KISK:Blok expertů/Témata pro bakaláře: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Řádek 109: Řádek 109:
 
* [[záloha]]
 
* [[záloha]]
  
===Jana Navrátilová: Specifika notových záznamů v knihovnách===
+
=== Jana Navrátilová: Specifika notových záznamů v knihovnách ===
* [[akustika]] - Kateřina Kopecká
+
 
* [[audiovizuální nosič]]
+
*[[Akustika]] - Kateřina Kopecká
* [[autodidaktika]]
+
*[[Audiovizuální nosič]]
* [[bibliografická databáze]]
+
*[[Autodidaktika]] - Lenka Cvrkalová
* [[dějiny hudby]] Zdeňka Žádníková
+
*[[Bibliografická databáze]]
* [[elektronická databáze]]
+
*[[Dějiny hudby]] Zdeňka Žádníková
* [[encyklopedická databáze]]
+
*[[Elektronická databáze]]
* [[estetika]] Marie Ondrášková
+
*[[Encyklopedická databáze]]
* [[historiografie]] - Petr Šmíd
+
*[[Estetika]] Marie Ondrášková
* [[hudební knihovna]]
+
*[[Historiografie]] - Petr Šmíd
* [[hudební psychologie]] Iva Michálková
+
*[[Hudební knihovna]]
* [[hudební sociologie]]
+
*[[Hudební psychologie]] Iva Michálková
* [[hudební věda]] Tereza Fussová
+
*[[Hudební sociologie]]
* [[hudebnina]]
+
*[[Hudební věda]] Tereza Fussová
* [[IAML]] (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) - Martina Sochorová
+
*[[Hudebnina]]
* [[Intergram]]
+
*[[IAML]] (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) - Martina Sochorová
* [[kolektivní licenční smlouva]]
+
*[[Intergram]]
* [[partitura]] Miroslava Töpferová
+
*[[Kolektivní licenční smlouva]]
* [[producent]]
+
*[[Partitura]] Miroslava Töpferová
* [[prvotisk]] Miroslava Töpferová
+
*[[Producent]]
* [[sémiotika]] Petr Kalíšek
+
*[[Prvotisk]] Miroslava Töpferová
* [[stream]]
+
*[[Sémiotika]] Petr Kalíšek
* [[zvuková databáze]]
+
*[[Stream]]
* [[zvukový nosič]]
+
*[[Zvuková databáze]]
 +
*[[Zvukový nosič]]
  
 
===Vojtěch Bednář: Krizová komunikace s médii===
 
===Vojtěch Bednář: Krizová komunikace s médii===

Verze z 18. 3. 2013, 22:35

Organizační pokyny

Postup při tvorbě hesla

 1. na této stránce si můžete vybrat ze seznamu nabídnutých hesel ke každé přednášce,
 2. pokud u vybraného hesla není zapsáno žádné jméno, SAMI si jej tam zapište, čímž si jej zaregistrujete (samozřejmě nesmíte odstranit cizí jméno, to lze zpětně zjistit pomocí historie stránky, která se ukládá), tedy takové heslo nemusíte posílat ke schválení, pouze se k němu zapíšete,
 3. pokud v seznamu nenajdete heslo, které chcete zpracovat, ale tematicky patří k dané přednášce, pošlete toto heslo na e-mail (mailto:kovarova@phil.muni.cz) s Vaším jménem a názvem přednášky, ke které patří, co nejdříve obdržíte odpověď, zda heslo může být zaregistrováno,
 4. kdo si heslo první zaregistruje, ten má právo ho zpracovat – každé heslo může vytvářet jen jeden člověk, nemá tedy smysl žádat o heslo, které má někdo zaregistrováno nebo již je zpracováno (např. z minulého semestru, v rámci jiného předmětu...),
 5. heslo je odevzdáno zveřejněním na příslušné stránce wiki, tu opět SAMI založíte kliknutím na název hesla, vytvořením stránky a obsahu (viz požadavky výše).

