Peter A. Bath

Z WikiKnihovna


Peter A. Bath
 
-
Datum a
místo úmrtí

dosud aktivní
  -
  -
  Sheffield
  britské
Vzdělání University of Wales, University of Sheffield
Pracoviště Sheffield Institute for Studies on Ageing, Department of Information Studies
  -
Známý pro lékařská informatika, informační chování, zdravotnické informační systémy

Profesor Peter Bath je informačním vědcem, ale také vysokoškolským pedagogem a ředitelem Informační školy při univerzitě v Sheffieldu. Jako vědec se pohybuje v oblasti průniku informační vědy, informatiky a zdravotnictví. Je autorem i spoluautorem řady dlouhodobých studií v oblasti informačního chování a potřeb pacientů, zejména starší věkové kategorie.

Vzdělání 

Peter Bath nejprve vystudoval aplikovanou biologii na University of Wales, ze které dostal první akademický titul BSc (Bachelor of Science, bakalářský titul používaný v anglosaském světě). Ke konci těchto studií se u něj rozvinul zájem o informační vědu, zejména co se týče problematiky a otázek zasahujících do zdravotnictví. Rozhodl se proto studovat Informační studia na Univerzitě v Sheffieldu, kde získal titul MSc (Master of Science). Doktorskou práci psal na téma zacházení s chemickými strukturami, a to pod dohledem profesora Petera Willetta a doktora Franka Allena. Profesorem byl jmenován v roce 2013.[1]

Kariéra 

Peter Bath zastává na univerzitě mnoho funkcí. Mimo to, že je ředitelem informační školy při univerzitě v Sheffieldu, je také předsedou etické komise pro výzkum Sheffieldské univerzity (UREC) a ředitelem centra výzkumu managementu zdravotní informace (CHIMR). Dále je v pozici zástupce koordinátora programu Zdravotní informatika. Působí také jako koordinátor následujících modulů:

 • Datová analytika
 • Analytika zdravotní informace
 • Výzkumné metody a příprava disertačních prací (zdravotní informatika)
 • Vedení disertačních prací v oblasti zdravotní informatiky

V letech 2003-2004 byl členem podvýboru pro řízení výzkumu na vysokých školách a členem pracovní skupiny na univerzitě v Sheffieldu, která se zabývá monitorováním projektů z oblasti výzkumů zdravotní péče. V letech 2007-2013 poté zastával funkci zástupce v etické komisi pro výzkum na fakultě sociálních věd. Oblast jeho výuky je spjata s jeho výzkumnými zájmy a to zejména se zdravotní informací a zdravotnickou informatikou. V těchto oblastech také vede disertační práce.[1]

Aktivity 

Petr Bath se zúčastnil několika konferencí, na kterých byl řečníkem. Témata jeho příspěvků byla spjata hlavně s oblastí jeho výzkumu, a to zejména s lékařskou informatikou. Tématy jeho příspěvků byla: Elektronické a mobilní zdravotnictví; Informační a stárnoucí společnost: jak mohou informace podporovat zdraví a pohodu později v životě; Management zdravotních informací: etické otázky a zdravotní informace; Rozhraní mezi informacemi, zdravím a poskytováním zdravotní péče a Využití databází a informačních systémů k podpoře péče o pacienty s mrtvicí.

Účastnil se následujících konferencí:

 • 35th Wireless World Research Forum meeting in Copenhagen
 • 4th International Conference on “Well-being in the Information Society
 • Health and Information Mastering workshop in Turku, Finland
 • Healthcare Computing 2011 conference
 • Pan-European Consensus Meeting on Stroke Management at Helsingborg, Sweden

V minulosti zastával funkci editora speciálních čísel v časopisech Health Informatics Journal a European Journal of Ageing a byl členem zkoušející komise pro doktorské studium na mnoha britských univerzitách a na univerzitě v Malajsii a na Novém Zélandu.

V současnosti koordinuje mezinárodní konference Symposium for Health Information Management Research (ISHIMR).

V roce 1995 zastával funkci poradce pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) v regionálním úřadu pro Evropu.

