Sáva Medonos

Z WikiKnihovna

Sáva Medonos

Datum a
místo narození

 2. únor 1915

Podolí u Bělé pod Bezdězem

Datum a
místo úmrtí

21. únor 1985

Praha

Bydliště

Česko

Občanství

české

Vzdělání

ČVUT, Praha

Ocenění

Vítěz literární soutěže Masarykovy akademie práce (MAP)

Známý pro

definoval pojem dokumentace

Pracoviště

1948-1949 - Knihovna vysokých škol technických, Praha

1950-1952 - Dokumentační středisko, Praha

1946-1948, 1952-1954 - Technické dokumentační středisko Knihovny Vysokých škol technických, Praha

Ing. Sáva Medonos, vlastním jménem Václav Medonos, (2. únor 1915, Podolí u Bělé pod Bezdězem – 21. únor 1985, Praha) je důležitou osobností informační vědy a knihovnictví z hlediska dvou oborů, které se mohou zdát poměrně vzdálené, a to technické dokumentace a jaderné energetiky.[1] Medonos byl vzorem pro mnoho knihovníků (například pro Evu Soškovou, nyní pracující v Státní technické knihovně).[2]

Život

Sáva Medonos byl původně vzděláním strojní inženýr, vystudoval na ČVUT v Praze v letech 1932-1938. V roce 1944 se stal vítězem literární soutěže Masarykovy akademie práce (MAP) na téma "Návrh na vybudování organisace dokumentačního střediska pro výzkum technické literatury", kde předkládal svou ideu o práci systému technické dokumentace. MAP poté začala jeho projekt realizovat a ještě na konci roku 1944 zřídila Dokumentační komisi. Komise zasedala 2. března 1945 na ustavující poradě, jejímž výsledkem byla specifikace a propracování Medonosova návrhu. Další vývoj tohoto projektu pokračoval v osvobozeném Československu. V následujících letech pracoval v Technickém dokumentačním středisku. Po komunistickém převratu v únoru 1948 vykonával současně funkci ředitele Knihovny vysokých škol technických nahradil nekomunistického dr. Jiřího Ježka. Tuto pozici mu umožnilo především členství v KSČ, jeho zkušenosti a odborná iniciativa. Tento rok je významný také tím, že se začaly rozvíjet závodní technické knihovny, mnohé z aktivit pro jejich vývoj inicioval také Medonos. Jeho snaha o centralizaci dokumentační činnosti vyústila v založení Dokumentačního ústředí, které fungovalo jako odbor v r. 1950 zřízeného Ústředí vědeckého výzkumu. V roce 1950 odešel ze své funkce vedoucího TDS, aby se mohl plně věnovat přípravě a rozvoji Dokumentačního ústředí jako jeho vedoucí. Na závěr své kariéry uspořádal řadu kurzů, přednášek a školení pro knihovníky a pracovníky dokumentačních středisek. Mimo jiné externě přednášel na Státní knihovnické škole, odkud byl později převeden na pedagogickou fakultu, kde vyučoval předměty „Dokumentace a desetinné třídění“ a „Odborná literatura“. Po vzniku lektorátu knihovnictví na FF Univerzity Karlovy přednášel i zde, a to v rámci přednášky na téma „Dokumentace“.[3]

Dílo

Dnes je Medonosovo dílo jen málo známé, blíže jej zná jen několik knihovníků, odborná literatura o něm mlčí až na pár výjimek. Publikační činnost Sávy Medonose, jež souvisí s dokumentací, lze v podstatě rozdělit do tří základních skupin, a to na první skupinu, která zahrnuje texty věnované Technickému dokumentačnímu středisku, druhou skupinu týkající se obecně technické literatury a dokumentace a třetí skupinu, do které patří texty, jež se zabývají Mezinárodním desetinným tříděním v dílčích technických disciplínách. Sáva Medonos věnoval velké úsilí propagaci MDT jako vhodného selekčního jazyka pro technické obory.[4] Jeho nejvýznamnějším dílem je krátká stať „Dokumentace a knihovny“, vydaná již v r. 1947. Medonos v této stati reagoval na hlasy především vědeckých a odborných knihovníků, kteří se ozývali proti dokumentační činnosti s argumentem, že jde o tutéž službu. Medonos vidí budoucnost ve spolupráci dokumentalistů s knihovníky vědeckých a odborných knihoven, kteří se budou ve své práci vzájemně doplňovat.[5]