V budoucnu bude tvořena struktura slovníku. Současné řešení je prozatímní (název přednášky – hesla se jmény), výsledná podoba bude vytvořena podle možností wiki a výhodnosti pro tento účel. Vy ale vytváříte definitivní podobu hesel.

HESLA BUDOU ZVEŘEJNĚNA VŽDY DO TÝDNE PO BLOKU EXPERTŮ NEBO MOHOU STUDENTI HESLO NAVRHNOUT A PO KONZULTACI S VYUČUJÍCÍ ZADAT. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ HESEL JE 19. KVĚTNA 2013. OPRAVNÝ TERMÍN JE STANOVENÝ NA 16. ČERVNA 2013.

Požadavky na hesla

 • Minimální rozsah textu hesla je 3000 znaků (bez hlavičky a literatury).
 • Heslo je primárně odborný text, jeho cílem je pak definování významu hesla (tj. aby čtenář pochopil, co si představit pod daným pojmem).
 • Obsah je podložen odbornou literaturou, která je v textu uvedena.
 • Text splňuje všechny klasické požadavky na odborný text (citace, použitá literatura, formátování... – základy práce ve wiki prostředí jsou popsány v Nápovědě); pokud nebude v práci dodrženo nebo bude chybně, bude heslo vráceno k přepracování! Základní principy pro odborný text může nabídnout předmět KPI11 Kurz práce s informacemi nebo studijní materiály, který z tohoto předmětu vznikl.
 • S výše zmíněným formátováním souvisí také zahrnutí odkazů na jiná hesla, která jsou v textu zmíněna (v textu musí být odkázáno min. na 5 dalších pojmů).
 • Heslo bude popsáno s tím, že v rámci textu pod ním nebudou definována příbuzná hesla (ty lze navrhnout pro zpracování někým jiným); např. u vzorového hesla grooming nelze definovat podobná témata, jako je osobní údaj, protože to může být zpracováno podrobněji samostatně, nicméně tento pojem lze využívat pro potřeby definice pojmu grooming do té míry, do jaké je to nutné pro správné vystižení podstaty popisovaného pojmu.
 • U hesel uveďte klíčová slova a synonyma a související pojmy (nadřazené/podřazené). S výjimkou synonym taková slova existují pro každý pojem, pokud si nejste jisti významem těchto kategorií, podívejte se na učivo prvního stupně základní školy v českém jazyce. Pokud nebudou uvedena nebo budou špatně, bude heslo vráceno k přepracování!
 • Heslo není téma přednášky, pouze je s ní spojeno, ale může se jednat o širší nebo užší pojem nebo o termín příbuzný s danou problematikou.

Slovník i hesla budou zveřejněny na wiki stránkách KISKu. Několik dní PO KAŽDÉ přednášce zde budou navržena hesla, která si lze zapsat pro zpracování, příp. si každý může kdykoliv (tedy před přednáškou i po ní) navrhnout heslo, které je mu blízké a je spojeno s obsahem některé z přednášek (přehled přednášek je dostupný na webových stránkách KISK).

Pro lepší přehled, jak má heslo vypadat, bylo vytvořeno vzorové heslo „Grooming“, které splňuje všechny náležitosti dané zadáním.

Pokud je práce s wiki pro Vás nová nebo nevíte si rady, použijte Nápovědu. Otázky můžete pokládat v Dotazníku (jen otázky ohledně práce s wiki, případné dotazy na obsahové zpracování hesla apod. řešte s vyučujícím).

