KISK:Metodologie pro informační studia a knihovnictví/navrh-tematu

Z WikiKnihovna

Pravidla pro zapisování témat závěrečného úkolu:

 • Závěrečnou práci zpracovává vždy skupina 4-6 lidí.
 • Vymyslete a zapište zde téma, které chcete zpracovávat.
 • Návrh tématu bude mít následující strukturu:
  • název tématu (např. Výzkum informačních potřeb žen na mateřské dovolené)
  • jednoduchá operacionalizace (operační definice proměnných a rozložení na dílčí výzkumné otázky)
  • stručný popis tématu (v jednom odstavci rozveďte, koho, jak a proč chcete zkoumat)
  • seznam členů vašeho týmu. 
 • Uvádějte zdroje, citujte, parafrázujte, dodržujte citační etiku (!)
 • Témata navrhujte nejpozději do 10. listopadu 2012 (pokud téma již máte a budete chtít ode mne zpětnou vazbu dříve, napište mi na mail <a href="<a href="mailto:sucha@phil.muni.cz">mailto:sucha@phil.muni.cz</a>">sucha@phil.muni.cz</a>.

Témata

Téma 1

Výzkum informačních potřeb vězňů ve výkonu trestu - téma přijato (poznámky poslány na mail) - --Ladka Z. Sucha 18. 11. 2012, 18:40 (CET)

Výzkum zaměřený na osoby ve výkonu trestu si klade za cíl zmapovat a zjistit míru uspokojení informační potřeby u této části populace, a to za pomoci metody dotazníkového šetření. Vzhledem k velikosti definované skupiny by se mohlo jednat o potenciální uživatele služeb knihoven, a pokud ta bude znát jejich potřeby, bude jim moci nabídnout službu nebo produkt odpovídající jejich požadavku. Zároveň může výzkum přinést věznicím podněty k rozšíření nebo upravení jejich možností v oblasti přístupu k informacím a pomoci tak ke zpětnému začlenění vězňů do společnosti.


Tkáčik Jozef

Kantorová Jana

Leitgebová Martina

Musilová Martina

Vebrová Jana

Fussová TerezaTéma 2

Využití dotykových displejů pro nevidomé v ČR - téma přijato - --Ladka Z. Sucha 20. 12. 2012, 21:29 (CET)--Ladka Z. Sucha 18. 11. 2012, 18:34 (CET)

Cíl výzkumu: V reportáži České televize [1] se několik nevidomých vyjadřovalo o nemožnosti práce s dotykovými zařízeními ve vztahu ke svému handicapu. Přestože na trhu existuje řada screen readerů, které by měly umožnovat nevidomým plnohodnotnou práci s dotykovými zařízeními. V tomto výzkumu bychom chtěli zjistit, jaké faktory komplikují nevidomým uživatelům práci na dotykových displejích, v tomto konkrétním případě na tabletech.

výzkumný vzorek: nevidomí

metoda: dotazník, nezúčastněné pozorování, uživatelské testování

výzkumné otázky:

Přístupnost tabletů pro nevidomé? Faktory ovlivňující práci na tabletech? Rozdíl v práci (rychlost, složitost) na klasickém PC a na tabletu? Nakolik jsou obavy dány předsudky k nové technologii? Závislost používání dotykových zařízení na věku uživatele? Závislost používání dotykových zařízení na nutnosti jeho kontaktu s počítači (práce, škola)?


Michal Kaláb

Martina Filová

Marie Pučálková

Michaela Kouřilová

Anna Halfarová


Téma 3

Informační chování uživatelů v knihovně - téma přijato --Ladka Z. Sucha 15. 11. 2012, 19:58 (CET) Informační chování uživatelů v knihovně

výzkumná skupina: návštěvníci knihovny FF MU
metoda: nezúčastněné pozorování, rozhovor, případně dotazník
otázky: Jak se uživatelé chovají při vyhledávání informací? Jaké strategie
vyhledávání používají? Daří se jim najít relevantní informace? Ptají se
knihovníků na pomoc, nebo problém řeší jiným způsobem?


obecný cíl: Popsat informační chování uživatelů v knihovně s cílem zkvalitnit
knihovní služby a design knihoven tak, aby byly pro uživatele co nejlepší.

Helena Novotná

Jana Pacáková

Lenka Cahlová

Martina Zoubková


Téma 4

Přepracováno (30.11.): Výzkum požadavků na přívětivé webové stránky pro děti - přijato --Ladka Z. Sucha 20. 12. 2012, 21:29 (CET)--Ladka Z. Sucha 15. 11. 2012, 19:58 (CET)

Výzkum se zaměří na použitelnost webových stránek primárně určených pro děti od 5 do 10 let. Výzkum si klade za cíl vyhodnotit parametry uživatelsky přívětivého prostředí webů pro malé děti a to s pomocí konkrétních webových stránek, které jsou přímo určeny dětem a určitými kritérii hodnoceny jako nejlepší. Sběr dat bude zajištěn pohovorem a uživatelským testováním.