Aktivity

Během studia se zapojoval do Spolku posluchačů a absolventů strojního a elektrotechnického inženýrství (SPASEI), v tomto spolku působila řada levicově a komunisticky orientovaných studentů. Toto byl pravděpodobně jeden z vlivů, který Medonosu přivedl k členství v Komunistické straně Československa (KSČ). Jejím členem byl až do roku 1970, kdy byl ze strany vyřazen z důvodu nesouhlasu s okupací vojsky varšavské smlouvy. Jeho společenská aktivita vedla k vyšetřování Gestapa (od 1. října 1943) za protistátní činnost, důvodem byl odběr a četba tehdy ilegálního Rudého práva. Nejprve byl vyšetřován v Praze na Pankráci a později v Drážďanech, nicméně pro nedostatek důkazů byl propuštěn. Byl také členem Svazu českých knihovníků, na jeho činnosti se podílel v letech 1945-1946.[6] 

Význam pro informační vědu/knihovnictví

Sáva Medonos patří mezi jedinečné československé osobnosti poválečné dokumentace a dokumentalistiky. Své myšlenky poprvé předložil v soutěži Masarykovy akademie práce roku 1944, již v té době měl jednotnou představu o tom, jak by měl nejlépe fungovat systém technické dokumentace. Podařilo se mu zajistit pokrok, který byl srovnatelný s pokrokem v zahraničí. Stál u zrodu Technického dokumentačního střediska i Dokumentačního ústředí, které se později staly základem vývoje československé soustavy VTEI.

Úspěchy

  • vítěz literární soutěže Masarykovy akademie práce (MAP)
  • jedinečný přínos pro poválečnou dokumentaci a dokumentalistiku
  • rozvoj Technického dokumentačního střediska a Dokumentačního ústředí
  • rozvoj závodních technických knihoven

Publikace

Bibliografie

MEDONOS, S. (1943b). Přehled bibliografií o obráběcích strojích a obrábění. Strojnický obzor SIA, 1943, roč. 23, č. 1, s. 12-26; č. 2, s. 30-32. -- Závěr a doplněk autorovy přednášky o dokumentaci technické literatury v odborné skupině Spolku českých inženýrů "Obráběcí stroje" ze dne 19.10.1942.

[MEDONOS, S.] (1970). 5. celostátní konference o jaderné energetice. Jaderná energie, 1970, roč. 16, č. 9, s. 321.

Technická dokumentace a literatura

MEDONOS, S. (1946b). Dokumentace a knihovny. Knihovna, 1945/46, roč. 1, čís. 7/8, s. 216-222. -- Samostatně vyšlo pod stejným názvem, Praha : Svaz českých knihovníků, 1947. 27 s. Knihovnické aktuality, sv. 1.

MEDONOS, S. (1947a). Technická dokumentace. Praha, 1947. 11 s. -- Přednáška v Kursu pro podnikové archiváře a kronikáře Čs. dolů a Čs. hutí, 13.3.1947 v Praze.

MEDONOS, S. (1947c). Technická literatura. Praha, 1947. 17 s. -- Strojopis pro Kurs pro správce závodních knihoven Báňské a hutní společnosti, n.p., 25.-27.9.1946, Praha. Nepatrně upravená verze byla rozmnožena pod stejným názvem, Praha : Knihovna Vysokých škol technických, 1949. 18 s. Knižnice posluchačů Státní jednoleté knihovnické školy, sv. 1.

