UX design

Z WikiKnihovna

Autor: Anna Kultová

Klíčová slova: user experience design

Synonyma: UXD

Související pojmy:

nadřazené:

podřazené:


UX design je zkratkou pro User eXperience Design. Je to široký pojem, který vysvětluje všechny aspekty lidské zkušenosti se systémem. Tato zkušenost zahrnuje i rozhraní, grafiku, design, fyzickou interakci a manuál [1]. Dále se tento termín vykládá jako snaha o vytvoření soudržného, prediktivního a především žádoucího designu.

UXD je často spojován se termínem „usability“, tedy použitelnost - pro UXD je důležité, aby věc, kterou vyprodukuje byla použitelná. Občas je tento pojem zaměňován se zkratkou UI - User Interface, které s pojmem souvisí (protože UI je na UXD navázáno), ale není to totéž [2].


Prvky UXD

Visuální design

Tento pojem je také známý pod pojmem grafický design nebo vizuální komunikace. Účelem vizuálního designu je využívání vizuálních prvků jako jsou barvy, obrázky, symboly atd., které předávají určitou zprávu lidem, které je vnímají. Vizuální design se řídí zákony Gestalt psychologie a vizuální percepcí, aby byl schopen vytvořit použitelnou vizuální komunikaci [3]

Informační architektura

Tento prvek UXD se zabývá tříděním informací, jejich uspořádáním a vhodným pojmenováním. Úkolem informační architektury je usnadnit zpětné vyhledávání relevantních informací jejich vhodnou organizací, navigací a reprezentací. [4].

Interakční Design

Existuje mnoho názorů a pochopení na Interakční Design a způsob, jakým poskytuje potěšení koncovému uživateli. Co je ale zcela jisté je, že správný User eXperienced Design vyžaduje interakční design, který pomáhá určit co je nejlepší pro koncového uživatele. Ve své práci berou designéři v potaz několik zásad:

- vytvořit rozmístění rozhraní

- definovat nejlepší interakční vzorec vhodný pro daný kontext

- charakteristiky a informace, které jsou pro uživatele důležité

- vytvořit intuitivní rozhraní

- udržet konzistenci v systému

- zahrnout do designu uživatelovy potřeby, které jsou zjišťovány a sbírány během uživatelského vyhledávání

Použitelnost:

Použitelnost znamená šíři, do které může být produkt používán k dosažení určitých cílů s účinností, efektivitou a uspokojením ve specifickém kontextu užití výrobku [5]. Použitelnost je spojená s člověkem a nástroji, které používá, ať už digitální nebo analogové. Použitelnost protíná se lidskou schopností používat systém nebo aplikaci. A právě proto, není vždy zaručeno, že použitelnost ovlivní zážitek pozitivním směrem.

Přístupnost

Přístupnost systému znamená jednoduchost s jakou je systému dosaženo, jednoduchost jeho používání a porozumění jeho obsahu, charakteristikám a informacím [6].

HCI

Human - Computer Interaction, tedy interakce mezi člověkem a počítačem je hlavním přispěvatelem UXD díky jeho důrazu na lidské hledisko výkonu spíše než na hleisko pouhé použitelnostii. Poskytuje také výsledky výzkumu, který podává informace o zlepšení systému pro lidi [7]

Designéři

User eXperienced Design je vysoce multidisciplinární obor, který slučuje dohromady oblasti psychologie, antropologie, architektury, sociologie, informační vědy, grafického designu, průmyslového designu a kognitivní vědy. UX designér je tedy člověk, který se zaměřuje na různé, multioborové aspekty interakce uživatele a produktu. Produktem může být kamenný obchod, web, služby apod. Cílem práce UX designéra je navrhnout produkt, který bude mít dobrý uživatelský prožitek (http://blog.lupa.cz/uxdesign/n/ux-designer/).


Poznámky:

  1. Peter in Conversation with Don Norman About UX & Innovation. MERHOLZ, P. Adaptive Path [online]. 2008 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.adaptivepath.com/ideas/e000862
  2. User Experience = uživatelský prožitek. KOMÁR, J. Seo Slovnik [online]. 2011 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.seo-slovnik.cz/slovo/user-experience/
  3. LYNCH, Patrick J a Sarah HORTON. Web style guide: basic design principles for creating Web sites. 3rd ed. New Haven [Conn.]: Yale University Press, c2008, xiii, 338 p. ISBN 03-001-3737-0. Dostupné z: http://webstyleguide.com/wsg3/7-page-design/3-visual-design.html
  4. Informační architektura. Jan Štráfelda [online]. 2021 [cit. 2021-03-04]. Dostupné z: https://www.strafelda.cz/informacni-architektura
  5. International standards for HCI and usability. ISO 9241-11: Guidance on Usability (1998) Usability net [online]. 1998 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.usabilitynet.org/tools/r_international.htm#9241-11
  6. MYHILL, C. Accessibility.User Experience Design [online]. 2007 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.userexperiencedesign.co.uk/accessibility/
  7. Definition of HCI , CHAPTER 2: Human-Computer Interaction,ACM SIGCHI Curricula for Human-Computer Interaction. Dostupné online http://old.sigchi.org/cdg/cdg2.html#2_1.