Ladislav Jan Živný

Z WikiKnihovna
Ladislav Jan Živný

Ladislav Jan Živný
na fotografii Ladislav Jan Živný [1]

Datum a
místo narození
3. ledna 1872
v Újezdě u Nového Bydžova (Rakousko-Uhersko) 
Datum a
místo úmrtí
17. března 1949 
Praha (Československo) 
Národnost česká
Povolání Učitel, bibliograf, publikační a redakční činost z oboru knihovnictví a bibliografie, překladatel z angličtiny [2]
Známý pro Položil teoretické základy českého knihovnictví[3]

Ladislav Jan Živný je považován za jednu z nevýznamnějších osobností českého knihovnictví ve 20. století. Svými teoretickými díly výrazně přispěl k rozvoji teoretických základů českého knihovnictví [4].

Život

Ladislav Jan Živný se narodil 3. ledna 1872 v Újezdě u Nového Bydžova.[5] Jeho otec byl učitelem, což do jisté míry rozvinulo jeho kladný vztah ke knihám. Poté co odmaturoval na hradeckém gymnáziu, absolvoval roční učitelský kurz, načež začal sám pracovat jako pedagog, ale místa často střídal.[6] Z důvodu nedostatku finančních prostředků se musel samostatně vzdělávat. Univerzitní diplom získal až v roce 1919. [7]

Cestování výrazně ovlivnilo Živného teoretické směřování. [8] Nejčastěji navštěvoval britské ostrovy, kam byl ponejprv pozván svým bratrancem, který se živil jako kadeřník v Liverpoolu. [9] Ve Spojeném království se seznámil s angloamerickým modelem knihovního třídění, který jej zaujal a snažil se jej prosazovat i v českých knihovnách. [10] Při svých cestách poznal Živný i knihovny z Německa, Holandska, Belgie, Francie a Švýcarska, které mu poskytly cennou inspiraci pro jeho motivaci zlepšit poměry českého knihovnictví. [11] České a celkově středoevropské knihovnictví bylo totiž tou dobou (na přelomu 19. a 20. století) pod vlivem německého a rakouského prostředí. [12]

Největší oporou byla pro Živného jeho manželka Emilie. Vzhledem k jejich špatné finanční situaci byli manželé vystaveni nepříznivým životním podmínkám, což mělo za následek častá onemocnění. [13]

Od roku 1917 byl ředitelem Československého ústavu bibliografického, který založil. Ředitelem v něm byl až do roku 1925, kdy se ústav stal součástí Národní a univerzitní knihovny v Praze. [14] Mezi lety 1920 až 1935 také vyučoval na Státní knihovnické škole. V průběhu roků 1931 a 1932 působil i jako redaktor v časopisu Československých knihovníků. [15]

Živný zemřel 17. března 1949 v Praze [16] ve věku 77 let.

Dílo

Mezi jednu z Živného snah patřil pokus o poskytnutí teoretické základy knihovnictví v podobě knihovědy. Proti této myšlence však vystoupil Bohuslav Koutník, jenž upozornil na pozitivistickou povahu a další problémové aspekty. Živný i tímto pokusem přispěl k vytvoření předpokladu ke knihovnictví jako studijnímu oboru. [17]

Po návštěvě britských ostrovů přejal tamější pohled na knihovnu jako na instituci, jejíž primární funkcí je vzdělávání, nikoli tedy funkce zábavná, která převažovala v českém knihovnictví na počátku 20. století. [18]

Také přispěl k vytvoření české článkové bibliografie. Z důvodu nedostatku financí se mu však nepodařilo tento projekt dokončit. [19]

V roce 1918 Živný zorganizoval první české knihovnické kurzy na proškolení knihovníků. [20]

Za zmínku také stojí založení časopisů Česká osvěta a Kniha. [21]