Význam pro informační vědu 

Informační chování

Ačkoliv se Peter Bath věnuje širokému spektru témat informační vědy, lékařství a jakožto biolog i chemii (viz sekce vzdělání), největší přínos má na poli informačního chování a potřeb. Pokud porovnáme míru citovanosti dokumentů mezi google scholar a web of science, najdeme na prvních příčkách několik studií věnovaných informačnímu chování pacientek s karcinomem prsu, stejně tak jako chování jejich příbuzných.[2] V nejcitovanější z nich, ve spolupráci s doktorkou Charlotte E. Rees a publikované roku 2000 v Journal of advanced nursing, se věnuje posuzování literatury vyšlé mezi lety 1988 a 1998 zabývající se informačními potřebami a preferencemi zdrojů žen s diagnostikovaným karcinomem prsu a členy jejich rodin.[3] Při kritickém porovnání literatury došli Peter Bath a Charlotte Rees k zjištění, že i přes nedostatky v metodologii je možné vyvodit několik závěrů. Tyto jsou: informační potřeby pacientek se v průběhu nemoci mění, informační potřeby mají taktéž členové rodiny, pacientky spolu s příbuznými pak v čase diagnózy preferují jako zdroj informací pracovníky nemocnice. Výsledky studie mají význam i pro praxi doktorů, neboť studie tvrdí, že pacientky bývají často nespokojené s obdrženými informacemi, a taktéž rodinní příslušníci se cítí být ignorováni.

Ve stejném časopisu pak v roce 1998 vyšla studie zaměřená na informační obavy partnerů pacientek.[4] Studie měla formu diskuzí s výzkumnou skupinou rozdělenou do čtyř podskupin. Tyto rozhovory pak byly přepsány a analyzovány. Provedená analýza následně prošla evaluací účastníků, přičemž výsledkem bylo zjištění vysoké míry individuality a nedostatečné ohledy k informačním potřebám partnerů ze stran pracovníků nemocnic. V roce 2000 vydal Společně s doktorkou Reesovou studii, tentokrát v časopise Cancer nursing, zaměřenou na informační potřeby dospělých dcer pacientek s rakovinou prsu. Výzkum formou dotazníku sledoval informační tok mezi pacientkami a jejich dcerami.[5] Ve výsledku studie se ukázalo, že ve většině případů byla komunikace mezi příbuznými na dobré úrovni a pouze několik dcer mělo dojem, že se poskytování informací matka vyhýbá. Hlavním zjištěním ovšem bylo, že dcery pacientek nebyly informačně zcela uspokojeny a drtivá většina dcer pak hledala další zdroje informací – zejména masmédia a lékaře.

Studie z roku 2001 ve spolupráci s Myfanwy M. Daviesovou se naopak zabývá informačními obavami somálských žen v době těhotenství.[6] Jejím cílem bylo mimo jiné více porozumět informačním potřebám etnických skupin. Studie byla provedena metodou polostrukturovaných rozhovorů, které byly rovněž přepsány a analyzovány. Závěr studie shledává komunikaci mezi pracovníky v zdravotnictví a pacientkami jako špatnou, což se negativně projevuje v uspokojení informačních potřeb žen.

Lékařská informatika

Peter Bath se na tomto poli věnuje zejména vztahu personálu k informačním technologiím. V článku z roku 2008, který vyšel v časopise Journal of Information Science[7], podtrhuje unikátnost zdravotnictví, což se musí projevit při navrhování informačních technologií a systémů určených této sféře. Zdůrazňuje, že při vyvíjení musí být zohledňovány potřeby uživatelů a ti by tudíž měli být v procesu vývoje přítomni. V článku uvedl některé z velkých výzev lékařské informatiky, jmenovitě financování, neochota (např. z důvodu nedostatečnému porozumění logiky za systémy na podporu rozhodování) a nedostatečné využití technologií personálem, zabezpečení dat, jejich kvalita a nekompatibilita technologií. Načrtává ovšem i příležitosti: podpora stárnoucí populace a zmírnění digitální propasti.

