Jiří Toman

Z WikiKnihovna


JUDr. Jiří TomanToman.jpg
 
Praha
Datum a
místo úmrtí
4. března, 1998
Praha
  Dlouhodobé zdravotní problémy
  -
  Praha
  české
Vzdělání Karlova Univerzita, Praha
Pracoviště Československá akademie věd
  -
Známý pro Publikace v oblasti vědeckých informací, knihovnictví, sebevzdělání a duševní práce

Jíří Toman (15. června 1913 - 4. března 1998) se narodil v Praze a vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, jako právník však působil krátce a ve svém životě vystřídal mnohé zaměstnání. Zvlášť významné bylo jeho působení v tehdejší Československé akademii věd, kdy se zapojoval do výzkumné činnosti v republice, především zaváděl systém INDORES a podílel se také na dalších úkolech, zajímavých z hlediska strojového zpracování informací a tvorby počítačových rejstříků.[1] Za svůj život vyvíjel rozsáhlou vědeckou a publikační činnost v oblasti shromažďování a využívání vědeckých i technických informací a metod jejich studia, přičemž se věnoval také oblasti metodiky duševní práce.

Život

Jiří Toman se narodil 15. června 1913 v Praze, kde také vystudoval klasické gymnázium, na které poté navázal studiem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Své studium dvakrát přerušil z důvodu zahraničního pobytu, první a dlouhodobý absolvoval v USA a podruhé studoval přibližně rok na pařížské Sorbonně. Při těchto příležitostech si osvojil jak angličtinu, tak francouzštinu a k těmto jazykům později přidal také ruštinu s italštinou a částečně ovládal také španělštinu a polštinu. Byl tedy jazykově nadaný a své znalosti a zkušenosti později zúročil v knize Jak studovat a učit se cizím jazykům (1960).

Svá studia ukončil jako doktor práv a následně byl zaměstnán jako právník v různých průmyslových institucích a podnicích. Od roku 1945 působil v Československé národně socialistické straně jako tajemník předsedy strany, jeho činnost skončila po únoru 1948. Od roku 1948 střídal krátkodobé zaměstnání, působil jako překladatel na volné noze a věnoval se hlavně překladu textů z oblasti nových technologií. Od roku 1950 pak pracoval jako dokumentátor v podniku Stavostroj a od roku 1952 pak sedm let v Ústavu pro mechanizaci stavebnictví.[2] V letech 1959 až 1964 působil v oborovém středisku technologické a ekonomické informace v Zemstavu.

Byl jedním z pracovníků, kteří stáli v roce 1964 při zakládání řídícího útvaru Vědecké, technické a ekonomické informace (VTEI) v Československé akademii věd (ČSAV), který se v té době stal součástí akademického Patentového střediska a v roce 1968 byl převeden do Základní knihovny – Ústředí vědeckých informací ČSAV. Zde se Jiří Toman stal vedoucím metodického oddělení.

Také se aktivně zapojoval do výzkumné činnosti, mimo jiné zaváděl systém INDORES a zároveň se zabýval metodikou duševní práce. Do této oblasti rozšířil i svou publikační činnost. Kniha Jak zdokonalovat sám sebe vyšla v roce 1981 v nákladu 150 tisíc výtisků. Po roce 1945 byl jedním z mála odborníků, kteří se metodikou a organizací duševní práce zabývali jako hlavní náplní své kariéry.

Jiří Toman ukončil svou aktivní činnost v Akademii věd v roce 1978 odchodem do důchodu, ke kterému ho částečně donutily dlouhodobé zdravotní problémy. Ke sklonku svého života měl již velké problémy s pohybem, absolvoval oboustrannou endoprotézu. Jeho život skončil nečekaně v březnu 1988 ve věku nedožitých 75 let.

Dílo

Jiří Toman je znám především pro svou širokou publikační činnost, která se neomezovala pouze na jednu oblast, ale dotýkala se hned několika – vědeckých informací, knihovnictví, sebevzdělání a duševní práce. V oblasti knihovnictví jsou za stěžejní díla považována:

Využívání technických informací : metody dokumentační práce

Tuto příručku napsanou pro tehdejší pracovníky literární služby v závodě, dnes by se dalo říct příručku určenou pro knihovníky, napsal Jiří Toman ještě jako pracovník poradního sboru pro mechanisaci stavebnictví v roce 1958. Kniha sklidila úspěch, vyšla u nás v několika vydáních a dále také v ruštině v tehdejším Sovětském svazu a ve španělštině na Kubě.[3] Příručka se zabývá metodikou dokumentační a studijní činnosti a nabízí rozbor úkonů knihovníka, dokumentalisty a studijního referenta: organizace dokumentační práce, třidění dokumentačníno materiálu, prameny, zpracování a využívání technických informací, perspektivy mechanisace a organizace dokumentační služby[4]

Metody a technika informační činnosti

Kniha je velmi precizním návodem k tomu, jak pracovat s informacemi. Začíná popisem informačního systému – tedy jaké má mít práce na informačním systému jako celku fáze, aby konečný produkt splňoval požadavky, které od něho požadujeme. To znamená, aby sloužil účelu, pro který byl budován - získal, zpracoval a uchoval kvalitní informace pro následné vyhledávání a využívání s ohledem i na materiální zabezpečení, obsluhu systému a v neposlední řadě na uživatele, kterým má systém sloužit.

Jiří Toman velmi podrobně popisuje, kde a jak bylo možné v době vydání knihy informace získávat. Dává konkrétní návody, kde v 70. letech, kdy v Československu vládla normalizace a výrazná uzavřenost vůči světu, pořídit informační zdroje. Popisuje, jak systematicky získané informace zpracovávat – klasifikovat a indexovat do systému a jak nakládat s prameny informací (dokumenty). Věnuje se také popisu prostředků, které mají umožnit roztřídění záznamů a co nejsnadnější vyhledání dokumentů v nich  - tedy kartotékám, lístkovnicím, štítkům.

Toman se zabýval a publikoval v oblasti knihovnictví a vědeckých informací také na téma heslování a třídění, budování kartotéky a sestavování tezauru.

Další oblastí, ve které autor publikoval a na kterou se dle svých vlastních slov po roce 1945 jako jeden z mála odborníků zaměřoval, jsou techniky duševní práce.V této oblastí platí za jeho nejvýznamnější dílo kniha: 

Jak zdokonalovat sám sebe 

Tato kniha vyšla v roce 1981 v dnes nepředstavitelném nákladu 150 tisíc výtisků a byla přeložena do osmi jazyků v celkovém nákladu 500 tísic výtisků.[5] Tato kniha mimo jiné komplexně zhrnuje poznatky z jeho přechozích děl a mé čtenáři poskytnout členěný návod, jak se zelpšit a zeefektivnit v našem životním úsilí. Zahrnuje v sobě velké množství kapitol lidského života: přes zdůrazňování důležitosti našeho velkého bohatsví, volného času až po volbu pravoního zaměření.[6]

Aktivity

Jiří Toman vedl řadu seminářů v tuzemsku i v zahraničí a působil v Českém svazu vědeckotechnických společností.

Působil také jako člen redakčních rad českých odborných časopisů - Čs. Informatika a Technická knihovna.[7]

Význam pro informační vědu a knihovnictví

Jiří Toman byl jednou z hlavních osobností informační vědy a knihovnictví v Československu. Jeho knihy, které se věnují návodům, jak pracovat s informacemi, svým obsahem plně odpovídají náplni knihovnické práce a informační vědy. Ve druhé polovině 20. století efektivní práce s informacemi nabyla na důležitosti, což se v zahraničí odrazilo i na tom, že se informační věda prosadila jako samostatný studijní obor na univerzitách.