Aktivity

Živného politické názory byly blízké TGM. Sám se politiky neúčastnil, nicméně podporoval kandidaturu na poslanecký post (v letech 1904/1905) knihovníka a historika Zdeňka Václava Tobolky, ačkoli se některé jejich názory rozcházely. [22]

Významnou aktivitou, kterou rozšiřoval nejen své poznatky, ale také rozvíjel české knihovnictví, byla výměna korespondence se zahraničními osobnostmi z oboru. Nejvýznamnější osobností se kterou si Živný dopisoval byl Melvill Dewey. Zároveň tímto způsobem propagoval Živný vývoj českého knihovnictví ve světě. [23]

Mezi jeho záliby patřilo i malování a umění celkově, jazyky, cestování. Věnoval se také luštění klínového písma. [24] Nelze opomenout ani jeho publikační činnost, kdy přispíval i do zahraničních časopisů: The Library Journal a The Library Association Record [25]

Význam pro knihovnictví

Ladislav Jan Živný svými pracemi výrazně přispěl k rozvoji knihovnictví. I jeho postoj, který propagoval desetinné třídění, lze považovat za pokrokový. Řada českých odborníků jej označila za stěžejní osobnost českého knihovnictví. [26]

Úspěchy

Při tvorbě prvního knihovnického zákonu, který byl schválen v roce 1919, měly velký vliv názory Ladislava Jana Živného jako experta v oblasti knihovnictví a bibliografie. Také byl členem Spolku československých knihovníků a jejich přátel.[27]

Publikace

Obsah vybraných publikací

Veřejné knihovny: Jejich vývoj a správa

Publikace vyšla v roce 1919 v nakladatelství Stanislav Minařík, Smíchov. Autor v předmluvě uvádí, že publikace je zamýšlena jako příručka pro knihovníky městských a venkovských knihoven, popřípadě jako učebnice pro posluchače knihovnických kurzů. Rozčleněna je do pěti kapitol (částí) a dodatků.

První kapitola se zabývá dějinami knihoven. Autor chronologicky popisuje jejich vývoj. Nejedná se ovšem pouze o dějiny v rámci českého knihovnictví, ale knihovnictví po celém světě. Postupně se dostává i do roku 1910, ke kterému je uveden přehled českých veřejných knihoven, který obsahuje údaje o: založení jednotlivé knihovny, počtu svazků, počtu přírůstkových svazků, počtu výpůjček a vydání.

Druhá část se zabývá převážně správou knihoven. Nejprve je zde popsána jejich organizace. Zde je znát Živného inspirace v anglických a amerických knihovnách, neboť zde přímo uvádí prvky knihovnictví z těchto oblastí včetně historického kontextu.

Dále je nastíněno, jaké povinnosti má dodržovat správný knihovník (opatrování fondu, uspokojení přání čtenáře, dobrá znalost vlastní knihovny). Autor také knihovníky nabádá, že jejich poslání není číst vše (přímo zde uvádí co Američané říkají: knihovník, jenž mnoho čte, je ztracen.[28]) a že se s obsahy svých knih mohou seznámit přímo skrz katalog.

Tato část se ještě dále zabývá samotným prostorem knihovny, jejím vybavením, výběrem knih a jejich klasifikací a katalogizací.

Ve třetí části se Živný nejprve věnuje stykům mezi knihovníkem a čtenářem. V této souvislosti odkazuje na knihovní řád a uvádí zde doporučení, jak se mají knihovníci chovat ke čtenářům. Poté se zaměřuje na techniky půjčování.

