Peter Ingwersen

Z WikiKnihovna
Peter Ingwersen
 
Frederiskberg,Dánsko
Datum a
místo úmrtí

 
  ženatý s Irene Wormell
  Dánsko
 
Vzdělání Royal School of Library and Information Science v Kodani - obor Library and Information studies

Copenhagen Business School - titul Ph. D. na Institute of Informatics and Management

Pracoviště Royal School of Library and Information Science

(School of Communication, Information and Library Studies na Rutgers University Åbo Akademi University Oslo University College)

  ASIST LA Chapter CISTA Award

ASIST Outstanding Teacher Award Derek de Solla Price Medal Thomson Award ASIST Research Award New Jersey Chapter Distinguish Lectureship Award Jason Farradane Award

Známý pro Information Retrieval

Peter Ingwersen (*1947, Frederiksberg) je dánský informační vědec, emeritní profesor na Royal School of Library and Information Science v Kodani a světově uznávaný specialista na problematiku Information Retrieval – vyhledávání informací.


Život

Původ a vzdělání

Peter Ingwersen (celým jménem Peter Emil Rerup Ingwersen) se narodil roku 1947 ve Frederiskbergu.[1] V roce 1973 absolvoval Knihovnictví a informační studia (Library and Information studies) na Royal School of Library and Information Science v Kodani. Ve své diplomové práci, zabývající se využitím katalogů v dánských veřejných knihovnách, se zaměřil na studii, založenou na pozorování, rozhovorech a na kvantitativní analýze. Protože to bylo ještě před „online dobou“, práce pojednávala o zákaznickém využívání lístkových katalogů a počáteční interakci knihovníků se zákazníky. Tedy již v té době bylo zřejmé, že se Ingwersen zajímal o kvantitativní výzkumy a proces získávání informací. Jak ale sám říká[2], původně se chtěl stát historikem nebo geologem (jako byl jeho otec), specializujícím se na techniky datování artefaktů a geologických událostí.

V roce 1991 obhájil svou dizertační práci na téma Intermediary Functions in Information Retrieval Interaction a získal titul Ph. D. na ekonomické fakultě Kodaňské univerzity (Copenhagen Business School, Faculty of Economics, Institute of Informatics and Management).

Zaměstnání

Po absolvování na Royal School byl zaměstnán jako odborný asistent při vyhledávání a ukládání informací, katalogizaci a teorii třídění. Při své práci měl možnost pracovat s profesorem Paulem Timmermannem, který měl velké množství nových nápadů a otázek pro výzkum. Ty byly následně realizovány mladšími badateli, jako byl právě Ingwersen. V letech 1976-1980 byl součástí výzkumného týmu, který prováděl experimentální výzkum kognitivních procesů, týkajících se interakce uživatel-zprostředkovatel-systém (user-intermediary-system interaction). V té době se potýkal s problémem neúplných znalostí z oblasti psané angličtiny, které ovšem brzy vyřešil.

ESA

V letech 1982-1984 působil jako výzkumný spolupracovník v oddělení pro získávání informací u Evropské kosmické agentury (European Space Agency-Information Retrieval Services – ESA-IRS), která se nachází ve Frascati v Itálii. Jeho výzkum se týkal vylepšení rozhraní uživatelského systému, vývoje nových vyhledávacích nástrojů a manažerských systémů. Kromě výzkumu se věnoval psaní databází a návodů a implementoval online databáze, což hodně přispělo ke zlepšení jeho psané angličtiny.

Royal School of LIS

V roce 1984 se vrátil zpět do Royal School of LIS, kde působil jako docent. Vzhledem ke svým nově získaným zkušenostem, týkajících se technických a vědeckých informačních systémů a jejich návrhem, které získal v průběhu práce pro ESA, založil nový ústav zabývající se IRM (Information Ressource Management) a designem specializovaných informačních služeb a systémů pro průmysl a instituce, ve spolupráci se svojí nastávající manželkou Irene Wormell. Během práce pro ESA se jeho výzkumný zájem začal soustředit na interakci informací a zprostředkovatele funkčnosti pro IR (Information Retrieval).

