STEP (PEST) analýza

Z WikiKnihovna

Autor: Petra Šiková

Klíčková slova: STEP analýza, PEST analýza, faktory ovlivňující podnik

1. Charakteristika

STEP analýza neboli PEST analýza zkoumá faktory, které ovlivňují podnik z jeho bezprostředního okolí. Jedná se o faktory politické, ekonomické, sociální a technologické. 


Smyslem analýzy je nalézt odpovědi na následující otázky:

 • Které z vnějších faktorů mají vliv na podnik?
 • Jaké jsou možné účinky těchto faktorů?
 • Které z nich jsou v blízké budoucnosti pro podnik nejdůležitější?


Název pochází z počátečních písmen oblastí, kterými se zabývá. (P = politické, E = ekonomické, S = sociální, T = technologické). "Můžete se setkat s různými další akronymy (SLEPT, PESTEL, PESTLE) v závislosti na uspořádání slov a míře podrobnosti."[1]

PEST analýza vychází z minulého vývoje a snaží se o předvídání a analyzování budoucích vlivů prostředí ve čtyřech hlavních oblastech - viz obrázek. 

RTENOTITLE

Obrázek: PEST analýza vlivu prostředí[2]

Hlavním smyslem analýzy je upozornit firmu na stávající hrozby a příležitosti. "Analýza vnějšího prostředí by měla být zaměřena především na odhalení vývojových trendů, které mohou firmu v budoucnu významně ovlivnit."[3]

Politické faktory

 • Antimonopolní zákony
 • Daňová politika
 • Ochrana životního prostředí
 • Ochrana spotřebitele
 • Politická stabilita
 • Pracovní právo
 • Regulace v oblasti zahraničního obchodu

Ekonomické faktory

 • Daňové zatížení
 • Devizové kurzy
 • Hospodářské cykly
 • Inflace
 • Kupní síla
 • Nezaměstnanost
 • Průměrná mzda
 • Trendy HDP
 • Úrokové míry
 • Vývoj cen energií

Sociální faktory

 • Demografický vývoj populace
 • Mobilita
 • Přístup k práci a volnému času
 • Úroveň vzdělávání
 • Změny životního cyklu

Technologické faktory

 • Celkový stav technologie
 • Nové objevy
 • Rychlost zastarávání
 • Vládní podpora R&D
 • Změny technologie

3. Poznámky

 1. HEJZLAR, Jakub. Strategická analýza podniku a její vliv na konkurence schopnost podniku. Brno, 2014. Diplomová práce. Masarykova Univerzita. Vedoucí práce Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D.
 2. ŠULEŘ, Oldřich, Pavol KOŠŤAN a František BĚLOHLÁVEK. Management. Computer press, 2006. ISBN 9788025103968.
 3. KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-578-X.

4. Zdroje

 • HEJZLAR, Jakub. Strategická analýza podniku a její vliv na konkurence schopnost podniku. Brno, 2014. Diplomová práce. Masarykova Univerzita. Vedoucí práce Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D.
 • KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-578-X.
 • PERUTKOVÁ, Adéla. Ekonomická analýza vybraného podniku. Brno, 2012. Diplomová práce. Masarykova Univerzita. Vedoucí práce Ing. Viliam ZÁTHURECKÝ, MBA, Ph.D.
 • PESTLE analýza. Management Mania [online]. 2013 [cit. 2014-12-10]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/pestle-analyza
 • SIMONOVÁ, Marie. Analýza externího prostředí pro potřeby podnikového managementu. Pardubice, 2013. Diplomová práce. Univerzita Pardubice.
 • ŠULEŘ, Oldřich, Pavol KOŠŤAN a František BĚLOHLÁVEK. Management. Computer press, 2006. ISBN 9788025103968.