V předposlední části knihy jsou popsány přenosné knihovny. Autor zde opět uvádí historický kontext, v němž podotýká, že se nejedná o novinku, neboť příruční knihovny využíval již Caesar a Napoleon při vojenských výpravách. .[29]

Poslední pátá část knihy, je věnována výroční zprávě knihovny. Na konci knihy, v příloze jsou ještě uvedeny v dodatcích katalogizační pravidla a ukázky katalografických forem. [30]

Třídění bibliologické

V roce 1920 vydal v nakladatelství Stanislav Minařík, Smíchov publikaci Třídění bibliografické. Jedná se o historicky úplně první komplexní přehled historických i tehdy současných klasifikačních systémů v českém knihovnictví. [31]

Rukověť bibliografie

V roce 1924 vydal v nakladatelství Kvasnička a Hampl první část knihy Rukověť bibliografie. I, Nauka o popisu. Druhá část Rukověť bibliografie. 2, Nauka o katalogu vyšla v roce 1932, ve Spolku československých knihovníků. [32] [33]

V Rukověti bibliografie Živný představil bibliologickou teorii, která vycházela z pozitivismu. Myšlenky z této publikace, byly kritizovány.[34]

 

Seznam publikací

 • 1908 – Index českých časopisů za rok 1907
 • 1910 – Indeks Pedagogických rozhledů. Díl 1, 1888-1897.
 • 1919 – Veřejné knihovny : Jejich vývoj a správa
 • 1920 – Třídění bibliologické : úvod do theorie a praxe třídění bibliotečního a bibliografického
 • 1923 – Nové poslání knihoven a ústavy informační
 • 1924 – Rukověť bibliografie. I, Nauka o popisu
 • 1925 – Oddělení nákupní a přírůstkové : příspěvek ku správní organisaci knihoven
 • 1928 – Moderní knihovna
 • 1929 – Bibliografie československé knihovědy
 • 1932 – Rukověť bibliografie. 2, Nauka o katalogu
 • 1933 – Bibliografie československé knihovědy. [Sv.] 5
 • 1934 – Bibliografie československé knihovědy. [Sv.] 6
 • 1935 – Bibliografie československé knihovědy. [Sv.] 7
 • 1935 – Bibliografie československé knihovědy. [Sv.] 8
 • 1936 – Bibliografie československé knihovědy. [Sv.] 9
 • 1937 – Bibliografie československé knihovědy. [Sv.] 10
 • 1938 – Bibliografie československé knihovědy. [Sv.] 11
 • 1939 – Bibliografie československé knihovědy. [Sv.] 12
 • 1941 – Bibliografie československé knihovědy. [Sv.] 13
 • 1941 – Desatero kapitol o sbírání exlibris
 • 1942 – Bibliografie československé knihovědy. [Sv.] 14
 • 1944 – Bibliografie československé knihovědy. [Sv.] 15
 • 1948 – Mezinárodní desetinné třídění : zkrácené vydání

 