Rutgers Univerzity

Během jarního semestru 1987 byl pozván jako hostující profesor na School of Communication, Information and Library Studies na Rutgers University. Zde měl možnost spolupracovat s profesorem Nicholasem Belkinem. S Belkinem se znal již dříve z mnoha konferencí, které se konaly od poloviny sedmdesátých let – takzvané IRFIS (International Research Forum in Information Science) konference. Po dlouhou dobu si vyměňovali výsledky, modely a nápady na nová kognitivní hlediska v oblasti IR. V době jeho působení v Rutgers University se s Belkinem pokusili začlenit více uživatelsky zaměřených a interaktivních výzkumů do hlavního proudu IR s pomocí mnoha klíčových vědců z obou stran. Tento pokus byl v té době pravděpodobně příliš pokročilý, ale vydláždil cestu pro více směrů v dalších výzkumných činnostech NIST TREC (National Institute of Science and Technology Text Retrieval Conferences).

Další pedagogické zkušenosti

Od roku 1997 je docentem na Åbo Akademi University ve Finsku, kde učí dvakrát ročně. Částečně také přednáší na Oslo University College. Tam vyučuje scientometrii a hodnocení výzkumu.[3] Dříve také navštěvoval Keio University v Japonsku a University of Pretoria v Jihoafrické republice.[4]

Kolem roku 1990 byl jednou z hlavních hybných sil pro založení a rozvoj magisterských studijních programů (Master of Science – M.Sc.) v knihovnictví a informační vědě na Royal School of LIS. Později totéž pro rozvoj programu Ph.D. Do roku 1993 působil jako vedoucí tohoto magisterského programu, kterým byl jmenován. Od července 1993 je vedoucím Ústavu teorie získávání informací (Information Retrieval Theory), který se později sloučil s Katedrou informačních studií (Department of Information Studies). Od ledna 2001 je profesorem výzkumu právě na této katedře. Peter Ingwersen je vůbec prvním dánským profesorem výzkumu v širší oblasti knihovnictví a informační vědy.

Jeho studenti magisterských programů, doktorských programu a spolupracovníci, které má doslova po celém světě, mohou těžit z jeho intelektuální hloubky, vždy konstruktivních připomínek a v neposlední řadě vtipu. Má schopnost fascinovat a především inspirovat mladé výzkumné pracovníky. Často organizuje mezinárodní konference a kurzy pro studenty doktorských programů.


Práce

Výzkum

Peter Ingwersen se zabýval různými oblastmi ve výzkumu informační vědy. Zybýval se vyhledáváním informací (information retrieval), informetrií, webometrií, scientometrií. V letech 1976 – 1980 byl součástí výzkumného týmu, který prováděl experimentální výzkum kognitivních procesů. Působil jako odborný poradce v Evropské komisi. Podílel se na tříletém projektu ESPRIT Long Term Research Workshop. V letech 1996-2000 byl vedoucím partnerem Centra pro informační studie (Centre for Informetric Studies), který P. Ingwersen založil spolu s kolegou Finnem H. Christensenem a Irene Wormellovou. Od roku 1990 se zabýval další oblastí, a to bibliometrií. Zabýval se např. citační analýzou. Bibliometrie je úzce spojena s IR (Information Retrieval). Jeho teorie IR jsou založeny na kognitivních názorech, jsou konceptuální, s důrazem na interaktivní apekty IR. Byl také zapojen do projektu TAPIR (Text Access Potentials for Interactive IR), kde působil jako předseda výzkumného týmu. Tento projekt je založen na předpokladech polyrepresentation, které mají být ověřeny a zahrnují vývoj pracovně založeného multievidenčního přístupu, zejména k vědeckým a multimediálním informacím a strukturovaným textům včetně webového prostředí.

Spolupráce

Od poloviny devadesátých let získal Ingwersen, jak sám tvrdí[2], velice inteligentní, inovativní a tvrdě pracující studenty, s nimiž spolupracuje dodnes. Nejdůslednějšími z nich byli Pia Borlund, Marianne Lykke Nielsen, Birger Larsen a Lennart Björneborn. Jeho mezinárodními spolupracovníky byli vědci jako Peter Willett z University of Sheffield a Kalervo Järvelin z University of Tampere ve Finsku. Na evropské úrovni rovněž v průběhu let spolupracoval s laboratoří C. J. van Rijsbergena v Glasgow.

