Syntax

Z WikiKnihovna

Autor: Alena Brožová

Klíčová slova: přirozený jazyk, formální (počítačový) jazyk, gramatika, slovosled

Synonyma: skladba

Související pojmy:

nadřazené - lingvistika, počítačová lingvistika

podřazené - valenční syntax, textová syntax, hypersyntax, nadvětná syntaxLingvistika

Zařazení pojmu syntax v lingvistice:

Teoretická lingvistika

 • Fonologie, Generativní lingvistika, Kognitivní lingvistika, Kvantitativní lingvistika, Lexikologie, Morfologie, Pragmatika, Sémantika, Syntax

Deskriptivní lingvistika

 • Etymologie, Fonetika, Historická lingvistika, Komparativní lingvistika, Sociolingvistika

Aplikovaná lingvistika

 • Forenzní lingvistika, Jazyková akvizice, Komputační lingvistika, Korpusová lingvistika, Matematická lingvistika, Neurolingvistika, Preskriptivní lingvisika, Psycholingvistika, Stylistika [7]


Základní charakteristika

Syntax spolu s morfologií, slovotvorbou, sémantikou a pragmatikou vytváří formální (algoritmický) popis rovin jazyka. Ten patří k hlavním oblastem, kterými se zabývá počítačová lingvistika. [4]

Význam slova

 • skladba
 • nauka o vzájemných vztazích skladebních prvků jazyka
 • pravidla pro vytváření přípustné kombinace symbolů

Další tvary slova

 • syntaxemi, syntaxích, syntaxím, syntaxí, syntaxi, syntaxe, syntax [2]

Označení syntax pochází z řeckých slov συν (syn, znamenající „spolu“) a ταξις (taxis, znamenající „pořadí“). Syntax je lingvistická disciplína zabývající se vztahy mezi slovy ve větě, slovosledem a tvořením větných konstrukcí. (Do této roviny spadá také valence a s ní související valenční rámce a valenční doplnění.) V lingvistice bývá také označována jako skladba. Hlavní jednotkou skladby je věta, která se skládá z větných členů. [1] [6]

Syntax neboli větná skladba zkoumá inventář lexikálních (substantiva, adjektiva, verba) a funkčních slovních kategorií (zájmena, spojky) a pravidla jejich spojování do větších celků. Tyto komplexní celky nazýváme syntaktické fráze, věty neboli klauze, a souvětí. Syntaktické vztahy (př. vztah mezi dvěma syntaktickými frázemi) zpravidla nepřekračují hranici souvětí. [3]


Syntax v informatice

V informatice syntaxe označuje pravidla pro zápis formálního jazyka (př. programovacího).

 • popisuje význam jednotlivých znaků a skupin znaků
 • určuje, kde se může objevit který speciální znak nebo klíčové/rezervované slovo (slovo se zvláštním významem)

Počítačové jazyky používají slova z jazyka přirozeného, a to převážně z anglického jazyka, nebo zkratky těchto slov. K popisu syntaxe formálního jazyka slouží formální gramatika, jejíž pravidla umožňují podle lineárního zápisu jazyka sestavit stromovou strukturu, která se nazývá syntaktický strom. Zjišťování syntaxe předchází lexikální analýza, která rozděluje vstupní text na lexikální části zvané lexémy anebo tokeny. Výsledky syntaktické analýzy využívá sémantická analýza. [5]


Typy syntaxe

Tradiční (složková) syntax

 • představuje popis skladebních vztahů a větných členů
 • rozděluje věty na jednočlenné a dvojčlenné
 • rozlišuje souvětí souřadné a podřadné

Valenční syntax

 • zakládá se na valenci, tj. schopnost slov (nejčastěji sloves) vázat na sebe významově těsně jiné výrazy
 • vytváření gramatických větných vzorců
 • důležitý proces tvoření věty

Textová syntax (hypersyntax, nadvětná syntax)

 • zkoumá syntaktické prostředky výstavby textu [5]


Zdroje

1. HABROVANSKÁ, Pavlína. Specifikace sémantických rolí s nízkou frekvencí ve VerbaLexu. Brno, 2010. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/215551/ff_b_b1/bakalarska_prace.pdf Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.

2. KUČERA, Radek. Pojem syntax. [online]. © 2005-2006. [cit. 2012-01-10]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/syntax-syntaxe

3. Lingvistika. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida: Wikipedia Foundation, last modified on 23. 11. 2011. [cit. 2012-01-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lingvistika

4. LUKŠŮ, Alžběta a InHD. Počítačové zpracování přirozeného jazyka. [online]. In: Inflow: inrormation journal. [cit. 2012-01-10]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/pocitacove-zpracovani-prirozeneho-jazyka-0 ISSN 1802-9736

5. Syntax. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida: Wikipedia Foundation, last modified on 22. 10. 2011. [cit. 2012-01-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Syntax

6. Syntax: Slovenčina a čeština - Gramatika. [online]. © 2000-2012. [cit. 2012-01-10]. Dostupné z: http://referaty.atlas.sk/slovencina_a_cestina/gramatika/29541/

7. Zpracování přirozeného jazyka. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida: Wikipedia Foundation, last modified on 19. 05. 2011. [cit. 2012-01-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zpracov%C3%A1n%C3%AD_p%C5%99irozen%C3%A9ho_jazyka