Knihovní služby

Z WikiKnihovna

Autor: Kamila Rýdlová

Klíčová slova: knihovnictví, služby, knihovny

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - knihovnictví, knihovny

podřazené - ---

Charakteristika

Knihovní nebo-li knihovnické služby jsou provozovány v knihovnách a jejich součástí jsou veřejné knihovnické a informační služby.

„Poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen „VKIS“) je upraveno zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). VKIS poskytované knihovnami jsou definovány v § 4 tohoto zákona.“ [1, s. 1]

Knihovnické služby by měly být snadno dostupné všem uživatelům. Jsou to služby, které mají umožnit každému občanovi rovný přístup k informacím a informačním zdrojům, které má daná knihovna k dispozici. Služby by měly být přístupné bez rozdílu všem členům společnosti stejně, bez ohledu na rasu, národnost, věk, pohlaví, náboženství, jazyk, invaliditu, ekonomické postavení, zaměstnání a dosažený stupeň vzdělání. [2, s. 11, kap. 1.]

Popis knihovnických služeb

Knihovnické služby mají být snadno dostupné v různé formě a prostřednictvím různých médií a spočívají ve:

- „zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny

- poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší

- zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy

- umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení“ [3, § 4. odst. 1. písm. a-d]

- „poradenské služby čtenářům včetně rezervací

- informační služby s využitím tištěných a elektronických médií

- informační služby místní veřejnosti

- výchova uživatelů včetně podpory programů boje proti negramotnosti

- organizování programů a akcí“ [2, s. 31, kap. 3.]

V knihovním řádu, který vydává provozovatel knihovny, jsou důkladně vymezeny podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb. [3, § 4, odst. 7.]

Závěr

Knihovnické služby dané knihovny vycházejí z analýzy knihovnických a informačních potřeb místní společnosti. Je důležité proto zjistit, kdo je a kdo není uživatelem knihovnických služeb. [2, s. 30, kap. 3.]

Po rozboru této analýzy může knihovna zaměřit svou pozornost na cílovou skupinu, která knihovnických služeb nevyužívá, zjistit její potřeby a knihovnické služby obohatit, rozšířit a zpestřit je tak, aby se chybějící cílová skupina stala součástí moderní informační společnosti.

„Knihovnické služby nemají podléhat žádné formě ideologického, politického ani komerčního nátlaku. Služby musejí být schopny se přizpůsobit a rozvíjet podle změn ve společnosti, např. změn ve struktuře rodiny, zaměstnanosti, demografických změn, kulturní rozmanitosti a způsobů komunikace. Mají brát zřetel jak na tradiční kulturu, tak na moderní techniku, tzn. podporovat jak lidovou slovesnost, tak využívání informační a sdělovací techniky.“ [2, s. 31, kap. 3.]

Tím, že knihovny poskytují knihovnické služby za rovných podmínek všem bez rozdílu a že by měly zůstat nezávislé (politicky, komerčně i ideově), přispívají k rozvoji demokracie a demokratizaci společnosti.

V rámci obce by měly být knihovnické služby dostupné na místě, které je nejvýhodnější pro obyvatele obce. „Knihovnické služby se musí přizpůsobit odlišným potřebám obcí ve venkovských a v městských oblastech.“ [2, s. 29, kap. 3.]

„Veřejná knihovna a její služby jsou dlouhodobou investicí ve prospěch společnosti.“ [2, s. 25, kap. 2.]

Použitá literatura

  1. Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky [online]. 2005 [cit. 2011-01-02]. Dostupný z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/docs/Metodpokyn-standardVKIS.pdf?PHPSESSID=4a47524e88e9866b5fa08761838df118>.
  2. GILL, Philip. Služby veřejných knihoven : směrnice IFLA/UNESCO pro rozvoj. Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2002. 127 s. Dostupné z WWW: <http://archive.ifla.org/VII/s8/news/pg01-cz.pdf>. ISBN 80-85851-14-8.
  3. ZÁKON ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). [on-line]. [cit. 2011-01-02]. Dostupné na www <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm>