ROI

Z WikiKnihovna

Autor: Václav Kůs

Klíčová slova: ROI, návratnost investice, rentabilita

Synonyma: návratnost investice

Související pojmy:

nadřazené - investice, ekonomika

podřazené - zisk, ztráta


Vymezení pojmu

Pojem Return of investment (dále jen ROI), s českým ekvivalentem návratnost investic nebo rentabilita, označuje „poměr částky vydělané k částce investované do určitého druhu podnikání. ROI tedy udává zisk v procentech z utracené částky.“[1] ROI je definován jako ukazatel produktivity investic. Tento ukazatel nezapočítává úrokové platby, inflaci, náklady obětované příležitosti apod. Literatura popisuje ROI jako podíl výnosu projektu k celkovým vynaloženým nákladům do projektu. [2] Helinsky uvádí, že „ROI Návratnost Investic je metoda která měří poměr vydělaných peněz k penězům investovaným a udává výnos v procentech z utracené částky.“[3] Pojem vyjadřuje čistý zisk nebo čistou ztrátu a bývá uváděn v procentech. [4]

Využití

ROI je často využíváno v účetnictví nebo při investování. Investor si může udělat představu, jak dlouho bude trvat, než se investice vrátí a zda má vůbec smysl.[5] Smyslem ROI je určit míru návratnosti investovaných prostředků a poskytnout tak přehled o ziskovosti a ekonomické efektivitě. Ziskovost bývá důležitým faktorem pro přidělení finanční podpory danému subjektu.

Výpočet

Pro výpočet návratnosti investice využíváme následující vzorec.

Návratnost investice = ((čistý zisk - počáteční investice) / počáteční investice) x 100 [%]

Pokud investujeme do akcií společnost Google za 80 tisíc korun a chceme zjistit návratnost investice, pokud se podaří stejné množství akcií prodat za 100 tisíc korun, bude výpočet následující:

Návratnost investice (100 000 - 80 000/ 80 000) x 100 = 20 %

Výnos investice je v tomto případě 20 %.

Pokud by byl nákup i prodej akcií za stejnou částku, například 80 tisíc, potom bude ROI 0 %. ROI může být i záporná hodnota. Pokud nakoupíme akcie společnosti za 80 tisíc a prodáme za 60 tisíc, bude výpočet následující:

(60 000 - 80 000/ 80 000) x 100 = -25 %

Výsledná ztráta je rovna 25 %[6]

Podoba výpočtu návratnosti investic se může modifikovat podle potřeb subjektu. V odborné literatuře se proto můžeme setkat s dalšími metodami a koncepty. Mezi související koncepty patří: Return on assets (ROA), Return on net assets (RONA), return on capital employed (ROCE) a return on invested capital ROIC. Stejně jako u ROI je v čitateli uveden čistý zisk, jmenovatel je ale odlišný. [7]

ROI knihoven

Helsinky uvádí ROI ve vztahu ke knihovnám: „Cílem metody ROI je ukázat, jak knihovnické služby, zdroje a sbírky pomáhají vytvářet hodnoty pro jejich mateřské instituce, a to jak okamžitě tak i v delší perspektivě.“[8] ROI plní funkci obhájce knihovny a jejích investic, ale poskytuje také informace důležité pro další rozvoj knihovny. Mezi další přínosy můžeme zařadit např.:

- Zajištění rovnováhy mezi činností knihovny s obchodními potřebami zřizovatele.
- Zvýraznění přínosů z vybraných úseků.
- Získání respektu managementu knihovny.
- Zlepšení implementace nových služeb a provozu.
- Obhájení rozpočtů.
- Odůvodnění budoucího plánu rozvoje.
- Zvýšení podpory projektů.
- Identifikace neefektivních částí, které mohou být přepracovány nebo zcela odstraněny.
- Identifikace efektivních částí, které je možné implementovat v dalších oblastech.[9]

ROI kalkulátor

ROI kalkulátor může být definován jako aplikace, která umožňuje zhodnocení investic uživatele do knihovny. Příklad ROI kalkulátoru je dostupný na webové stránce Library Research Services. Dostupná aplikace umožňuje uživateli vypočítat, kolik dolarů získá zpět za každý investovaný dolar, který obdržela knihovna z daní.[10]

Poznámky

 1. ÚOOÚ - Slovníček nejdůležitějších pojmů Slovník pojmů. In: Webžurnál: o podnikání na internetu [online]. © 2008-2012 [cit. 2013-16]. Dostupné z: [1]
 2. WALKER, Alfred J. Moderní personální management: nejnovější trendy a technologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, ISBN 8024704498 S. 124.
 3. HELINSKY, Zuzana. Lze sledovat návratnost investic ve světě knihoven?. In: Inforum 2011: 17. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. [Praha], 2011 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2011/helinsky-zuzana.pdf
 4. JANDA, Josef. Spořit nebo investovat?. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, ISBN 9788024736709 S. 44.- 45.
 5. Tamtéž
 6. Tamtéž
 7. FARRIS, Paul W. Marketing metrics: the definitive guide to measuring marketing performance. 2nd ed. Upper Saddle River: Pearson, c2010, xv, ISBN 9780137058297 S. 342.
 8. HELINSKY, Zuzana. Lze sledovat návratnost investic ve světě knihoven?. In: Inforum 2011: 17. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. [Praha], 2011 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2011/helinsky-zuzana.pdf
 9. Methodology. ROI of Engagement [online]. 2012 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.roiofengagement.com/methodology.html
 10. Individual Return on Investment Calculator. Library Research Service: research and Statistics about Libraries [online]. ©2013 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.lrs.org/public/roi/usercalculator.php


Použitá literatura

 • ÚOOÚ - Slovníček nejdůležitějších pojmů Slovník pojmů. In: Webžurnál: o podnikání na internetu [online]. © 2008-2012 Dostupné

z: http://webzurnal.cz/slovnik-pojmu/roi/

 • WALKER, Alfred J. Moderní personální management: nejnovější trendy a technologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 253 s. ISBN 8024704498.
 • JANDA, Josef. Spořit nebo investovat?. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 167 s. ISBN 9788024736709
 • HELINSKY, Zuzana. Lze sledovat návratnost investic ve světě knihoven?. In: Inforum 2011: 17. ročník

konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. [Praha], 2011, Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2011/helinsky-zuzana.pdf

 • FARRIS, Paul W. Marketing metrics: the definitive guide to measuring marketing performance. 2nd ed. Upper Saddle River: Pearson, c2010, xv, 414 s. ISBN 9780137058297