Jesse Shera

Z WikiKnihovna
Jesse Hauk Shera

Shera.jpg

 
Oxford, stát Ohio (USA)
Datum a
místo úmrtí
8. březen 1982
Cleveland, stát Ohio (USA)
  -
  ženatý od r. 1928 s Helen May Bickham
  USA
  americké
Vzdělání Miami University, Yale University, University of Chicago
Pracoviště Western Reserve University
  emeritní děkan a profesor, Scarecrow Press Award za knihu Foundation of Education for Librarionship
Známý pro prosazování automatizace, publikační činnost z oblasti informační vědy a knihovnictví a povýšení terciárního vzdělávání v této oblasti, termín sociální epistemologie


Jesse Hauk Shera (8. leden 1903, Oxford (USA) – 8. březen 1982, Cleveland) byl americkým knihovníkem, informačním vědcem, učitelem, filozofem, autorem řady publikací a průkopníkem v užívání informačních technologií, jež zaváděl do rozličných oborů již v 50.-70. letech. Mimo to také ovlivnil knihovní referenční služby a terciární vzdělávání v rámci informační vědy a knihovnictví.


Život

Narodil se jako syn mlékaře Charlese Hypese Shery a Jessie Haukové. Na střední škole byl členem debatního kroužku, bubeníkem a čestným předsedou třídy za rok 1921. O sedm let později se oženil s knihovnicí Helen May Bickhamovou a měl dvě děti, Mary (Baum) a Edgara B.[1]

Na střední škole se intenzivně zajímal o chemii, které se však pro svůj slabý zrak nemohl dále věnovat. Proto se rozhodl, že se stane univerzitním učitelem angličtiny, avšak kvůli krizi v závěru 20. letech a nedostatku volných míst nikdy této mety nedosáhl, a to i přesto, že v roce 1927 vystudoval anglickou literaturu na prestižní univerzitě Yale. Následujícího roku začal pracovat jako bibliograf a výzkumný asistent u Scripps Foundation for Population Research v Miami (1928-1940). Ještě před získáním doktorátu na Chicagské univerzitě roku 1944 pracoval krátce v Kongresové knihovně (1940-1941), poté tři roky ve službách vlády (Office of Strategic Services v letech 1941-1944), kde získal bohaté zkušenosti při třídění chaoticky organizovaných dokumentů, a to s využitím předmětových hesel. Jeden jeho přítel z Chicagské univerzity mu později dopomohl ke kýžené učitelské profesi na univerzitě; místo anglické literatury však vyučoval katalogizaci, historii knihoven a teorii klasfikace. Po několika letech práce v knihovně Chicagské univerzity byl Shera jmenován děkanem knihovnické fakulty Western Reserve University, přičemž pozici zastával dlouhých 18 let (1952-1970). Fakutltu v tomto období rozšířil o doktorandský program, přivedl na fakultu nové spolupracovníky a získal peníze od Carnegie Corporation na tříleté studium (z čehož později vznikla kniha Foundation of Education for Librarionship, která získla cenu Scarecrow Press Award). V letech 1950–1952 Shera působil jako předseda výboru pro bibliografii při American Library Association. Roku 1972 se na Chicagské univerzitě stává emeritním děkanem a profesorem.

Dílo

Shera se celý život snažil o zvýšení profesionalizace knihovnických pracovníků jakožto odborníků. Mimo to už v polovině 30. let navrhoval zavedení kolektivních akvizic a meziknihovní výpůjční služby. Rovněž prosazoval užívání mikrozáznamů (podobné Lexis Nexis) pro účely kooperativní katalogizace a reference. Sherův přínos v oblasti referenčních služeb začal spoluprací s Margaret Eganovou, se kterou vydal konferenční spisy o bibliografické organizaci pod názvem Bibliographic Organization (1950), kam přispívali i další významní vědci; Sherův vlastní příspěvek se pak zabýval klasifikací. Zkoumáním historie od Aristotela ke Comtovi dospěl Shera k poznání, že klasifikace je základem bibliografické organizace. Zastával také myšlenku oddělení klasifikace od hierarchického pořádku, protože takovéto úzké pojetí nedokáže zahrnout pestrost různých vazeb a vztahů v rámci knihy. Zároveň se organizace zaměřovala na vylepšování užití mikrofilmu pro uchování a organizaci dokumentů.

V roce 1955 se Shera spojil s Jamesem W. Perrym a Alanem Kentem a založili spolu CDCR (Center for Documentation and Communication Research), jež zavedla výukový a výzkumný program v rozvíjející se oblasti informačního vyhledávání, zároveň napomáhala průmyslu, vládě a univerzitnímu vzdělávání v integraci informačních systémů do praxe. Velkým úspěchem CDCR byla třídenní konference v lednu 1956 (PURK Conference - Practical Utilization of Recorded Knowledge), jež byla první z řady velmi důležitých mezinárodních a mezioborových setkání. První kroky vedoucí k automatizaci ve vyhledávání a experimenty s technikami indexování dovedly Perryho k návrhu a následnému sestrojení počítače, který se specializoval na vyhledávání. Tento stroj umožnil rapidně snížit množství práce související s tehdejším systémem vyhledávání.

