Uživatel:Čtenářství2

Z WikiKnihovna

Pojem čtenářství je často a správně spojován se čtením knih. Za tímto slovem se ale skrývá činností více. Mezi ty nejdůležitější patří rozvoj a spolupráce s různými vzdělávacími institucemi, od škol, po knihovny a další. S tím dále souvisí další činnosti a akce, které pomáhají četbu rozvíjet a šířit dál. Čtení by tak mělo být nedílnou součástí života každého jedince a začít by se mělo v tom nejmenším věku. 

Definice

„Čtenářství vyjadřuje aktivní vztah k četbě a literatuře vůbec. Je vnímáno jako důležitý faktor kultivace a socializace jedince, a proto se dá předpokládat, že jeho úroveň do jisté míry ovlivňuje i celkovou vzdělanost národa. V posledních letech byla provedena empirická šetření, která naznačují tomu, že rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti vyžaduje výraznější podporu. (výsledky mezinárodních výzkumů čtenářství 1994, 2001.) Tato podpora by kromě podstatné proměny výuky čtení a způsobu jeho využití ve škole měla zahrnovat spolupráci širší zainteresované veřejnosti – rodičů, knihovníků, nakladatelů, ale i médií atd.“[1]

Nadřazené a podřazené pojmy

Nadřazené

 1. Čtenářství - Záliba ve čtení. (Čtenářství se liší od čtení tím, že je vždy spojeno se záměrnou dobrovolnou činností, se zálibou.)[2]
 2. Čtení - Proces vnímání textu zrakem a porozumění smyslu textu. [3]
 3. Čtenář: 

- nejen osoba aktuálně čtoucí
- z časového aspektu souborně ten, kdo čte a četl
- člověk, který využívá četbu jako jednu z forem sociální komunikace
- čte (knihy) a deklaruje jejich obsah

Podřazené

 1. Kniha - Rukopisný, tištěný nebo jakýmkoliv způsobem rozmnožený dokument, který je graficky a knihařsky zpracovaný do tvaru svazku a tvoří myšlenkový a výtvarný celek.[4]
 2. Bibliofilie -  „Láska ke knihám, zaujetí pro sběratelství knih.“ Zastaralejší výraz je knihomomilství.[5]
 3. Bibliofobie - Patologický odpor vůči knihám (opak bibliofilství). Osoba postižená bibliofobií (nazývaná bibliofob) se pokud možno vyhýbá knihám.[6]
 4. Čtenářská gramotnost - Schopnost jedince porozumět textu, přemýšlet o něm a využívat jej za účelem dosažení svých cílů, rozvoje svých znalostí a schopností a aktivní účasti ve společnosti.[7]
 5. Čtenářské návyky - Způsob chování, jakým čtenář zachází s knihou (např. jak ji získává, čte apod.). Do čtenářských návyků se promítají některé rysy osobnosti - pečlivost, svědomitost, důslednost, vytrvalost apod.[8]
 6. Čtenářská identifikace - Zaujetí četbou, při němž se čtenář vžívá do postavení literárního hrdiny, ztotožňuje se s jedincem nebo skupinou, kteří mu imponují, vžívá se do doby a prostředí literárního příběhu. Do fantazijního světa promítá své touhy, dosahuje v něm cílů a odměn, které ve skutečnosti získat zpravidla nemůže.[9]
 7. Čtenářská potřeba - Informační, kulturní, estetická, vzdělanostní potřeba, která se uspokojuje prostřednictvím čtení.[10]
 8. Čtenářský zájem - Specifický motiv kulturní a poznávací aktivity jedince, který se projevuje jako relativně stálé zaměření osobnosti na výběr a čtení určitých žánrů anebo typů textů. Vzniká ze sociogenních potřeb a je úzce spjatý s motivací.[11]

 

Aktivity spojené se čtenářstvím

Rosteme s knihou

Kampaň má za úkolpomoci rodičům rozvíjet u jejich dětí jejichčtenářskou dovednost. Rosteme s knihou na svých stránkách nabízí poradenství pro rodiče v podobětipů jak děti přimět ke čtenípo doporučení kvalitní literatury pro děti. Jsou vyhlašoványsoutěže na podporu čtenářství a ohlašovány kulturní události spojené sečtenářstvím jakonapříkladvýstavy.[12]

 

