Uživatelské výzkumy

Z WikiKnihovna

Uživatelské výzkumy jsou metody, které zkoumají chování, motivaci a potřeby uživatelů s cílem získání podnětů ke zlepšení produktu nebo služby.

Základní dělení je na metody kvalitativní a kvantitativní matody.

Příklady některých metod uživatelského vyzkumu:

Metody uživatelského výzkumu

Při rozhodování o tom jakou metodu výzkumu bychom měli zvolit, je klíčový cíl výzkumu.


V současnosti je běžné používat kombinaci obou přístupů. Toto bývá označováno jeko Smíšená metoda.

Kvantitativní metody

Kvantitativní výzkum se zabývá získáváním dat o četnosti výskytu něčeho, co již proběhlo nebo probíhá nyní. Vyjímečně sleduje budoucnost. [1]

Účelem je získat měřitelná číslená data pro motivy, mínění a postoje vedoucí k určitému chování. Je důležité získat dostatek dat abychom dosáhli statisticky významného vzorku a v zásadě se tedy snažíme o to, abychom pracovali s co největším množstvím dat.

Zjednodušeně se dá říci, že jde o to, zodpovědět otázku *"kolik?"*.

Příklady kvantitativních metod:

  • Dotazníky
  • Webová analytika
  • A/B testovani

Kvalitativní metody

Kvalitativní výzkum hledá motivy, příčny, postoje apod. prostřednictvím práce s jednotlivci nebo malými skupinami[1]

Kvalitativní výzkum odpovídá na otázku *"proč?"*.

Příklady kvalitativních metod:

  • Persony
  • Třídění kartiček
  • Prototypování

Sběr primárních dat

Pro realizaci samotného výzkumu je

Existuje velké množství metod pro provádění uživatelských výzkumů. Ideální je kombinovat více metod a aplikovat úpravy které byly potvrzený vícekrát. Další metody naleznete například na 100metod.cz

Použité zdroje

  1. 1,0 1,1 KOZEL Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 151-181. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3527-6.