Časté chyby

Vzhledem k množství opakujících se chyb a počtu a podobě vrácených úkolů v semestru podzim 2012 je nově zařazena do pokynů sekce častých chyb, která se bude postupně rozšiřovat. Kromě toho bude značně zpřísněno hodnocení a opravu jakákoli z dále uvedených chyb bude důvodem vrácení hesla. Pokud si nebudete u svého tématu jisti, jak se některému z prohřešků vyhnout nebo jak naplnit daný požadavek pro odborný text, raději se spojte s vyučující předmětu. Mezi nedostatky, kterým je nutné se vyhnout, patří:

 • Použití Wikipedie (jakékoli jazykové mutace)
 • Nepoužití odborných zdrojů, nestačí ani zpravodajství či popularizační články
 • Vycházení ze zdrojů od jediného původce (zkresluje, nejsou uváděny nedostatky vztažené k jeho problematice, nejsou konfrontovány různé názory na problematiku)
 • Čerpání z méně než tří odborných (ne popularizačních, komerčních a jinak problematických) zdrojů
 • Záznamy zdrojů odlišné od formy podle platné normy ISO 690
 • V použitých zdrojích uvedení webového sídla místo webové stránky, která skutečně byla použita k získání použitých informací
 • Obsah netvořen plynulými a logicky navazujícími celými větami
 • Nedodržení formy odborného vyjadřování (básnické či hovorové výrazy nejsou akceptovány)
 • Plagiátorství (pokud je i delší část věty převzata, aniž by byla označena jako citace, tj. uzavření v uvozovkách a odkaz na zdroj, neboparafráze není označena odkazem na zdroj)
 • Složení celého textu z cizích materiálů (nestačí, když je text jedinečný v seskládání k sobě, musí být původní v tom smyslu, že autor odborného textu je jeho původcem, např. na základě odborných zdrojů si vezme situaci ve dvou státech a sám vlastními myšlenkovými pochody vytvoří srovnání vycházející ne z jeho dojmů, ale z odborných zdrojů)
 • Špatné či neexistující formátování (hodnotí se obsah i forma)
 • Větší množství hrubek


Blok expertů - Vzor


---

Blok expertů - jaro 2013

Ivan Kopeček: Počítačové zpracování emocí

Michal Hrabí: Zero2Hero aneb lesk a bída start-upů

Jana Navrátilová: Specifika notových záznamů v knihovnách

Vojtěch Bednář: Krizová komunikace s médii

Milena Tvrdíková: Zkušenosti s využitím Cloud Computingu ve vzdělávání

Petra Štogrová Jedličková: Co obnáší řízení znalostí v jedné z největších globálních poradensko-auditorských firmách a jaké jsou současné trendy v byznyse?

Jana Matějková: Co se dá udělat s malou akademickou knihovnou za 8 let

Gabriela Jarkulišová: Budování komunitního centra z knihovny podle Koncepce rozvoje knihoven 2011-2015

Michal Šerák: Další vzdělávání dospělých v knihovnách

Vera Vohlidalova: Vize o knihovně 21. století ve víru přeměn 90. let 20. století

Blanka Vorlíčková: Osobní knižní fondy a jejich zpřístupnění veřejnosti

Blok expertů - podzim 2012

Martin Solnička: Moře financí - jak pomocí IT udržet finance pod kontrolou

Miroslav Paclík: Problematika průmyslového vlastnictví a ukázky práce s databázemi ÚPV

Michal Reiter: 10 let české Wikipedie. A co dál?

Eva Lesenková: Specializace lékařského nebo zdravotnického knihovníka?

Petr Říha: eGovernment: srovnání prezentovaného ideálu a reálného stavu

Lukáš Kypus: NFC služby pro knihovníky i neknihovníky

Jaroslav Vaňous: Metoda orální historie se zaměřením na archivaci rozhovorů a její aplikace v projektech Političtí vězni a Stopy totality

Igor Szöke: Automatické zpracování a dolování informací z audiovizuálních záznamů

Tomáš Čížek: Data ze sociálně-vědních výzkumů a datové archivy

 • citlivý údaj (dle zákona) - Jana Krůčková
 • ČSÚ (Český statistický úřad) - Václav Kůs
 • ISSP (International Social Survey Programme) - Veronika Víšková
 • OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) - Václav Kůs