HAVLÍČKOVÁ, Anna, MEDONOS, S. (eds.) (1948). Soupis zahraničních technických časopisů z let 1928-1947 v knihovnách ČSR ... : [Návod k vyplnění dotazníku]. Knihovna, 1948, roč. 3, č. 3, s. 114-116. -- Samostatně vyšlo pod stejným názvem, Praha : Technické dokumentační středisko, 1948. 7 s. Dokumentační aktuality, sv. 6.

MEDONOS, S. (1949a). Dokumentační služba francouzského ústředí pro výzkumnictví. Dokumentace a desetinné třídění, 1949/50, roč. 1, č. 4/5, s. 68-70.

MEDONOS, S. (ed.) (1949d). Odborné závodní knihovny pomáhají plnit pětiletku : sborník referátů, předložených na konferenci knihovníků odborných závodních knihoven ... 16. až 18. prosince 1949. Praha : Tisk. podn.-Prům. služba, organ. a vydav. podn. Ústř. svazu čs. prům., 1949. 55 s.

MEDONOS, S. (1949g). Technické bibliografie a referátové časopisy. In TEYSSLER, Vladimír, KOTYŠKA, Václav (eds.). Technický slovník naučný : ilustrovaná encyklopedie věd technických. Díl XVII. Dodatkový svazek II. Praha : Borský a Šulc, 1949, s. 1074-1077.

MEDONOS, S. (1949i). Výroční zpráva Československé dokumentační společnosti. Dokumentace a desetinné třídění, 1949/50, roč. 1, č. 4/5, s. 49-51.

[KLIKA, Jaroslav, MEDONOS, S.] (1950). Konference knihovníků odborných závodních knihoven v Praze ve dnech 16.-18. prosince 1949. Dokumentace a desetinné třídění, 1949/50, roč. 1, č. 10, s. 129-130.

MEDONOS, S. (1950a). Náplň činnosti literární služby v průmyslovém podniku. Podniková organizace, 1950, roč. 4, č. 9, s. ??..

MEDONOS, S. (1950c). Podniková dokumentace a desetinné třídění. Praha : Tiskové podniky Ústředního svazu československého průmyslu, 1950. 89 s. Dokumentační příručky, sv. 1.

MEDONOS, S. (ed.) (1951). Směrnice pro správu odborných závodních knihoven. Praha : Průmyslové vydavatelství, 1951. 26 s. Dokumentační aktuality, sv. 20.

[KLIKA, Jaroslav, MEDONOS, S.] (1951a). Směrnice pro správu odborných závodních knihoven (OZK). Dokumentace a desetinné třídění, 1950/51, roč. 2, č. 7, s. 97-98. -- Návrh textu zpracoval J. Klika, konečné znění dokumentu redigoval S. Medonos. Vyšlo též v brožuře: MEDONOS, Sáva (ed.). Směrnice pro správu odborných závodních knihoven. Praha : Průmyslové nakladatelství, 1951. 25 s. Dokumentační aktuality, sv. 20.

[KLIKA, Jaroslav, MEDONOS, S.] (1951b). Výpůjční řád odborné závodní knihovny. Dokumentace a desetinné třídění, 1950/51, roč. 2, č. 7, s. 99. -- Návrh textu zpracoval J. Klika, konečné znění dokumentu redigoval S. Medonos. Vyšlo též v brožuře: MEDONOS, Sáva (ed.). Směrnice pro správu odborných závodních knihoven. Praha : Průmyslové nakladatelství, 1951. 25 s. Dokumentační aktuality, sv. 20.

MEDONOS, S. (1952a). Dokumentace v Sovětském svazu. Literární služba, 1952, roč. 3, č. 4, s. 51-57.

MEDONOS, S. (1952b). Lépe a tvůrčím způsobem využívat sovětských zkušeností. Technická kniha, 1952, roč. 1, s. 481-488.

MEDONOS, S. (1952c). O sovětské technické literatuře. Praha : Technicko-vědecké vydavatelství, 1952. 15 s. -- Předneseno na 30. valném shromáždění Masarykovy akademie práce.

SOŠKOVÁ, Eva, MEDONOS, S. (1952). Úkoly odborné literární služby v roce 1952. Literární služba, 1952, roč. 3, č. 1, s. 4-6.