Objevy

Webometrie

Webometrie je vědecká disciplína, která za pomoci měření zkoumá World Wide Web. V roce 1997 termín webometrie poprvé použili Peter Ingwersen a T. C. Almind. Jedná se o studium kvantitativních aspektů, vytváření a užití informačních zdrojů, struktur a technologií celého internetu pomocí informetrických a bibliometrických metod. Zkoumá mimo jiné množství hyperlink a tok v rámci webových stránek, z čehož lze vytvořit struktury a chování uživatelů internetu. Hodnocení se provádí podle objemu informačních kolekcí, počtu www stránek, četnosti vstupu a času odezvy. Stránky jsou klasifikovány podle způsobu prezentace, vytvářejí se statistiky užívání a hodnotí se produktivita autorů.[5]

Web Impact Factor

Peter Ingwersen je autorem Web Impact Factoru (WIF), který se řadí mezi kvantitativní indikátory a měří průměrné frekvence odkazů. Je obsahem pokrytí vyhledávacího nástroje v určitém čase. Peter Ingwersen tento indikátor definoval v r. 1998.[6] Web Impact Factor je ukazatelem webometrie a slouží k výpočtu důležitosti webové stránky. Představuje počet externích citací (odkazů), vedoucích na webové stránky. Dá se vyhodnotit na základě počtu citací, které jsou tradičními citacemi na webu. Úvodní výzkumy musely být aplikovány na časopisy, které vycházely v tištěné i elektronické podobě. Podle toho, jak se shodovaly, se zjistilo, zda je WIF použitelný jako nástroj hodnocení vlivu odborného časopisu.

Modely kognitivního vyhledávání informací

Kognitivní modely lze definovat jako modely, které znázorňují vliv a vztahy znalostních (kognitivních) struktur, zúčastněných v přenosu informací a interakci při vyhledávání, nebo začleněné do vyhledávacích systémů nebo prostředků/zprostředkovatelů. Do kognitivních modelů lze také zařadit modely, zpracované Peterem Ingwersenem. Jedná se o teoretický model MEDIATIOR a souhrnný model interakcí při vyhledávání informací.[7]

Interactive Information Retrieval (IIR)

V průběhu devadesátých let se Peter Ingwersen začal více zajímat o teoretický vývoj IIR. Protože se nemohl zúčastnit konference TREC (Text Retrieval Conference) – pro nedostatečné pracovní vybavení, zaměřil se na modelování. Teoretický vývoj Ir v tomto období byl běžně otázkou produkce nových druhů logických nebo matematických technik vedení (a zlepšení) IR produkce. Vzhledem k tomu, že Ingwersenovy teorie IR byly založeny na kognitivním pohledu a nebyly matematické, nýbrž konceptuální s důrazem na interaktivní aspekty IR, byly jeho příspěvky na konferencích ACM-SIGIR (Association for Computing Machinery – Special Interest Group on Information Retrieval) zaměřené na uživatele. Jak je ale patrné z opomenutí na zasedáních v SIGIR, v dalších deseti letech k žádnému teoretickému vývoji IR nedošlo.

Informetrie

Od poloviny devadesátých let se postupně začal věnovat dalšímu výzkumu – začal se zajímat o informetrii. Informetrie je studie o kvantitativních aspektech informací. To zahrnuje produkci, šíření a využívání všech forem informací, bez ohledu na jejich formu nebo původ. Je to měření toku informací ve vědě a analýza účinnosti informačních systémů.[8] Informetrie jako taková zahrnuje tyto oblasti:

 • scientometrii, která studuje kvantitativní aspekty vědy,
 • webometrii, která studuje kvantitativní aspekty Word Wide Webu,
 • kybermetrii, která je založena na podobném způsobu, jako webometrie, pouze je rozšířena o elektronické zdroje
 • a bibliometrii, která studuje kvantitativní aspekty zaznamenaných informací.[9]


Další aktivity

Peter Ingwersen byl členem několika rad, např. Výkonné rady Severské výzkumné školy (NORSLIS), dále byl členem Institutu informačních vědců (Institute of Information Scientists). Je také členem několika mezinárodních časopisů v oblasti IR a informační vědy: the Journal of American Society for Information Science & Technology, Information Processing and Management, the Scientometrics, and the Journal of Informetrics. Předsedal 15. Konferenci výzkumu a vývoje v IR (15th ACM-SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval), která se konala v červnu r. 1992. V letech 1995-2000 byl programovým předsedou.


