Peter G. B. Enser

Z WikiKnihovna


Peter G. B. Enser

Peter G. B. Enser

 
Eastbourne
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
  ženatý s Pam Enser
  Uckfield
  -
Vzdělání The University of Sheffield, Brunel University London, The University of Sheffield, Eastbourne Grammar School
Pracoviště univerzity v Plymouthu, Aberystwythu a Brightonu, profesní organizace Chartered Institute of Library & Information Professionals, British Computer Society, the Arts & Humanities Research Council a the UK Higher Education Quality Assurance Agency
  titul profesora Emerita
Známý pro výzkum v oblasti sémantikého vyhledávání obrazů

Peter Enser je informační vědec.

Život

Pochází z Eastbourne. Od roku 1969 je ženatý s  Pam Enser. Momentálně žije v Uckfieldu.

Vzdělání

Peter Enser prošel dlouhou kariérou ve vysokoškolském vzdělávání. Enser na svých sociálních sítích uvádí, že vystudoval střední školu v Eastbourne. Nadále studoval vysoké školy The University of Sheffield a Brunel University London.

Zaměstnání a výzkumy

Má velké zkušenosti s vyučovacími a akademickými manažerskými kompetencemi v univerzitách v Plymouthu, Aberystwythu a Brightonu. Tyto zkušenosti doprovázejí jeho výzkumné zájmy, zejména v sémantickém vyhledávání obrázků. O tomto posledním oboru publikoval rozsáhle, poskytoval široké spektrum prezentací mezinárodním divákům v rámci knihovnické a informační vědy, kulturního dědictví a komunit informatiky. Dále také řídil řadu financovaných výzkumných projektů.

Později byl prezidentem Institutu pro informační vědce a v této době spolupracuje s dalšími profesními organizacemi, včetně Chartered Institute of Library & Information Professionals, British Computer Society, the Arts & Humanities Research Council a the UK Higher Education Quality Assurance Agency.

V roce 1999 mu byla udělena osobní katedra informatiky na univerzitě v Brightonu a po odchodu do důchodu mu byl udělen titul profesora Emerita. Tento titul znamená, že nebyl zbaven všech svých předešlých pracovních práv a povinností, když odešel do penze. Právě naopak. Jako emeritní profesor (latinsky professor emeritus) může mít nadále svoji pracovnu, může příležitostně přednášet, vypracovávat posudky, konzultovat apod. [1],[2]

Prezentace

Jeho fascinace vyvíjejícím se sociálním dopadem informačních a komunikačních technologií mu poskytuje bohatý zdroj podkladů pro jeho informativní, zábavné a ilustrované prezentace, v nichž se nachází způsob, jakým žijeme dnes, v kontrastu s našimi praktikami z dávných dob. Enserovy prezentace jsou doplňovány o výrazné vizuálně orientované kvízy. Ty velmi výrazně napomohly programům k obohacování firem v průběhu několika let. Hlavním tématem těchto prezentací je komunikace. Prvních několik přednášek oslavuje způsob přizpůsobení se technologiím, které nás posunuly kupředu. Od vytesávání zpráv na kameni, po naše nejnovější nadšení pro blogování a tweetování na sociálních médiích.

Přednášky

Následující přednášky se zabývají komunikací z hlediska dopravy a vše s ní spojeným. Ať už se jedná o nepříjemnosti při cestování, nepohodlí nebo nebezpečí. Dochází k výzkumu a porovnávání našich měnících se zážitků z minulosti spolu s dnešní dobou. Ty se totiž značně liší. [3]

Značky, symboly a smysly

Úvodní přednáška se věnovala způsobu, jakým spolu lidstvo komunikuje. Například pomocí značek pro odesílání zpráv, které adresují pohled, sluch a jiné smysly příjemce anebo podle symbolů pro reprezentaci složitějších komunikací.

Propojenost

Zde se Enser věnoval způsobům, kterými jsme se od telegrafů na bázi drátů dostali k telefonům, které nás zavedly k téměř okamžité komunikaci bez ohledu na velkou vzdálenost.

Bezdrátové připojení

Tato přednáška pojednává o tom, jak signály zprvu přenášené rádiovými vlnami a později mikrovlnami a světelnými vlnami, přinesly rozhlasové vysílání a později i televizi do našich domovů. To vše proběhlo ještě před revolucí v komunikačním chování.

