Market Intelligence Manager

Z WikiKnihovna

Zpracoval: Vojtěch Čermák, učo: 363 866

Popis práce

Pracovní pozice Market Intelligence Manager je značně multioborová. Jedná se totiž o kombinaci oborů, jako jsou marketing, manažerství svěřeného pracovního týmu, znalostí v oblasti financí a IT, k čemuž můžeme přičíst i využívání postupů projektového managementu. V rámci manažerské role mívá tento pracovník na starosti také poradenství a koučink svého pracovního týmu a případných kolegů dle potřeb konkrétního subjektu.


Náplň práce, odpovědnost a požadované kompetence

Samostatná pozice s názvem „Market Intelligence Manager“ není zatím na území České republiky příliš rozšířená, častěji se s ní můžeme setkat zatím u zahraničních subjektů. Vzhledem k poměrně obšírné agendě, kterou tento pracovník může spravovat, je vždy nutné, aby konkrétní subjekt co možná úzce specifikoval jednotlivé oblasti, kterým se má pracovník následně věnovat. Pokud se totiž rozhlédneme po pracovním trhu, můžeme najít mnoho konkrétních charakteristik. Pro přehled zde uvedeme ty nejčastější:

1) Zaměření primárně na oblast marketingu, projektového managementu a financí - Zde pracovník vypracovává ekonomické studie, má za povinnost správu, zachycování a šíření informací o trhu, vyjednávání s obchodními partnery, reprezentaci zaměstnavatele+ reklamu

2) Zaměření primárně na oblast managementu a marketingu - Zdejší pracovník plní spíše roli koordinátora, který se primárně věnuje přidělenému týmu. Zde má na starosti jak odborné poradenství, tak i trénování konsultantů a interní koučink.

3) Zaměření primárně na marketing, IT a design nabízených služeb - Náplní práce tohoto zaměstnance je převážně využití schopnosti vcítit se do potřeb zákazníků, reagovat na změny na trhu, zajišťovat atraktivitu nabízených produktů, spolupráce na vytváření prostředí pro rozvoj a nabízení produktů.

Je tedy znát, že ať už by Vámi vybraný potenciální zaměstnavatel měl jakékoliv preferované zaměření, v rámci tohoto pracovního zařazení je nezbytně nutné, abyste byli odborníci na práci s informacemi, dokázali se odborně pohybovat v oblasti marketingu a zároveň měli rozvité schopnosti empatie a soft skills. Výhodou je, pokud má tento zaměstnanec k dispozici kolegu či několik spolupracovníků s funkcí Market Intelligence Consultant, neboť ti mu mohou výrazně pomoci s přípravou jednotlivých podkladů a jejich hodnocením. Marketing Intelligence Manager se poté může zaměřit na kontakt s obchodními partnery a zároveň profesní rozvoj svěřeného týmu.


Pracovní podmínky a povinnosti

Pracovní podmínky jsou v této pracovní pozici značně různorodé. V některých případech se může jednat o externí spolupracovníky daného subjektu, což však nebývá příliš časté. Nejčastější formou zaměstnání je hlavní pracovní poměr, jehož náplň bývá často spojována s dalším zaměřením, např. viz výše. Vzhledem k charakteristice povolání se také jedná o funkci, která se prosazuje primárně v komerční sféře. Může se však uplatnit i v neziskových subjektech, obzvláště pokud vezmeme v potaz model zaměřený na management a soft skills. Pracovní podmínky tedy často odpovídají standardům konkrétních subjektů a jejich zvyklostem a interním ustanovením. Můžeme se tedy setkat s formou práce na hlavní i částečný pracovní poměr. Nebývá vždy 100% nutné, aby tito pracovníci dodržovali denní pracovní dobu 8,5h, jelikož v tomto případě je možné práci efektivně vykonávat i při volné pracovní době či částečné práci z domova. Při tomto modelu však bývá obvykle povinností účastnit se pravidelných pracovních porad a u některých zaměstnavatelů bývá ustanovena povinná doba, kdy se musí tento zaměstnanec fyzicky nacházet na místě pracoviště. Nepříliš častou možností spolupráce je také činnost závislá na živnostenském oprávnění daného jedince, kterého si následně najme konkrétní subjekt na požadované činnosti. Touto formou je tedy možná i externí spolupráce daného pracovníka s několika subjekty, zatím se však jedná spíše o vzácnější jevy.