Celé Česko čte dětem

Důvodem existence kampaně Celé Česko čte dětem je vyzývat rodiče aby dětem předčítali pro jejich duševní rozvoj a rozvíjející se zájem o literaturu už od raného dětství.[13]

 

Čítárny

Informačně vzdělávací portál o literatuře určený k individuálnímu vzdělávání. Portál obsahujerůznorodé články týkající se čtenářství.[14]

 

ČTEnářův SYmpatický RÁDce

Projekt vytvořený studenty KISK řeší problematiku nepřeberného množství literatury na trhu a snaží se vytvořit tématické sady knih, doporučovat jak při výběru knih postupovat, doporučovat knihy podle typů čtenářů apod.[15]

 

Biblio Help

Biblio Help se zaměřuje na problematiku léčby knihou tzv. biblioterapii. Web obsahuje databázi knih rozdělenou dle vhodnosti pro řešení různých tíživých životních situací a také poradenství, jak při takové terapii postupovat.[16]


iLiteratura

Neziskový projekt internetového literárního časopisu se zaměřuje na dvě problematiky. Zaznamenává aktuální stav knižní nabídky v ČR i v zahraniční. A slouží jako archív až s 8 000 tisíci texty. Vznikal v letech 2000 až 2002.[17]

 

Noc s Andersenem

V rámci nutného nového přístupu knihoven ke svým klientům je projekt Noc s Andersenem, který je zaměřen k získávání a udržení zájmu dětí a mladé generace o čtenářství, specificky dětské čtenářství, čímž je možno vytvořit prostor pro zkvalitnění současného způsobu dětského života. Jedním ze způsobů je dát dětem osobní příklad a na bázi zajímavé akce ukázat dětem, že kniha a její četba není jen nutnou a nezáživnou povinností, často vyplývající z tradičně předkládaných školních úkolů. Noc s Andersenem přináší, při nočním pobytu v prostorách knihovny pro dětské účastníky, nejenom čtení pohádek, ale především řadu soutěží a her, to vše při aktivním zapojení dětí a tím zatraktivnění jak vlastní četby, popularizaci obsahu čtené literatury, tak i ukazuje prostředí knihoven, které se v tomto kontextu jeví mnohem přátelštější. Projekt Noc a Andersenem byl prezentován i na společném semináři odborníků ze Svazu knihovníků a informačních pracovníků s Goethe Institutem, který proběhl v Praze v roce 2007 pod názvem „Čtenářství, jeho význam a podpora: Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo.“[18]

 

Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu (IBBY)

Jedná se o mezinárodní neziskovou organizaci UNESCO

Činnosti:

 • usilovat a pečovat o vysokou uměleckou a obsahovou úroveň literaruty pro děti a mládež
 • podporovat literární tvorbu pro děti a mládež včetně její všestranné propagace
 • výzkum a odborné bádání v oblasti literatury pro děti a mládež
 • mezinárodní spolupráce a snaha o porozumění mezi národy prostřednictvím literatury pro děti a mládež
 • podpora osob, které jsou prostředníky mezi literaturou a dětskými recipienty
 • národní i mezinárodní propagace a podpora české literatury pro děti a mládež
 • organizace konferencí, sympózií, profesních setkání, seminářů a tvůrčích dílen
 • organizace soutěží a cen literatury pro děti a mládež
 • vydavatelská činnost včetně vlastních propagačních materiálů a tiskovin
 • spolupráce s předními odborníky v dané oblasti a dále s jednotlivci, skupinami a organizacemi obdobného zaměření v dané zemi a v zahraničí.
 • bádání a podpora bádání v oblasti literatury pro děti a mládež
 • prezentační, popularizační a iniciační činnost ve vztahu k literatuře pro děti a mládež
 • financování svých aktivit[19]

 

Zlatá stuha

Výroční cena Zlatá stuha je celostátní ocenění v oblasti knižní tvorby pro děti a mládež v České republice. Jejím posláním je ocenit významné a hodnotné tvůrčí i ediční činy a vyjádřit tímto způsobem kulturní i společenskou prestiž jak oceněných děl a jejich autorů, tak i tvorbě, vydávání a šíření kvalitních knih pro děti a mládež jako celku.