Význam pro informační vědu

Peter Ingwersen je jedním z nejvýznamnějších a nejcitovanějších informačních vědců současnosti. Do informační vědy přinesl mnoho významných příspěvků, ale za jeho největší přínos jsou považovány výzkumy v oblasti kognitivního přístupu k interaktivnímu vyhledávání informací a webometrie.


Ocenění

Peter Ingwersen získal za svou práci několik významných ocenění.

2009 obdržel ASIST LA Chapter CISTA Award za příspěvky do informační vědy a technologií

2007 obdržel ASIST Outstanding Teacher Award za jeho pedagogické schopnosti a dovednosti v informační vědě

2005 obdržel Derek de Solla Price Medal za výzkum v scientometrii a webometrii

2005 obdržel Thomson Award za mezinárodně nejuznávanějšího a nejvíce citovaného dánského výzkumného pracovníak v sociálních vědách

2003 obdržel ASIST Research Award za práci v kognitivních perspektivách IR

1994 obdržel ASIS, New Jersey Chapter Distinguish Lectureship Award za příspěvky ke kognitivnímu přístupu v oblasti IR

1993 obdržel Jason Farradane Award (UK)[10]


Publikace

Peter Ingwersen je autorem více než 180 publikací, z nichž je téměř 60 % spoluautorských, což dokazuje jeho výbornou schopnost spolupráce.

70. léta

 • INGWERSEN, P. (1973). Lånernes brug af kartoteket. København: Danmarks Biblioteksskole.
 • INGWERSEN, P. & KAAE, S. (1979). User-librarian negotiations and information search procedures in public libraries: Analysis of verbal protocols. Presented at: The 3rd International Research Forum in Information Science (IRFIS 3), Oslo, August 1-3, 1979.
 • INGWERSEN, P., KAJBERG, L., & KAAE, S. (1979). Letter from Copenhagen. Journal of Information Science. Principles & Practice, 1(1), 63-66.
 • TIMMERMANN, P., BERMANN, T., LAU, B., RISAGER, K., WILLE, N.E., INGWERSEN, P. & JOHANSEN, T. (1979). A Study of the User-Librarian Negotiation Process. In: T. Berman et al. (Eds.), Library User Instruction and the Teaching of Research Methodology. Report on a seminar held at Roskilde University Centre, Denmark, November 5-7, 1976. Roskilde: RUC, 112-129.

80. léta

 • INGWERSEN, P., JOHANSEN, T. & TIMMERMANN, P. (1980). User-librarian negotiations and search procedures: A progress report. In: O. Harbo et al. (Eds.), Theory and application of information research: Proceedings of the Second International Research Forum on Information Science, Copenhagen, August 3-6, 1977.
 • INGWERSEN, P (1982). Search procedures in the library analysed from a cognitive point of view. Journal of Documentation, 38(3), 165-191.
 • INGWERSEN, P. (1983). Online man-machine interaction facilities: A cognitive view. Presented at: IRFIS 5: Fifth International Research Forum in Information Science: Representation and Exchange of Knowledge as a Basis of Information Processes. Heidelberg, September 5-7, 1983.
 • INGWERSEN, P. (1984). Information technology: Which applications? Social Science Information Studies, 4(2-3), 185-196.
 • INGWERSEN, P. (1984). Psychological aspects of information retrieval. Social Science Information Studies, 4(2-3), 83-95.
 • INGWERSEN, P. (1986). Cognitive analysis and the role of the intermediary in information retrieval. In: R. Davies (Ed.). Intelligent information systems: Progress and prospects. New York: Ellis Horwood/Halsted Press, 206-237.
 • INGWERSEN, P. & WORMELL, I. Improved subject access, browsing and scanning mechanisms in modern IR. In: H. Krasner (Ed.), The proceedings of the 1986 ACM Conference on Research and Development in Information Retrieval. Pisa, September 1986. Pisa: University, 68-75.
 • INGWESEN, P. & WORMELL, I. (1988): Means to improved subject access and representation in modern information retrieval. Libri, 38(2), 94-119.
 • INGWESEN, P. & WORMELL, I. (1989). Modern indexing and retrieval techniques matching different types of information needs. International Forum on Information and Documentation, 14(3), 17-22.

