Kalervo Järvelin

Z WikiKnihovna


Kalervo JärvelinKalervojarvelin.jpg
 
Sulkava, Finsko
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
  -
  Tampere, Finsko
  finské
Vzdělání profesor oboru Informační studia na univerzitě v Tampere
Pracoviště Univerzita v Tampere, Finsko
  SIGIR Best Paper Award 2000
Známý pro informační vyhledávání

Kalervo Järvelin (*1953, Sulkava, Finsko) je profesorem informační vědy, jenž v současnosti působí na katedře Informačních studií na univerzitě v Tampere. Je autorem více než 200 akademických publikací a byl vedoucím téměř 20 disertačních diplomových prací v oboru informační vědy.[1]

Hlavními zájmy Kalerva Järvelina jsou informační vyhledávání a jeho metody, interaktivita a informační vyhledávání napříč jazyky. Zabývá se také databázovým managementem a strukturováním dokumentů.[2]

Život a vzdělání

V roce 1983 Järvelin získal magisterský titul a roku 1987 titul PhD. v oboru informačních studií na univerzitě v Tampere.[2] Od roku 1996 je profesorem informačních vědy. Roku 2013 se na univerzitě v Tampere konal seminář ku příležitosti Järvelinových 60. narozenin. V rámci semináře se kromě gratulací uskutečnila řada přednášek na téma informační vědy a informačního vyhledávání.[1]

Zaměstnání

Kalervo Järvelin je profesorem informační vědy na katedře informačních studií na univerzitě v Tampere. Dále působí jakožto předseda konferencí v rámci informační vědy.

Dílo

Prof. Järvelin se specializuje na informační vyhledávání, v jehož rámci provedl řadu výzkumů, a zasazuje se o volné zpřístupnění informací bez ohledu na formát, jazyk či umístění. Hlavními oblastmi jeho výzkumného zájmu jsou morfologická stavba textu a analýza nesrovnalostí mezi dotazy a textem. V souvislosti s tématem se Järvelin soustředí na vytváření metod zhodnocení relevance výsledků vyhledávání, analýzu nastavení úloh v rámci informačního vyhledávání a simulaci lidského chování. Järvelin očekává, že budoucnost se ponese v duchu digitalizace. Předpokládá, že veškeré informace budou digitalizovány a dostupné v elektronické formě. Převádění mezi formáty bude bezproblémové; bude možné převádět text do mluvené řeči a naopak. Překlady mezi jazyky budou také mnohem jednodušší.

"There will no longer be a need for bookshops as we know them today, nor for academic libraries in their current form to store books in collections."[3] - Kalervo Järvelin

Aktivity

V letech 1987 – 1995 působil Järvelin jakožto pomocný profesor oboru informačních studií, od roku 199ž je profesorem informačních studií. V letech 2004 až 2009 byl členem Finské akademie. Mezi lety 1992 a 2005 působil jako člen programové komise v rámci ACM SIGIR Conferences, konferencí sdružení SIGIR (Special Interest Group on Information Retrieval), které se zabývá informačním vyhledáváním.[4] Roku 2002 zde vystoupil jako předseda komise a v letech 2004, 2006 a 2014 jako programový spolupředseda.[2] Mezi lety 1991 až 2013 byl členem editačního výboru mezinárodního vědeckého časopisu Information Processing and Management, který se zaměřuje na teorii, metody a aplikaci informační vědy, zejména v souvislosti s informačním vyhledáváním a informačním chováním.[5] V letech 2009 až 2012 v tomtéž časopise působil jakožto pomocný editor. Je také členem finského sdružení FIRE (Finnish Information Retrieval Experts group)[6] při univerzitě v Tampere, které se zabývá výzkumem v oblasti ukládání informací a informačního vyhledávání, textové a multimediální databáze, databázový design a organizaci a dokumentový management.

Ocenění

V roce 2000 obdrželi Kalervo Järvelin a Jaana Kekäläinen cenu SIGIR Best Paper Award za článek IR evaluation methods for retrieving highly relevant documents[7], jehož hlavním cílem bylo popsat evaluační metody pro vyhledávání relevantních dokumentů. Roku 2008 obdržel Järvelin ocenění Tony Kent Strix Award[8] za mimořádný přínos v oboru informačního vyhledávání. V roce 2012 získal mezinárodně uznávané ocenění za svůj výzkum v oblasti informační vědy od American Society for Information Science (ASIS).[9]

Význam pro informační vědu

Kalervo Järvelin se specializuje na informační vyhledávání a zpřístupnění informací v digitální formě. Díky jeho výzkumu v těchto oblastech byly definovány nové metody výzkumu i realizace vyhledávání relevantních informací. Úspěchy tohoto vědce finského původu a jeho působení na mezinárodních konferencích, dokazují, že členové akademické obce nemusí nutně pocházet z anglofonního prostředí.

