UX researcher

Z WikiKnihovna

POPIS PRÁCE

Pochopenie zákazníkov a vytváranie riešení, ktoré napĺňajú ich potreby sa stáva čoraz väčšou prioritou. To znamená, že rastie dopyt po UX výskumníkoch.

UX výskum slúži mnohým cieľom. Pomáha identifikovať, potvrdiť alebo vyvrátiť  predpoklady, nájsť spoločné črty v cieľovej skupine, rozpoznať ich cieľe, potreby, motivácie a stanoviť požiadavky na výsledný produkt. Výskum vnáša do práce informovanosť, zlepšuje chápanie, podporuje  správne rozhodovanie a zároveň odstraňuje domnienky z procesu dizajnu produktu. Výskumník pomáha UX tímu pochopiť, čo by mohlo spraviť zážitok z používania produktu zábavnejší, intuitívnejší a prístupnejší.

Rozdiel medzi UX researcher a UX designer:

UX researcher

Výskumník systematicky skúma, zisťuje a vyhľadáva. Cieľom je zistiť čo najviac nových skutočností a dosiahnuť nové závery. Výskum poskytuje možnosť identifikovať problémy a vyriešiť ich. Výskumník sa snaží pochopiť svet.

UX designer

Dizajnér vytvára formu a funkciu produktu, služby alebo systému. Cieľom je zdokonaliť zážitky a skúsenosti, aby boli bezpečnejšie, zdravšie, pohodlnejšie a zábavnejšie. Navrhuje zmeny vo svete. [1]

POVINNOSTI

 • ovplyvňovať zmeny vo všetkých fázach vývoja produktu pomocou nových zistení
 • vykonávať prvotný výskum
 • vniesť kontext a nadhľad do dizajnového procesu
 • jeho práca má viesť k novým záverom, zistiť fakty  a nájsť problémy
 • ovplyvňovať dizajnový proces z perspektívy konečného používateľa
 • na probém sa pozerať z pohľadu konečného používateľa
 • zistiť, kto je používateľ, v akom kontexte bude používať projekt alebo službu a čo potrebuje
 • vykonávať samostatný výskum zameraný na viaceré aspekty ako používatelia využívaju produkt
 • zhromažďovať a analyzovať správanie používateľov
 • pracovať s dizajnérmi, produktovými manažérmi, inžiniermi, výskumnými manažérmi
 • pochopiť a začleniť obchodné požiadavky do výskumu
 • jasne komunikovať s klientami, snažiť sa pochopiť ich potreby a odpovedať na ich požiadavky
 • obhajovať výsledky výskumov rôznym skupinám prostredníctvom písomných zpráv a ústnych prezentácii
 • pracovať ako súčasť tímu na vývoji výskumných zámerov
 • analýza a interpretácia získaných dát
 • zostavovať výskumné plány, vykonávať výskumné metódy a interpreovať nové zistenia
 • pripravovať písané správy a pracovné porady, kde zhrňuje výsledky výskumu

NÁPLŇ PRÁCE

Začiatok:

- učenie sa a o projekte a o požiadavkách zadávateľov

- štúdium potrieb a cieľov konečného používateľa

Metodológia:

1.Pozorovanie:

 • prvý krok: pozorovať svet okolo seba, výskumník sa musí naučiť vidieť
 • musí sa naučiť všímať si rôzne prejavy opýtaného (interview)
 • dôležité naučiť sa pozorovať, robiť si poznámky a vedieť rozpoznať vzory a súvislosti v rôznych skupinách ľudí

2.Pochopenie:

 • výskumník pracuje s mentálními modelmi

Mentálny model: je to obrázok, symbol, ktorý slúži ako reprezentácia vonkajšieho sveta a vzťahov medzi jeho rôznymi časťami. Je to súhrn predstáv, ktoré sa týkajú určitého problému alebo situácie.[2]

UX výskumníkm potrebuje chápať a správne interpretovať mentálne modely ľudí, s ktorými vykonáva rozhovory alebo testy, a to z 2 dôvodov:

 • člověk niekedy hovorí v skratkách, preto musí výskumník vedieť rozoznať tieto skratky založené na mentálnych modeloch a správne ich chápať
 • ak výskumník identifikuje mentálne modely používateľov, môže tieto informácie zdielať s dizajnérskym tímom a prispôsobiť tak dizajn produktu

3. Analýza:

Východiskom celého výskumu je analýza informácii z výskumu a ich prezentácia dizajnérskemu tímu.