V době normalizace Jiří Toman spolu s kolegy z oboru Augustinem Mertou, Ivanem Wiesenbergem či Jiřím Cejpkem spoluorganizoval během školního roku jednou měsíčně, vždy první čtvrtek v měsíci, neformální setkávání v prostorách svého pracoviště Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (ÚVTEI). Zde se svobodně diskutovalo s předními vědci oboru.[8]

Ačkoliv technické prostředky pro práci s informačními prameny jsou dnes zcela jinde, než v době, kdy Jiří Toman psal svoje knihy, přesto jsou jeho publikace v mnoha svých částech stále aktuální a poučné pro svoji nadčasovost zdůrazňování systematičnosti, preciznosti a potřeby neustálého hledání novým možností, jak co nejlépe informace získávat a vytěžovat.

Úspěchy

Aktivní člen Mezinárodní federace pro informace a dokumentaci (FID) – funkce předsedy BSO (Broad System of Ordering).

Člen tuzemských zájmových organizací – v ČSTVS pracoval v komisích a v přednáškových vzdělávacích cyklech.

Jeden z místopředsedů Svazu knihovníků a informačních pracovníků (zvolen v roce 1968)

Publikace

TOMAN, Jiří. Nové stroje a metody v těžbě, dopravě a úpravě kamene: Určeno pro projektanty, provozáře, pracovníky ve výzkumu a vývoji staveb. strojů. Praha: UTEIN, 1956. Technické informace.

TOMAN, Jiří, ed. Stroje pro údržbu a opravy vozovek: (Výběr zahr. techn. informací). 1. vyd. Praha: UTEIN, 1956. 36 s. Technické informace. R. 1956. Ř. 25; Sv. 2.

TOMAN, Jiří. Využívání technických informací: (Metody dokumentační práce). 2. dopln. a upr. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1959. Řada polygrafické literatury.

TOMAN, Jiří. Jak studovat a učit se cizím jazykům. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960.

TOMAN, Jiří. Jak sbírat vědomosti. Praha: Orbis, 1961.

TOMAN, Jiří. Technika budování systematické kartotéky. Praha: Státní technická knihovna, 1962. Metodický leták.

TOMAN, Jiří. Systémy pořádání informací: (úvod do heslování a třídění). Praha: Státní technická knihovna, 1964.

TOMAN, Jiří. Nové smery vo vývoji triedenia. Bratislava: Slovenská technická knižnica, 1965. Metodické pomôcky SlTK. Séria D, Študijné príručky.

TOMAN, Jiří. Principy a systémy heslování a třídění: (úvod do pořádání informací). Přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Státní technická knihovna, 1966.

TOMAN, Jiří. Postup při sestavování tezauru: pro potřeby ústředních úřadů, výzkumných ústavů, podniky socialistického sektoru, vysokých a odborných škol. Praha: Státní technická knihovna, 1968. Metodické letáky Státní technické knihovny v Praze.

TOMAN, Jiří. Metody a technika informační činnosti. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1970.

TOMAN, Jiří. Organizace a technika duševní práce. Praha: Svoboda, 1970.

TOMAN, Jiří. Počítačové informační výstupy. Praha: Základní knihovna - Ústředí vědeckých informací Československé akademie věd, 1972. Vědecké informace.

TOMAN, Jiří. Jak dobře mluvit. Praha: Svoboda, 1974.

TOMAN, Jiří. Jak zdokonalovat sám sebe. Praha: Svoboda, 1980. Členská knižnice (Svoboda).

TOMAN, Jiří. Jak zlepšit organizaci a techniku duševní práce. Praha: Svoboda, 1984.

TOMAN, Jiří. Jak se seznamovat, překonat ostych, získat sebedůvěru, zvýšit svou úroveň, být dobrým společníkem, pečovat o svůj vzhled, založit a udržet spokojené manželství, ovládnout pravidla společenského chování. Praha: Rudé práv, 1986.