Vlivy

Kalervo Järvelin byl a je ve své vědecké činnosti ovlivněn především prací W. Bruce Crofta, Petera Willetta, Perttiho Vakkkariho, Petera Ingwersena a Eera Sormunena. Jeho prací jsou ovlivněni vědci Tetsuya Sakai, Craig McDonald, Dong Zhou, Helen Ashman a Tim J. Brailsford.[10]

Články a publikace

Kalervo Järvelin je autorem a spoluautorem celé řady článků. Začal publikovat již roku 1976, tedy ve svých 23 letech. Nejdříve psal převážně ve svém rodném jazyce, tj. finštině, od 80. let jsou jeho články psané ve větší míře anglicky. Seznam všech článků a publikací čítá do roku 2015 276 položek. Kompletní seznam dostupný na stránkách Univerzity v Tampere.[11]

K nejvýznamnějším publikacím a článkům patří podle citovanosti (pomocí služby Semantic Scholar) například „Cumulated gain-based evaluation of IR techniques“, napsaný spolu s Jaanou Kekäläinen a věnující se novým metodám měření poznatků získaných vyhledáním informace.[12] Dále pak se jedná o článek s názvem „Collaborative Information Retrieval in an information-intensive domain“, jehož spoluautorem je Preben Hansen a jehož cílem je představit čtenáři výsledky výzkumu zaměřeného na kolaborativní získávání informací. Nejdůležitějším poznatkem je, že čistě individualistické vyhledávání a získávání informací není snadno proveditelné.[13] Za zmínku jistě stojí i článek „On conceptual models for information seeking and retrieval research“, ve kterém se spolu s Thomasem D. Wilsonem Järvelin zaměřuje na konceptuální modely, jaké si vytváříme při vyhledávání informací a s jakými pracujeme při porozumění získané informace.[14] Jeden ze zajímavých článků je věnován aspektům švédské morfologie a sémantiky v souvislosti se získáváním informací s plným názvem „Aspects of Swedish morphology and semantics from the perspective of mono- and cross-language information retrieval“. [15]Jeho spoluautory jsou Turid Hedlund a Ari Pirkola. Tento článek by mohl sloužit jako ukázka toho, že informační věda v sobě zahrnuje poznatky z hned několika různorodých vědních oborů, zde například z lingvistiky.

Rozbor vybraného díla

Vybraný článek s názvem "IR evaluation methods for retreiving highly relevant documents". "Tento článek předkládá metody hodnocení založené na používání nedichonomního posuzování relevance v rámci experimentů týkajících se vyhledávání informací. Argumenty se opírají o to, že metody hodnocení se mají přisuzovat metodám vyhledávání informací kvůli jejich schopnosti získat vysoce relevantní dokumenty. Z úhlu pohledu uživatele je toto žádoucí ve velkých moderních prostředích vyhledávání informací. Předkládané metody jsou: 1) nová aplikace křivky přesnosti a vybavení si a průměrné výpočty přesnosti založené na oddělených „vyvolávacích“ základních bodech pro dokumenty různých stupňů relevance, 2) dvě nová měření kumulativního informačního přínosu, který uživatel získává tím, že výsledek hledání zařadí. Poté ukazujeme, použití těchto metod hodnocení v případové studii efektivity různých typů otázek, založených na kombinacích strukturovaných otázek a expanze v získávání dokumentů s různým stupněm relevance. V testu bylo použito nejlepšího vyhledávacího systému (In-Query), jenž pracoval v textové databázi skládající se z novinových článků. Výsledky naznačují, že pevně strukturované otázky jsou nejefektivnější v získávání vysoce relevantních dokumentů. Rozdíly mezi typy otázek jsou prakticky zásadní a statisticky výmluvné. Obecněji řečeno, nové metody hodnocení a případová studie ukazují, že nedichonomní posuzování relevance jsou aplikovatelná v experimentech v oblasti vyhledávání informací a že mohou odkrýt zajímavý fenomén a umožnit větší testování metod vyhledávání informací."[16]

Vybrané publikace z let 2012 - 2014

Dle profilu na stránkách univerzity v Tampere.[11]

1. Saastamoinen, M. & Kumpulainen, S. & Järvelin, K. (2012). Task Complexity and Information Searching in Administrative Tasks Revisited. In: Fuhr, N. & al. (Eds.), Proc. of the 4th Information Interaction in Context conference (IIiX 2012), Nijmegen, NL, August 2012. New York, NY: ACM, pp. 204-213.