Chování personálu k informačním zdrojům zkoumá studie vydaná v Health Informatics Journal roku 2009.[8] Kvalitativní studie formou 34 hloubkových rozhovorů odhalila faktory, které vedou personál k volbě mezi tištěným a elektronickým zdrojem informací.  Obavy z používání digitálních technologií mohou pramenit z úrovně znalosti práce na počítači a technických aspektů systémů. Administrativní personál má ovšem pozitivnější vztah k technologiím než kliničtí lékaři. Formou strukturovaných anonymních dotazníků proběhla studie zveřejněná v roce 2012 v Health Information Journal zkoumající přijetí informačních technologií zdravotnickými profesionály.[9] Ta se zabývala validitou ukazatele TAM (technology acceptance model) používaném při posouzení vnímání a přijetí technologií. Autoři studie došli k závěru, že k posuzování je vhodnější použít modifikovaný ukazatel TAM2. Dále konstatují, že je potřeba vytvořit podnikovou kulturu motivující personál k využití ICT a vzdělávat pracovníky v jeho použití.

Úspěchy 

V roce 2018 byla Informační škola Univerzity v Sheffieldu pod vedením profesora Batha vyhlášena nejlepším oborovým pracovištěm na celosvětové úrovni.[10] Hodnocení QS World University Rankings přitom bralo v potaz vliv instituce a reputaci v akademické sféře skrze míru citovanosti a ukazatele jako h-index. Reputaci má pracoviště vysokou, zejména díky inovativní formě výuky a kvalitní výzkumné činnosti.