90. léta

 • INGWERSEN, P. & WORMELL, I. (1990). Databases as an analytical tool in research management: A case study. In: B. Cronin (Ed.), The knowledge industries: Levers of economic and social development in the 1990’s: Proceedings of an international conference held at the Inter University Centre for Postgraduate Studies, Dubrovnik, Yugoslavia, May 29- June 3, 1989. London: Aslib, 205-216.
 • INGWERSEN, P. & WORMELL, I. (1990). Informationsformidling i Teori og Praksis. København: Munksgaard, 1990.
 • INGWERSEN, P. (1991). Intermediary Functions in Information Retrieval Interaction. Copenhagen : Faculty of Business Administration, Institute of Informatics and Management Accounting, Copenhagen Business School (PhD dissertation).
 • INGWERSEN, P. (1992). Conceptions of information science. In: P. Vakkari & B. Cronin (Eds.), Conceptions of Library and Information Science. London : Taylor Graham, 299-312.
 • INGWERSEN, P. (1992). Fra informationskundskab til informationsvidenskab: Kandidatuddannelsens baggrund og status. Over Broen, (11), 16-23.
 • INGWERSEN, P. (1992). Information Retrieval Interaction. London: Taylor Graham, 1992. (Japonský předklad, Tokyo: Toppan, 1995; Korejský překlad, Seoul: Bibliographic Information Processing Society, 1998.)
 • INGWERSEN, P. (1992). Information retrieval research and development. Information Management Report, (December), 15-17.
 • INGWERSEN, P. (1993). The cognitive viewpoint in IR. Journal of Documentation, 93(1104), 60-64.
 • INGWERSEN, P. (1994). The cognitive perspective in information retrieval. In: International Federation for Information and Documentation: 47th FID conference and congress: Finding new values and uses of information. Sonic City Omiya, Saitama, Japan, October 5-8. Sonic City Omiya, Saitama: FID, 7-14.
 • INGWERSEN, P. (1995). Information and information science. In: A. Kent (Ed.), Encyclopedia of Library and Information Science, Vol. 56, supplement 19. New York : Marcel Dekker, 137-174.
 • ALMIND, T.C. & INGWERSEN, P. (1996). Informetric analysis on the world wide web: A methodological approach to “internetometrics”. København: Danmarks Biblioteksskole.
 • Ingwersen, P., Hjortgaard Christensen, F. & Wormell, I. (1997). Online determination of the Journal Impact Factor and its international properties. Scientometrics, 40(3) 529-540.
 • INGWERSEN, P. (1998). The international visibility of Danish and Scandinavian research 1988-1996: A general overview of science and technology and the social sciences by online publication analysis. (CIS Report 5) Copenhagen: Royal School of Library and Information Science.[11]