Inteligentní stroj

Enser zde poukazuje na to, jak v dnešní době dochází k rychlému vývoji počítačů. Jsou stále menší, avšak jejich funkčnost i kapacita stále rostou. Doprovázejí tak zrod internetu a pojetí World Wide Webu.

Na obrázku

V této přednášce se věnuje vývoji komunikace prostřednictvím vizuálního média. Od dob paleolitických jeskynních kreseb až po dnešní smajlíky. Klade zde otázku, zda můžeme trénovat počítače, aby viděly, co vidíme na obrázku.

Virálnost

Enser dále uvádí, že vznik sociálního webu a naše závislost na sociálních sítích v každodenním životě nám poskytuje zázemí pro zkoumání nových příležitostí a různých výzev, kterým dennodenně čelíme. Je to způsobeno tím, že se přizpůsobujeme novému sociálnímu styku vedenému technologiemi.

Slow motion

Zde jde o srovnání veřejné dopravy a poštovní služby s minulostí.

Pokrok vpřed

Díky přínosu parní energie, která nepochybně přispěla k revoluci v dopravě, došlo k podstatnému snížení doby trvání cest.  Změnily se tak aspekty lidského žití.

Nový druh mobility

V první polovině 20. století dochází k transformaci parní dopravy na spalovací motor a začíná se vytvářet komplexnější síť silnic.

Masové hnutí

Díky poválečným pokrokům v technologiích a mnohem lepší cenové dostupnosti se výrazně zvyšují možnosti cestování. Na základě poptávky na řadu různých dopravních prostředků došlo k následné expanzi infrastruktury. Dopadem pak bylo zhoršení situace životního prostředí. Vystává tak otázka proč, když nyní můžeme tak snadno komunikovat (i na dlouhé vzdálenosti) bez pohybu, máme potřebu tolik cestovat?

„Snail mail to e-mail“

V této prezentaci došlo ke zkoumání způsobu, jakým se přenášení našich písemných a tištěných zpráv vyvinulo díky pokroku v dopravních technologiích před příchodem elektronické pošty. Ta značně urychlila přenos našich zpráv, změnila leteckou poštu a poštovní zásilky a navždy změnila naše komunikační chování. [4]

 

Díla

Článek v Journal of Information Science: The evolution of visual information retrieval (2008)

Tento příspěvek popisuje přehled vývoje digitálního věku, který převzal teorii a praxi získávání obrazu a videa. Rozsáhlá literatura poskytuje kontext, který získává vizuální informace, úvahy o koncepci a praxi. V něm dochází k prezentaci a obnově vizuálního materiálu na základě jeho obsahu. Hlavní myšlenkou je historický popis výzkumu v obsahovém vyhledávání, který se zaměřuje na automatizaci digitálního obrazu. Multimediální vyhledávání obsahu získává široký kontext informací. [5]

 

Článek v Journal of Documentation: Facing the reality of semantic image retrieval (2007)

Na tomto článku spolupracoval s autory: Jonathon S. Hare, Christine J. Sandom, Paul H. Lewis.

Účelem tohoto článku je poskytnout lépe informovaný pohled na sémantické mezery při zisku obrazu, který nabízejí současné techniky. V rámci provedeného šetření byla sestavena zkušební sbírka, která obsahuje požadavky uživatelů a metadata. To poskytlo důkazy, na jejichž základě bylo možné provádět informovaná pozorování. Zjištění ukázalo, že v reálném světě získávání obrazů zdůrazňují existenci specifického kontinua identifikace objektů a výskyt aspektů časových, prostorových, významových a abstraktních pojmů. Tyto faktory omezují funkčnost současných technik sémantického vyhledávání obrázků, které interpretují pouze viditelné znaky. Projekt se tedy zabývá tradičním prostředím pro získávání obrázků, ve kterém jsou transakce vyhledávání prováděny na statických snímcích, které jsou součástí spravovaných sbírek. [6]

 

Článek v New Library World: On continuity, culture, competition – cooperation and convergence, too (2001)

Tento článek se zabývá kontinuitou, kulturou a konkurencí. Každý aspekt vyzývá akademickou obec v knihovnictví a informační vědě (LIS), aby ustoupila od úzkého pohledu na předávání znalostí ve společnosti, který je založen na textové dokumentaci jako na komunikačním kanálu a na knihovnách jako na prostředcích k získání přístupu k těmto informacím. Rozšíření dostupnosti digitálně integrovaných kulturních artefaktů signalizuje potřebu konvergence knihovnictví s odbornou činností v rámci jiných forem. Konkurence z oborové disciplíny informatiky naznačuje, že akademici LIS by měli spíše spolupracovat, než soutěžit ve své komunitě. [7]

