ROI

Z WikiKnihovna

Autor: Václav Kůs

Klíčová slova: ROI, návratnost investice, rentabilita

Synonyma: návratnost investice

Související pojmy:

nadřazené - investice, ekonomika

podřazené - zisk, ztráta


Vymezení pojmu

Pojem Return of investment (dále jen ROI), s českým ekvivalentem návratnost investic nebo rentabilita, označuje „poměr částky vydělané k částce investované do určitého druhu podnikání. ROI tedy udává zisk v procentech z utracené částky.“[1] ROI je definován jako ukazatel produktivity investic. Tento ukazatel nezapočítává úrokové platby, inflaci, náklady obětované příležitosti apod. Literatura popisuje ROI jako podíl výnosu projektu k celkovým vynaloženým nákladům do projektu. [2] Pojem vyjadřuje čistý zisk nebo čistou ztrátu a bývá uváděn v procentech. [3]

Využití

ROI je často využíváno v účetnictví nebo při investování. Investor si může udělat představu, jak dlouho bude trvat, než se investice vrátí a zda má vůbec smysl.[4]

Výpočet

Pro výpočet návratnosti investice využíváme následující vzorec.

Návratnost investice = ((čistý zisk - počáteční investice) / počáteční investice) x 100[%]

Koupili jsme akcie společnost Google za 80 tisíc korun a chceme zjistit návratnost investice, pokud se podaří stejné množství akcií prodat za 100 tisíc korun.

Návratnost investice (100 000 - 80 000/ 100 000) x 100 = 20 %

Výnos investice je v tomto případě 20 %.

Pokud by byl nákup i prodej akcií za stejnou částku, například 80 tisíc, potom bude ROI 0 %. ROI může být i záporná hodnota. Pokud nakoupíme akcie společnosti za 80 tisíc a prodáme za 65 tisíc, bude výpočet následující:

Výsledná ztráta je rovna 23 %

(65 000 - 80 000/ 65 000) x 100 = -33 %


Poznámky

  1. ÚOOÚ - Slovníček nejdůležitějších pojmů Slovník pojmů. In: Webžurnál: o podnikání na internetu [online]. © 2008-2012 [cit. 2013-16]. Dostupné z: [1]
  2. WALKER, Alfred J. Moderní personální management: nejnovější trendy a technologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, S. 124. ISBN 8024704498
  3. JANDA, Josef. Spořit nebo investovat?. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, S. 44.- 45. ISBN 9788024736709
  4. Tamtéž


Použitá literatura

  • ÚOOÚ - Slovníček nejdůležitějších pojmů Slovník pojmů. In: Webžurnál: o podnikání na internetu [online]. © 2008-2012 Dostupné

z: http://webzurnal.cz/slovnik-pojmu/roi/

  • WALKER, Alfred J. Moderní personální management: nejnovější trendy a technologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 253 s. ISBN 8024704498.
  • JANDA, Josef. Spořit nebo investovat?. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 167 s. ISBN 9788024736709.