Citace

 1. obrázek dostupný z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Ladislav_Jan_Živný_%281872-1949%29.jpg/250px-Ladislav_Jan_Živný_%281872-1949%29.jpg
 2. Národní knihovna České republiky. Ladislav Jan Živný, Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000043988&local_base=AUT
 3. SKOLKOVÁ, Linda. Ladislav Jan Živný. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 9, Dostupné z: https://ikaros.cz/ladislav-jan-zivny
 4. SKOLKOVÁ, Linda. Ladislav Jan Živný. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 9, Dostupné z: https://ikaros.cz/ladislav-jan-zivny
 5. Historický ústav AV ČR. Bibliografie dějin Českých zemí, Ladislav Jan Živný, Dostupné z: https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/74717
 6. CEJPEK, Jiří. Ladislav Jan Živný. BULLETIN SKIP [online]. 2002, číslo 2, Dostupné z: http://wwwold.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Bull02_28.htm
 7. Provenio knihovna národního muzea. Ladislav Jan Živný, Dostupné z: http://provenio.net/authorities/34907
 8. Provenio knihovna národního muzea. Ladislav Jan Živný, Dostupné z: http://provenio.net/authorities/34907
 9. SKOLKOVÁ, Linda. Ladislav Jan Živný. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 9, Dostupné z: https://ikaros.cz/ladislav-jan-zivny
 10. Provenio knihovna národního muzea. Ladislav Jan Živný, Dostupné z: http://provenio.net/authorities/34907
 11. CEJPEK, Jiří. Ladislav Jan Živný. BULLETIN SKIP [online]. 2002, číslo 2, Dostupné z: http://wwwold.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Bull02_28.htm
 12. SKOLKOVÁ, Linda. Ladislav Jan Živný. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 9, Dostupné z: https://ikaros.cz/ladislav-jan-zivny
 13. SKOLKOVÁ, Linda. Ladislav Jan Živný. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 9, Dostupné z: https://ikaros.cz/ladislav-jan-zivny
 14. CEJPEK, Jiří. Ladislav Jan Živný. BULLETIN SKIP [online]. 2002, číslo 2, Dostupné z: http://wwwold.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Bull02_28.htm
 15. SKOLKOVÁ, Linda. Ladislav Jan Živný. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 9, Dostupné z: https://ikaros.cz/ladislav-jan-zivny
 16. Historický ústav AV ČR. Bibliografie dějin Českých zemí, Ladislav Jan Živný, Dostupné z: https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/74717
 17. CEJPEK, Jiří. Ladislav Jan Živný. BULLETIN SKIP [online]. 2002, číslo 2, Dostupné z: http://wwwold.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Bull02_28.htm
 18. SKOLKOVÁ, Linda. Ladislav Jan Živný. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 9, Dostupné z: https://ikaros.cz/ladislav-jan-zivny
 19. SKOLKOVÁ, Linda. Ladislav Jan Živný. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 9, Dostupné z: https://ikaros.cz/ladislav-jan-zivny
 20. SKOLKOVÁ, Linda. Ladislav Jan Živný. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 9, Dostupné z: https://ikaros.cz/ladislav-jan-zivny
 21. SKOLKOVÁ, Linda. Ladislav Jan Živný. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 9, Dostupné z: https://ikaros.cz/ladislav-jan-zivny
 22. SKOLKOVÁ, Linda. Ladislav Jan Živný. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 9, Dostupné z: https://ikaros.cz/ladislav-jan-zivny
 23. SKOLKOVÁ, Linda. Ladislav Jan Živný. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 9, Dostupné z: https://ikaros.cz/ladislav-jan-zivny
 24. CEJPEK, Jiří. Ladislav Jan Živný. BULLETIN SKIP [online]. 2002, číslo 2, Dostupné z: http://wwwold.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Bull02_28.htm
 25. SKOLKOVÁ, Linda. Ladislav Jan Živný. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 9, Dostupné z: https://ikaros.cz/ladislav-jan-zivny
 26. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Ladislav Jan Živný v české bibliografii. Dostupné z: https://www.svkhk.cz/soubory/biografie/Zivny_LJ_Zivotopis.pdf
 27. SKOLKOVÁ, Linda. Ladislav Jan Živný. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 9, Dostupné z: https://ikaros.cz/ladislav-jan-zivny
 28. ŽIVNÝ, Ladislav Jan. Veřejné knihovny: Jejich vývoj a správa. Smíchov: Minařík, 1919.
 29. ŽIVNÝ, Ladislav Jan. Veřejné knihovny: Jejich vývoj a správa. Smíchov: Minařík, 1919.
 30. ŽIVNÝ, Ladislav Jan. Veřejné knihovny: Jejich vývoj a správa. Smíchov: Minařík, 1919.
 31. SKOLKOVÁ, Linda. Ladislav Jan Živný. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 9, Dostupné z: https://ikaros.cz/ladislav-jan-zivny
 32. Záznam z katalogu MZK. Dostupné z: https://vufind.mzk.cz/Record/MZK01-001283180
 33. Záznam z katalogu MZK. Dostupné z: https://vufind.mzk.cz/Record/MZK01-001537680
 34. SKOLKOVÁ, Linda. Ladislav Jan Živný. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 9, Dostupné z: https://ikaros.cz/ladislav-jan-zivny

 

Externí zdroje