Analýza zahŕňa identifikáciu určitých vzorov vo výskume, návrh riešení a vytvorenie odporúčaní.

DENNÉ ÚLOHY

Úlohy a práca výskumníka sa v každom projekte líši. Hlavné formy výskumu sú:

Rozhovory

 Rozhovor je overený spôsob komunikácie medzi výskumníkom a užívateľom.

Rozdelenie:

 • priamy rozhovor:  najbežnejšie, výskumník sa pýta špecifické otázky a užívateľ odpovedá.
 • nepriamy rozhovor:  rozpráva väčšinou užívateľ, výskumník počúva a do rozhovoru vstupuje iba vtedy, keď vyzýva užívateľa, aby poskytol bližšie informácie alebo vysvetlil určitý pojem.
 • etnografické interview:  pozorovanie používateľov, čo robia vo svojom prirodzenom prostredí. Cieľom je pochopiť rozdiely medzi tým, čo ľudia skutočne robia a čo hovoria, že robia.

Testovanie použiteľnosti

Hodnotenie produktu alebo služby ich testovaním skupinou používateľov. Ľudia plnia úlohy a výskumník ich sleduje a robí si poznámky.

Prieskumy a dotazníky

Získanie veľkého množstva informácii o skupine používateľov za krátky čas. Vhodné pre veľké skupiny užívateľov a pre zachovanie anonymity. Aplikácie:  Google Docs, SurveyMonkey.

A/B testy

Vhodné pri rozhodovaní medzi dvoma možnosťami (dva prístupy k domovskej stránke, dva štýly obsahu). Predstavenie obidvoch riešení užívateľovi a analýza, ktoré riešenie  lepšie spĺňa špecifický cieľ.

Card sorts

Užívateľ je oboznámený so súborom pojmov a tie má roztriediť do kategórii, ktoré si buď vytvorí sám alebo sú predom vytvorené. Cieľom je pochopiť vzťahy v obsahu.

Denníkové štúdie

Zaznamenávanie denných udalostí, úloh a vnímania používateľa okolo objektu výskumu. Cieľom je spoznať ich správanie a potreby v priebehu času.[3]

KARIÉRA

Platy UX výskumníkov v ČR:

Junior (menej ako 2 roky praxe): 30–40 tis. Kč

Senior (2-5 rokov praxe): 50–70 tis. Kč

Šedý vlas (6 a více rokov praxe): 150 tis. Kč

Poznámka: Uvedené sumy sú hrubé mesačné mzdy spolu s bonusmi a prémiami. [4]

 Plat UX výskumníka v USA:

Plat UX-researchera

[5]
-

VZDELANIE

Požadované minimálne vzdelanie:

 • 1.stupeň VŠ vzdelania (Bc)- Informatika, HCI, Psychológia, Informačná veda, kognitívne vedy + príbuzné obory
 • 2 roky praxe vo výskume, vo vývoji digitálních produktov, v marketingu

Preferované vzdelanie:

 • 2.stupeň VŠ vzdelania (Mgr., Ing.):  UX/UI design, psychológia, HCI, Informatika
 • 4 roky relevantních pracovných skúseností v obore

POŽADOVANÉ SCHOPNOSTI

 • vôľa a schopnost učiť sa nové výskumné metódy a analýzy
 • rozvinuté verbálne a písomné komunikačné zručnosti
 • skúsenosti s SQL, Python, HTML, CSS výhodou
 • internet, vyhľadávanie, skúsenosti s marketingom
 • znalosti štatistiky
 • vyjednávacie schopnosti, schopnosť spolupráce
 • cudzie jazyky: minimálne anglický – pokročilá úroveň: B2
 • empatický a komunikatívny
 • záujem o UX