Ceny jsou udíleny ve čtyřech oblastech české knižní tvorby pro děti a mládež:

 1. Původní česká slovesná tvorba
 2. Překlad
 3. Výtvarná tvorba
 4. Komiksová tvorba[20]

 

Stěžejní díla k tématu

ŠIMEČEK, Zdeněk a Jiří TRÁVNÍČEK. Knihy kupovati...: Dějiny knižního trhu v českých zemích. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2404-6

Kniha popisuje dějiny obchodu s knihami v regionu českých zemí od středověku až do současnosti. Zabývá se vrcholnými momenty knižního trhu i jeho propadu s rozborem skutečností které tento vývoj provázely. Text pojednává nejen o českých dílech, ale zahrnuje i ostatní etnika a jazykové varianty německé, slovenské a židovské. Součástí jsou přehledy o vydavatelstvích, tiskárnách, knihkupectví a také o knihovnách.

 

ŠLAPAL, Miloš, Hana KOŠŤÁLOVÁ a Ondřej HAUSENBLAS A KOL. Metodika Rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. Nový Jičín: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum. ISBN 978-80-905036-8-7

Publikace shrnuje metodiku rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti pro aplikaci při výuce žáku. Obsahuje definici, co je to čtenářská gramotnost, konkretizuje dílčí dovednosti i metody. Další částí je návod, jak rozvíjet beletristické čtení a rovněž jak pracovat s odbornými texty. V závěru jsou na konkrétních případech ukázány vstupy a práce s nimi při výuce.

 

ZACHOVÁ, Alena, Petra BUBENÍČKOVÁ, Michal ČUŘÍN, Vanda VANÍČKOVÁ, Martin MARKOŠ a Eva IZÁKOVÁ. Rozměry čtenářství. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-80-7435-233-1

Publikace obsahuje výsledky výzkumů, které byly zaměřeny na oblast čtenářství a čtenářské gramotnosti ve školství. Seznamuje a definuje příčiny snižujícího se zájmu mladé generace o čtení knih, specifikuje a předkládá návrhy změn ve školství. Ukázán je také náhled na přínosy, které žáci nacházejí nebo postrádají v literatuře.

 

ZACHOVÁ, Alena. Čtenářství a čtenářská gramotnost. Vlkov: Vlkov: Helena Rezková, 2013. ISBN 978-80-904449-7-3

V publikace je rozebrána stav čtenářů a čtenářské gramotnosti dětí na druhém stupni základních škol. Předkládá charakteristiky čtenářství a čtenářské gramotnosti, které by se neměly směšovat. První část obsahuje výstupy o čtenářství v mezinárodním kontextu, druhá část je zaměřena na čtenářskou gramotnost. Výstupy z obou částí ukazují na skutečnost, že systém současného školství, stále vycházející z letitých postupů předkládání literatury žákům při výuce, nezachytil trendy změn v možnostech a přístupu ke knize.

 

ŠVEHLA, Jaroslav. Jan Otto: Kus historie české knihy. Jinočany: H+H Vyšehradská, 2002. ISBN 80-7319-010-9

Kniha vycházející z dochovaného archivu nakladatelství Otto, která prezentuje rozmach českého české společnosti a umění a jeho srovnatelnost s okolním kulturním světem. To vše na kulise významného českého nakladatelství devatenáctého století, které vytvořilo pro české prostředí jedinečný prostor pro poznání a rozvoj vlasteneckého českého cítění prostřednictvím tištěného slova. Seznamuje čtenáře s fakty, které rozšiřují znalosti dnešního člověka o přínosu Jana Otta českému národu a představuje celý rozsah vydávaných knih, tedy nejen v podvědomí všech zakotvený Ottův slovník naučný.

 

TRÁVNÍČEK, Jiří. Čtenářská republika: Generace Fenomény Životopisy. První. Brno Praha: Host, 2017. ISBN 78-80-7491-850-6

Publikace představuje, na podkladě anonymních čtenářských životopisů trojí pohled na čtenářství v české regionu. Jsou prezentovány tři úhly pohledu, generační (generace rozhlasová, televizní, počítačovou a internetovou), druhý úhel pohledu je představen tematickými průsečíky, třetí potom představuje čtenářské typické životopisy.

 

KRÁLÍK, Oldřich. Osvobozená slova. Praha: TORST, 1995. ISBN 80-85639-59-9

Kniha představuje výbor z celoživotního díla bohemisty, literárního vědce, historika, pedagoga a kritika Oldřicha Králíka. Jeho dílo zejména historická pojednání zasahují od Kosmase po Karla Čapka. Kniha obsahuje části, které ukazují v různých historických úrovních, sociálních a kulturních úrovních rozvoj čtenářství v českém regionu. Výbor uspořádal Jiří Opelík.