Potřebné vzdělání

Pokud uvažujete o nástup do této pozice, můžeme předpokládat studijní a následně pracovní postup, který by měl vést efektivně k zisku potřebných kompetenci pro nástup do daného zaměstnání. Je však třeba dodat, že každá nabízená pozice bývá posuzována zvlášť a odpovídá individuálním nárokům daných zaměstnavatelů. Nemůžeme tedy tento kariérní vzorec považovat za 100% platný, avšak může nám vytvořit poměrně ucelenou představu o potřebných náležitostech pro nástup do zaměstnání. Vzdělání se doporučuje magisterské/inženýrské, tzn. min. 5 let studia na vysoké škole. Ze zaměření oboru se zaměstnavatelé preferují nejčastěji ekonomii, management, marketing, případně také mezinárodní obchod. Vhodným doplňkem je také vedlejší specializace na informatiku a informační vědu, kde bývá dostačujícím vzděláním i absolvované bakalářské studium, tzn. 3 roky studia na vysoké škole. V České republice tedy můžeme doporučit jako vhodné studijní obory na následující vysokých školách: - Vysoká škola ekonomická v Praze, obor Mezinárodní obchod [1] či Podniková ekonomika a management [2] - Vysoké učení technické Brno, studijní programy Ekonomika a management [3] - Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha, studijní programy Management firem či Ekonomická a mezinárodní studia [4]

Tyto příklady však nejsou jedinými způsoby, jakým lze získat požadované studijní kompetence. Obdobné obory můžeme nalézt i na dalších vysokých školách, např. typu Vysoké učení technické, zaměření na marketing a management či odborné manažerské studium MBA.

Po dokončení některého z výše uvedených oborů anebo v rámci studia jejich posledních ročníků lze doporučit také absolvování stáže či doplňkové studium pro efektivní zajištění opravdu celistvých znalostí.

V tomto ohledu si můžeme představit následující příklady: - Odborná stáž – např. u subjektu ThyssenKrupp Marine Systems GmbH [5] - Doplňkové studium – např. Masarykova univerzita, Brno, studijní program Informační studia a knihovnictví [6]

V rámci těchto studií se doporučuje zaměřit se také na jazykové aspekty této práce. Pro komunikaci s obchodními partnery zde totiž bývá vyžadován anglický jazyk na vysoké úrovni, výhodou bývá znalost německého jazyka na komunikativní úrovni. Pokud máte konkrétním cílem zisk námi analyzovaného zaměstnání u konkrétního subjektu, je vhodné také zjistit geografické zaměření daného subjektu, díky čemuž můžete včasně získat také případné další jazykové znalosti.


Kariérní možnosti

Předpokládaný nástupní plat se značně odlišuje podle konkrétní pracovní pozice a potenciálního zaměstnavatele. Nejčastěji se však jedná o rozmezí 20- 25 000,-Kč/ měs. [7] . Avšak v rámci souvislého pokračování v kariéře lze následně počítat s konečným příjmem až 40 – 50 000,-Kč/ měs., v některých případech i více [8] . To však připadá v úvahu pouze, pokud se bude jednat o vyšší manažerskou pozici, která má na starosti management kupříkladu několika poboček daného komerčního subjektu, apod. Odlišná situace samozřejmě nastane, pokud se rozhodnete pracovat externě na živnostenské oprávnění. Zde nelze jednoznačně určit konkrétní průměrné platové ohodnocení, neboť je přímo závislé na konkrétní dohodě mezi pracovníkem a zaměstnavatelem.

Konkrétní kariérní možnosti postupu také záleží na konkrétních možnostech zaměstnavatele. Směrodatné je také celkové pracovní zaměření, jak bylo pro příklad uvedeno výše. Nejčastěji s kariérním posunem souvisí i nárůst zodpovědnosti, například nad širším týmem podřízených či nad několika týmy. Můžeme si to kupříkladu ilustrovat na případu postupu z pozice, která pouze zahrnuje aspekty námi analyzované pozice, na pozici úzce specializovanou na pracovní náležitosti Market Intelligence Managera, který však bude mít na starosti více pracovních týmů. Následně může pokračovat v pracovní hierarchii výše kupříkladu na zástupce obchodního ředitele firmy, až následně získá vliv nad několika pobočkami daného subjektu, tzn. práce na bázi obchodního ředitele firmy.