Lucia Barthová

Barbora Pitašová

Kateřina Petrová

Lenka Cvrkalová


Téma 5

Informační chování studentů KISK - přijato --Ladka Z. Sucha 20. 12. 2012, 21:29 (CET)--Ladka Z. Sucha 15. 11. 2012, 19:58 (CET)

Výzkum se snaží zachytit informační chování studentů Informačních studií a knihovnictví. Zjišťuje, zda-li u studentů hraje roli primárního zdroje při vyhledávání informací knihovna nebo jiné elektronické zdroje, popřípadě jaké. Dále se snaží zjistit, jaké povědomí mají studenti o elektronických zdrojích na Masarykově univerzitě a do jaké míry těchto zdrojů využívají.

výzkumný vzorek: studenti 2. ročníku bakalářského studia oboru Informační studia a knihovnictví na Masarykově univerzitě


metoda: kvantitativní výzkum prováděný formou elektronických dotazníků


výzkumné otázky: Jaké informační zdroje studenti používají? Na které pozici se nachází knihovna jako zdroj při vyhledávání informací? Převládají u studentů internetové zdroje nebo tištěné? Jaký je rozdíl mezi informačním chování žen a mužů? Mají studenti přehled o elektronických informačních zdrojích na MU? Jak často je při studiu využívají?


Mertová Eva

Krbcová Karolína

Dvořák Vojtěch

Uřičář Ivo

Filičková Katarína

Olga Senčaková<p>Téma 6

</p>

Všeobecné povědomí o existenci digitalizačních projektů a jejich reálná využívanost studenty na KISKu - téma přijato --Ladka Z. Sucha 15. 11. 2012, 20:06 (CET)

 • stručný popis tématu:

- výzkumná skupina: aktuální studenti KISKu od 2. ročníku bakalářského studia
- otázky: znají studenti digitalizační projekty? České nebo zahraniční? Které znají konkrétně? Využívají je? Pokud ano, tak které a k jakým účelům? Soukromým, badatelským, studijním?
- výzkum: formou písemného dotazníku podpořeného citační analýzou dostupných prací
- obecný cíl: možnost využití současných digitalizačních projektů při studiu našeho oboru

 • členové

Kateřina Veselá

Michala Mádlová

Veronika Skuhrovcová

Laura Kabai

Zdeňka Sovková

Matúš Hrušovský<p>Téma 7

</p>

Faktory ovlivňující motivaci studentů KISKu navazovat v magisterském studiu na témata svých bakalářských prací - téma přijato --Ladka Z. Sucha 15. 11. 2012, 20:10 (CET)

 • Výzkum se bude týkat studentů magisterského oboru Informační studia a knihovnictví na MU, kteří pokračují z bakalářského studia stejného oboru. Zajímá nás, zda navazují na témata svých bakalářských prací (podmínky označení práce za navazující budou stanoveny). Mezi faktory, na které se výzkum zaměří, patří: pohlaví, forma studia, hodnocení bakalářské práce, téma práce (v kategoriích: praktický výzkum, teoretická práce), vedoucí práce.

Lucie Malúšková

Pavla Minaříková

Alena Paulusová

Ivo Macík

Petr Pospíchal

Martin Štecher<p>Téma 8

</p>

faktory ovlivňující informační chování při nákupu - přijato, ale pozor: téma je stále velmi vágně formulováno! --Ladka Z. Sucha 20. 12. 2012, 21:29 (CET)

Naše výzkumná skupina budou lidé ve věku od 20ti do 45 let. Chtěli bychom co nejvíce různých typů lidí. Tzn různého pohlaví, vzdělání, velikosti města kde žijí atp. Výzkum bychom chtěli vést formou dotazníkového šetření. Otázky se budou týkat nakupování. Tzn zda nakupují přes internet či v kamenných obchodech, jestli nakupují na základě doporučení či si hledají recenze atd, jdou - li si pro vybraný výrobek přímo do obchodu, či si jej objednají domů. Výsledek by měl pomoci pochopit, jak se liší informační chování dle pohlaví, věku atp a zefektivnit tak nakupovací systém na e-shopech prodávající elektroniku. (opraveno)

Dobešová Monika

Červený Jaromír

Kateřina Šťastná

Petr Zapletal

Václav Kůs

Kucharovic Matej<p>Téma 9

</p>

Pokračují absolventi středních knihovnických škol ve svém primárním oboru? - přijato --Ladka Z. Sucha 20. 12. 2012, 21:29 (CET)


Výzkum bude zaměřený na současné absolventy všech středních knihovnických škol v České republice.
Otázky: Pokračují absolventi ve svém oboru na VŠ (KISK, ÚBK, UISK)? Jdou studovat jiný obor? (Příp. jaký?) Pokud nejdou na VŠ, pracují v oboru informačních služeb a knihovnictví nebo v jiném? (Příp. v jakém oboru?)
Metoda výzkumu: dotazníky


Dana Katrňáková

Martina Sehnalová

Jana Slaná

Eliška Pernesová

Barbora Mohelníková<p>Téma 10

</p>

Faktory ovlivňující soustředěnost studentů při studiu - téma přijato - --Ladka Z. Sucha 20. 12. 2012, 21:29 (CET)

-populace:studenti VŠ FF MU (forma studia - prezenční x kombinovaná)

-výzkumný vzorek:studenti KISKu vybráni systematickým výběrem

-otázky:

1)Ovlivňuje prostředí studenty při samostudiu?

