Revize

Z WikiKnihovna

Autor: Dominika Vodáková Klíčová slova: revize knihovního fondu, základní legislativa, superrevize, protokol o revizi, druhy revize


Revize knihovního fondu

Revize slouží k tomu, abychom porovnali evidovaný stav knihovních jednotek se stavem skutečným. Provádění revize je povinné, je to dáno Zákonem č. 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), přičemž revize nemá být pouze majetkovou inventurou, ale i prostředkem aktualizace fondu. Revizí se zjišťují závady zpracování dokumentů, závady v evidenci výpůjček, uložení dokumentu. Ve velkých knihovnách jsou samostatná oddělení, která revizi dělají průběžně po celý rok. V menších knihovnách je před revizí stanovena vedoucím nebo ředitelem knihovny revizní komise, která se skládá nejméně ze 3 osob, členem revizní komise nesmí být pracovník, který za revidované oddělení zodpovídá.


Legislativní úprava

Evidencí a revizí knihovního fondu se zabývá § 16 Zákona č. 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), který stanovuje intervaly provádění revize takto:

  • jednou za 5 let, pokud fond knihovny nepřesahuje 100 000 knihovních dokumentů,
  • jednou za 10 let, pokud je ve fondu 100 000 - 200 000 knihovních dokumentů,
  • jednou za 15 let, pokud je ve fondu 200 000 - 1 000 000 knihovních dokumentů,
  • od 1 000 000 do 3 000 000 knihovních dokumentů se revize provádí postupně, každý rok knihovna provede revizi 5% z celkového počtu knihovních dokumentů,
  • nad 3 000 000 knihovních dokumentů se revize provádí na základě plánu schváleného zřizovatelem, přičemž se musí zrevidovat minimálně 200 000 knihovních dokumentů ročně.