TOMAN, Jiří. Jak vycházet s lidmi. Ilustroval Václav OSTATEK. Praha: Rudé právo, 1986. Knihovna Rudého práva.

Spoluatortsví:

TOMAN, Jiří. SRNSKÁ, Milena.Úvod do mezinárodního práva veřejného : Určeno pro zahr. posl. obchodní fak. 1. [díl] 1975

TOMAN, Jiří. SRNSKÁ, Milena. Úvod do mezinárodního práva veřejného : Určeno pro zahr. posl. obchodní fak. 2. [díl] 1975

Překlady:

Automatisované betonárny a ukázky mechanisace stavebnictví: Sborník ... určen pro stř. a vyš. provozní kádry ve staveb. výrobě. Překlad Jiří Toman. 1. vyd. Praha: Průmyslové vydavatelství, 1951. 46, [1] s. Mechanisace ve stavebnictví; Čís. 1. Knižnice stavebního průmyslu; Sv. 11.

Organizace konferencí a porad / [autoři:] Karl Heinz Burghardt, Claus Pobuda, Karl Weber ; z něm. orig. Organisation von Konferenzen und Beratungen přel., dodatek a předml. k čes. vyd. naps. Jiří Toman

Citace

  1. SCK - Úplné zobrazení záznamu: Jiří Toman. Databáze Národní knihovny ČR [online]. 2016 [cit. 2018-05-16]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/3SEBJH1TLGB5C59FUXQXY8PQY42SEEYPAV74JBPLAVUJGQS5GC-09298?func=find-b&find_code=WRD&x=28&y=1&request=Ji%C5%99%C3%AD+Toman&adjacent=N
  2. TOMEŠ, Josef. Český biografický slovník 20. století. V Praze: Paseka, 1999. ISBN 80-7185-247-3.
  3. SCK - Úplné zobrazení záznamu: Jiří Toman. Databáze Národní knihovny ČR [online]. 2016 [cit. 2018-05-16]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/3SEBJH1TLGB5C59FUXQXY8PQY42SEEYPAV74JBPLAVUJGQS5GC-09298?func=find-b&find_code=WRD&x=28&y=1&request=Ji%C5%99%C3%AD+Toman&adjacent=N
  4. TOMAN, Jiří. Využívání technických informací: (metody dokumentační práce). Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1958.
  5. Dr. Jiří Toman a David Gruber -- unikátní záběry. Univerzita úcty k předchůdci. In: Youtube [online]. 7.11.2010 [cit. 2018-16-5]. Dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=3Tk5DWM1144. Kanál uživatele Hatsmith12
  6. TOMAN, Jiří. Jak zdokonalovat sám sebe. Ilustroval Adolf BORN. Praha: Svoboda, 1980. Členská knižnice (Svoboda).
  7. SCK - Úplné zobrazení záznamu: Jiří Toman. Databáze Národní knihovny ČR [online]. 2016 [cit. 2018-05-16]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/3SEBJH1TLGB5C59FUXQXY8PQY42SEEYPAV74JBPLAVUJGQS5GC-09298?func=find-b&find_code=WRD&x=28&y=1&request=Ji%C5%99%C3%AD+Toman&adjacent=N
  8. CEJPEK, Jiří. Tři sondy do padesátiletého vývoje studijního oboru “Informační studia a knihovnictví”. Národní knihovna: knihovnická revue. 2000, roč. 11(č. 4), s. 135-146. ISSN 1214-0678. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/nkkr0004/0004135.html

Obrázek

Dr. Jiří Toman a David Gruber -- unikátní záběry. Univerzita úcty k předchůdci. In: Youtube [online]. 7.11.2010 [cit. 2018-16-5]. Dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=3Tk5DWM1144. Kanál uživatele Hatsmith12 (Dr. Jiří Toman)

 

Externí zdroje

Rozhovor s Dr. Jiřím Tomanem

Slovník českých knihovníků