ROI

Z WikiKnihovna

Autor: Václav Kůs

Klíčová slova: ROI, návratnost investice, rentabilita

Synonyma: návratnost investice

Související pojmy:

nadřazené - investice, ekonomika

podřazené - zisk, ztráta


Vymezení pojmu

Pojem Return of investment (dále jen ROI), s českým ekvivalentem návratnost investic nebo rentabilita, označuje „poměr částky vydělané k částce investované do určitého druhu podnikání. ROI tedy udává zisk v procentech z utracené částky.“[1] ROI je definován jako ukazatel produktivity investic. Tento ukazatel nezapočítává úrokové platby, inflaci, náklady obětované příležitosti apod. Literatura popisuje ROI jako podíl výnosu projektu k celkovým vynaloženým nákladům do projektu. [2] Helinsky uvádí, že „ROI Návratnost Investic je metoda která měří poměr vydělaných peněz k penězům investovaným a udává výnos v procentech z utracené částky.“[3] Pojem vyjadřuje čistý zisk nebo čistou ztrátu a bývá uváděn v procentech. [4]

Využití

ROI je často využíváno v účetnictví nebo při investování. Investor si může udělat představu, jak dlouho bude trvat, než se investice vrátí a zda má vůbec smysl.[5] Smyslem ROI je určit míru návratnosti investovaných prostředků a poskytnout tak přehled o ziskovosti a ekonomické efektivitě. Ziskovost bývá důležitým faktorem pro přidělení finanční podpory danému subjektu.

Výpočet

Pro výpočet návratnosti investice využíváme následující vzorec.

Návratnost investice = ((čistý zisk - počáteční investice) / počáteční investice) x 100 [%]

Pokud investujeme do akcií společnost Google za 80 tisíc korun a chceme zjistit návratnost investice, pokud se podaří stejné množství akcií prodat za 100 tisíc korun, bude výpočet následující:

Návratnost investice (100 000 - 80 000/ 80 000) x 100 = 20 %

Výnos investice je v tomto případě 20 %.

Pokud by byl nákup i prodej akcií za stejnou částku, například 80 tisíc, potom bude ROI 0 %. ROI může být i záporná hodnota. Pokud nakoupíme akcie společnosti za 80 tisíc a prodáme za 60 tisíc, bude výpočet následující:

(60 000 - 80 000/ 80 000) x 100 = -25 %

Výsledná ztráta je rovna 25 %[6]

Podoba výpočtu návratnosti investic se může modifikovat podle potřeb subjektu. V odborné literatuře se proto můžeme setkat s dalšími metodami a koncepty. Mezi související koncepty patří: Return on assets (ROA), Return on net assets (RONA), return on capital employed (ROCE) a return on invested capital ROIC. Stejně jako u ROI je v čitateli uveden čistý zisk, jmenovatel je ale odlišný. [7]

ROI kalkulátory

Poznámky

 1. ÚOOÚ - Slovníček nejdůležitějších pojmů Slovník pojmů. In: Webžurnál: o podnikání na internetu [online]. © 2008-2012 [cit. 2013-16]. Dostupné z: [1]
 2. WALKER, Alfred J. Moderní personální management: nejnovější trendy a technologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, ISBN 8024704498 S. 124.
 3. HELINSKY, Zuzana. Lze sledovat návratnost investic ve světě knihoven?. In: Inforum 2011: 17. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. [Praha], 2011 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: [2]
 4. JANDA, Josef. Spořit nebo investovat?. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, S. 44.- 45. ISBN 9788024736709
 5. Tamtéž
 6. Tamtéž
 7. FARRIS, Paul W. Marketing metrics: the definitive guide to measuring marketing performance. 2nd ed. Upper Saddle River: Pearson, c2010, xv, ISBN 9780137058297 S. 342.


Použitá literatura

 • ÚOOÚ - Slovníček nejdůležitějších pojmů Slovník pojmů. In: Webžurnál: o podnikání na internetu [online]. © 2008-2012 Dostupné

z: http://webzurnal.cz/slovnik-pojmu/roi/

 • WALKER, Alfred J. Moderní personální management: nejnovější trendy a technologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 253 s. ISBN 8024704498.
 • JANDA, Josef. Spořit nebo investovat?. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 167 s. ISBN 9788024736709
 • HELINSKY, Zuzana. Lze sledovat návratnost investic ve světě knihoven?. In: Inforum 2011: 17. ročník

konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. [Praha], 2011, Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2011/helinsky-zuzana.pdf

 • FARRIS, Paul W. Marketing metrics: the definitive guide to measuring marketing performance. 2nd ed. Upper Saddle River: Pearson, c2010, xv, 414 s. ISBN 9780137058297