 

NOVOTNÝ, Jan. Václav Matěj Kramerius. Praha: Melantrich, 1973. ISBN 32-019-73-02-4

Monografie zachycuje život a dílo Václava Matěje Krameria, publicisty, zakladatele a vydavatele prvních českých novin. Obsahuje především jeho vztah k vlasti, českému jazyku a v činnosti jeho nakladatelství Česká expedice i vlasteneckou činnost spojenou s výchovou prostého člověka k národnímu uvědomování. Jeho činnost umožnila českým vlastencům aktivní přístup k literární tvorbě i čtenářství. Kniha obsahuje i ukázky z díla V.M. Krameria.

 

Čtenářství, jeho význam a podpora: Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo. Praha: Aktuality SKIP, 2007. ISBN 80-85-851-18-0.

Obsahem sborníku jsou přednášky ze semináře pořádaného Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR a Goethe Institutem Praha v roce 2007. Na srovnání výzkumů v oboru čtenářství a jejich srovnání mezi Českou republikou a Spolkovou republikou jsou provedeny rozbory stavu v obou zemích a předloženy teze pro rozvoj a spolupráci na tomto téma.

 

TRÁVNÍČEK, Jiří. Čteme?: Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. Brno: Host, 2007, 208 s. ISBN 978-80-7294-270-1

Kniha seznamuje s výsledky prvního reprezentativního výzkum zabývajícího se čtenáři a čtením v českém jazykovém prostoru, organizovaném Národní knihovnou ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Zahrnuje přehledy, kolik knih čtenáři kupují, populárnost jednotlivých spisovatelů, podíl knihy versus časopisy, a sledování TV. Představuje relativně dobrou úroveň literární kultury obyvatel České republiky.

 

TRÁVNÍČEK, Jiří. Čtenáři a internauti: Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení. Brno: Host, 2011, 192 s. ISBN 978-80-7294-515-3

Kniha představuje výstupy z průzkumu čtenářů a čtení v České republice. Ukazuje, co čtenáře v ČR zajímá, podíl mezi kupovanou knihou a jejím půjčování v knihovnách a razantním nástupem e-knih. Specificky je představeno nové médium čtení v digitálním prostředí. Součástí jsou i statistické údaje co se čte, kolik knih se vydává, četnost návštěv knihoven a také popsány informační zdroje o vydávaných knihách, časopisech, podíl beletrie. Porovnává přístup ke knihám v okolních zemích.

Významné osobnosti

Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A.

Literární teoretik a historik zabývající se výzkumem čtenářské kultury, interpretací a hermeneutikou. Mezi léty 1991 až 2003 vyučoval na katedře české a slovenské literatury a literární věy (dnes Ústav české literatury a knihovnictví) Filozofické fakulty MU v Brně. V letech 1997 až 2003 se stal jejím vedoucím.[21]

V roce 1996 byl jmenován členem redakční rady časopisu Host. V roce 2003 se stal členem redakční rady časopisu Česká literatura. Zprvu se zaobíral soudobou básnickou tvorbou, později se začal zabývat vývojem české poezie druhé poloviny dvacátého století. Zabývá se také problematikou interpretace literárního díla.
Mezi jeho nejvýznamnější díla v oblasti čtenářství patří: Česká čtenářská republika. Generace – fenomény – životopisy, Překnížkováno. Co čteme a kupujeme, Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize.[22]

 

Shiyali Ramamrita Ranganathan

Byl indický matematik a knihovník. Byl označován jako „Otec knihovnictví“ a řadí se mezi největší osobnosti knihovnictví 20. století. Krom dvojtečkového třídění je autorem i pěti zákonů knihovnictví. Den jeho narození je v Indii označován jako „Národní knihovnický den“.

Po vystudování matematiky, kterou následně mohl učit nebyl spokojený s podmínkami a postavením učitelské obce. Začal pracovat na Madradské univerzitě coby knihovník. Pro podmínky přijetí musel absolvovat studium na Londýnské univerzitě ve Velké Británii. Chtěl pozvednout úroveň knihovnictví v Indii pomocí vědeckých metod.