Publikace  

 • ALMANEA, Abdulaziz, Peter BATH a Laura SBAFFI. Empowering people with type two diabetes through online support groups. Computer Methods and Programs in Biomedicine. 2019, 2019(171). DOI: 10.1016/j.cmpb.2018.12.007. ISSN 01692607. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0169260718318479
 • AHMED, Wasim, Peter A. BATH, Laura SBAFFI a Gianluca DEMARTINI. Novel insights into views towards H1N1 during the 2009 Pandemic: a thematic analysis of Twitter data. Health Information and Libraries Journal. 2019, 36(1), 60-72. DOI: 10.1111/hir.12247. ISSN 14711834. Dostupné také z: http://doi.wiley.com/10.1111/hir.12247
 • YANG, Hui a Peter A. BATH. Predicting loneliness in older age using two measures of loneliness. International Journal of Computers and Applications. 2018, 1-14. DOI: 10.1080/1206212X.2018.1562408. ISSN 1206-212X. Dostupné také z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1206212X.2018.1562408
 • BATH, P, H YANG a J NICHOLLS. CHANGES IN LONELINESS AND PATTERNS OF LONELINESS AMONG OLDER PEOPLE. Innovation in Aging. 2018, 2(1), 480-481. DOI: 10.1093/geroni/igy023.1794. ISSN 2399-5300. Dostupné také z: https://academic.oup.com/innovateage/article/2/suppl_1/480/5171325
 • AHMED, Wasim, Oluwafemi FAYOYIN a Peter A. BATH. Physical activity and long-term survival in older men and women: A 21 year longitudinal study. Activities, Adaptation and Aging. 2018, , 1-21. DOI: 10.1080/01924788.2018.1534535. ISSN 0192-4788. Dostupné také z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01924788.2018.1534535
 • HUANG, Zhengxing, Zhenxiao GE, Wei DONG, Kunlun HE, Huilong DUAN a Peter BATH. Relational regularized risk prediction of acute coronary syndrome using electronic health records. Information Sciences. 2018, 465, 118-129. DOI: 10.1016/j.ins.2018.07.007. ISSN 00200255. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0020025516320941
 • YANG, H a PA BATH. RF37 Predictors of loneliness among older men and women in england. Oral presentations. BMJ Publishing Group, 2018, 2018, 72(1), A60.1-A60. DOI: 10.1136/jech-2018-SSMabstracts.125. Dostupné také z: http://jech.bmj.com/lookup/doi/10.1136/jech-2018-SSMabstracts.125
 • HARGREAVES, Sarah, Peter A BATH, Suzanne DUFFIN a Julie ELLIS. Sharing and Empathy in Digital Spaces: Qualitative Study of Online Health Forums for Breast Cancer and Motor Neuron Disease (Amyotrophic Lateral Sclerosis). Journal of Medical Internet Research. 2018, 20(6). DOI: 10.2196/jmir.9709. ISSN 1438-8871. Dostupné také z: http://www.jmir.org/2018/6/e222/
 • HAMWELA, V., W. AHMED a P.A. BATH. Evaluation of websites that contain information relating to malaria in pregnancy. Public Health. 2018, 157, 50-52. DOI: 10.1016/j.puhe.2018.01.001. ISSN 00333506. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0033350618300040
 • STEVENSON, Jean E, Johan ISRAELSSON, Goran PETERSSON a Peter A BATH. Factors influencing the quality of vital sign data in electronic health records: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing. 2018, 27(5-6), 1276-1286. DOI: 10.1111/jocn.14174. ISSN 09621067. Dostupné také z: http://doi.wiley.com/10.1111/jocn.14174
 • BROOKS, David, Philippa HUGHES, Clare FARRINGTON, Peter A BATH, Mary MCGREGOR, Wasim AHMED a Bill NOBLE. Implementation of a metastatic malignancy of unknown primary origin service led by a palliative physician. Hospital Practice. 2017, 46(1), 37-42. DOI: 10.1080/21548331.2018.1418140. ISSN 2154-8331. Dostupné také z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21548331.2018.1418140
 • CHANDRASEKAR, K., S. MAHESAN a P. A. BATH. Impact of Epidemiological Publications among Health Professionals in Disease Surveillance – Experience from Jaffna, Sri Lanka. International Journal of Multidisciplinary Studies. 2018, 4(2), 23-33. DOI: 10.4038/ijms.v4i2.19. ISSN 2465-6380. Dostupné také z: https://ijms.sljol.info/article/10.4038/ijms.v4i2.19/
 • PINFIELD, Stephen, Jennifer SALTER a Peter A. BATH. A “Gold-centric” implementation of open access: Hybrid journals, the “Total cost of publication,” and policy development in the UK and beyond. Journal of the Association for Information Science and Technology. 2017, 68(9), 2248-2263. DOI: 10.1002/asi.23742. ISSN 23301635. Dostupné také z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.23742