MEDONOS, S. (1952e). Významný dar sovětské techniky našemu strojírenství. Technická kniha, 1952, roč. 1, č. 5, s. 193-195.

MEDONOS, S. (1952f). Za větší ideovost v literární službě. Literární služba, 1952, roč. 3, č. 3, s. 33-34.

MEDONOS, S. (1956). Ústav pro vědecké informace Akademie věd SSSR (INI a ITEIN). Sovětská věda - Strojírenství, 1956, roč. 6, č. 4, s. 583-593.

Technické dokumentační středisko

MEDONOS, S. (1944). Návrh organisace technického dokumentačního střediska "1944". (Soutěžní práce v Literární soutěži Masarykovy akademie práce na rok 1944. V rukopise). 1944. -- Jinde je název uveden jako: Návrh organisace technického dokumentačního střediska : práce pro literární soutěž České akademie technické. Uloženo v Archivu Akademie věd ČR, fond MAP, karton 148, inv.č. 579.

MEDONOS, S. (1945a). Katalogisační lístky Technického dokumentačního střediska. Praha : Masarykova akademie práce, 1945.

[MEDONOS, S.] (1945b). O české technické dokumentační středisko. Průmyslový věstník, 1945, roč. 32, č. 4, s. 63-65.

MEDONOS, S. (1945b). O české technické dokumentační středisko. Tvorba, 1945, roč. 14, č. 10, s. 154.

MEDONOS, S. (1945c). O technické dokumentaci. Strojnický obzor, 1945, roč. 25, č. 21/24, s. 352-356. -- Přednáška proslovená na poradě IV. odboru Masarykovy akademie práce 12.6.1945. Samostatně vyšlo pod stejným názvem, Praha, 1946.

MEDONOS, S. (1945d). Úsilí Masarykovy akademie práce o organisaci technické dokumentace v Československé republice. Zprávy veřejné služby technické, 1945, roč. 25, č. 5, s. 124-127.

MEDONOS, S. (1947b). Technická literární služba kovodělného a strojírenského průmyslu : (dokumentační středisko). Kovodělný průmysl, 1947, roč. 1, č. 4, s. 74-76. -- Samostatně vyšlo jako: Technická literární služba kovodělného a strojírenského průmyslu. Praha : Technické dokumentační středisko, 1947. 9 s. Dokumentační aktuality, sv. 18.

MEDONOS, S. (1947d). Technické dokumentační středisko. Strojnický obzor, 1947, roč. 27, č. 17, s. 315-319. -- Referát ze Sjezdu SIA (Skupina inženýrů strojních a z průmyslu) v Ostravě 14.6.1947. Vyšlo samostatně po stejným názvem, Praha : Technické dokumentační středisko, 1947. 23 s.

MEDONOS, S. (1947e). Technické dokumentační středisko. Průmyslový věstník, 1947, roč. 34, č. 13, s. 232-234.

[MEDONOS, S.] (1947f). Technické dokumentační středisko. Technika a život, 1947, roč. 2, č. 2, s. 21.

[MEDONOS, S.] (1947g). Technické dokumentační středisko. Strojnický obzor, 1947, roč. 27, č. 10, s. 217.

MEDONOS, S. (1947h). Technické dokumentační středisko (TDS). Československý průmysl, 1947, roč. 3, č. 10, s. 352-354.

MEDONOS, S. (1947i). Výroční zpráva za první rok činnosti Technického dokumentačního střediska 31.5.1946-31.5.1947. Praha : Technické dokumentační středisko, 1947, 21 s. + příl.Dokumentační aktuality, sv. 2.

MEDONOS, S. (1949b). Ještě o práci Technického dokumentačního střediska. Průmyslový věstník, 1949, roč. 36, č. 45, s. 914-916. -- Samostatně vyšlo společně s článkem: Práce Technického dokumentačního střediska pro československý průmysl, Průmyslový věstník, 1949, roč. 36, č. 45, s. 884-886 jako zvláštní otisk pod názvem Práce Technického dokumentačního střediska pro československý průmysl. Praha : Technické dokumentační středisko, [1950]. 4 s. Dokumentační aktuality, sv. 13. V této podobě vydáno i v časopise Dokumentace a desetinné třídění, 1949, roč. 1, č. 6/9, s. 103-106.

