Knihovník společenských věd

Z WikiKnihovna

Knihovník společenských věd

Popis práce

Knihovník společenských věd je všeobecně považován za knihovníka zabývajícího se činnostmi s touto profesí běžně spjatými (viz knihovník) jako je budování a poskytování fondu, pouze zaměřenými na společenské vědy. V praxi jde však často o knihovníka sloužícího jako prostředník mezi knihovnou a určitou organizací, mnohdy knihovníka vysoké školy či univerzity. Uplatnění ale může nalézt například i ve spolupráci s výzkumnými pracovišti. To je pravděpodobně dáno i užší specializací, která vyžaduje větší nebo na společenské vědy zaměřené knihovny. Na univerzitách či ve vědeckých institucích se primárně zaměřuje na potřeby členů komunity v dané instituci. Všeobecně by měl využívat své odborné znalosti k podpoře a šíření vzdělanosti nejen v oblasti sociálních věd. Konkrétně by měl vynakládat úsilí pomoct studentům či výzkumníkům při jejich odborné a vědecké práci a vytvářet nové vzdělávací příležitosti, které by rozvíjely jejich znalosti. S tímto vzděláváním souvisí poskytování informačních zdrojů, které je klíčové. Knihovník společenských věd se tedy i v tomto případě zapojuje do rozvoje knihovních sbírek, a to podle potřeb členů instituce.


Náplň práce

Náplň práce se může velmi lišit podle instituce, ve které knihovník společenských věd pracuje, a jejích požadavků. Proto nemusí zahrnovat všechny níže uvedené body:


- Budování, rozvíjení a zpřístupňování knihovních fondů

- Poskytování rešeršních služeb

- Poskytování svých odborných znalostí

- Spolupráce se studenty a pracovníky organizace

- Zahajování, řízení a ukončování projektů

- Sběr a analýza dat

- Zapojení se do aktivní výuky (například z oblasti sociálních věd nebo informační gramotnosti)

- Realizace vzdělávacích akcí (workshopy)


Kompetence

- Znalosti z oblasti sociálních věd

- Znalosti z oblasti informační gramotnosti a analýzy dat

- Schopnost efektivního sběru a analýzy dat

- Povědomí o nových a nově vznikajících technologiích

- Schopnost úspěšně zahájit, sledovat a řídit projekty

- Dobré komunikační schopnosti

- Schopnost samostatné efektivní práce i práce ve skupině

- Snaha se celoživotně vzdělávat


Povinnosti

Knihovník společenských věd bývá primárně odpovědný za fondy knihovny, jejich budování, rozšiřování a zpřístupňování. Vyžadované mohou být i jiné schopnosti, např. v oblasti spolupráce a komunikačních dovednostech, tvorba rešerší, práce s odbornými texty a vědecká činnost či schopnost předávat nabyté znalosti dál (studentům i jiným členům instituce, se kterou knihovna spolupracuje nebo pod kterou spadá).


Vzdělání

Požadavky na dosaženou úroveň vzdělání se různí. Na některých pracovištích je vyžadován pouze bakalářský titul z oboru sociálních věd. Jiné se ale požadují k vykonávání této profese magisterský titul a to v oboru Informační vědy a knihovnictví. Doplňkovým požadavkem může být různě dlouhá praxe v oboru.


Profesní sdružení

American Library Association (ALA) – je největší knihovnická asociace na světě, která vyvíjí a propaguje zlepšení knihovnických a informačních služeb

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) – mezinárodní federace knihovních sdružení a institucí

AKVŠ – asociace knihoven vysokých škol ČR


Zdroje

About. Social Sciences Library. PennState University Libraries [online]. [cit. 2017-26-06]. Dostupné z: https://libraries.psu.edu/socialsciences

About the Lehman Library. Lehman Social Sciences Library. Colombia University Libraries [online]. [cit. 2017-26-06]. Dostupné z: http://library.columbia.edu/locations/lehman/about.html

About the Social Sciences Libraries Section. IFLA [online]. [cit. 2017-26-06]. Dostupné z: https://www.ifla.org/about-the-social-science-libraries-section

Assistant Professor - Social Sciences Librarian. University of Nebraska Omaha [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://unomaha.peopleadmin.com/postings/4521

Education and Social Sciences Librarian. University of St. Thomas [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://staffemployment-stthomas.icims.com/jobs/intro

Social Science Data Librarian: Tufts University. ALA job list [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://joblist.ala.org/jobseeker/job/34938735/

Social Sciences Librarian. Claremont university consortium [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://jobs.cuc.claremont.edu/postings/1888

Social Sciences Librarian. The University of Alabama [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://facultyjobs.ua.edu/postings/40315

Social Sciences. Indiana University Bloomington [online]. [cit. 2017-25-06]. Dostupné z: https://libraries.indiana.edu/social-sciences

Ted Polley. Indiana Univerzity-Purue University Indianapolis [online]. [cit. 2017-26-06]. Dostupné z: http://www.ulib.iupui.edu/digitalscholarship/people/tedpolley