Knihovnické spolky

Z WikiKnihovna

Autor: Jana Uchočová

Klíčová slova: knihovna, spolek

Knihovnické spolky v ČR začaly vznikat ve 20. století za účelem rozvoje knihoven. V současné době se spolky snaží zlepšovat kvalitu služeb v knihovnách a pořádají různé akce na podporu čtenářství.

Vznik prvních spolků

Prvním českým knihovnickým spolkem byl Svaz Osvětový, který byl založen v roce 1905. Jeho předsedou se stal V. Tille. Spolek se mimo jiné snažil vzdělávat budoucí knihovníky. 1. června 1919 vznikl Spolek československých knihovníků a jejich přátel (SČKJP) a jeho členy byli knihovníci ze všech typů knihoven. V lednu 1927 byl v Brně založen Spolek veřejných obecních knihovníků (SVOK) v čele s J. Mahenem. V době hospodářské krize se tento spolek bojoval proti úpadku veřejných knihoven. Mnoho knihovníků žádalo sjednocení knihovnických spolků, proto v roce 1935 došlo ke sloučení Spolku československých knihovníků a Spolku veřejných obecních knihovníků. Z těchto spolků se poté vytvořil Ústřední spolek československých knihovníků.

V květnu 1945 vznikl Národní výbor knihovnictví, který byl složen ze členů Ústředního spolku československých knihovníků a Československé knihovědné společnosti. Národní výbor knihovnictví sestavil plán na rekonstrukci knihovnictví, které bylo zasaženo válkou a veškeré spolky spojil do společného Svazu českých knihovníků.[1]

Současnost

V současné době je v ČR několik knihovnických spolků. Mezi nejznámější z nich patří Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Sdružení knihoven České Republiky, Asociace knihoven a vysokých škol a Česká informační společnost.

Spolky

Svaz knihovníků a informačních pracovníků

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků, která má charakter občanského sdružení. [2]

V současné době má SKIP asi 1500 členů. Řádným členem SKIP se může stát každý občan České republiky, který je nebo byl profesně činný v knihovnách a informačních střediscích, jestliže souhlasí se Stanovami SKIP. Řádnými členy SKIP se mohou stát rovněž studenti knihovnických a informačních škol.[3]

Spolek je členem Mezinárodní federace knihovnických asociací IFLA a EBLIDA. Účastní se některých evropských projektů (např. (CECUP, DECID, CERTIDoc). Podílí se na tvorbě knihovní legislativy a organizuje různé společenské akce pro knihovníky.

Mezi pravidelné akce, na kterých se tento spolek podílí, patří například celostátní konference Knihovny současnosti, Týden knihoven, Noc s Andersenem, Březen - měsíc čtenářů, Týden čtení, Biblioweb, Velké říjnové společné čtení a mnoho dalších.

Sdružení knihoven České Republiky

Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšným zájmovým sdružením právnických osob, jehož účelem je podpora demokracie zpřístupňováním kulturního bohatství a informačních zdrojů.[4]

Sdružení vzniklo v roce 1992 a mělo za cíl napomáhat rozvoji knihoven. V současné době má 45 členů (to znamená 45 knihoven a informačních středisek). Členové sdružení se zabývají doplňováním, zpracováním a zpřístupněním knihovních fondů, přístupem k informačním zdrojům, pomáhají při záchraně knihovních fondů (restaurování, digitalizace) a organizují různá školení a odborné porady. Spolu s Ústřední knihovnickou radou ČR pořádá konferenci Knihovny současnosti, která je určena pro knihovníky.

Asociace knihoven a vysokých škol České Republiky

Asociace knihoven a vysokých škol ČR (AKVŠ ČR) vznikla v roce 2001. Založilo ji 21 veřejných vysokých škol. Asociace zastupuje vysokoškolské knihovny a prosazuje jejich zájmy při jednání se vzdělávacími organizacemi, např. s distributory informačních zdrojů a snaží se podporovat mezinárodní spolupráci těchto knihoven. Pořádá také několik akcí, například konferenci Bibliotheca academica.

Česká informační společnost

Česká informační společnost, o.s., (ČIS), je sdružení občanů, kteří pracují v některém z oborů zabývajících se vyhledáváním, uchováváním a zpřístupňováním informací odborného (vědeckého, technického, ekonomického, medicínského apod.) charakteru. Jedná se zejména o informační pracovníky, archiváře, bibliografy, knihovníky, administrátory informačních systémů v informačních institucích a další příbuzné profese.[5]

Česká informační společnost každý rok pořádá konference, na kterých je možno shlédnout mnoho přednášek z oblasti informačních služeb a knihovnictví.

Poznámky

 1. PRCHALOVÁ, Tereza. Úloha českých knihovnických spolků [online]. Plzeň, 2012 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/4804/BAKALARSKA%20PRACE%20-%20TEREZA%20PRCHALOVA.pdf?sequence=1. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni. Vedoucí práce Dagmar Svatková.
 2. Historie a poslání SKIP. SKIP ČR. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České Republiky [online]. 2010-2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.skipcr.cz/co-je-skip
 3. Jak se stát členem SKIP. SKIP ČR. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České Republiky [online]. 2010-2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.skipcr.cz/clenstvi/pokyny
 4. SDRUK. SDRUK ČR. Sdružení knihoven ČR [online]. 2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.sdruk.cz/
 5. Česká informační společnost, o.s. ČIS. Česká informační společnost, o.s. [online]. 2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://cisvts.cz/

Zdroje

 • CEJPEK, Jiří. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2. dopl.vyd. Praha: Karolinum, 2002, 247 s. ISBN 80-246-0323-3.
 • SKIP ČR. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České Republiky [online]. 2010-2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.skipcr.cz/
 • SDRUK ČR. Sdružení knihoven ČR [online]. 2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.sdruk.cz/
 • ČIS. Česká informační společnost, o.s. [online]. 2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://cisvts.cz/
 • AKVŠ ČR. Asociace knihoven vysokých škol České Republiky [online]. 2003-2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.akvs.cz/
 • NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Národní knihovna České Republiky [online]. [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/