2)Které prostředí nejvíce ovlivňuje studenty při studiu (pozitivně/negativně)?

3)Kdy se studenti nejvíce soustředí na studium?

4)Jaké faktory odpoutávají studenty od studia? Naopak jaké faktory kladně podporují studium?

5)Jak se studenti vyhýbají nepříznivým faktorům při studiu?

-metody výzkumu:jedná se o kvantitativní výzkum, při němž se budeme dotazovat pomocí online dotazníků s využitím většiny specifických otázek - dichotomické, seřazení položek, polouzavřené i filtrační otázky, (popř. rozhovory)

Martin Chalupa

Lukáš Kisler

Marie Lemonová

Lada Ambrožová

Jana Doupovcová

Gabriela Tšponová


Téma 11

Problém elektronizace zdravotnictví - téma přijato (poznámky zaslány na mail) - --Ladka Z. Sucha 18. 11. 2012, 17:31 (CET)

V čem spočívají překážky zavedení elektronické komunikace mezi zdravotními profesionály a zdravotními institucemi? Výzkum kvantitativní - dotazníky lékařům a informatikům ve zdravotnictví, možná kombinace s kvalitativním provedením. EDIT (30. 11.): Lékaři si vyměňují data s pojišťovnami, nemocnicemi, laboratořemi a dalšími zdravotními profesionály papírově. Co jim brání v použití elektronické komunikace? A chtějí ji? Pakliže ano jsou překážkami finance na techniku, legislativa, nepřipravenost institucí; když nechtějí, proč? Nepotřebnost, neochota změny? Jaké jsou překážky v zavedení elektronické zdravotní knížky - tj. vkládání dat o pacientech na internet? (IZIP) Brání se tomu nebo ne? Pokud ano, proč? Proč lékaři odmítají povinně internet v ordinacích?


Jan Hrabal

Martin Brzobohatý

Lukáš Strouhal

Lukáš Závodný

Roman Novotný

Martin Bartoš<p>Téma 12

</p>

Faktory ovlivňující rozhodnutí pro studium oboru Informační studia a knihovnictví téma přijato (poznámky zaslány na mail) - --Ladka Z. Sucha 18. 11. 2012, 17:42 (CET)

Cíl výzkumu:Výzkum bude zaměřen na studenty bakalářského oboru Informační studia a knihovnictví. Výzkumné otázky se budou týkat typu vystudované střední školy, kde se studenti o oboru dozvěděli, jaké mají od studia očekávání, jaké povolání by chtěli po dokončení studia vykonávat a tak podobně.

Populace: Studenti KISKu.

Výzkumný vzorek: Studenti 1. ročníku bakalářského studia oboru Informační studia a knihovnictví, MU

Metoda výzkumu: Kvantitativní výzkum pomocí dotazníků

Klára Tesařová

Martina Volavková

Vítězslav Rathouz

Michal Létal

Andrea Prokopová

Jakub Horák


Téma 13

Porovnanie využitia EIZ medzi bakalárskymi a magisterskými študentmi ISK na MU. --Ladka Z. Sucha 18. 11. 2012, 17:42 (CET)


STRUČNÝ POPIS TÉMATU: 
Cieľ výskumu: porovnanie využitia EIZ medzi študentmi ISK (Bc./Mgr.) zamerané na ročník, spôsob vyhľadávania a využitie rozšírených služieb v databázach (SFX, export citácií, vlastný priečinok, Shibbolet, booleovské operátory).

Populácia: študenti ISK MU

Vzorka: študenti študujúci na KISKu v roku 2013

Výskumná metóda: kvantitatívny výskum pomocou dotazníkov

JEDNODUCHÁ OPERACIONALIZÁCIA:
Premenné: forma štúdia, ročník, vek, pohlavie, forma prístupu k EIZ, rozšírené služby 

Výskumné otázky:  Využívajú EIZ MU viac študenti Bc. alebo Mgr. štúdia?

Aký je najčastejší zdroj získania informácií o databázach?

Ktorý spôsob prístupu k EIZ je najpoužívanejší?

Využívajú študenti rozšírené služby databáz?


Adriana Fujková

Jana Krůčková

Anna Stránská

Michaela Trňáková

Věra Žitková