Jiří Cejpek

Z WikiKnihovna

prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc. 

Cejpek.jpg

[1]

Narození:  20. 2. 1928, Jevíčko
Úmrtí:        26. 12. 2005, Praha
Vzdělání:   Pedagogická fakulta UK
                   Filozofická fakulta UK
Působiště: Karlova univerzita
               Slovenská technická                knihovna v Bratislavě
                   Slezská univerzita v Opavě
                   Masarykova univerzita
Ocenění:  Cena Zdeňka Václava Tobolky (r. 2000) 

Jiří Cejpek (20. února 1928, Jevíčko – 26. prosince 2005, Praha) byl povoláním vysokoškolský profesor, knihovník a vědec, který se svou prací, publikační činností a spoluprací s kolegy zasloužil o podobu současného českého knihovnictví, jak jej známe dnes, čímž se stal váženou a díky svému charakteru velice oblíbenou osobností ve svém oboru.
Je autorem a spoluautorem přibližně 260 odborných textů. Zasloužil se o sjednocení knihovnické terminologie, podílel se na založení SKIPu, ve kterém se velmi angažoval, což bylo v rozporu  s ideologií tehdejšího režimu. Z tohoto důvodu měl po roce 1970 zakázanou pedagogickou činnost. [2]


Život

Narodil se v roce 1928 v Jevíčku jako syn gymnazijního profesora Jana Cejpka. Byl vychovaný ve spořádané rodině v duchu českého skautingu se vztahem k hudbě a přírodě. Tyto skutečnosti měly zřejmě přímý vliv na jeho pozdější pedagogické schopnosti, díky kterým si získal respekt a obdiv mnoha studentů i kolegů.[3]

Po maturitě v Prostějově v letech 1947 - 1950 studoval obor Knihovnictví a vzdělávání dospělých na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde se také seznámil s Iluší Jindrovou, jeho budoucí ženou. Poté absolvoval dvouletou povinnou vojenskou službu ve Vimperku. V letech 1953 - 1956 pokračoval v postgraduálním studiu knihovnictví a lingvistiky na Filozofické fakultě UK, kde zároveň působil jako odborný asistent.[4]

V roce 1968 vznikl díky uvolněné atmosféře pražského jara prostor k otevřené debatě o spokojenosti s tehdejší úrovní českého knihovnictví, do které se zapojily desítky knihovnických pracovníků. Diskuze měla proběhnout na III. celostátním sjezdu československých knihovníků připravované ministerstvem kultury a informací, jehož členové pravděpodobně netušili, že toto setkání bude prvním sjezdem Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Jiří Cejpek zde přednesl svou pozitivní zkušenost s návštěvou svazu knihovníků v Polsku, kde tato organizace fungovala již 50 let. V květnu téhož roku podepsal jako předseda (později místopředseda) spolku Prohlášení, ve kterém se obracel na knihovnickou veřejnost. Veškeré dosavadní úsilí bylo přerušeno vpádem varšavských vojsk, kdy v období normalizace nebylo možné provozovat spolkovou činnost. Zakladatelé SKIPu se však nenechali odradit, a tak pro Jiřího Cejpka následoval zákaz pedagogické činnosti a nedobrovolný odchod z Ústavu knihovnictví a vědeckých informací. Podobná omezení nastala i pro další zakládající členy.[5]

Manželka Jiřího Cejpka, Iluše Cejpková, v rozhovoru zveřejněném v elektronickém časopise Inflow popisuje dobu, kdy musel její muž v době normalizace dojíždět do Bratislavy, kde získal zaměstnání v oboru, tedy v technické knihovně ve výzkumném oddělení. Po návratu z Bratislavy v roce 1985 se Jiří Cejpek začal s kolegy zabývat znovuzaložením SKIPu.
Manželé Cejpkovi měli vedle knihovnictví společně v oblibě také aktivní volnočasové aktivity - turistiku, vodáctví a v zimě lyžování. Měli spolu celkem tři děti, se kterými tyto výlety podnikali. Na sklonku života měli manželé Cejpkovi dohromady 6 vnuků a jednu pravnučku.[6]
V roce 1998 byl Jiřímu Cejpkovi diagnostikován zhoubný nádor, kterému v roce 2005 podlehl. Přesto byl do posledních chvil profesně činný. V roce 2001 si splnil velký sen - navštívit zrekonstruovanou Alexandrijskou knihovnu. O tuto zkušenost se pak podělil v Českém rozhlasu.[7] 


Profesní působení

Za svůj život se Jiří Cejpek věnoval výzkumným činnostem i akademické praxi. Zde je výčet jeho odborného působení zveřejněné v profesorově CV Karlovou univerzitou v r. 2003[8]:

1950-1951 - Vedoucí knihovny Studijního lidovýchovného ústavu FFUK
1956-1968 - Asistent a odborný asistent na Katedře knihovnictví a vědeckých informací FF UK
1968-1970 - Docent Katedry knihovnictví a vědeckých informací FF UK
1974-1985 - Výzkumné oddělení Slovenské technické knihovny v Bratislavě (vedoucí projektového týmu pro rozvoj automatizovaných systémů v právní oblasti a masmédiích, v kooperaci s GruzNIINTI, Tbilisi, Gruzie)
1985-1989 - Výzkumné oddělení Čs. střediska výstavby a architektury v Praze (vedoucí projektového týmu pro rozvoj automatizovaných systémů ve stavebnictví)
1991-           Profesor UK
1997-           Emeritní profesor UK
1990-1994 - Vedoucí Katedry knihovnictví a vědeckých informací (od r. 1993 Ústavu informačních studií a knihovnictví) FF UK
1991-1998 - Výuka v Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
1994-1998 - Vedoucí nově zřízeného Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
1999-           Výuka v Ústavu české literatury a knihovnictví FF Masarykovy univerzity v Brně


Publikační činnost

Jiří Cejpek je autorem mnoha textů především o knihovnictví. Kromě historie se zabýval také prolnutí oboru knihovnictví s informační vědou. Ve svých publikacích se snažil řešit místo knihoven v dnešním světě informačních a komunikačních technologií.

