Pirátství

Z WikiKnihovna

Autor: Magdalena Kahounová

Klíčová slova: Pirátství - Počítačové pirátství - Počítačová kriminalita - Softwarové pirátství - Počítačový zločin - Plagiátorství

Synonyma: Počítačová kriminalita - Plagiátorství

Související pojmy:

nadřazené - Kriminalita - Počítačová kriminalita - Nelegální činnost

podřazené - Softwarové pirátství - Nelegální kopírování - Nelegální distribuce

Pojem pirátství

Pirátství je označení pro druh trestné činnosti. Dříve se jednalo především o kriminální činnost prováděnou na moři. Dnes se již význam tohoto slova přesunul především do oblasti výpočetní techniky. Informační technologie zde mohou být nástrojem nebo cílem této nelegální aktivity. Dle kriminalistického hlediska se jedná o "skupinu společensky nebezpečných jednání páchaných prostředky výpočetní techniky v podmínkách komunikačních sítí, systémů, programového vybavení a databází výpočetní techniky."[1] Česká terminologická databáze definuje počítačovou kriminalitu takto: "Ilegální činnosti vykonané prostřednictvím počítače nebo jinak se k počítači vztahující, kdy neoprávněná osoba záměrně za účelem zábavy nebo výdělečné činnosti mění data, ovlivňuje zpracování dat či interpretace výsledků zpracování dat a související operace, např. prostřednictvím šíření viru po internetu."[2]

Podstatou této trestné činnosti je neorpávněné nakládání s informačními technologiemi směřující proti autorským právům autorů těchto počítačových programů a dokumentů. Téma počítačového pirátství je dost kontroverzní. Nebývá zde totiž dostatek fyzických důkazů, které by pachatele mohly usvědčit. Je to především díky digitálnímu prostředí, kde jsou tyto trestné činy páchany. Zde jsou totiž informace zaznamenány na informačních nosičích (ty nemusí být vždy zpětně získány) nebo jde o takovou operaci, která ani potřebnou dokumentaci neobsahuje. Také lze jen těžko rozpoznat hranice, kde už začíná trestná činnost a kde se jedná jen o uživatelské používání daných technologií.

Příklad počítačového pirátství

Vedle porušování autorských práv nelegálním kopírováním a sdílením dokumentů, hudby, obrázků a jiných autorských děl (jak v digitálním tak v reálném světě) je velmi častou formou počítačového pirátství softwarové pirátství. Proto jsem ho vybrala jako jeden z příkladů, který je zde popsán podrobněji pro lepší představu termínu pirátství.

Softwarové piratství je kriminální činnost, při které nelegálně kopírujete, stahujete, užíváte software, na který se vztahují autorská práva výrobců, prodejců a autorů těchto softwarů.

V České republice je známo několik forem softwarového pirátství. Lze je rozdělit do "čtyř skupin:"[3]

  1. Neoprávněné užívání - domácí uživatel užívá nelegálně software pro svoji potřebu
  2. Neoprávněná výroba - domácí výroba pirátských kopií softwarů nebo "řemeslná výroba", jejíž účelem je výdělečná činnost (sem patří i kopírovací činnost)
  3. Šíření nelegálního software - provádějí ho především výrobci anebo distributoři, jedná se především o instalaci produktů při prodeji nového hardwaru
  4. Neoprávněné zasahování do programu - je pácháno specializovanými odborníky, kteří se vyznají v programování. Obvykle zde bývá motivem způsobit škody na daných produktech

Všechny tyto skupiny jsou velice častým jevem. Nejvíce je však nelegálním počinem právě skupina čislo jedna. Mnohdy se stává, že ani nevíte, že používáte nelegální software. To se může stát, pokud již v koupeném hardwaru máte předinstalovanou nelegální kopii softwarového programu.

Poznámky

  1. STRAUS, Jiří. Kriminalistická metodika. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006. 310 s. ISBN 80-86898-66-0. s. 271.
  2. Havlová, Jaroslava. počítačová kriminalita. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-06-07]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014545&local_base=KTD>.
  3. DVOŘÁK, Vratislav; BUDKA, Ivan. Možné formy softwarového pirátství v ČR. In Kriminalistická problematika při odhalování, vyšetřování a prevenci softwarového pirátsví : Sborník odborných sdělení ze semináře uskutečněného na PA ČR dne 26. 1. 1999. SUCHÁNEK, Jaroslav. 1. vyd. Praha : Policejní akademie České republiky katedra kriminalistiky, 1999. s. 159-166.

Použité zdroje

  • DVOŘÁK, Vratislav; BUDKA, Ivan. Možné formy softwarového pirátství v ČR. In Kriminalistická problematika při odhalování, vyšetřování a prevenci softwarového pirátsví : Sborník odborných sdělení ze semináře uskutečněného na PA ČR dne 26. 1. 1999. SUCHÁNEK, Jaroslav. 1. vyd. Praha : Policejní akademie České republiky katedra kriminalistiky, 1999. s. 159-166.
  • Havlová, Jaroslava. počítačová kriminalita. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-06-07]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014545&local_base=KTD>.
  • STRAUS, Jiří. Kriminalistická metodika. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006. 310 s. ISBN 80-86898-66-0. s. 271.