KISK:Metodologie pro informační studia a knihovnictví/projekt-vyzkumu

Z WikiKnihovna

Jak napsat projekt (návrh) výzkumu?

Projekt či návrh je prvním krokem k výzkumu. Nejen proto, že určuje budoucí směr bádání. Kvalita návrhu výzkumu také určuje, zda bude vůbec výzkum realizován. Každý den se na světě zamítá velké množství výzkumných návrhů. Každý semestr se na univerzitách zamítá část diplomových prací, které nemají dobře zpracovaný výzkum. Napsat dobrý projekt výzkumu přitom znamená následovat několik nepříliš složitých pravidel.

Teoretická část návrhu výzkumu

1. Konceptualizujte výzkumné téma (problém)

Výzkumné téma je vhodné shrnout do několika vět, poté je vhodné jej formulovat jako výzkumnou otázku (soubor otázek). Výzkumné téma by nemělo být triviální, mělo by být relevantní k oboru a potenciálně přinášet nová zjištění. Dobře stanovený výzkumný problém:

 • je jasně a precizně formulován,
 • identifikuje to, co budeme zkoumat,
 • není postaven pouze na subjektivním stanovisku autora/ky,
 • je dobře (zejména časově a místně) ohraničen
 • je zobecnitelný (preference problémů, které mohou být využity i jinde),
 • obsahuje odůvodnění důležitosti (potřebnosti) zkoumaného tématu,
 • používá vhodnou terminologii (pozor na žargon, nepřesné termíny atd.)

(Zpracováno dle Hernon & Metoyer-Duran, 1993).

2. Udělejte si přehled dosavadních výzkumů na podobné téma a jejich závěrů

Přehled relevantní literatury je nezbytnou součástí teoretické části práce. Za pomoci literatury nejen definujeme používané pojmy, ale především dokladujeme minulý a současný pohled na výzkumný problém, závěry předchozích relevantních výzkumů atd.

Metodologická část

Metodologická část obsahuje:

 • formulaci výzkumného problému ve formě ověřitelných jasně stanovených výzkumných otázek (obvykle je formulována jedna obecná výzkumná otázka a k ní soubor zpřesňujících výzkumných podotázek),
 • identifikaci a definici klíčových proměnných (v kvantitativním výzkumu definujeme proměnné prostřednictvím operačních definic – nikoliv pouze slovníkové definice),
 • jasný a srozumitelný popis designu výzkumu (výzkumného postupu),
 • popis výzkumného vzorku a jak se vztahuje k populaci (včetně popisu výběru vzorku).

Doporučené designy výzkumů pro návrh výzkumu:

 • Dotazník
 • Kvantitativní obsahová analýza
 • Polostrukturované rozhovory
 • Strukturované pozorování
 • a další (lze konzultovat s vyučující)

Projekt v případě kvantitativního výzkumu

Úvod

 • Abstrakt
 • Téma a obecný cíl výzkumu
 • Potenciální význam
 • Klíčové koncepty a základní výzkumná otázka

Přehled související literatury

 • Teoretická tradice ve zkoumání problému
 • Významné teorie
 • Realizované empirické výzkumy

Zpřesnění výzkumné otázky

 • Specifické výzkumné otázky, případně hypotézy
 • Hledání proměnných
 • Operacionalizace proměnných

Design a metodologie

 • Výběr vzorku
 • Techniky sběru dat
 • Analytické procedury
 • Zajištění důvěryhodnosti výzkumu

Projekt v případě kvalitativního výzkumu

V případě využití kvalitativního výzkumu je potřeba v práci pečlivě formulovat výzkumné otázky (v souladu se zásadami kvalitativního výzkumu, popsat výzkumný postup (zakotvená teorie, fenomenologický výzkum, etnometotodlogický, etnografický výzkum).

Úvod

 • Abstrakt
 • Téma a obecný cíl výzkumu
 • Potenciální význam
 • Klíčové koncepty a základní výzkumná otázka (ne hypotézy!)
 • Omezení výzkumu

Přehled související literatury

 • Teoretická tradice ve zkoumání problému
 • Významné teorie
 • Realizované empirické výzkumy

Design a metodologie

 • Celkový přístup a jeho zdůvodnění
 • Volba vzorku a místa
 • Techniky sběru dat
 • Analytické procedury
 • Zajištění důvěryhodnosti výzkumu
 • Etické otázky

(Dle Marshallová, Rossmanová, 2006; Švaříček, Šeďová, 2007)

Informace o realizaci

Projekt je vhodné doplnit ještě následujícími informacemi:

 • složení výzkumného týmu a funkce jednotlivých členů
 • časový harmonogram výzkumu
 • rozpočet

Další zdroje