Sepsal pět zákonů knihovnictví:

 1. Knihy jsou určeny pro použití.
 2. Každý čtenář má svou knihu.
 3. Každá kniha má svého čtenáře.
 4. Ušetřete čas čtenáře.
 5. Knihovna je rostoucí organismus

Druhý a třetí zákon se týkají čtenářství, kdy je důležité jak se kniha dostane ke správnému čtenáři aby vliv čtení měl žádoucí účinky na jedince.

Mezi jeho nejvýznamnější publikace patří:

 • Ranganathan, S. R. (1931). The Five Laws of Library Science. Madras Library Association (Madras, India) and Edward Goldston (London, UK).
 • Ranganathan, S. R. (1933). Colon classification. Madras: The Madras Library Association; London: Goldston.
 • Ranganathan, S. R. (1934). Classified catalogue code. Madras; London: Madras library association; E. Goldston.
 • Ranganathan, S. R. (1937). Prolegomena to library classification. Madras, Madras library association; London, E. Goldston.[23]

 

 

Ralph R. Shaw

Byl americký knihovník, bibliograf, výzkumník, pedagog, vydavatel, expert na autorská práva a inovátor informační vědy. V letech 1956 až 1957 byl prezidentem Americké knihovnické asociace (ALA) Patřil k nejkreativnějším knihovníkům, kteří kdy pracovali ve Spojených státech.

Vymyslel vlastní model pojizdné knihovny (bookmobile) a zjednodušil systém pro sledování zpožděného vrácení knih. Ve svém povolání kladl důraz na práci s knihami pro lidi.[24]

 

Jiří Mahen

Vlastním jménem Antonín Vančura. Básník, prozaik, dramatik, novinář, publicita a zakladatel brněnské městské knihovny. Prosazoval knihovny jako veřejná studijní zařízení. Požadoval zpřístupnění odborných knihoven široké veřejnosti a hmotné zabezpečení veřejných knihoven.[25]

 

Johannes Gutenberg

Vynalezce technologie mechanického knihtisku pomocí pohyblivých liter. Pomocí jeho vynálezu se mohlo rozšířit čtenářství mezi další vrstvy tehdejší společnosti. Jeho nejstarší datovaný tisk pochází z roku 1448 a jedná se o kalendář (Almanach auf das Jahr 1448). Nejznámějším dílem je 42-řádková Bible vytištěná na papír a pergamen. Dochovalo se 48 kusů[26]

Instituce

Sukova knihovna

Sukova studijní knihovna literatury pro mládež je součástí Pedagogické knihovny J. A. Komenského a tvoří největší sbírku literatury pro děti a mládež v ČR od konce osmnáctého století do současnosti. Nachází se zde nejen dětská literatura v češtině (a slovenštině), ale i časopisy pro děti a mládež.[27]

 

Stiftung Lesen

Německá nadace na podporu čtenářství dětí (i vyšších věkových kategorií), která spolupracuje s různými státními a vědeckými orgány. Na podporu čtenářství jsou vytvářeny nejen různé výzkumy, ale i projekty. Např. „Welttag des Buches“.[28]

 

IFLA: Literacy and Reading Section

International Federation of Library Associations and Institutions má sekci na podporu čtenářství a gramotnosti, která slouží spíš jako rozcestník s dalšími odkazy, které mají členům IFLA i široké veřejnosti pomoci v jejich snažení.[29]

 

ALA: Recommended Reading

American Library Association zaštiťuje doporučování četby pro různé věkové kategorie (děti, dospívající, dospělí). Ale i podle dalších kritérii. Stránka slouží i jako rozcestník s odkazy na různé kolekce a další dokumenty, které mají především pomoci knihovníkům (ale i veřejnosti jako takové).[30]

 

Svaz českých knihkupců a nakladatelů

Svaz je registrovaná jako občanské sdružení, které sdružuje knihkupce nakladatele a distributory. Pro širokou veřejnost pořádá aktivity jako je Cena Jiřího Ortena pro mladé autory, bibliografická databáze vydaných knih, pravidelný týdenní žebříček prodaných tištěných knih, výroční Zpráva o českém knižním trhu, kampaň na podporu knihy “Kniha ti sluší”, vydává periodikum Knižní novinky, roční katalog “Nejlepší knihy dětem”.[31]

Reference

 

