Zákon o veřejných zakázkách

Z WikiKnihovna

Autor: Jana Votroubková

O zákonu

Zadání veřejné zakázky slouží k uspokojení veřejných potřeb či zájmů na dodávku, službu nebo stavební práci. Mezi zadavatele patří nejčastěji stát a jeho organizace (viz ods. 2 § 2 zákona).Vznik právní úpravy má za úkol zamezit a potlačit jakoukoliv nekalou soutěž, znevýhodňování, korupci a podobné protizákonné chování při výběrovém řízení.

Členění zákona:

• Část první. Obecná ustanovení § 1 – 20

   Zabývá se předmětem úpravy, zadavatelem veřejné zakázky, relevantní činností, veřejnou zakázkou a jiné.

• Část druhá. Zadávací řízení § 21 – 85

  Obsahuje druhy a podmínky použití zadávacího řízení, jeho zahájení a průběh, zadávání dokumentace a technické podmínky, kvalifikaci, nabídku, otevírání obálek, ukončení zadávacího řízení.

• Část třetí. Zvláštní postupy v zadávacím řízení § 86 – 101

   Zde nalezneme předběžné oznámení a pravidelné předběžné oznámení, rámcové smlouvy, dynamický nákupní systém, elektronické aukce a další instituty.

• Část čtvrtá.Zvláštní postupy § 102 – 109b

   Upravuje soutěž o návrh, výběr subdodavatele v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti.

• Část pátá. Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele § 110 – 124

   Nalézají se zde námitky a dohled nad dodržováním zákona.

• Část šestá. Seznam kvalifikovaných dodavatelů, systém certifikovaných dodavatelů, zahraniční seznam dodavatelů, rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek § 125 – 145

• Část sedmá. Společná ustanovení § 146 – 157a

   Zabývá se uveřejňováním, komunikací mezi zadavatelem a dodavatelem, vzdělávacím programem, ochranou informací, náklady a poplatky, odůvodněním veřejné zakázky a jiné.

• Část osmá. Přechodná a závěrečná ustanovení § 158 – 160

• Část devátá.Účinnost § 161

Definice veřejné zakázky

Zákon definuje veřejnou zakázku podle § 7 zákona č. 137/2006 Sb. takto:

Veřejná zakázka

(1) Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základě písemné smlouvy.

(2) Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce (dále jen "druhy veřejných zakázek").

(3) Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu.

Komentář:

(1) Vzniká zde kruh v definici, když zákon popisuje veřejnou zakázku jako zakázku. Hlavní myšlenkou je, že zadavatel je platící a poskytovatel poskytující nebo provádějící. Veřejnou zakázku spolu uzavřou vždy na základně písemné smlouvy.

(2) Podrobnosti k druhům veřejných zakázek nalezneme v následujících paragrafech § 8 – 10 zákona.

      veřejné zakázky na dodávky:  viz § 8, veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci (dále jen "zboží"), a to zejména formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu nebo pachtu zboží nebo nájmu nebo pachtu zboží s právem následné koupě (leasing)

                                                           v praxi se jedná například o hromadný nákup počítačů do knihoven či nákup knih od nakladatele

     veřejné zakázky na služby: viz § 10, veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, která není veřejnou zakázkou na dodávky nebo veřejnou zakázkou na stavební práce

                                                           v praxi se může týkat výmalby interiéru knihovny

      veřejné zakázky na stavební práce: viz § 9

                                                           v praxi se mimojiné uplatňuje při budování nové pobočky knihovny

(3) Podrobnosti k veřejným zakázkám podle výše předkládané hodnoty nalezneme v § 12 zákona.

Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota podle § 13 bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb.

Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Veřejné zakázky a knihovny

Knihovny jakožto státní organizace mají ze zákona povinnost zadávat veřejné zakázky pro uspokojení svých potřeb či zájmů.

Zadání zakázky naleznete v knihovně a na jejich webových stránkách.

Pro ilustraci klikněte na odkaz veřejných zakázek Národní technické knihovny.


Použitá literatura

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.