MEDONOS, S. (1949e). Práce Technického dokumentačního střediska pro československý průmysl. Průmyslový věstník, 1949, roč. 36, č. 43/44, s. 884-886. -- Samostatně vyšlo společně s článkem: Ještě o práci Technického dokumentačního střediska, Průmyslový věstník, 1949, roč. 36, č. 43/44, s. 884-886 jako zvláštní otisk pod názvem Práce Technického dokumentačního střediska pro československý průmysl. Praha : Technické dokumentační středisko, [1950]. 4 s. Dokumentační aktuality, sv. 13. V této podobě vydáno i v časopise Dokumentace a desetinné třídění, 1949, roč. 1, č. 6/9, s. 103-106.

MEDONOS, S. (1949h). Technické dokumentační středisko. In TEYSSLER, Vladimír, KOTYŠKA, Václav (eds.). Technický slovník naučný : ilustrovaná encyklopedie věd technických. Díl XVII. Dodatkový svazek II. Praha : Borský a Šulc, 1949, s. 1077-1078.

Mezinárodní desetinné třídění

MEDONOS, S. (1946a). Desetinné třídění hutnické literatury. Hutnické listy, 1946, roč. 1, č. 3., s. 70-71. -- Samostatně vyšlo společně s článkem: Výtah z Mezinárodního desetinného třídění pro hutníky. Hutnické listy, 1946, roč. 1, č. 4, s. 90-91, VI-VII; č. 5, s. I, VI-VII jako zvláštní otisk pod názvem Desetinné třídění hutnické literatury. Praha : Svaz českých knihovníků, 1947. 28 s. Knihovnické aktuality, sv. 6.

MEDONOS, S. (1946c). Výtah z Mezinárodního desetinného třídění pro hutníky. Hutnické listy, 1946, roč. 1, č. 4, s. 90-91, VI-VII; č. 5, s. I, VI-VII. -- Samostatně vyšlo společně s článkem: Desetinné třídění hutnické literatury. Hutnické listy, 1946, roč. 1, č. 3., s. 70-71 jako zvláštní otisk pod názvem Desetinné třídění hutnické literatury. Praha : Svaz českých knihovníků, 1947. 28 s. Knihovnické aktuality, sv. 6.

HERZ, Hanuš, MEDONOS, S. (1948). Sbírka firemní literatury v Technickém dokumentačním středisku : použití desetinného třídění pro uspořádání sbírky firemní literatury. Kovodělný průmysl, 1948, roč. 2, č. 11, s. 223-227; č. 12, s. 241-245. -- Samostatně vyšlo jako zvláštní otisk pod stejným názvem, Praha : Technické dokumentační středisko, 1949. 7 s. Dokumentační aktuality, sv. 8.

MEDONOS, S. (1948b). Systematický katalog Státní technické knihovny (Knihovny vysoké školy technické) v Brně : volba třídění pro systematický katalog Knihovny vysokých škol technických v Praze. Praha : Technické dokumentační středisko při Knihovně vysokých škol technických, 1948. 23 s. Práce TDS, sv. 1. -- Výtah z práce vyšel pod stejným názvem na různých místech . viz Medonos, 1949f.

MEDONOS, S. (1949f). Systematický katalog Státní technické knihovny (Knihovny vysoké školy technické) v Brně : volba třídění pro systematický katalog Knihovny vysokých škol technických v PrazeDokumentace a desetinné třídění, 1949/50, roč. 1, č. 2, s. 24-27. -- Jedná se o výtah z práce téhož názvu, Praha : Technické dokumentační středisko, 1948. 23 s. Článek vyšel samostatně jako zvláštní otisk: In MAYERHÖFER, Heřman, MEDONOS, Sáva. Desetinný katalog Státní technické knihovny v Brně. Praha : Technické dokumentační středisko, 1949, s. 6-9. Dokumentační aktuality, sv. 9. Překlad do maďarštiny rozmnožen pod názvem: A Brno-i Állami Műszaki Kőnyvtár (Műszaki Főiskola Kőnyvtár) rendszeres katalógusa = Systematicky katalog Státni technické knihovny (knihovny skola echnické [sic!]) v Brné [sic!]. [Budapest] : Orszagos Dokumentaciós, 1950. 11 s.