2. Baskaya, F. & Keskustalo, H. & Järvelin, K. (2012). Time Drives Interaction: Simulating Sessions in Diverse Searching Environments. In: Callan, J., Maarek, Y. & Sanderson, M. (Eds.), Proceedings of the 35th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (ACM SIGIR 12), Portland, 12-16 August 2012. New York, NY: ACM Press, pp. 97-106.

3. Kumpulainen, S. & Järvelin, K. (2012). Barriers to Task-based Information Access in Molecular Medicine. Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST) 63(1): 86-97. DOI:10.1002/asi.21672

4. Angelini, M. & Ferro, N. & Jarvelin, K. & Keskustalo, H. & Pirkola, A. & Santucci, G. & Silvello, G. (2012). Cumulated Relative Position: A Metric for Ranking Evaluation. In: Catarci, T. & al. (Eds.), Proc. of the 3rd Int’l Conference of the CLEF Initiative, Rome, 17-20 September 2012. Heidelberg: Springer, Lecture Notes in Computer Science vol. 7588, pp. 112–123.

5. Baskaya, F. & Keskustalo, H. & Järvelin, K. (2013). Effectiveness of Search Result Classification based on Relevance Feedback. Journal of Information Science 39: 764-772. doi: 10.1177/0165551513488317

6. Saastamoinen, M. & Kumpulainen, S. & Vakkari, P. & Järvelin, K. (2013). Task complexity affects information use: a questionnaire study in city administration. Information Re-search, 18(4) paper 592. [Available at http://InformationR.net/ir/18-4/paper592.html]

7. Järvelin, K. (2013). User-Oriented Evaluation in IR. In: Agosti, M. & al. (eds.), PROMISE Winter School 2012, Heidelberg: Springer, Lecture Notes in Computer Sci-ence vol. 7757, pp. 86–91. DOI: 10.1007/978-3-642-36415-0_5

8. Järvelin, K. (2013). Test Collections and Evaluation Metrics based on Graded Relevance. In: Majumder, P. & al. (eds.), FIRE 2010 and 2011: Multilingual Information Access in South Asian Languages, Heidelberg: Springer, Lecture Notes in Computer Science vol. 7536, pp. 280–294.

9. Paik, J.H. & Pal, D. & Kettunen, K. & Järvelin, K. (2013). Frequent Case Generation in Adhoc Retrieval of Three Indian Languages: Bengali, Gujarati and Marathi. In: Majum-der, P. & al. (eds.), FIRE 2010 and 2011: Multilingual Information Access in South Asian Languages, Heidelberg: Springer, Lecture Notes in Computer Science vol. 7536, pp. 38–50.

10. Loponen, A. & Paik, J.H. & Järvelin, K. (2013). UTA Stemming and Lemmatization Ex-periments in the Bengali Ad hoc Task. In: Majumder, P. & al. (eds.), FIRE 2010 and 2011: Multilingual Information Access in South Asian Languages, Heidelberg: Springer, Lecture Notes in Computer Science vol. 7536, pp. 258–268.

11. Baskaya, F. & Keskustalo, H. & Järvelin, K. (2013). Modeling Behavioral Factors in In-teractive Information Retrieval. In: He, Q. & al. (Eds.). Proceedings of the 22nd Interna-tional Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2013), Burlingame, CA, Oct 27 - Nov 1, 2013. New York, NY: ACM Press, pp. 2297-2302. doi>10.1145/2505515.2505660

12. Saarikoski, J, & Laurikkala, J. & Järvelin, K. & Siermala, M. & Juhola, M (2014). Dimensionality reduction in text classification using scatter method. Int. J. Data Mining, Modelling and Management 6(1): 1-21. DOI: 10.1504/IJDMMM.2014.059978.

13. Niemi, T. & Junkkari, M. & Järvelin, K. (2014). Concept-based query language approach to enterprise information systems. Enterprise Information Systems 8:1, 26-66. DOI: 10.1080/17517575.2011.598241 Online 17 Aug, 2011.

14. Tuomaala, O. & Järvelin, K. & Vakkari, P. (2014). The Evolution of Library and Information Science, 1965–2005: A Content Analysis of Journal Articles. Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST) 65(7): 1446-1462. doi: 10.1002/asi.23034.

15. Ferro, N. & Silvello, G. Keskustalo, H. & Pirkola, A. & Jarvelin, K. (2015). The Twist Measure for IR Evaluation: Taking User’s Effort into Account. Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST) 66(xx): xx-xx. doi: -, accepted for publication.

