Moc výkonná

Z WikiKnihovna

Výkonnou mocí (označovanou také jako exekutiva) se rozumí pověření ke každodennímu řízení státu - státní správa. Spolu s mocí zákonodárnou a soudní tvoří systém tří složek moci ve státě, které jsou vzájemně odděleny za účelem snížení rizika jejího zneužití. Obvykle vykonná moc náleží vládě a čelnímu představiteli země. V České republice výkonnou moc obstarává především Vláda České republiky a Prezident České republiky. Činnosti výkonné moci jsou podřízeny moci zakonodárné, vláda tedy nemůže vydávat zákony, pouze podzákonné předpisy - například vládní nařízení. Základní vymezení práv a povinností vykonné moci na našem území je zakotveno v hlavě třetí Ústavy České republiky. V širším pojetí jsou jako složky výkonné moci svou působností chápany i úřady, které mají na starosti chod země, jako například Česká národní banka či Nejvyšší kontrolní úřad. Ty jsou ovšem v Ústavě České republiky zakotveny samostatně mimo oblast moci výkonné, protože vykonávají krom jiného i dohled nad tradičními složkami exekutivy.

Použité a doplňující zdroje

OPVK MU rgb.jpg