Příklady zaměstnavatelů: - Zentiva - ThyssenKrupp Marine Systems GmbH - Imperial Tobacco - KKCG Group


Profesní sdružení

Pro výkon každého povolání je přínosem, pokud se jeho zástupci mohou sdružovat v komunitách a sdílet mezi sebou poznatky, výsledky vlastních výzkumů a komunikovat mezi sebou. V případě námi analyzované pracovní pozice jsme nalezli několik příkladných profesních sdružení:

1) Market Research Reports and Business Intelligence Directly from the Experts [9] - komunita odborníků, kteří mezi sebou sdílejí výsledky svých výzkumů - možnost se přidat k publikujícím, čerpat informace i komunikovat s účastníky

2) Market Intelligence [10] - sdružení odborníků z oblasti Market Intelligence zabývajících se výzkumem, krizovým managementem, technickými analýzami a obchodními strategiemi - je možné se přidat, absolvovat nabízené kurzy a čerpat informace přímo od odborníků

3) S&P Global Market Intelligence [11] - sdružení odborníků z oblasti Market Intelligence s celosvětovou působností a zaměřením na výzkum a inovace - nabírají zájemce do svých řad, spolupráce není přímo závislá na lokalitě zájemce

4) Institute for the Study of Business Market [12] - mezinárodní nezisková síť výzkumných pracovníků, kteří sdílejí mezi sebou výsledky odborných výzkumů, tzv. B2B Think Tank

5) Facebookové komunity [13] zaměřené na oblast Market Intelligence [14] - sdružení lidí se stejným pracovním zařazením - konkrétní popis zatím není známý, neboť informace sdílejí pouze mezi svými členy


Poznámky

 1. Obor Mezinárodní obchod. Vysoká škola ekonomická v Praze [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: http://fmv.vse.cz/pro-zajemce-o-studium/bakalarske-studium/mezinarodni-obchod/[[1]]
 2. Obor Podniková ekonomika a management. Vysoká škola ekonomická v Praze [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: http://fph.vse.cz/studenti/bakalarske-studium/bakalarsky-obor-podnikova-ekonomika-a-management/
 3. Magisterské studijní programy. Vysoké učení technické Brno: Fakulta podnikatelská [online]. Brno, 2016 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: https://www.fbm.vutbr.cz/cs/zajemci-o-studium/magisterske-studium
 4. Magisterské programy Ing. Vysoká škola ekonomie a managementu [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: http://www.vsem.cz/magisterske-programy-ing.html
 5. Kiel: HDW: Zukunft unter dem Kiel. ThyssenKrupp Marine Systems [online]. 2016 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: https://www.thyssenkrupp-marinesystems.com/de/kiel.htmlKiel: HDW: Zukunft unter dem Kiel. ThyssenKrupp Marine Systems [online]. 2016 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: https://www.thyssenkrupp-marinesystems.com/de/kiel.html
 6. Magistr na KISKu. Kabinet informačních studií a knihovnictví: Filosofická fakulta Masarykovy univerzity [online]. Brno, 2016 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: http://kisk.phil.muni.cz/cs/studium/magisterske-navazujici
 7. Management Trainee- vedoucí projektu. Billa [online]. 2016 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: http://billa.jobs.cz/detail-pozice/?id=G2-1108059937-aden_brand0&rps=233
 8. Key Account Manager: Management of Partner Channel. Jobs.cz: Najděte si práci, kterou budete milovat [online]. 2016 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: http://www.jobs.cz/rpd/1097341633/?rps=233
 9. Become a publisher: Market Research Reports and Business Intelligence Directly From the Experts. MI-Community: Market Research Reports and Business Intelligence Directly From the Experts [online]. 2016 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: http://www.mi-community.net/become-a-publisher/
 10. Join Market Intelligence. Market Intelligence: Research, Analytics, Trading Strategy [online]. 2016 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: http://www.marketintell.net/#!join/cu8d
 11. About us. S&P Global Market Intelligence [online]. 2016 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: https://www.spcapitaliq.com/about-us/about-us.html
 12. About Us. Institute for the Business Markets [online]. 2016 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: http://isbm.smeal.psu.edu/about-us
 13. Market Intelligence: Community. Facebook.com [online]. 2016 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: https://www.facebook.com/Market-Intelligence-154427014573629/?ref=br_rs
 14. Market Intelligence: Community. Facebook.com [online]. 2016 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: https://www.facebook.com/Market-Intelligence-197861290237516/?ref=br_rs