Nejdůležitější publikace[9]:


1997 - Úvod do právní informatiky
1995 - CEJPEK, Ivan Hlaváček, Pravoslav Kneidl. Dějiny knihovnen a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin. Praha : Karolinum. 192 s.
1992 - Sociální informatika. Praha : Český rozhlas. Cyklus přednášek pro Český rozhlas.
1982 - Informační systémy a školství. Praha : Ústav školských informací při MŠ ČSR. 107 s.
1988 - Právo a informace. Praha : Státní pedagogické nakladatelství. 200 s.
1979 - PALKO, František, CEJPEK, Jiří. Automatizovaný systém právnych informácií. Bratislava : Obzor. 186 s.
1971 - Souborné katalogy v informační soustavě. Praha : ÚVTEI - Státní technická knihovna. 29 s.
1967 - Československé knihovnictví. Praha : Státní pedagogické nakladatelství. 186 s.
1965 - VODIČKOVÁ, Hana, CEJPEK, Jiří. Terminologický slovník knihovnický a bibliografický. Praha : Státní pedagogické nakladatelství. 119 s.  
          •Jiří Cejpek se společně s Hanou Vodičkovou snažil touto publikací ustálit terminologii v oboru, který nově vznikal. Tento slovník byl základem pro pozdější vytvoření TDKIV. 
1961 - Jiří Mahen, jeho knihovnický odkaz. Praha : Státní pedagogické nakladatelství. 223 s. 
          •Habilitační práce Jiřího Cejpka. 

Vzhledem k neaktuálnosti výše použitého zdroje doplňuji dvě díla publikovaná později, která lze považovat za plnohodnotné a velice přínosné učebnice nejen pro studenty oboru. 
2002 - CEJPEK, Jiří. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 978-80-246-0323-0.
          •Jiří Cejpek společně s Pravoslavem Kneidlem, Ivanem Hlaváčkem a Janem Činčerou vytvořil dějepisnou studii knihovnictví od počátků lidské civilizace až k době minulého století. Od globálního pojetí prapočátků knihovnictví se kapitoly v knize postupně s pomyslnou časovou osou více zaměřují na vývoj na našem území s přihlédnutím ke všem etapám vývoje Československého státu. Celá kniha je velmi čtivá a dovede čtenáře uvést do problematiky i bez hlubších odborných znalostí.
2005 (1. vyd. 1998) - CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1037-x.
           •Celá kniha v sobě snoubí téma knihovnictví a informační vědy, definuje základní pojmy a zabývá se vznikem a historií informační vědy.


Použité zdroje:

  1. ŠKYŘÍK, Petr. Cejpek. In: Inflow: information journal [online]. 2008-03-13 [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/~pskyrik/cejpek/cejpek.jpg
  2. KURKA, Ladislav. Prof. Jiří Cejpek (1928 - 2005). In: Bulletin SKIP [online]. 2006 [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull06_102.htm
  3. ŠAFÁŘOVÁ, Kateřina. Knihovnictví jako profese: Prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc. - život a dílo [2. část]. [online] 2013. [cit 2019-05-13]. Dostupné z: http://ikaros.cz/knihovnictvi-jako-profese-prof-phdr-jiri-cejpek-csc-zivot-a-dilo-2-cast
  4. BOČKOVÁ, Markéta a Vladimíra PERLOVÁ. Rozhovor s paní Iluší Cejpkovou. In: Inflow: information journal [online]. 2008-03-02 [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/rozhovor-s-pani-ilusi-cejpkovou
  5. PERLOVÁ, Vladimíra a Jarmila BURGETOVÁ. Moje vzpomínání na Jiřího Cejpka aneb jak jsme „dvakrát“ zakládali SKIP. In: Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online]. 2006 [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: https://ikaros.cz/vzpominame-na-prof-phdr-jiriho-cejpka-csc
  6. BOČKOVÁ, Markéta a Vladimíra PERLOVÁ. Rozhovor s paní Iluší Cejpkovou. In: Inflow: information journal [online]. 2008-03-02 [cit. 2019-05-14]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/rozhovor-s-pani-ilusi-cejpkovou
  7. ŠAFÁŘOVÁ, Kateřina. Knihovnictví jako profese: Prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc. – život a dílo [online]. Plzeň, 2012 [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/4800/1/Bakalarska%20prace.pdf. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni. Vedoucí práce PhDr. Dagmar Svatková.
  8. CEJPEK, Jiří. Emeritní profesor PhDr. Jiří Cejpek, CSc.: Životní a profesionální dráha [online]. ÚISK FF UK, 2003-03-17 [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: http://www1.cuni.cz/~kvikvl/jc/jccvcz.html
  9. CEJPEK, Jiří. Emeritní profesor PhDr. Jiří Cejpek, CSc.: Životní a profesionální dráha [online]. ÚISK FF UK, 2003-03-17 [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: http://www1.cuni.cz/~kvikvl/jc/jccvcz.html