 • LOVATT, Melanie, Peter A BATH a Julie ELLIS. Development of Trust in an Online Breast Cancer Forum: A Qualitative Study. Journal of Medical Internet Research. 2017, 19(5). DOI: 10.2196/jmir.7471. ISSN 1438-8871. Dostupné také z: http://www.jmir.org/2017/5/e175/
 • HARLAND, Juliet, Peter A. BATH, Ann WAINWRIGHT a Jeremy SEYMOUR. Making sense of dementia. Aslib Journal of Information Management. 2017, 69(3), 261-277. DOI: 10.1108/AJIM-08-2016-0141. ISSN 2050-3806. Dostupné také z: http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/AJIM-08-2016-0141
 • STEVENSON, Jean E, Johan ISRAELSSON, Gunilla NILSSON, Goran PETERSSON a Peter A BATH. Vital sign documentation in electronic records: The development of workarounds. Health Informatics Journal. 2016, 24(2), 206-215. DOI: 10.1177/1460458216663024. ISSN 1460-4582. Dostupné také z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1460458216663024
 • PINFIELD, Stephen, Jennifer SALTER a Peter A. BATH. The “total cost of publication” in a hybrid open-access environment: Institutional approaches to funding journal article-processing charges in combination with subscriptions. Journal of the Association for Information Science and Technology. 2016, 67(7), 1751-1766. DOI: 10.1002/asi.23446. ISSN 23301635. Dostupné také z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.23446
 • STEVENSON, Jean E, Johan ISRAELSSON, Gunilla C NILSSON, Göran I PETERSSON a Peter A BATH. Recording signs of deterioration in acute patients: The documentation of vital signs within electronic health records in patients who suffered in-hospital cardiac arrest. Health Informatics Journal. 2014, 22(1), 21-33. DOI: 10.1177/1460458214530136. ISSN 1460-4582. Dostupné také z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1460458214530136
 • AHMED, Nisar, Philippa HUGHES, Michelle WINSLOW, Peter A. BATH, Karen COLLINS a Bill NOBLE. A Pilot Randomized Controlled Trial of a Holistic Needs Assessment Questionnaire in a Supportive and Palliative Care Service. Journal of Pain and Symptom Management. 2015, 50(5), 587-598. DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2015.05.010. ISSN 08853924. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0885392415002559
 • HUANG, Zhengxing, Wei DONG, Peter BATH, Lei JI a Huilong DUAN. On mining latent treatment patterns from electronic medical records. Data Mining and Knowledge Discovery. 2015, 29(4), 914-949. DOI: 10.1007/s10618-014-0381-y. ISSN 1384-5810. Dostupné také z: http://link.springer.com/10.1007/s10618-014-0381-y
 • NOBLE, B., N. KING, A. WOOLMORE, P. HUGHES, M. WINSLOW, J. MELVIN, J. BROOKS, A. BRAVINGTON, C. INGLETON, et al. Can comprehensive specialised end-of-life care be provided at home? Lessons from a study of an innovative consultant-led community service in the UK. European Journal of Cancer Care. 2015, 24(2), 253-266. DOI: 10.1111/ecc.12195. ISSN 09615423. Dostupné také z: http://doi.wiley.com/10.1111/ecc.12195
 • HIRVONEN, Noora, Heidi ENWALD, Peter A. BATH, Riitta PYKY, Raija KORPELAINEN a Maija-Leena HUOTARI. Individual Factors Affecting Preferences for Feedback Message Tactics in the Contexts of Physical Activity. Journal of Health Communication. 2014, 20(2), 220-229. DOI: 10.1080/10810730.2014.925015. ISSN 1081-0730. Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10810730.2014.925015
 • PINFIELD, Stephen, Jennifer SALTER, Peter A. BATH, Bill HUBBARD, Peter MILLINGTON, Jane H.S. ANDERS a Azhar HUSSAIN. Open-access repositories worldwide, 2005-2012: Past growth, current characteristics, and future possibilities. Journal of the Association for Information Science and Technology. 2014, 65(12), 2404-2421. DOI: 10.1002/asi.23131. ISSN 23301635. Dostupné také z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.23131
 • BASHOLLI, A., T. LAGKAS, G. ELEFTHERAKIS a P.A. BATH. Wireless Monitoring Systems for Enhancing National Health Services in Developing Regions. Proceedings of the International Conference on Health Informatics. SCITEPRESS - Science and and Technology Publications, 2014, 2014, 511-516. DOI: 10.5220/0004913905110516. ISBN 978-989-758-010-9. Dostupné také z: http://www.scitepress.org/DigitalLibrary/Link.aspx?doi=10.5220/0004913905110516
 • CHANDRASEKAR, Kalpana, Sinnathamby MAHESAN a Peter A. BATH. Notifiable disease surveillance in Sri Lanka and the United Kingdom: a comparative study. Sri Lanka Journal of Bio-Medical Informatics. 2013, 4(1), 14-22. DOI: 10.4038/sljbmi.v4i1.5190. ISSN 2012-6077. Dostupné také z: https://sljbmi.sljol.info/article/10.4038/sljbmi.v4i1.5190/
 • HUTCHINSON, Allen, Joanne E COSTER, Katy L COOPER, Michael PEARSON, Aileen MCINTOSH a Peter A BATH. A structured judgement method to enhance mortality case note review: development and evaluation. BMJ Quality and Safety. 2013, 22(12), 1032-1040. DOI: 10.1136/bmjqs-2013-001839. ISSN 2044-5415. Dostupné také z: http://qualitysafety.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjqs-2013-001839
 • CARRINGTON, Lois, Peter A. BATH, Philippa HUGHES, Nisar AHMED a Bill NOBLE. Information management and quality of palliative care in general practices: Secondary analysis of a UK study. Journal of Information Science. 2013, 39(1), 126-140. DOI: 10.1177/0165551512470045. ISSN 0165-5515. Dostupné také z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0165551512470045
 • SURMAN, Ruth a Peter A. BATH. An assessment of the quality of information on stroke and speech and language difficulty web sites. Journal of Information Science. 2013, 39(1), 113-125. DOI: 10.1177/0165551512469775. ISSN 0165-5515. Dostupné také z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0165551512469775
 • READ, Simon, Peter A. BATH, Peter WILLETT a Ravi MAHESWARAN. New developments in the spatial scan statistic. Journal of Information Science. 2013, 39(1), 36-47. DOI: 10.1177/0165551512469768. ISSN 0165-5515. Dostupné také z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0165551512469768
 • READ, S., P.A. BATH, P. WILLETT a R. MAHESWARAN. A study on the use of Gumbel approximation with the Bernoulli spatial scan statistic. Statistics in Medicine. 2013, 32(19), 3300-3313. DOI: 10.1002/sim.5746. ISSN 02776715. Dostupné také z: http://doi.wiley.com/10.1002/sim.5746
 • AYATOLLAHI, Haleh, Peter A. BATH a Steve GOODACRE. Information needs of clinicians and non-clinicians in the Emergency Department: a qualitative study. Health Information and Libraries Journal. 2013, 30(3), 191-200. DOI: 10.1111/hir.12019. ISSN 14711834. Dostupné také z: http://doi.wiley.com/10.1111/hir.12019
 • AYATOLLAHI, Haleh, Peter A BATH, Steve GOODACRE, Su Yung LO, Morten DRAEGEBO a Faheem A KHAN. What factors influence emergency department staff attitudes towards using information technology?. Emergency Medicine Journal. 2013, 30(4), 303-307. DOI: 10.1136/emermed-2011-200446. ISSN 1472-0205. Dostupné také z: http://emj.bmj.com/lookup/doi/10.1136/emermed-2011-200446
 • PLUCK, G., N.P. LEKKA, S. SARKAR, K.H. LEE, P.A. BATH, O. SHARIF a P.W.R. WOODRUFF. Clinical and neuropsychological aspects of non-fatal self-harm in schizophrenia. European Psychiatry. 2013, 28(6), 344-348. DOI: 10.1016/j.eurpsy.2012.08.003. ISSN 09249338. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0924933812000995
 • HSU, Wen-Chin, Peter A. BATH, Shirley LARGE a Sarah WILLIAMS. The association of geographical location and neighbourhood deprivation with older people's use of NHS Direct: a population-based study. Age and Ageing. 2013, 42(1), 57-62. DOI: 10.1093/ageing/afs120. ISSN 1468-2834. Dostupné také z: https://academic.oup.com/ageing/article-lookup/doi/10.1093/ageing/afs120
 • BATH, Peter A., Barbara A. SEN, Dimitri Aristotle RAPTIS a Tobias METTLER. International perspectives on how information and ICT can support healthcare. Health Informatics Journal. 2012, 18(2), 79-82. DOI: 10.1177/1460458212442935. ISSN 1460-4582. Dostupné také z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1460458212442935
 • POULTER, Thomas, Brian GANNON a Peter A. BATH. An analysis of electronic document management in oncology care. Health Informatics Journal. 2012, 18(2), 135-146. DOI: 10.1177/1460458211435514. ISSN 1460-4582. Dostupné také z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1460458211435514
 • KETIKIDIS, Panayiotis, Tomislav DIMITROVSKI, Lambros LAZURAS a Peter A. BATH. Acceptance of health information technology in health professionals: An application of the revised technology acceptance model. Health Informatics Journal. 2012, 18(2), 124-134. DOI: 10.1177/1460458211435425. ISSN 1460-4582. Dostupné také z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1460458211435425
 • HUGHES, Philippa, Clare FARRINGTON, David BROOKS, Peter BATH a Bill NOBLE. A new, palliative care led, pathway approach to care in metastatic cancer of unknown primary origin. BMJ Supportive & Palliative Care. 2012, 2(1), A46.1-A46. DOI: 10.1136/bmjspcare-2012-000196.132. ISSN 2045-435X. Dostupné také z: http://spcare.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjspcare-2012-000196.132
 • AHMED, Nisar, Philippa HUGHES, Michelle WINSLOW, Peter BATH, Karen COLLINS a Bill NOBLE. Feasibility study of the sheffield profile for assessment and referral for care. BMJ Supportive & Palliative Care. 2012, 2(1), A43.3-A44. DOI: 10.1136/bmjspcare-2012-000196.126. ISSN 2045-435X. Dostupné také z: http://spcare.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjspcare-2012-000196.126
 • HUGHES, Philippa, Clare FARRINGTON, David BROOKS, Peter BATH a Bill NOBLE. Patient and carer reports of care in metastatic presentation of cancer of unknown primary origin. BMJ Supportive & Palliative Care. 2012, 2(1), A46.2-A46. DOI: 10.1136/bmjspcare-2012-000196.133. ISSN 2045-435X. Dostupné také z: http://spcare.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjspcare-2012-000196.133
 • BATH, Peter A, Barbara A SEN, Dimitri A RAPTIS a Tobias METTLER. Understanding how information and ICTs can improve health. Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research. 2014, 12(1), 11-14. DOI: 10.1586/erp.11.91. ISSN 1473-7167. Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1586/erp.11.91
 • The use and usability of EPR systems in oncology. Studies in Health Technology and Informatics [online]. 2012, 180, 398-402. DOI: 10.3233/978-1-61499-101-4-398. Dostupné z: http://ebooks.iospress.nl/publication/21772
 • HSU, W.-C., P. A. BATH, S. LARGE a S. WILLIAMS. Older people's use of NHS Direct. Age and Ageing. 2011, 40(3), 335-340. DOI: 10.1093/ageing/afr018. ISSN 0002-0729. Dostupné také z: https://academic.oup.com/ageing/article-lookup/doi/10.1093/ageing/afr018
 • MACDONALD, Jackie, Peter BATH a Andrew BOOTH. Information overload and information poverty: challenges for healthcare services managers?. Journal of Documentation. 2011, 67(2), 238-263. DOI: 10.1108/00220411111109458. ISSN 0022-0418. Dostupné také z: https://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/00220411111109458
 • READ, Simon, Peter BATH, Peter WILLETT a Ravi MAHESWARAN. Measuring the spatial accuracy of the spatial scan statistic. Spatial and Spatio-temporal Epidemiology. 2011, 2(2), 69-78. DOI: 10.1016/j.sste.2011.01.002. ISSN 18775845. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877584511000037
 • WILLETT, Peter, Catherine A. BEVERLEY, Peter A. BATH a Rosemary BARBER. Health and social care information for visually‐impaired people. Aslib Proceedings. 2011, 63(2/3), 256-274. DOI: 10.1108/00012531111135691. ISSN 0001-253X. Dostupné také z: https://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/00012531111135691
 • PECCHIA, L., P. A. BATH, N. PENDLETON a M. BRACALE. Analytic Hierarchy Process (AHP) for Examining Healthcare Professionals’ Assessments of Risk Factors. Methods of Information in Medicine. 2018, 50(05), 435-444. DOI: 10.3414/ME10-01-0028. ISSN 0026-1270. Dostupné také z: http://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.3414/ME10-01-0028
 • BATH, PETER A., DORLY DEEG a JAN POPPELAARS. The harmonisation of longitudinal data: a case study using data from cohort studies in The Netherlands and the United Kingdom. Ageing and Society. 2010, 30(8), 1419-1437. DOI: 10.1017/S0144686X1000070X. ISSN 0144-686X. Dostupné také z: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0144686X1000070X/type/journal_article
 • COOPER, R., D. KUH, R. HARDY a MORTALITY REVIEW GROUP. Objectively measured physical capability levels and mortality: systematic review and meta-analysis. British Medical Journal. 2010, 341(1), c4467-c4467. DOI: 10.1136/bmj.c4467. ISSN 0959-8138. Dostupné také z: http://www.bmj.com/cgi/doi/10.1136/bmj.c4467
 • AYATOLLAHI, Haleh, Peter A. BATH a Steve GOODACRE. Factors influencing the use of IT in the emergency department: A qualitative study. Health Informatics Journal. 2010, 16(3), 189-200. DOI: 10.1177/1460458210377480. ISSN 1460-4582. Dostupné také z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1460458210377480

