Učební pomůcky

Z WikiKnihovna

Autor: Ilona Děchtěrenková

Klíčová slova: učební pomůcky

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - pedagogika, výuka, didaktické pomůcky

podřazené - učebnice, atlasy, příručky, obrazy, modely


Charakteristiky

„Učební pomůcky jsou přirozené objekty nebo předměty napodobující skutečnost nebo symboly, které ve vyučování a učení přispívají jako zdroje informací k vytváření, prohlubování a obohacování představ a umožňují vytvářet dovednosti v praktických činnostech žáků, slouží k zobecňování a osvojování zákonitostí přírodních a společenských jevů.“[2, s. 462] Podle pedagogického slovníku Jana Průchy se jedná o tradiční předměty zprostředkující nebo napodobující realitu, napomáhající větší názornosti nebo usnadňující výuku. [1, s. 240] Učební pomůcky mají ze všech materiálně didaktických prostředků nejtěsnější vazbu na konkrétní obsah výuky. [3, s. 15]

Kategorie učebních pomůcek

Učební pomůcky je nutné, v důsledku jejich různorodosti, roztřídit do kategorií, a to z hlediska:

1) jejich vztahu ke zprostředkované skutečnosti, na:

- reálné předměty a jevy,

- věrného, pozměněného a znakového zobrazení skutečnosti.

2) vývoje rozlišujeme čtyři generace učebních pomůcek, tj.

- přístrojové pomůcky

- pomůcky spojené s vynálezem knihtisku

- pomůcky zefektivňující lidské smysly

- pomůcky umožňující komunikaci člověka se strojem [4, s. 50]

Přehled základních učebních pomůcek

Mezi učební pomůcky řadíme např. učebnice, příručky, atlasy, texty, školní obrazy, modely, přírodniny, reliéfové obrazy, slepecké písmo, nebo pomůcky auditivní, vizuální, obrazové, technické pomůcky, počítačové programy, které jsou součástí vyučovací technologie. [3, s. 15, 4, s. 50-51]

Kritéria výběru učebních pomůcek

Vhodné učební pomůcky vybírá učitel uvědoměle a odůvodněně, na základě určitých kritérií [5] a s ohledem na:

1) cíl, který je sledován,

2) úroveň žáků v návaznosti na jejich psychický vývoj a předchozí znalosti,

3) schopnost učitele ovládat učební pomůcky,

4) podmínky realizace [4, s. 51]

Význam učebních pomůcek a jejich funkce

Učební pomůcky mají velký význam pro zefektivňování výuky. Používají se především proto, aby se vytvořily podmínky pro intenzivnější vnímání učební látky a aby bylo do celkového procesu zapojeno co nejvíce receptorů, především zrakových a sluchových. [2, s. 462] Současně se tím zvyšují nároky na učitele, který se musí naučit širokou škálu učebních pomůcek ovládat a správně pedagogicky používat. Mezi důležité funkce učebních pomůcek patří funkce: gnozeologická, intelektuální, výchovná a funkce komunikativnosti a sociability. [4, s. 55]

Vyučovací zásady v minulosti a současné době

Mezi osobnosti, které významně zasáhli do oblasti pedagogiky patří J. A. Komenský, J. J. Rousseau, J. H. Pestalozzi nebo K. D. Ušinskij. V souvislosti s výukou prosazovali následující zásady: přirozenost, názornost, postupnost, soustavnost, přiměřenost, individuální přístup aj. Tyto zásady jsou platné i v současné době. [4, s. 11]


Použitá literatura

  1. PRŮCHA, Jan. Pedagogický slovník. 1. vyd. Portál: Praha, 1995. 322s. ISBN 80-7178-029-4.
  2. KUJAL, Bohumír. Pedagogický slovník. 2. díl. 1. vyd. SPN: Praha, 1967. 533s.
  3. RAMBOUSEK, Vladimír. Technické výukové prostředky. 1. vyd. SPN: Praha, 1989. 340s. 14-703-89.
  4. MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky. 1. vyd. Masarykova univerzita v Brně - Pedagogická fakulta: Brno, 1995. ISBN 80-210-1124-6.
  5. DOSTÁL, Jiří. Učební pomůcky : Role učebních pomůcek ve výuce [online]. 2008 [cit. 2010-10-5]. Dostupný z WWW: <http://www.elektrotechnickestavebnice.xf.cz/ucebni_pomucky.htm>.