Volné dílo

Z WikiKnihovna

Autor: Marta Janošová

Klíčová slova: volné dílo, užití volného díla, autorské právo, autor

Synonyma: --

Související pojmy: autorská majetková práva, volné užití díla

nadřazené: autorská práva, volné užití

podřazené: majetková práva

Charakteristika

„Koncepce autorského práva vychází z toho, že autor má časově omezenou výsadu, kdy rozhoduje o možnostech poskytnutí svého díla druhým osobám. Po uplynutí této lhůty se dílo stává volným dílem a je součástí společného vlastnictví.“ [3]

Volným dílem nazýváme tedy to dílo, které již není předmětem autorské ochrany. U tohoto typu díla již uplynula doba trvání majetkových práv a jeho užití není omezováno. Volné dílo smí být užito jakoukoli osobou, a to jakýmkoliv způsobem, například včetně jeho užití sdělováním veřejnosti, prostřednictvím internetu či rozšiřováním. [1] Při využívání volného díla nesmí být snižována jeho informační hodnota a vždy musí být uveden autor (je-li znám).

Volné dílo vždy vzniká podle předepsaných mechanismů, autor díla nemá žádnou možnost tento proces ovlivnit. Každé autorské dílo je již od okamžiku svého vzniku chráněno autorskými právy, která nemá autor možnost odvolat. Každá díla, tedy i ta volná, je potřeba chránit. Pokud se kdokoli proviní proti přirozenému stavu volných děl, např. jejich neoprávněným autorským přisvojením, tak musí být ze zákona potrestán. [3]

Užití volného díla

Volné dílo smíme užít tehdy, když uplyne doba trvání ochrany autorských majetkových práv. I u volného díla „však může stále přetrvávat postmortální ochrana, v rámci které je třeba užít dílo způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a uvést jméno autora.“ [4, s. 35]

Naplněné a nenaplněné právní podmínky volného díla

 Naplněné právní podmínky díla: 

Jedná se o takové právní podmínky, jejichž přezkoumáním zjistíme, zda je dílo volné. Hlavním předmětem naplněných právních podmínek je otázka autorství. Mezi podmínky, které se zabývají autory, patří:

- Identifikace počtu osob podílejících se na autorství:

Jestliže má dílo jednoho hlavního autora, ale na jeho tvorbě se podíleli i např. dva další spoluautoři, tak „v takovém případě se počítá obecná doba trvání ochrany (70 let) pro hlavního autora a pro posledního přeživšího spoluautora.“ [4, s. 36] Jakmile uplyne doba trvání ochrany autorských majetkových práv, tak je dílo následujícího kalendářního roku volné.

- Identifikace totožnosti autora:

Totožnost autora je buď známa, nebo neznáma. Pokud je totožnost známa, tak platí obecná doba trvání autorských majetkových práv od smrti autora (70 let). Jestliže však totožnost autora neznáme, tak bereme v potaz dobu zveřejnění prvního vydání díla a následné uplynutí 70 let od této doby. [4, s. 36]

- Identifikace dalších autorských vazeb:

Mezi autorské vazby patří např. autorské vazby ilustrátora, autora předmluvy či doslovu. Pokud těmto doprovodným autorům díla ještě neuplynula autorská majetková práva, tak je nutno tuto otázku řešit buď s doprovodnými autory nebo přímo s dědici či zákonnými nositeli majetkových práv a získat od nich povolení k oprávnění dílo užít.

- Vydavatel:

Pokud ještě neuplynula doba trvání ochrany díla od vydání vydavatelem (50 let), tak je nutno požádat o souhlas užít dílo i vydavatele.

 Nenaplněné právní podmínky díla:

Jedná se o takové právní podmínky, které je nutno použít, pokud se objeví problémy s držiteli autorských majetkových práv a tyto problémy je nutno řešit individuální licenční smlouvou. Mezi tyto problémy patří:

- Podílejícím se autorům na díle ještě neskončila doba trvání autorských majetkových práv, a proto je nutno kontaktovat autora nebo dědice autorského práva a žádat je o souhlas s oprávněním užít dílo.

- Nejsou známi dědicové autorských majetkových práv díla a nemohou tak udělit souhlas k jeho užití, pak není možné splnit právní podmínku k volnému užití díla. „V tomto případě není možné s dílem volně nakládat a je třeba dodržet ustanovení AZ, podle nichž je možné dílo za těchto okolností zpřístupnit a užít pouze na základě zákonných licencí, v elektronické podobě pouze na zařízení a v prostorách knihovny.“ [4, s. 37]

Použitá literatura

  1. AUJEZDSKÝ, Josef. Novelizovaný autorský zákon a „kopírování“ pro osobní potřebu [online]. c2010 [cit. 2010-12-31]. eAdvokacie. Dostupné z WWW http://www.e-advokacie.cz/cz/clanky/novelizovany-autorsky-zakon-a-kopirovani-pro-osobni-potrebu.html
  2. Česká republika. Zákon ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In Sbírka zákonů, Česká republika. 2000, 36, 121, s. 1658-1685. Dostupný také z WWW: <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/AutZak/Index.htm>.
  3. GRUBER, Lukáš. Manifest o volných dílech. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 6 [cit. 2010-12-31]. Dostupné z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/6255>. ISSN 1212-5075.
  4. OBSTOVÁ, Gabriela. Problematika a postup při naplnění právních podmínek díla volného pro užití a možnosti užití díla ve vztahu ke knihovnám. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, 2010. 51 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Věra Jurmanová Volemanová.