Vít Šisler: Digital Game-Based Learning: Využití počítačových her ve vzdělávání

Martin Svoboda: CASLIN, aneb jak se budovala knihovnická síť před dvaceti lety

Jaromír Talíř: MojeID: jeho vývoj a funkce

Blok expertů - JARO 2012

Iva Burešová: Moc a poselství příběhů v kontextu psychologie

Pavla Švástová: Digitalizační projekty

Tomáš Feřtek: Co je příčinou propadu školství v České republice

Martin Bastl: Netwar

Petr Přidal: Georeferencer

Jan Řezáč: Úvod do webdesignu

Beáta Holá: Kreativní přístupy k výuce finanční gramotnosti

Jana Horáková: K recepci informatiky v kontextu společenských věd: Obrat k softwaru

Štěpán Bechyňský: Kinect / .NET Gadgeteer

Tomáš Pruša: Zdravotnické informace na internetu aneb komunikace s pacienty

Jeanne Trojan: How to be an outstanding presenter


Blok expertů - podzim 2011

Žít Brno: Bořit a ničit: úloha satiry v moderní společnosti

Martin Kopta: Uživatelský výzkum a testování pro web a aplikace

Lukáš Greň a Tomáš Sotoniak

Jana Štěpánová: Knihovny a korporátní identita a komunikace

Michal Juhás: Bookfan

Dana Hlaváčková: Počítačové zpracování přirozeného jazyka

Josef Průša: Open source hardware

Martin Hassman: Geolokace bez legrace

Tomáš Hajzler: Svoboda v práci

Jan Jukl a Lenka Navrátilová: Knihovna na malém městě: vize, sny a realita

Lukáš Hejlík: LiStOVáNí

Blok expertů - jaro 2011

Google, digital humanities a technologie budoucnosti

Marketing knihoven na sociálních sítích

Hermeneutika smrti intelektuálních práv

Open Access

Pirátství dnes i kdysi

Národní digitální knihovna

Citační a etické aspekty tvorby odborné vědecké publikace (současné mezinárodní zvyklosti)

Moderní trendy a zajímavé projekty v informačním vzdělávání

Hrozby kyberprostoru a role lidského elementu

Blok expertů - podzim 2010

Měření výkonu a činnosti knihoven: projekt Benchmarking knihoven

Makrosvět mikrokampaní

Učitelé a technologie: mezi tradičním a moderním pojetím

Ženy v IT

Poznámky k novosti nových médií

Location Based Service

 • Android-Tomáš Vorálek
 • Galileo - Filip Šelong
 • Google Latitude - Jiří Zeman
 • GPS (Global Positioning systém)- Jaroslav Bednář
 • iPhone - Petr Chocholáč
 • Mashup - Petra Besperátová
 • mikroformát - Veronika Rychtová
 • PHP (Hypertext Preprocessor) - Jaroslav Kvasnica
 • RDF (Resource Description Framework ) - vytvořeno mimo Blok expertů
 • RFID (Radio Frequency Identification) - vytvořeno mimo Blok expertů
 • rozšířená realita - Marie Zagorová
 • smartphone - Daniel Šváb
 • spam - Lenka Čípková
 • URL (Uniform Resource Locator) - Jiří Zeman
 • Wi-Fi - Daniel Hübner
 • XML (Extensible Markup Language) - Lukáš Prorok

Getting Things Done

Jak (ne)hledat investora

Autorské právo a knihovny

Komunitní role knihoven

Informace jako politické téma

Národní úložiště šedé literatury

Blok expertů - jaro 2010

Náboženství v kyberprostoru

SKIP jako profesní spolek a jeho význam pro (mladé) lidi z oboru

Manažerské informační systémy

OPAC 2.0 v českých podmínkách

Soustružníci lidských duší

Využití webu 2.0 v komerční sféře - jak sociální média mění vztahy firem a zákazníků

Digitální knihovna Manuscriptorium

Jak se dělá a provozuje konsorcium na zpřístupnění EIZ pro VaV v ČR; služby a provoz nové NTK

Proč jsou informace v informačním věku téměř bezcenné

Škola 2.0 beta

Knihovník v 21. století

eBooks on Demand