PROFESNÉ ZDRUŽENIA

User Experience Professionals Association (UXPA):

 • zahraničná organizácia, ktorá podporuje UX špecialistov vo výskume, dizajne produktov a služieb.[6]

Asociace UX:

 • hlavným cieľom organizácie je formovať a rozvíjať lokálny UX trh, poskytovať podporu UX špecialistom a zvyšovať povedomie o HCI a UX.[7]

KNIHY

MIKE KUNIAVSKY, Elizabeth Goodman. Observing the user experience: a practitioner's guide to user research. 2nd ed. Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2012. ISBN 0123848695.

SAURO, Jeff. a James R. LEWIS. Quantifying the user experience: practical statistics for user research. Waltham, MA: Elsevier/Morgan Kaufmann, 2012. ISBN 9780123849687.

SHARON, Tomer. It's our research: getting stakeholder buy-in for user experience research projects. Waltham, MA: Morgan Kaufmann, c2012. ISBN 0123851300.

HALL, Erika a FOREWORD BY JEFFREY ZELDMAN. Justenough research. New York: A Book Apart, 2013. ISBN 1937557103.

ROZŠIRUJÚCE ČLÁNKY

When to Use Which User-Experience Research Methods (CHRISTIAN ROHRER, October 12, 2014)

When to Test: Incorporating User Testing into Product Design (JESSICA DUVERNEAY, March 4, 2013)

Setting Clear Objectives for Your UX Research  (KI ARNOULD, February 5, 2015)

UX BLOGY

UX Booth

UXmatters

UX Movement

52 Weeks of UX

UX Myths

Nielsen Norman Group 

VYSIELANIA (ANJ) 

Dollars to Donuts

UXPod

KURZY

Introduction to UX Research[8]

Foundation of Design Research[9]

 

POZNÁMKY

 1. CAR, Ashley. UX Research x UX Design. Interactions [online]. 2013 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: <http://interactions.acm.org/blog/view/ux-research-vs.-ux-design>.
 2. Mentální model. Wikipedie [online]. 2016 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Ment%C3%A1ln%C3%AD_model>.
 3. Complete Beginner’s Guide to UX Research. UX Booth [online]. 2016 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: <http://www.uxbooth.com/articles/complete-beginners-guide-to-design-research/>.
 4. Asociace UX. Platy UX specialistů v ČR. Slideshare [online]. 2014 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: <http://www.slideshare.net/sigchi/platy-vux-35376958>.
 5. User Experience Researcher Salary. PayScale [online]. 2016 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: <http://www.payscale.com/research/US/Job=User_Experience_Researcher/Salary>.
 6. User Experience Professionals Association [online]. [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: <https://uxpa.org/>.
 7. Asociace UX [online]. [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: <http://www.asociaceux.cz>.
 8. NEWMAN, Mark. Introduction to UX Research. EdX [online]. 2016 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: <https://www.edx.org/course/introduction-ux-research-michiganx-uxr1>.
 9. ACAYO, Peny a Andy SCHWANBECK. Foundations of Design Research. Linda.com [online]. 2015 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: <https://www.lynda.com/Design-Foundations-tutorials/Foundations-Design-Research/182890-2.html>.


ZDROJE

LANOUE, Spencer. Getting Started as a UX Researcher: Tips and Resources. User Testing Blog[online]. 2015 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: https://www.usertesting.com/blog/2015/05/28/getting-started-as-a-ux-researcher-tips-and-resources/

User Experience Professionals Association [online]. [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: https://uxpa.org/

CHENG, Natalie. What is UX Research and Why Should I Care? Chai One [online]. 2014 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: http://chaione.com/what-is-ux-research-and-why-should-i-care/

User Experience Researcher. Google+ [online]. [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: https://www.google.com/about/careers/search#!t=jo&jid=3822002&

User Research. UX Matters [online]. [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: http://www.uxmatters.com/topics/user-research/