2000 - současnost

 • INGWERSEN, P. (2000). The international visibility and citation impact of Scandinavian research articles in selected social science fields: The decay of a myth. Scientometrics, 49, 39-61.
 • INGWERSEN, P. (2001). The web impact factor. In: M. Davis & C.S. Wilson (Eds.), 8th International Conference on Scientometrics and Informetrics: ISSI 2001, Sydney, July 16-20, 2001: Proceedings: Vol. 1. Sydney: The Bibliometric and Informetric Research Group, 12-13.
 • INGWERSEN, P. (2002). Visibility and impact of research in Psychiatry for North European countries in EU, US and world contexts. Scientometrics, 54(1), 131-144.
 • INGWERSEN, P. (2003). Information seeking research. In: J. Feather & P. Sturges (Eds.), International Encyclopedia of Information and Library Science. (2 ed.) London: Routledge, 301-303.
 • INGWERSEN, P., JARVELIN, K. (2004). Context in information retrieval. In: T. Bothma & A. Kaniki (Eds.), ProLISSA: Progress in Library and Information Science in Southern Africa: Proceedings of the third biennial DISSAnet Conference in Southern Africa, 2004. Pretoria: Infuse, 301-310.
 • INGWERSEN, P., JARVELIN, K. (2005). The Turn: Integration of Information Seeking and Retrieval in Context. Berlin: Springer.
 • LARSEN, B., INGWERSEN, P., KEKALAINEN, J. (2006). The Polyrepresentation continuum in IR. In: I. Ruthven et al. (Eds.), Information interaction in context: International Symposium on Information Interaction in Context, IIiX 2006. New York/Copenhagen: ACM Press/Royal School of Library and Information Science, 148-162.
 • INGWERSEN, P., LARSEN, B. (2007). Evaluation of strategic research programs: The case of Danish environmental research 1993-2002. Research Evaluation, 16(1): 47-58.
 • INGWERSEN, P. (2008). A context-driven integrated framework for research on interactive IR. Document, Information &Kn owledge, 126(6), 44-50.
 • INGWERSEN, P., LUND, B., LARSEN, B. (2009). Data fusion according to the principle of polyrepresentation. Journal of American Society for Information Science & Technology, 60(4), 646-654.
 • INGWERSEN, P. (2010). Scientometric and Webometric methods. Document, Information & Knowledge, (1), 4-11.[12]


Doporučená četba

INGWERSEN, P. & JÄRVELIN, K. The Turn: Integration of Information Seeking and Retrieval in Context

- Publikace Petra Ingwersena sepsaná spolu s profesorem Järvelinem z Univerzity of Tampere ve Finsku vyšla roku 2005 a to v angličtině. Později byla přeložena také do japonštiny a čínštiny. The Turn se věnuje kognitivnímu posunu a zařazení kognitivního pohledu na vyhledávání informací do jeho kontextu.

The Janus Faced Scholar: A Festschrift in Honour of Peter Ingwersen

- Jedná se o speciální sborník k poctě Petra Ingwersena. Vydaný byl u příležitosti 37 let jeho působení na Royal School of LIS. Do sborníku přispěla řada autorit z oboru informační vědy a Ingwersenovi dlouhodobí spolupracovníci. Příspěvky jsou zde rozděleny do třech oblastí – vyhledávání informací, informetrie, informační věda.

INGWERSEN, P. Information Retrieval Interaction.

Tato publikace je založena na Ingwersenových názorech a jeho disertační práci. Shrnuje zde a hodnotí vývoj informační vědy, problémy s vymezením předmětu jejího zkoumání a její pozice mezi ostatními vědeckými disciplínami.


