KISK:Metodologie pro informační studia a knihovnictví/navrh-tematu 2013

Z WikiKnihovna

Téma: Využívanost ICT v procesu vzdělávání mezi studenty středních škol (Jakub Fryš, Tereza Navarová, Petr Kalíšek, Marie Ondrášková)

Výzkumu si klade za cíl zjistit, jaká je využívanost jednotlivých druhů ICT (vlastních i školních) mezi studenty prvních až třetích ročníků veřejných středních škol v Jihomoravském kraji a jaká je podpora využívání ICT ze strany školy. Kombinuje kvantitativní a kvalitativní metody stylem explanatory research, konkrétně tak, že výstupy dotazníku doplňuje rozhovory. S realizací výzkumu návrh počítá na jaře 2014 pod záštitou KISK FF MU.

Téma: Informační chování akademických pracovníků (Tatiana Kňazeová, Jana Skládaná, Marek Svízela, Dana Tomančáková, Zdeňka Žádníková)
Výzkumem bychom chtěli zjistit, jakým způsobem si akademičtí pracovníci zajišťují aktuální informace pro své akademické působení, jak zpracovávají a uchovávají svá získaná data, a jak jim mohou knihovny, případně další instituce pomoci se sběrem a uchováním a distribucí informací. Zajímá nás, zda mají akademičtí pracovníci rozdílný přístup k vyhledávání informací (dle dosaženého vzdělání, dle délky akademické praxe atp.) a jakým způsobem si vyhledané informace třídí a jak je uchovávají. (elektronicky, tištěné a jakou formou) zda využívají k archivaci dat nástroje dostupné na webu, případně sdílí své zdroje s dalšími pracovníky (dropbox atp.) nebo uchovávají tištěné informace ve složkách a v příručních knihovnách. V neposlední řadě nás zajímá, zda poskytují své práce v systému open access a zda informace, dostupné díky open acces, využívají. (jak a jakým způsobem si ověřují validitu informací a kde získávají základní informace před vlastním začátkem výzkumu.

Téma: E-prezenčka v knihovně FF MU (Lada Matyášová, Anna Pangrácová, Martina Vaňková, Helena Novotná)
Chceme zjistit, zda-li uživatelé knihovny (studenti i učitelé) využívají e-prezenčku v knihovně Filozofické fakulty MU. Odkud se o ní dozvěděli. Jak často ji využívají. Za jakým účelem (vypracování seminární práce, učení, čtení beletrie apod.) ji využívají. Zda-li jim přijde lepší než možnost vypůjčení si literatury prezenčně v prostorách knihovně (resp. možnost mít v ruce papírovou hmatatelnou knihu). V čem vidí její výhody a nevýhody. Jaká by navrhovali zlepšení této služby (například možnost přístupu v celém areálu FF, možnost kopie na jeden NB za mírný poplatek atd.). Motivují učitelé studenty k využívání e-prezenčky?
Téma: Jak jsou studenti spokojeni s povinnými předměty na KISKu? (Štěpánka Kaftanová, Iveta Burdová, Petr Svoboda, Jakub Foral)
Téma: Průzkum spokojenosti kombinovaných studentů se studiem na KISKu.(Marta Lelková, Iva Michálková, Jitka Petrlová, Miroslava Töpferová)
Cílem našeho výzkumu bude zjistit, jak jsou studenti kombinovaného studia na KISKu spokojeni s podmínkami, které jim ke studiu MU nabízí. Zaměříme se na průzkum spokojenosti mezi studenty všech ročníků, studujících obr Informační studia a knihovnictví.(Doba přednášek, materiály ke studiu, téměř stejné podmínky jako pro studenty denního studia apod.)

Téma: Přenos informací přes sociální sítě. (Romana Jakšlová, Michaela Hortová, Jana Hlavinková, Šárka Vančurová, Lenka Hodicová)
Cílem výzkumu bude zjistit, jakým způsobem studenti KISKu využívají sociální sítě k šíření informací, které sítě preferují, jaké sdílejí informace, s kým je sdílejí a v jakém množství, jestli má na sdílení vliv jejich pohlaví, jak jsou informace ze sociálních sítí spolehlivé, zda/jak je využívají atp. Pokud informace nesdílejí, pokusíme se zjistit, proč tomu tak je.

Téma: Průzkum o vnímání oboru Informační studia a knihovnictví studenty jiných oborů/fakult na MU. (Katrin Kalay, Kristýna Klímková, Renáta Šajnarová, Lukáš Zduba)
Za cíl práce bychom si dali zjistit představy studentů jiných oborů/fakult o našem oboru.Předmětem zjištění, by tak byly názory na otázky, např.: o čem se asi učíme, s čím vším jsme "studijně" propojeni, jestli jim přijde náš obor užitečný a perspektivní. Jaký je jejich názor na uplatnění na pracovním trhu. V jakých oblastech se můžeme pohybovat. Celkově by nás zajímali, zda existují určité předsudky, dostatečná informovanost o našem oboru, případně jejich zkušenosti(pozitivní/negativní) s předměty,vyučujícími atd.).

Téma: Informační potřeby seniorů (Jana Pekárková, Petr Šmíd, Štěpán Řezník)

Téma: Knihovny na facebooku (Michaela Horáková, Petra Šiková, Kateřina Slámová, Eva Sedláková, Marta Valešová)

Téma: Využívání elektronických knih (Magdaléna Učňová, Sneezing Superstitions, Radek Matoušek, Tomáš Zima)

Téma: Průzkum informovanosti a prevence sociálně patologických jevů na internetu u rodičů dětí mladšího školního věku (Joanna Galuszka, Kristýna Kalmárová, Pavel Klammert, Boris Turek, Ivana Krištofová)

Téma: Hodnocení a spokojenost v rámci e-learningových kurzů studentů KISKu (Kopečný Pavel, Kratochvílová Andrea, Prstek Jonáš, Matyáš Ondřej, Tomáš Příhoda)

Téma: Co čtou studenti KISKu?(Klára Kopecká, Zuzana Kunová, Lenka Machátová, Markéta Řeřichová)
Cílem výzkumu bude poskytnout přehled preferovaných studijních materiálů studenty KISKu. Výzkum by měl tedy cíleně analyzovat přístupy studentů k nejrůznějším studijním materiálům a zefektivnit výběr těchto materiálů pro další studium v rámci adaptivity.