MEDONOS, S. (1949j). Výtah z DT pro závodní knihovny. Dokumentace a desetinné třídění, 1949/50, roč. 1, č. 4/5, s. 65-66+3.strana obálky.

MEDONOS, S. (1950b). Plán thematického doplňování odborných knihoven : (směrnice pro vypracování). Dokumentace a desetinné třídění, 1950/51, roč. 2, č. 7, s. 100-102..

MEDONOS, S. (1950d). Třídění pro systematické katalogy státních studijních knihoven. Dokumentace a desetinné třídění, 1949/50, roč. 1, č. 10, s. 137-138.

MEDONOS, S. (1950e). Třídění thematického plánu československé knižní produkce. Dokumentace a desetinné třídění, 1950/51, roč. 2, č. 1/2, s. 19-27. -- Samostatně vyšlo pod stejným názvem, Praha : Průmyslové vydavatelství, 1951. 27 s. Dokumentační aktuality, sv. 18. Vydalo Dokumentační ústředí - Československá dokumentační společnost.

HAVLÍČEK, Karel, MEDONOS, S., KOŠVANEC, Jaromír (eds.) (1951). Mezinárodní desetinné třídění : zkrácené vydání pro techniky s úplnou elektrotechnikou. 2. vyd. Praha : Technicko-vědecké vydavatelství, 1951. 105 s.

MEDONOS, S., KRATOCHVÍL, G. (1952). K otázce třídění plynárenské literatury. Literární služba, 1952, roč. 3, č. 6/7, s. 106-107.

MEDONOS, S. (ed.) (1952d). Směrnice pro správu odborných závodních knihoven. Část 2. Jednotný katalogisační předpis pro literární službu. Praha : Průmyslové vydavatelství, 1952. 23 s. Dokumentační aktuality, sv. 23.

Jaderná energetika

MEDONOS, S. (1957a). Francouzský program jaderné energetiky. Jaderná energie, 1957, roč. 3, č. 5, s. 160.

MEDONOS, S. (1959a). Plovoucí jaderná elektrárna : sovětský atomový ledoborec "Lenin". Rudé právo, 16.9.1959, s. 4.

MEDONOS, S. (1959b). Výsledky první celostátní konference o jaderné technice. Strojírenství, 1959, roč. 9, č. 4, s. 312-313.

MEDONOS, S. (1960a). Atomový ledoborec "Lenin". Výroba a škola, 1960, roč. 5, č. 3, s. 130-136.

MEDONOS, S. (1960b). Jak věda pomáhá zabezpečit úkoly energetiky ve třetí pětiletce. Jaderná energie, 1960, roč. 6, č. 4, s. 129-130.

MEDONOS, S. (1960c). Plán elektrifikace - páteř programu komunistické výstavby. Rudé právo, 11.2.1960, s. 5. -- Ve slovenské mutaci RP vyšlo pod názvem: Plán elektrifikácie - základ programu komunistickej výstavby.

MEDONOS, S. (1960d). Stav a perspektivy vývoje jaderné energetiky. Technická práca, 1960, roč. 12, č. 7, s. 547-554.

MEDONOS, S. (1961a). Energetika Sovětského svazu na předělu mezi socialismem a komunismem. Energetika, 1961, roč. 11, č. 5, s. 211-213, 215.

MEDONOS, S. (1961b). Konference o malých a středních energetických reaktorech. Jaderná energie, 1961, roč. 7, č. 1, s. 33-34.