 1. WILDOVÁ, Radka. Rozvoj čtení a čtenářství v ČR a Společnost CzechRA [online]. 2010 [cit 2010-04-28]. Dostupný z WWW: <http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty7_czechra>
 2. HAVLOVÁ, Jaroslava. Čtenářství. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2018-12-05]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000004068&local_base=KTD.
 3. HAVLOVÁ, Jaroslava. Čtení. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2018-12-05]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003194&local_base=KTD.
 4. MATUŠÍK, Zdeněk. Kniha. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2018-12-05]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000993&local_base=KTD.
 5. HAVLOVÁ, Jaroslava. Bibliofilie. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2018-12-05]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017146&local_base=KTD.
 6. HAVLOVÁ, Jaroslava. Bibliofobie. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2018-12-05]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012829&local_base=KTD.
 7. CITOVÁ, Jaroslava. Čtenářská gramotnost. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2018-12-05]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000016596&local_base=KTD.
 8. VÁŠOVÁ, Lidmila. Čtenářské návyky. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2018-12-05]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001935&local_base=KTD.
 9. VÁŠOVÁ, Lidmila. Čtenářská identifikace. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2018-12-05]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001933&local_base=KTD.
 10. CITOVÁ, Jaroslava. Čtenářská potřeba. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2018-12-05]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003484&local_base=KTD.
 11. VÁŠOVÁ, Lidmila. Čtenářský zájem. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2018-12-05]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001936&local_base=KTD.
 12. Rosteme s knihou. Rostemesknihou.cz [online]. [cit. 2018-12-08]. Dostupné z: http://www.rostemesknihou.cz/cz/o-kampani/aktuality/
 13. Celé Česko čte dětem [online]. [cit. 2018-12-08]. Dostupné z: https://celeceskoctedetem.cz/
 14. Čítárny: DĚTI DO KNIHOVEN. DEJTE DĚTEM ŠANCI, ABY NEBYLY HLOUPÉ [online]. [cit. 2018-12-08]. Dostupné z: https://www.citarny.cz/
 15. Čte Sy Rád: Čtenářův sympatický rádce [online]. [cit. 2018-12-08]. Dostupné z: http://www.ctesyrad.cz/
 16. BiblioHelp: léčba knihou [online]. [cit. 2018-12-08]. Dostupné z: http://www.bibliohelp.cz/
 17. ILiteratura [online]. [cit. 2018-12-08]. Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/
 18. Noc s Andersenem [online]. [cit. 2018-12-08]. Dostupné z: http://www.nocsandersenem.cz/
 19. What is IBBY. IBBY: International board on books for young people [online]. [cit. 2018-12-08]. Dostupné z: http://www.ibby.org/about/what-is-ibby/
 20. Zlatá stuha [online]. [cit. 2018-12-08]. Dostupné z: http://www.zlatastuha.cz/cs/o-soutezi
 21. Jiří Trávníček. Slovník české literatury po roce 1945 [online]. [cit. 2018-12-08]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=582
 22. Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.: Institute of Czech Literature of the CAS [online]. [cit. 2018-12-08]. Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/cs/pracovnici/vyzkumni-pracovnici/106-travnicek-jiri
 23. Ranganathan, S.R. The Five Laws of Library Science. London: Edward Goldston. 1931
 24. Ralph Robert Shaw. Contemporary Authors Online. Detroit: Gale, 1998. Biography In Context.
 25. Jiří Mahen. Knihovna Jiřího Mahena v Brně [online]. [cit. 2018-12-08]. Dostupné z: https://www.kjm.cz/jiri-mahen-zivotopis
 26. Childress, Diana (2008). Johannes Gutenberg and the Printing Press. Minneapolis: Twenty-First Century Books. ISBN 978-0-7613-4024-9.
 27. Sukova studijní knihovna literatury pro mládež. Národní pedagoigické muzeum a knihovna J.A. Komenského [online]. [cit. 2018-12-08]. Dostupné z: http://www.npmk.cz/knihovna/sukova-studijni-knihovna-literatury-pro-mladez
 28. ÜBER UNS. Stiftung Lesen: Es fängt mit Lesen an [online]. [cit. 2018-12-08]. Dostupné z: https://www.stiftunglesen.de/ueberuns
 29. Literacy and Reading Section. IFLA: The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) [online]. [cit. 2018-12-08]. Dostupné z: https://www.ifla.org/literacy-and-reading
 30. Recommended Reading: Home. ALA: American Library Association [online]. [cit. 2018-12-08]. Dostupné z: https://libguides.ala.org/recommended-reading/home
 31. Svaz českých knihkupců a nakladatelů [online]. [cit. 2018-12-08]. Dostupné z: https://www.sckn.cz/