprávě jasně vyjádřený.
  • Znáte zajímavé video, trefný článek nebo infografiku, které se problematiky týkájí? Nebojte se je využít. Minimálně tři obrazové prvky jsou povinné (např. fotky z akce). Fotografie, grafy a a tabulky pomohou text oživit a strukturovat. Fotografie zašlete zvlášť v souborech ve formátu JPG, nejlépe ve zkomprimované velikosti. Jednotlivé fotografie pojmenujte tak, aby název souboru oodpovídal tomu, co fotografie obsahuje. Případně mohou být fotografie očíslovány a popisek bude doplněn v textu. Ve zprávě JASNĚ OZNAČTE, kam fotografie patří. Maximální počet fotografií k jedné zprávě z konference je 5.
  • Strukturu zprávy neroubujte na časovou posloupnost konference, čtenáře nezajímá, že se něco dělo ráno, v poledne nebo po obědě. Čtenáře může zaujmout i něco jiného, než Vás, stručně tedy popíšete každý příspěvek, stačí ale velmi stručně, ale dál se zaměřte na to, co si podle Vás zaslouží pozornost nejvíce. Vyberte si ty nejzajímavější příspěvky a události z konference a přidejte k nim svůj vlastní názor. Nezapomeňte si zaznamenat nejzajímavější výroky řečníků a ve zprávě je napsat v přímé řeči.
  • Nejlepší zprávy z konferencí vychází na Inflow. Čtou je desítky, někdy i stovky čtenářů. Je proto potřeba psát čtivě, lidsky a srozumitelně. Čtenáře musí zpráva hlavně něčím zaujmout. Pokud nebaví zpráva Vás, nebude bavit ani čtenáře.
  • Nespokojte se s prostým výčtem. Dejte textu přidanou hodnotu, Váš názor je to, co čtenáře zajímá. Psaní je tvořivé hraní se slovy, užívejte si ho.
  • Zpráva bude ve formátu DOC(X)/RTF, standardní velikost písma (12 bodů), text zarovnaný do bloku. Nezapomeňte uvést jméno autora zprávy, název akce a další příslušnosti hlavičky dokumentu. Zpráva musí obsahovat i ANOTACI a KLÍČOVÁ SLOVA.
  • Zpráva bude odeslána vyučující na E-MAIL nejpozději do SEDMI dnů od konání konference.
  • Držte se níže uvedených doporučení Jak psát zprávy z konferencí a seminářů. Tato doporučení byla vytvořena redakcí Inflow a mnou mírně zkorigována, aby odpovídala požadavkům časopisu Inflow i předmětu Účast na konferencích.
  • Po tom, co Vám napíšu, že k dané podobě zprávy nemám výhrady, odešlete finální verzi na e-mail redakce INFLOW (redakce@inflow.cz).
  • Ukázkou, jak má zpráva vypadat, může být např. zpráva ze semináře ICT ve vzdělávání a zpráva ze semináře Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2012a zpráva z konference Kniha ve 21. století.
 7. Co bude se zprávou
  • Zpráva bude publikována v časopise Inflow, pokud o tom redakce rozhodne (v každém případě musí mít zprávu pro své rozhodnutí, proto je v předchozím bodě požadavek na odeslání do redakce Inflow).
  • Je tedy možné, že zpráva bude napsána, schválena, ale na Inflow zveřejněna nebude. Pokud budou splněny všechny ostatní podmínky, zápočet Vám bude udělen i v tomto případě.

Jak psát zprávy z konferencí a seminářů

 • Zprávy z konference spadají na Inflow pod publicistický žánr reportáž. Je tedy vítán váš osobní pohled na problematiku, názor na příspěvky a na různé body prezentací, dojem z řečníků, dojem z reakce publika.
 • Při psaní se vždy ptejte: Bude to čtenáře zajímat? Oddělujte podstatné věci od nepodstatných. Tisíckrát lepší je napsat kratší poutavou zprávu než zdlouhavý popis „co bylo“.
 • To vše ale neznamená, že stačí zúčastnit se části akce a příspěvek vytvořit z ní nebo popisovat své osobní dojmy, které s akcí nesouvisí – stále se jedná o zprávu z odborné akce, takže o ní také musí referovat.
 • Ale nemusíte každému příspěvku věnovat stejný prostor - délku textu věnovanému různým tématům upravíte podle zajímavosti pro čtenáře.

Co nedělat

 • Anotace neznamená tři větné teze – pokud nevíte, jak má vypadat, určitě jako (budoucí) informační specialisté naleznete dostatek odborných zdrojů, které Vám to objasní.
 • U sloves se vyhýbejte trpnému rodu (pasivu), nevypadá to hezky. Ne „k prezentaci byl použit program“, ale „přednášející použili program“.
 • Nepoužívejte sloveso proběhnout. Akce neproběhla, ale akce se konala, uskutečnila, akci pořádali atp.
 • Nepište akademické tituly osob, v médiích se nepoužívají, nečtou se hezky.
 • Vyhýbejte se neznámým zkratkám! Když už musíte psát například o málo známé instituci s dlouhým názvem, musíte napoprvé napsat slovy její celý název a za něj do závorky uvést zkratku. Teprve potom používejte už jen zkratku.

Co dělat

 • Vymyslete poutavý, zajímavý, klidně lehce provokativní titulek (nadpis) vaší zprávy. Ideálně na 60 znaků včetně mezer. V titulku může být přímá řeč.
 • Použijte u každého příspěvku, který blíže popisujete, minimálně jednu přímou řeč. Použijte vždy takové věty řečníka, které by čtenáře zaujaly nejvíce.
 • Všímejte si detailů, každá maličkost se může hodit. Například trefná reakce posluchače z publika může zprávu velmi oživit.
 • Zkontrolujte si po sobě pravopisné chyby, čtenáři si chyb všímají a autorem jste Vy.