Komunikační strategie

Z WikiKnihovna

Autor: Michaela Kočová

Klíčová slova: komunikační strategie, komunikace, marketingové sdělení, zákazník, konkurence

Synonyma: -

Související pojmy:

nadřazené - marketingová strategie, marketing

podřazené - marketingové sdělení


Charakteristika

Komunikační strategie je strategie, která je cílena na současné i potenciální zákazníky. Popisuje, jakým způsobem může podnik dosáhnout stanovených cílů, zároveň musí být v souladu s marketingovou strategií a být přizpůsobena situaci na trhu. Důležitý je v rámci komunikační strategie výběr vhodného marketingového sdělení, jeho kreativní ztvárnění a volba komunikačního mediálního mixu.


Nástroje komunikační strategie

 • Marketingové sdělení

Jedná se o sdělení, které je předáno cílové skupině. Důležitý je positioning značky, od kterého se sdělení odvíjí, a prostřednictvím kterého si zákazníci vytváří určitý názor a postoj spojený se značkou podniku. Podstatné je, aby zákazníci poznali, v čem se podnik liší od konkurence.


 • Kreativní ztvárnění

Marketingové sdělení ztvárněné kreativnějším způsobem přispívá k účinnosti a posiluje marketingové sdělení.


 • Komunikační mediální mix

Komunikační mediální mix je tvořen 7 základními komunikačními nástroji, kterými jsou reklama, direct marketing, podpora prodeje, public relations, event marketing a sponzoring, osobní prodej, online komunikace. V současné době se využívají i další způsoby, např. guerilla marketing, virální marketing.[1] [2] Výběr nástrojů komunikačního mediálního mixu závisí na následujících faktorech:

 • cíl firmy a marketingové komunikace
 • marketingová, komunikační strategie
 • výhody a nevýhody nástrojů komunikace[3]


Strategie

V rámci komunikační strategie se používá:

1. Pull strategie (strategie tahu)

Podnik se snaží přitáhnout zákazníka ke koupi výrobku či služby, přesvědčit ho o výhodnosti prostřednictvím reklamních kampaní, snaží se upozornit na výjimečnost a odlišitelnost od konkurence. Nejčastěji se v této strategii používá reklama a podpora prodeje.

1. Push strategie (strategie tlaku)

Podnik se snaží přimět zákazníka k nákupu. Toho může dosáhnout použitím různých slev, které mají zvýšit prodej. Používá se při malé odlišnosti od konkurence. Největší důraz je kladen na osobní prodej.[2] [4] [5]


Často se uplatňuje kombinace těchto strategií, kdy výrobek či služba zapůsobí na zákazníka a tím vyvolá poptávku.[6]


Obsah komunikační strategie

Komunikační strategie je tvořena následujícími postupy:

 • Úvod - jedná se o popis podniku, vymezení jeho činnosti a služeb, které poskytuje a také postavení na trhu
 • Cíl - určení nejdůležitějších cílů, které jsou stanoveny na základě znalosti trhu a chování zákazníků, snaha seznámit cílové skupiny s podstatou produktu, informovat o jeho přínosech, přesvědčit zákazníky k nákupu
 • Cílová skupina - určení, na které skupiny budou vybrané nástroje komunikační strategie cíleny
 • Prostředky - jakým způsobem budou cílové skupiny informovány (e-mailem, osobním doručením, prostřednictvím rádia, novin apod.)
 • Sdělení - sdělení, prostřednictvím kterého se cílové skupiny mají dozvědět o přínosech nabízeného produktu
 • Načasování - nastavuje se komunikační strategie v čase, v úvahu se bere poptávka a načasování konkurenčních kampaní
 • Zpětná vazba - odhad, jaká bude odezva a za jakou dobu se zvýší prodej
 • Rozpočet - vyčlenění peněz na jednotlivé nástroje komunikační strategie
 • Zodpovědnost - osoby, které nesou za jednotlivé nástroje odpovědnost[6] [7]


Komunikační strategie na internetu

Nástroje komunikačního mixu lze využít i v prostředí internetu na základě cílů komunikace. Pro propagaci se nejčastěji používá:

Pro podporu prodeje se také používají online spotřebitelské soutěže, reklama ve vyhledávačích, e-mail marketing.[8]


Poznámky

 1. KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3541-2. S. 16 - 18.
 2. 2,0 2,1 VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb - efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2721-9. S. 135 - 137.
 3. ZAMAZALOVÁ, Marcela a kol. Marketing. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4. S. 262.
 4. ČEVELOVÁ, Magdalena. Pull strategie. In: Marketingová kouzla pro úspěšné podnikání [online]. 4. 11. 2011. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z http://www.cevelova.cz/slovnicek/pull/
 5. ČEVELOVÁ, Magdalena. Push strategie. In: Marketingová kouzla pro úspěšné podnikání [online]. 30. 6. 2010. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z http://www.cevelova.cz/slovnicek/push/
 6. 6,0 6,1 BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1535-3. S. 129 - 130.
 7. KARLÍČEK, Miroslav a KRÁL, Petr. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3541-2. S. 135 - 137.
 8. Marketingová komunikace na internetu. In: BusinessInfo.cz - Oficiální portál pro podnikání a export [online]. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketingova-komunikace-na-internetu-2838.html#!&chapter=3


Použité zdroje

BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 278 s. ISBN 978-80-247-1535-3.

KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 213 s. ISBN 978-80-247-3541-2.

VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb - efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 232 s. ISBN 978-80-247-2721-9.

ZAMAZALOVÁ, Marcela a kol. Marketing. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 504 s. ISBN 978-80-7400-115-4.

ČEVELOVÁ, Magdalena. Pull strategie. In: Marketingová kouzla pro úspěšné podnikání [online]. 4. 11. 2011 [cit. 2013-05-17]. Dostupné z http://www.cevelova.cz/slovnicek/pull/

ČEVELOVÁ, Magdalena. Push strategie. In: Marketingová kouzla pro úspěšné podnikání [online]. 30. 6. 2010 [cit. 2013-05-17]. Dostupné z http://www.cevelova.cz/slovnicek/push/

Marketingová komunikace na internetu. In: BusinessInfo.cz - Oficiální portál pro podnikání a export [online]. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketingova-komunikace-na-internetu-2838.html#!&chapter=3