Kromě práce v oblasti rozvoje informační vědy a využití informačních technologií v knihovnách Shera celý život věřil v důležitost sociologických a humanistických aspektů knihovnictví a informační organizace (ostatně tato oblast jej velice zajímala již od dob studií, sociologické aspekty v knihovnictví rozpracoval v magisterské i doktorské práci). V pozdějších fázích kariéry, zejména v době, kdy se začala formovat informační exploze 80. let, nabyl Shera přesvědčení, že lidská stránka knihovnictví a informační práce obecně čelí nebezpečí zastínění ze strany zájmu o ryze technické záležitosti. Tato jeho domněnka vycházela z teze, že cílem knihovníka je maximalizovat užitečnost grafických záznamů ve prospěch všech uživatelů – s tím, že knihovníci se musí dívat pod povrch mechanizovaného přístupu k databázím, aby porozuměli podstatě knihovnické teorie.

Ostatní aktivity

V letech 1963–1964 byl Shera prezidentem Ohio Library Association, kdy se zasadil o neuzavření State Library v Ohiu, o rok později (1964-1965) byl prezidentem Association of American Library Schools, jež je dnes známa jako ALISE (Association for Library and Information Science Education).

Význam pro informační vědu a knihovnictví

 • Shera byl průkopníkem v užívání informačních technologií při automatizaci, přičemž technologie zaváděl i do jiných oborů již v 50.-70. letech 20. století
 • Sherův velký přínos také tkví v tom, že dokázal strhnout pozornost na zavádění informačních technologií do každodenního života
 • zasloužil se o rozvoj terciárního vzdělávání v oblasti informační vědy a knihovnictví
 • byl plodným autorem s nezanedbatelným vlivem na knihovnictví a informační vědu obecně, zejména pak na referenční služby. Jeho dílo Introduction to Library Science (1976) je stále jedním z celosvětově nejvyužívanějších textů v referenční profesi a bylo také přeloženo do mnoha jazyků.
 • zavedl novou terminologii, např. termín sociální epistemologie, jenž je ustanoven v souvislosti s novými způsoby k přístupu a ke vnímání informacím. Termín však také může označovat proud informací ve společnosti. V Sherově pojetí jde ovšem primárně o zkoumání vlivu vědění na lidskou společnost.
 • American Library Association udílí dvě ceny ve jménu Jesseho Shery: Jesse H. Shera Award for Distinguished Published Research za nejlepší výzkumný časopis a Jesse H. Shera Award for the Support of Dissertation Researchh jako uznání a podporu výzkumů v rámci dizertačních prací
 • díky jeho vlivu a vybudovanému jménu byl založen fond Jesse Hauk Shera Memorial Endowment Fund na podporu nových profesur v oblasti knihovnictví a informační vědy

Úspěchy

Publikace

 • Introduction to library science: basic units of library service. Littleton, Colo.: Libraries Unlimited, 1976. ISBN 0-87287-173-8.
 • Education for librarianship in the United States and Canada. Liverpool:Liverpool Polytechnic, Department of Library and Information Studies, 1975. ISBN 0-90153-704-7.
 • Knowing books and men; knowing computers too. Littleton, Colo., Libraries Unlimited, 1973. ISBN 0-87287-073-1.
 • The foundations of education for librarianship. New York: Becker and Hayes 1972. ISBN 0-471-78520-2.
 • "The complete librarian"; and other essays. Cleveland: Press of Western Reserve University, 1971, 1979. ISBN 0-8295-0193-2.
 • Sociological foundations of librarianship. New York: Asia Pub. House 1970. ISBN 0-210-22283-2.
 • The silent stir of thought: or, what the computer cannot do. New York: The College, 1969.
 • Documentation and the organization of knowledge. Hamden: Archon Books, 1966.
 • Libraries and the organization of knowledge. London: C. Lockwood 1965.
 • An epistemological foundation for library science. Cleveland: Press of Western Reserve University, 1965.
 • Information resources: a challenge to American science and industry. Cleveland: Press of Western Reserve University. 1958.
 • The classified catalog: basic principles and practices. Chicago: American Library Association, 1956.
 • Documentation in action / Jesse H. Shera, Allen Kent, James W. Perry [editors]. New York: Reinhold Publishing, 1956.
 • Historians, books and libraries: a survey of historical scholarship in relation to library resources, organization and services. Cleveland: Press of Western Reserve University, 1953.
 • Bibliographic organization. Chicago: University of Chicago Press, 1951.
 • Foundations of the public library: the origins of the public library movement in New England, 1629–1855. Chicago: University of Chicago Press, 1952, 1949.
 • An eddy in the western flow of America culture. Ohio state archæological and historical quarterly. Oxford, 1935.
 • The age factor in employment, a classified bibliography, by J.H. Shera ... Bulletin of bibliography and dramatic index. Boston: Boston Book, 1931-32.

Poznámky

 1. CaseWiki - Jesse Hauk Shera. In Case Western Reserve University [online]. Cleveland: Case Western Reserve University, © 2005-2012, poslední aktualizace November 30, 2005 [cit. 2012-05-05]. Dostupné z WWW: <https://wiki.case.edu/Jesse_Hauk_Shera>.


Zdroje

 • Robert Wedgeworth (ed.). World Encyclopedia of library and information services. 3. vyd. Chicago: American Library Association, 1993. 905 s. ISBN 0-8389-0609-5.


Elektronické zdroje: