Online komunita

Z WikiKnihovna

Autor: Eva Durnová

Klíčová slova: komunikace,

Synonyma: e-komunita, virtuální komunita

Související pojmy:

 • nadřazené: komunita
 • podřazené:


Slovo komunita pochází z latinského Communitas a znamená skupinu či spolek žijící v určité své samosprávě, společenství

Charakteristika

je to skupina osob, které se na internetu soustřeďují kolem určitého tématu, které je zajímá. Vytvářejí společenství, které má kolem sebe polopropustné hranice.

Van Dijk charakterizuje online komunity jako komunity zájmu (communities of interest): "Členové virtuální komunity mají obvykle jedinou věc společnou: zájem, který je svedl dohromady. Ve všem ostatním jsou heterogenní."

Osoby v online komunitách spolu nekomunikují tváří v tvář ale prostřednictvím počítačové sítě. Je tak zajištěna určitá anonymita, která je typická pro celou komunikaci na internetu. Samozřejmě také záleží na tom, zda se členové komunity setkávají i v normálním životě. Například členové různých sci-fi a fantasy komunit pořádají různé cony, kde se setkávají a seznamují.

Vývoj online komunit

Nedá se s jistotou tvrdit, zda jsou online komunity novým trendem, jak se často říká. Jsou patrně něčím, co je tu již dlouhá léta (např. diskuzní fóra). Záleží to především na formě interpretace. Svým způsobem by i celý Internet mohl být jednou gigantickou komunitní službou.[1]

První práce pojednávající o online komunitách se objevují již na konci 60. let 20. Století, častěji se potom rodí od přelomu 80. a 90. let.[2]

Nicméně virtuální komunity se začaly masově rozvíjet s nástupem webu 2.0, především s nástupem sociálních sítí. Internetové nástroje komunikace jako sociální sítě, wiki a blogy výrazně zvyšují rychlost, s níž se komunita utváří, a rozšiřují její dopad a dosah.[3]

Členství

Na Internetu existuje mnoho různorodých komunit. Mohou se lišit podle účelu a členstva ale například také pokud jde o tón komunikace, který se může pohybovat od přátelského a spolupracujícího až po vyhroceně nepřátelský.[3]

Lidé v komunitách sdílejí své zájmy, dělí se s ostatními o zkušenosti, přičemž jedinými investicemi jsou čas a energie, kterou člověk věnuje. Existuje však i spousta míst, kde musíte za členství platit. Takové komunity nejsou tak masovou záležitostí, ale na druhé straně je pravděpodobnější větší angažovanost členů.[4]

Členem komunity se může stát každý, kdo se aktivně účastnit její činnosti a mít užitek ze společné práce, aktivity, či diskuze. Důvody pro vstup do online komunit mohou být různé, lidé do nich vstupují ze sociálních, profesních, vzdělávacích či různých jiných důvodů.

Členský cyklus online komunity

(podle Amy Jo Kim):[5]

Amy Jo Kim ve své knize Community Building on the Web z roku 2000 popisuje cyklus začlenění osoby do online komunity:

 • V první fázi se jedná o tzv. Lurkera = číhající. Tato osoba pouze pozoruje komunitu zvenku, ničeho se neúčastní.
 • V druhé fázi se osoba stává nováčkem, tzn., že je vpuštěn/přidává se do komunity a začíná se účastnit diskuze/přidávat komentáře
 • Při třetí fázi se stává plně uznaným účastníkem – stálým členem, zasvěcencem.
 • Ve čtvrté fázi se tato osoba dostává do pozice, kdy je plně uznávána komunitou a stává se určitým vůdcem, strážcem hranic.Ostatní uživatelé ho často vyhledávají a uznávají.
 • V poslední fázi začleněná osoba opouští komunitu, stává se tzv. starým či odchozím. Komunitu může opouštět ze spousty důvodů, ať už kvůli komunitě nové, či kvůli neshodě se stávajícími členy.

Nebezpeční online komunit

Pro miliony těch, kteří byli vtaženi do virtuálního světa a kultury propojené počítačem, je toto atraktivní až k závislosti. Někteří lidé využívají virtuální komunity jako formu psychoterapie. Jiní, jako tráví osmdesát hodin týdně předstíráním, že jsou někým jiným a žijí životem, který neexistuje vně počítače.[6]

Největším rizikem pro vyvolání závislosti jsou takzvané MMORPG (Massively multiplayer online role playing game), tedy internetové hry. Realita on-line hry pokračuje, i když hráč opustí hru a odpojí se z internetu. U hráče tak vzniká stále silnější touha být připojen co možná nejdéle, aby „o něco nepřišel“ Hrozbou se, kromě počtu hodin strávených ve hře, stává také ztráta sociálních vztahů a sociálního fungování ve skutečném světě. Zbavit se takové závislosti není vůbec jednoduché.

Poznámky:

 1. MACICH, Jiří. Jedna velká šťastná komunita. In: Lupa [online]. 11.7.2007 [cit. 15.11.2011]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/jedna-velka-stastna-komunita/
 2. MACEK, Jakub. Poznámky k teorii virtuálních komunit. In: Biograf [online]. 19.7.2010 [cit. 15.11.2011]. Dostupné z: http://www.biograf.org/clanky/members/clanek.php?clanek=v5001
 3. 3,0 3,1 KANE, C. Gerald. Kdo řídí vaše komunity?. In: Trendmarketing.ihned [online]. 26.10.2010 [cit. 15.11.2011]. Dostupné z: http://trendmarketing.ihned.cz/c1-47492760-kdo-ridi-vase-komunity
 4. ZÁLEŠÁK, Michal. Motivace členů virtuální komunity. In: Lupa [online]. 18.10.2000 [cit. 15.11.2011]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/motivace-clenu-virtualni-komunity/?labelsBox-labelId=26&do=labelsBox-switch
 5. KIM, Amy Jo. Community Building on the Web: Secret Strategies for Successful Online Communities. Peachpit Press, 2000. ISBN-13: 978-0201874846
 6. SEMOTAMOVÁ, Vlasta. MMORPG a virtuální komunity. Brno, 2010. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra mediálních studií a žurnalistiky.

Použité zdroje

 • VAN DIJK, Jan. The network society: social aspects of new media. Vyd. 2. Sage, 2006. ISBN: 141290868X
 • Komunita. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 5.3.2006, poslední editace 14.4.2011 [cit. 15.11.2011]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunita
 • Virtuální komunita. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 6.3.2009, poslední editace 14.11.2011 [cit. 15.11.2011]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Virtualni_komunita
 • Konec Hry [online]. Lundegaard, © 2008 [cit. 15.11.2011]. Dostupné z: http://www.konechry.cz