Citace a použitá literatura

 1. Peter Ingwersen. Den Store Danske [online]. 2010. [cit. 2011-05-10]. Dostupné z <http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Informatik/Informatik/Peter_Ingwersen>.
 2. 2,0 2,1 INGWERSEN, Peter. Highlights of a Career in Information Science. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology [online]. 2004, Vol 30, No. 6. [citováno 2011-05-10]. Dostupné z <http://www.asis.org/Bulletin/Aug-04/ingwersen.html>.
 3. ŘÍHA, Milan. Peter Ingwersen na KISKu: velký rozhovor. Inflow: information journal [online]. 2011, roč. 4, č. 5 [cit. 2011-05-10]. Dostupné z <http://www.inflow.cz/peter-ingwersen-na-kisku-velky-rozhovor>.
 4. ROUSSEAU, Ronald. Peter Ingwersen : Recipient of the 2005 Derek de Solla Price Award of the journal Scientometrics. Scientometrics [online]. Vol 65, No. 3, 2005. P. 267-269. [cit. 2011-05-10]. Dostupné z <http://www.springerlink.com/content/35732t43x713t471/fulltext.pdf>.
 5. Webometrie. Wikipedie, [online]. [cit. 2011-05-15]. Dostupné z <http://cs.wikipedia.org/wiki/Webometrie>.
 6. VAVŘÍKOVÁ,L. Úvod do scientometrie [online]. Ver. 1.0. [cit. 2011-05-15]. Dostupné z <http://tarantula.ruk.cuni.cz/KPSV-9-version1-scientometrie.pdf>.
 7. PILECKÁ, V. Časopis pro humanitní a společenské vědy: Souvislosti a aspekty vztahu informační a kognitivní vědy [online]. [cit. 2011-05-15]. Dostupné z <http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2008121602>.
 8. Podle prof. PhDr. Rudolfa Kohoutka, CSc, jak uveřejnil na: ABZ.cz: Slovník cizích slov, informetrie. Dostupné z <http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/informetrie>.
 9. Informetrics. Wikipedia, The Free Encyclopedia [online] ]. [cit. 2011-05-10]. Dostupné z <http://en.wikipedia.org/wiki/Informetrics>.
 10. Peter Ingwersen. Research at the Royal School of Information and Library Science [online]. [cit. 2011-05-15]. Dostupné z <http://pure.iva.dk/en/persons/peter-ingwersen(06732ae6-b7ec-4427-8049-6b087f1e5f6d).html>.
 11. The Janus Faced Scholar : A Festschrift in Honour of Peter Ingwersen [online]. Copenhagen : Det Informationsvidenskabelige Akademi. Vol. 06, 2010. [cit. 2011-05-10]. Dostupné z <http://www.issi-society.info/peteringwersen/pif_online.pdf>.
 12. The Janus Faced Scholar : A Festschrift in Honour of Peter Ingwersen [online]. Copenhagen : Det Informationsvidenskabelige Akademi. Vol. 06, 2010. [cit. 2011-05-15]. Dostupné z <http://www.issi-society.info/peteringwersen/pif_online.pdf>.

Další použitá literatura

Peter Ingwersen. Research at the Royal School of Information and Library Science [online]. [cit. 2011-05-10]. Dostupné z <http://pure.iva.dk/en/persons/peter-ingwersen(06732ae6-b7ec-4427-8049-6b087f1e5f6d).html>.
Peter Ingwersen. Universidad Carlos III de Madrid [online]. 2010. [cit. 2011-05-10]. Dostupné z <http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteconomia_documentacion/investigacion/estancias/peter_ingwersen>.
SOUTHERN, Joel. 2009 Lazerow Memorial Lecture with Peter Ingwersen. School of Information Sciences [online]. 2009. [cit. 2011-05-10]. Dostupné z <http://www.sis.utk.edu/node/10561>.
MACHKOVÁ, Marie. Současné trendy v oblasti webometrické analýzy. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet knihovnictví, 2006. 114 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Michal Lorenz.
INGWERSEN, Peter; JÄRVELIN, Kalervo. The Turn: Integration of Information Seeking and Retrieval in Context [online]. Netherlands : Springer, 2005. [cit. 2011-05-10]. Dostupné z <http://www.springerlink.com/content/978-1-4020-3850-1#section=550026&page=1&locus=0>.
Peter Ingwersen. Los Angeles Chapter of the American Society for Information Science and Technology. [online]. [cit. 2011-05-15]. Dostupné z <http://lacasist.org/awards-scholarships/award-announcement/2009-peter-ingwersen&ei=K2fJTeTTEI-SswbH26mgAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=8&ved=0CFQQ7gEwBzgK&prev=/search%3Fq%3Dpeter%2Bin>.
Bulletin of American Society for Information Science and Technology. [online]. Vol. 30, No. 6. [cit. 2011-05-15]. Dostupné z <http://www.asis.org/Bulletin/Aug-04/ingwersen.html>.Externí zdroje

http://www.inflow.cz/peter-ingwersen-na-kisku-velky-rozhovor - Rozhovor s P. Ingwersenem při jeho návštěvě KISKu

http://www.springerlink.com/content/978-1-4020-3850-1#section=550026&page=1&locus=0 - Publikace The Turn: Integration of Information Seeking and Retrieval in Context v online podobě dostupná ke čtení

http://www.inflow.cz/peter-ingwersen-v-mzk - záznam z přednášky profesora Petera Ingwersena v Moravské zemské knihovně

http://pure.iva.dk/en/persons/peter-ingwersen%2806732ae6-b7ec-4427-8049-6b087f1e5f6d%29.html - stručné shrnutí kariéry, ocenění a publikací Petera Ingwersena