Reference 

 1. 1,0 1,1 Professor Peter Bath. The University of Sheffield: Information School [online]. 2019 [cit. 17.5.2019]. Dostupné z: https://www.sheffield.ac.uk/is/staff/bath
 2. Peter A Bath. Google Scholar [online]. 2019 [cit. 17.5.2019]. Dostupné z: https://scholar.google.co.uk/citations?user=-ExSN_IAAAAJ&hl=en
 3. REES, Charlotte and Peter BATH. The information needs and source preferences of women with breast cancer and their family members: a review of the literature published between 1988 and 1998. Journal of advanced nursing [online]. Wiley. Apr 2000, 31(4), 833-841 [cit. 16.5.2019]. DOI: 10.1046/j.1365-2648.2000.01341.x. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1365-2648.2000.01341.x
 4. REES, Charlotte, BATH, Peter and Mari LLOYD-WILLIAMS. The information concerns of spouses of women with breast cancer: patients' and spouses' perspective. Journal of advanced nursing [online]. Wiley. Dec 1998, 28(6), 1249-1258 [cit. 16.5.2019]. DOI: 10.1046/j.1365-2648.1998.00833.x. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1365-2648.1998.00833.x
 5. REES, Charlotte and Peter BATH. Meeting the information needs of adult daughters of women with early breast cancer – Patients and health care proffesionals as information providers. Cancer nursing [online]. Lippincot Williams & Wilkins. Feb 2000, 23(1), 71-79 [cit. 16.5.2019]. DOI: 10.1097/00002820-200002000-00012. Dostupné z: https://oce.ovid.com/article/00002820-200002000-00012/HTML
 6. DAVIES, Myfanwy and Peter BATH. The maternity information concerns of Somali women in the United Kingdom. Journal of advanced nursing [online]. Blackwell science Ltd.. Oct 2001, 36(2), 237-245 [cit. 16.5.2019]. DOI: 10.1046/j.1365-2648.2001.01964.x. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1365-2648.2001.01964.x
 7. BATH, Peter A.. Health informatics: current issues and challenges. Journal of information science [online]. Sage publications. Aug 2008, 34(4), 501-518 [cit. 16.5.2019]. DOI: 10.1177/0165551508092267. Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0165551508092267
 8. AYATOLLAHI, Haleh, BATH, Peter and Steve GOODACRE. Paper-based versus computer-based records in the emergency department: Staff preferences, expectations, and concerns. Health informatics journal [online]. Sage publications. Sep 2009, 15(3), 199-211 [cit. 16.5.2019]. DOI: 10.1177/1460458209337433. Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1460458209337433
 9. KETIKIDIS, Panayiotis, DIMITROVSKI, Tomislav, LAZURAS, Lambros and Peter BATH. Acceptance of health information technology in health professionals: An application of the revised technology acceptance model. Health informatics journal [online]. Sage publications. Jun 2012, 18(2), 124-134 [cit. 16.5.2019]. DOI: 10.1177/1460458211435425. Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1460458211435425
 10. QS Top Universities. Library & Information Management [online]. ©2019 [cit. 17.5.2019]. Dostupné z: https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/library-information-management

Externí zdroje

 • Youtube - Peter Bath jako ředitel školy uvádí propagační/instruktážní video pracoviště.
 • Youtube - Rozhovor s Peterem Bathem jako hostem na turecké podnikatelské soutěži "Bir FIKRIN mi VAR?"