 

Článek v Libri: The Role of Professional Body Accreditation in Library & Information Science Education in the UK (2002)

Tento článek začíná popisem akreditačních nástrojů, které v současné době používá Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP), a poté zvažuje některé aspekty budoucího vztahu mezi tímto odborným orgánem a vzděláváním a odbornou přípravou knihovnictví a informatiky (LIS). Diskutuje se o sbližování zájmů mezi CILIP a Agenturou pro zajišťování kvality (QAA) pro vysokoškolské vzdělávání, zejména s odkazem na benchmarking předmětu a na potřebu rozšířit tradiční hranice LIS s cílem zahrnout zájmy archivů, správy záznamů a muzea. Příspěvek se také zabývá dopadem některých aspektů vládní politiky ve vysokoškolském vzdělávání na informační profesi. [8]

 

Článek v Program electronic library and information systems: Creative picture research using the Hulton Deutsch CD Collection (1993)

Na tomto článku spolupracoval s autorem: Harriet P. Orr

Zde popisuje organizace odpovědné za údržbu fotografických archivů projevují zájem o tvorbu digitálních katalogů kompaktních disků. Ty jsou vnímány jako prostředek k poskytování „výloh“ do svých sbírek a k tomu, aby jejich klienti mohli objednávat obrázky přímo, aniž by museli požádat o zprostředkování obrazovým výzkumníkem nebo knihovníkem. Krátké zvážení je věnováno rozšíření takovýchto zařízení pro prohlížení desktopů do arény s elektronickým zobrazováním obrázků s vysokým rozlišením. [9]

 

Odkaz na jeho další příspěvky: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/21715340_Peter_G_B_Enser

 

Publikace Image and Video Retrieval: Third International Conference

Tato kniha představuje jednání třetí mezinárodní konference o obrazech a videozáznamech, která se konala v Irském Dublinu v červenci roku 2004. 31 revidovaných plných příspěvků a 44 prezentovaných posterů bylo pečlivě přezkoumáno a vybráno z 125 podání. Příspěvky jsou organizovány v aktuálních sekcích na téma anotace obrazu a vyhledávání uživatelů, algoritmy pro získávání obrazů a videa, identifikace osob a událostí pro vyhledávání, načítání obrázků a videa na základě obsahu a uživatelské perspektivy.[10]

 

Citace

[1] Peter Enser: Biography. In: Cruise Ship Speaker Portal [online]. USA [cit. 2019-05-02]. Dostupné z: https://www.cruiseshipspeakers.com/talent/view/peter-enser/

[2] Emeritura. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2019, 5. 10. 2017 [cit. 2019-05-02]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Emeritura

[3] Peter Enser: Biography. In: Cruise Ship Speaker Portal [online]. USA [cit. 2019-05-02]. Dostupné z: https://www.cruiseshipspeakers.com/talent/view/peter-enser/

[4] Peter Enser: Talks. In: Cruise Ship Speaker Portal [online]. USA [cit. 2019-05-02]. Dostupné z: https://www.cruiseshipspeakers.com/talent/view/peter-enser/

[5] G. B. Enser, Peter. (2008). The evolution of visual information retrieval. J. Information Science. 34. 531-546.

[6] G. B. Enser, Peter & J. Sandom, Christine & Hare, Jonathon & H. Lewis, Paul. (2007). Facing the reality of semantic image retrieval. Journal of Documentation. 63.

[7] Enser, Peter. (2001). On continuity, culture, competition – cooperation and convergence, too. New Library World. 102. 423-429.

[8] Enser, Peter. (2002). The Role of Professional Body Accreditation in Library & Information Science Education in the UK. Libri. 52. 214-219.

[9] G.B. Enser, Peter & P. Orr, Harriet. (1993). Creative picture research using the Hulton Deutsch CD Collection. Program: electronic library and information systems. 27. 389-398.

[10] ENSER, P. G. B. Image and video retrieval: third international conference, CIVR 2004, Dublin, Ireland, July 21-23, 2004 : proceedings. Berlin: Springer, 2004. ISBN 35-402-2539-0.