Použité zdroje

 1. 1,0 1,1 Kalervo Järvelin 60 years: Reseach enabling information to be fully accessible for all. Cognitive Systems [online]. 2013 [cit. 2016-05-18]. Dostupné z: http://cogsys.blogspot.com/2013/09/kalervo-jarvelin-60-years-reseach.html
 2. 2,0 2,1 2,2 Kalervo JÄRVELIN's Biography. Information Retrieval Facility [online]. 2007 [cit. 2016-05-18]. Dostupné z: http://www.ir-facility.org/c/document_library/get_file?uuid=f03b4dc6-28dd-4b8d-b780-290e43de8523&groupId=10156
 3. Researcher profile: The man behind the information retrieval systems. University of Tampere [online]. 2009 [cit. 2016-05-18]. Dostupné z: http://www.uta.fi/english/news/researcher_profiles/jarvelin.html
 4. SIGIR: Special interest group on information retrieval. SIGIR [online]. 2016 [cit. 2016-05-18]. Dostupné z: http://sigir.org/
 5. Information Processing & Management: An International Journal. ELSEVIER [online]. 2016 [cit. 2016-05-18]. Dostupné z: http://www.journals.elsevier.com/information-processing-and-management/
 6. FIRE - Finnish Information Retrieval Experts group. University of Tampere: School of Information Sciences [online]. 2014 [cit. 2016-05-18]. Dostupné z: http://www.uta.fi/sis/trim/groups/fire.html
 7. IR evaluation methods for retrieving highly relevant documents. ACM Digital Library [online]. 2016 [cit. 2016-05-18]. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=345545
 8. Tony Kent Strix Award Winners. CILIP [online]. 2015 [cit. 2016-05-18]. Dostupné z: http://www.cilip.org.uk/uk-einformation-group/awards-and-bursaries/tony-kent-strix-award/tony-kent-strix-award-winners
 9. 2012 Award Winners. ASIS: The Information Association for the Information Age [online]. 2012 [cit. 2016-05-18]. Dostupné z: http://www.asis.org/awards/2012_winners.html
 10. Semantic Scholar. Kalervo Järvelin [online]18. 03. 2016 [cit. 2016-05-19] Dostupné z: https://www.semanticscholar.org/author/Kalervo-Järvelin/2768186?q=&sort=total-citations&ae=false
 11. 11,0 11,1 University of Tampere. Kalervo Järvelin [online] 1. 10. 2014 [cit. 2016-05-19] Dostupné z: http://people.uta.fi/~likaja/KalPubl.html Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „uni“ použit vícekrát s různým obsahem
 12. JÄRVELIN, Kalervo and Jaana KEKÄLÄINEN. Cumulated gain-based evaluation of IR techniques [online] In: Semantic Scholar. 2002 [cit. 2016-05-19] Dostupné z: https://www.semanticscholar.org/paper/Cumulated-gain-based-evaluation-of-IR-techniques-J%C3%A4rvelin-Kek%C3%A4l%C3%A4inen/8490234d79b47e459824dcf87c1e288211a3c964
 13. HANSEN, Preben and Kalervo JÄRVELIN. Collaborative Information Retrieval in and information-intensive domain [online] In: Semantic Scholar. 2005 [cit. 2016-05-19] Dostupné z: https://www.semanticscholar.org/paper/Collaborative-Information-Retrieval-in-an-Hansen-J%C3%A4rvelin/29743a89ec5c62d840bf9cd30df327c892abe3d9
 14. JÄRVELIN, Kalervo and T. D. Wilson. On conceptual models for information seeking and retrieval research [online] In: Information Research. 2003 [cit. 2016-05-19] Dostupné z: http://www.informationr.net/ir/9-1/paper163.html
 15. HEDLUND, Turid, Ari PIRKOLA and Kalervo JÄRVELIN. Aspects of Swedish morphology and semantics from the perspective of mono- and cross-language information retrieval [online] In: Semantic Scholar. 2001 [cit. 2016-05-19] Dostupné z: https://www.semanticscholar.org/paper/Aspects-of-Swedish-morphology-and-semantics-from-Hedlund-Pirkola/d8d92f08fdca31c9ec58eb008c328e15b8ad7579
 16. JÄRVELIN, Kalervo and Jaana KEKÄLÄINEN. IR evaluation methods for retreiving highly relevant documents[online] In: SIGIR Proceedings of the 23rd annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval, NY: ACM, p 41-48, 2000, ISBN 1-58113-226-3[cit. 2016-05-19] Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=345545

Externí zdroje