MEDONOS, S. (1961c). Lenin, socialistické plánování a elektrizace. Technická práca, 1961, roč. 13, č. 4, s. 293-294.

MEDONOS, S. (1963a). Ekonomicky efektivní jaderné elektrárny v USA. Jaderná energie, 1963, roč. 9, č. 8, s. 270-271.

MEDONOS, S. (1963b). Fyzika včerejška technikou zítřka. Technický týdeník, 1963, roč. 11, č. 8, s. 1.

MEDONOS, S. (1963c). Jaderná fyzika včerejška a dneška se stává i u nás energetikou zítřka. Technická práca, 1963, roč. 15, č. 2, s. 147-151.

MEDONOS, S. (1963d). Jaderné elektrárny - nový vydatný a progresivní zdroj levné elektřiny. Rudé právo, 14.9.1963, s. 4. -- Ve slovenské mutaci RP vyšlo pod názvem: Jadrové elektrárne - nový výdatný a progresívny zdroj lacnej elektriny.

MEDONOS, S. (1963e). Konference o výstavbě první čs. jaderné elektrárny. Technická práca, 1963, roč. 15, č. 8, s. 634.

MEDONOS, S. (1963f). Přínos jaderné energetiky ke krytí očekávaného schodku energetické bilance v ČSSR. Jaderná energie, 1963, roč. 9, č. 2, s. 71-72.

MEDONOS, S. (1963g). Úloha jaderné energetiky v rozvoji našeho hospodářství. Rudé právo, 12.10.1963, s. 4. -- Ve slovenské mutaci RP vyšlo pod názvem: Úloha jadrovej energetiky v rozvoji nášho hospodárstva.

MEDONOS, S. (1963h). Vyhlídky do budoucnosti těžkovodních energetických reaktorů. Jaderná energie, 1963, roč. 9, č. 1, s. 27-28.

[MEDONOS, S.] (1964a). Jadrové elektrárne nahradzujú uhlie. Rudé právo, 24.5.1964. Příl..

MEDONOS, S. (1964b). Poučení ze Ženevy. Jaderná energie, 1964, roč. 10, č. 10, s. 355-356.

MEDONOS, S. (1964c). Romaška mění teplo reaktoru v elektřinu. Technický týdeník, 1964, roč. 12, č. 41, s. 1-2.

MEDONOS, S. (1964d). Třetí jaderně energetická Ženeva. Nová mysl, 1964, č. 11, s. 1397-1405.

MEDONOS, S. (1965a). 3. celostátní konference o jaderné energetice. Jaderná energie, 1965, roč. 11, č. 3, s. 116-118.

MEDONOS, S. (ed.) (1965b). 3. celostátní konference o jaderné energetice v Praze, 8. a 9. prosince 1964 : referáty a usnesení. Praha : ČSVTS - komise pro jadernou techniku, 1965. 213 s.

MEDONOS, S. (1965c). K otázce ekonomické efektivnosti výstavby jaderné energetiky v ČSSR : měrné investiční náklady jaderných elektráren a dovoz uhlí pro konvenční elektrárny. Řež u Prahy : Ústav jaderného výzkumu ČSAV , 1965. 5 s.

MEDONOS, S. (1965d). Přínos jaderné energie pro čs. energetiku. Nová mysl, 1965, č. 8, s. 929-944.

MEDONOS, S. (1966a). 12 let jaderné energetiky. Technický týdeník, 1966, roč. 14, č. 16, s. 1,4-5.

MEDONOS, S. (1966b). K některým otázkám ekonomiky těžkovodních konventorů. Řež u Prahy : Ústav jaderného výzkumu ČSAV, 1966. 12 s.

MEDONOS, S. (1966c). Předstih francouzské jaderné energetiky. Vesmír, 1966, roč. 45, č. 10, s. 310-312.

MEDONOS, S. (1966d). Rozvíjet jadernou energetiku pomalu nebo rychle? Rudé právo, 24.5.1966, s. 3.

MEDONOS, S. (1967a). Bilance rozvoje jaderné energetiky v r. 1966. Rudé právo, 28.3.1967, s. 5. -- Ve slovenské mutaci RP vyšlo pod názvem: Biláncia rozvoja jadrovej energetiky v roku 1966.

MEDONOS, S. (1967b). Jaderné elektrárny ekonomicky předstihují klasické tepelné elektrárny. Energetika, 1967, roč. 17, č. 3, s. 133-134.

MEDONOS, S. (1967c). Sovětská jaderná energetika koncem roku 1967. Rudé právo, 13.12.1967, s. 5.

MEDONOS, S. (1968b). Perspektivy rozvoje jaderné energetiky v ČSSR. Jaderná energie, 1968, roč. 14, č. 8, s. 325-327.

[MEDONOS, S.] (1970). 5. celostátní konference o jaderné energetice. Jaderná energie, 1970, roč. 16, č. 9, s. 321.

MEDONOS, S. (1973). Značný přírůstek výroby jaderných elektráren v r. 1971. Energetika, 1973, roč. 23, č. 2, s. 82-83.

Jiná témata

MEDONOS, S. (1943a). Citování v odborné a vědecké literatuře. Věstník SIA, 1943, roč. 11, č. 9, s. 127-133. -- Samostatně vyšlo jako zvláštní otisk pod stejným názvem, Praha, 1943. 5 s.

MEDONOS, S. (1948a). [Projev při znovuotevření ČVUT po 2. světové válce dne 4.6.1945]. In MILBAUER, Jar. (ed.). České vysoké učení technické v Praze 1938-1945. Praha, 1948, s. 139-141.

MEDONOS, S. (1949c). Normalisace zkratek názvů časopisů. Dokumentace a desetinné třídění, 1949/50, roč. 1, č. 3, s. 37-43..

MEDONOS, S. (1953a). "Uvolnit cestu novému pokrokovému". Strojírenství, 1953, roč. 3, č. 4, s. 243-244.

MEDONOS, S. (1953b). Kritické poznámky k soutěži o nejlepší kritiky technických knih. Technická kniha, 1953, roč. 2, č. 10, s. 355-356.

MEDONOS, S. (1957b). Vědec - inženýr - komunista : 85 let akademika Gleba Maximilianoviče Kržižanovského. Rudé právo, 24.1.1957.

MOSTECKÝ Vladimír, MEDONOS, S., HLÁVKA, Karel, VANĚK, Josef (1963). Výchova budoucích inženýrů - komunistů a sympatizujících. In Za lepší svět : sborník statí a vzpomínek na studentské pokrokové hnutí třicátých let. Praha : SPN, 1963, s. 124-129.

MEDONOS, S. (1966e). Socialismus a věda patří k sobě : úkoly strany v rozvoji vědecké, technické a průmyslové revoluce. Rudé právo, 23.8.1966, s. 3.

MEDONOS, S. (1968a). Aby se slova nerozcházela s činy. Svoboda, 13.3.1968, s. 1.

Citace

  1. SCHWARZ, Josef. Sáva Medonos - zakladatel, propagátor, dokumentalista. Ikaros [online]. 2004, 8(2) [cit. 2018-05-16]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12791
  2. LINDA, Skolková a Sošková EVA. S Evou Soškovou nejen o Státní technické knihovně. Ikaros [online]. 2008, 12(11) [cit. 2018-05-16]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12950
  3. SCHWARZ, Josef. Sáva Medonos - zakladatel, propagátor, dokumentalista. Ikaros [online]. 2004, 8(2) [cit. 2018-05-16]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12791
  4. SCHWARZ, Josef. Sáva Medonos - zakladatel, propagátor, dokumentalista. Ikaros [online]. 2004, 8(2) [cit. 2018-05-16]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12791
  5. MEDONOS, Sáva. Dokumentace a knihovny. Praha: Svaz českých knihovníků, 1947. Knihovnické aktuality
  6. SCK - Úplné zobrazení záznamu: Sáva Medonos. Databáze Národní knihovny ČR [online]. 2016 [cit. 2018-05-16]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000113&local_base=sck

Externí zdroje