Knihovní lektor

Z WikiKnihovna

Knihovní lektor

Popis práce

Toto povolání v sobě zahrnuje knihovnickou a pedagogickou složku. Jedná se o interního či externího pracovníka knihovny, který má za úkol vzdělávat své klienty. Nelze ho však považovat za učitele, protože se zaměřuje na skupinu jedinců v produktivním věku. Jeho práce spočívá v předávání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti informační vědy a knihovnictví. Výuka se může týkat pouze problematiky, na kterou se daný lektor specializuje (často se může jednat o člověka věnující se kromě lektorství i jiným činnostem). Osoba zastávající tuto pozici musí být odborníkem ve svém oboru a zároveň musí splňovat určitá pedagogická kritéria. Díky základní znalosti andragogiky dokáže kvalitně zprostředkovat informace svým klientům.

Náplň práce

Náplň páce a kompetence se mohou v různých případech odlišovat. Existuje mnoho faktorů ovlivňující tyto dvě oblasti (například pracoviště, ve kterém lektor působí, osoby, kterým zprostředkovává informace nebo jeho specializace).

V následujících bodech jsou představeny obecné činnosti a kompetence knihovního lektora.


- Vzdělávání klientů

- Poskytování odborných znalostí a dovedností

- Získávání nových poznatků z oblasti své působnosti

- Sběr a analýza informací

- Práce s informačními a komunikačními technologiemi

- Spolupráce s vedoucími osobnosti instituce

- Zahajování, řízení a ukončování projektů

- Příprava a pořádání vzdělávacích akcí


Kompetence

- Znalosti z oblasti vzdělávání a pedagogiky

- Znalosti a praxe z oblasti informační vědy a knihovnictví

- Znalost informační gramotnosti

- Schopnost vyhledávání a zprostředkování relevantních informací

- Schopnost předávání informací srozumitelnou formou

- Schopnost spolupráce a dobré komunikační schopnosti

- Touha po celoživotním vzdělávání

- Zkušenosti s realizací projektů a vzdělávacích akcí

- Schopnost kriticky hodnotit realizované akce a stavět na předchozích zkušenostech

- Vstřícnost a příjemné vystupování


Povinnosti

Knihovní lektor má povinnost starat se o informační potřeby svých klientů. Jeho úkolem je zprostředkovat uživatelům své zkušenosti a poznatky, co nejsrozumitelnější formou. Měl by proto neustále rozšiřovat nabyté znalosti z oblasti, které se věnuje, ale také neustále zdokonalovat své pedagogické dovednosti.


Vzdělání

Ideální pro tuto profesi je dosáhnout vysokoškolského vzdělání v oblasti informační vědy a knihovnictví. Avšak toto povolání mohou v českém prostředí také vykonávat osoby s dokončeným středoškolským vzděláním a dlouholetou praxí v téže oblasti. Aby byl člověk kompetentní k zprostředkovávání informací klientům, je nutné získat alespoň pedagogické minimum.

Profesní organizace

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) – mezinárodní federace knihovních sdružení a institucí

British Association for Information and Library Education and Research - sdružuje vzdělávací výzkumné pracovníky z informačních a knihovnických škol ve Velké Británii a Irsku


Zdroje

British Association for Information and Library Education and Research. Bailer [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.bailer.org.uk/


BURGETOVÁ, Jarmila, ed. Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a informačních služeb. 2., aktualiz. vyd. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2006. Aktuality SKIP. ISBN 80-858-5117-2.


HUČÍNOVÁ, Lucie. Klíčové kompetence v RVP ZV. In: Metodický portál RVP.CZ [online]. [cit. 2017-06-7]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/335/klicove-kompetence-v-rvp-zv.html/


LECTURER IN LIBRARY AND INFORMATION STUDIES. JOBS AT UW: UNIVERSITY OF WISCONSIN–MADISON[online]. 2016 [cit. 2017-06-7]. Dostupné z: http://jobs.hr.wisc.edu/cw/en-us/job/495541/lecturer-in-library-and-information-studies?source=IND


MEDLÍKOVÁ, Olga. Lektorské dovednosti: manuál úspěšného lektora. Praha: Grada, 2010. Komunikace (Grada). ISBN 978-80-247-3236-7.


SUTTER, Éric.Charakteristika a hodnocení kompetencí v oboru knihovnických a informačních služeb. In: Skip[online]. Praha: 2008 [cit. 2017-06-7]. Dostupné z: http://skip.nkp.cz/akcKom.htm


What is a teacher librarian? ASLA [online]. 2012 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.asla.org.au/advocacy/what-is-a-teacher-librarian.aspx