Informační manažer

Z WikiKnihovna
Verze z 17. 5. 2017, 19:19, kterou vytvořil 423783 (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Popis práce

Informační manažer je specialista v oblasti řízení informací. Je zodpovědný za širokou spolupráci a konzultace při prosazování a šíření efektivních firemních postupů v oblasti řízení informací a záznamů, koordinaci potřeb a poskytování doporučení, které se přizpůsobují strategickému směřování oddělení firemních znalostí a správy záznamů. Specialista na řízení informací je také zodpovědný za poskytování poradenství na vysoké úrovni obchodním jednotkám nebo pracovištím oddělení na řízení a pracovních tocích firemních informací a záznamů v dynamickém technologickém prostředí.

Náplň práce

Informační manažer pomáhá při řízení hodnocení, vývoji, implementaci, údržbě, přezkoumání a podpoře systému (systémů) pro správu elektronických dokumentů a záznamů. Vypracovává a udržuje zásady, standardy a postupy pro dodržování příslušných právních předpisů. Rozumí důsledkům informací, a to jak vnitřních, tak i externích, které lze získat z podnikových systémů i jinde. Provádí obchodní rozhodnutí na základě těchto informací, včetně nutnosti provést změny v systémech. Přezkoumá návrhy na nové digitální iniciativy a poskytuje odborné poradenství v oblasti správy informací, včetně poradenství a podpory spolupráce při práci a hodnocení a řízení rizik souvisejících s informacemi. Vytváří a udržuje inventář informačních zdrojů, které podléhají příslušným právním předpisům. Připravuje, přezkoumává a předkládá pravidelné oznámení o registračních údajích příslušným regulačním orgánům. Zajišťuje, že formální žádosti o přístup k informacím a stížnosti jsou řešeny podle schválených postupů. Ovlivňuje organizace, zákazníky, dodavatele, partnery a vrstevníky o příspěvek vlastní specializace. Vytváří vhodné a efektivní obchodní vztahy. Provádí rozhodnutí, která ovlivňují úspěch přiřazené práce, tj. výsledky, termíny a rozpočet. Má významný vliv na přidělování a správu zdrojů odpovídající daným přiřazením. Poskytuje poradenství ohledně dostupných standardů, metod, nástrojů a aplikací relevantních pro vlastní specializaci a může provést vhodnou volbu z alternativ. Analyzuje, navrhuje, plánuje, provádí a vyhodnocuje úkoly podle časových, nákladových a kvalitativních cílů. Posuzuje a vyhodnocuje riziko. Komunikuje efektivně, formálně i neformálně. Demonstruje vedení. Usnadňuje spolupráci mezi zúčastněnými stranami, které mají různorodé cíle. Při navrhování zohledňuje všechny požadavky. Zajímá se, aby byly aktuální dovednosti. Vede své kolegy. Zvyšuje povědomí o vývoji v průmyslu. Analyzuje požadavky a rady týkající se rozsahu a možností nepřetržitého zlepšování provozu. Demonstruje kreativitu, inovaci a etické myšlení při uplatňování řešení ve prospěch zákazníka nebo jiného zainteresovaného subjektu

Povinnosti

Tato osoba je zodpovědná za koordinaci vyhodnocování, tvorby, implementace, údržby a přezkoumání politik, postupů, standardů, průmyslových trendů, systémů a pokynů v oblasti správy záznamů v souladu s požadavky útvarů. Specialista na řízení informací je také zodpovědný za koordinaci provádění a údržby plánu klasifikace podnikových služeb, firemního tezauru a plánu uchovávání a likvidace záznamů a poskytování poradenství klientům o jejich aplikaci.

Kariéra

Lidé mohou začít pracovat jako datoví analytici, pomocí svých technických znalostí kontrolovat a interpretovat data předtím, než je změní na užitečné informace, které mohou ovlivnit rozhodování v oblasti podnikání. Pokud jsou šikovní, můžou postoupit na vyšší pozici a stát se informačním manažerem, který pomáhá organizacím využívat jejich data a informace co možná nejefektivněji.

Vzdělání

Minimální stupeň je středoškolské vzdělání v oblasti informačních technologií. Vysokoškolská kvalifikace v ekonomické oblasti, nebo v oblasti informačních technologií, je vysoce hodnocena. V průběhu své pracovní doby pracovník absolvuje různá školení, která pomáhají rozvíjet a zlepšovat strategické dovednosti v oblasti podnikového plánování. Důležitá je také znalost společného jazyka informačních manažerů - angličtiny.

Kompetence

Schopnost přizpůsobit se měnícímu se fyzickému prostředí, pracovat s různými úrovněmi technologií a držet krok s nejnovějším vývojem a inovacemi v oblasti IT. Organizovat, analyzovat a vyhodnocovat data nebo procesy, spravovat nástroje a zdroje, údržba, ochrana a uchovávání informací, schopnost posouzení rizik úniku nebo nesprávnosti informací, zájem o vývoj IP a bezpečnostní politiky

Profesní sdružení

Informační manažer s nejvyšší pravděpodobností vstupuje do organizace ASIS&T. Jedná se o sdružení pro informační vědu a technologie. Jedná se o profesní sdružení, které překlenuje propast mezi praxí v oblasti informatiky a výzkumem. Toto sdružení již téměř 80 let vede hledání nových a lepších teorií, technik a technologií ke zlepšení přístupu k informacím. Členy tohoto sdružení jsou tisíce výzkumných pracovníků, vývojářů, praktiků, studentů a profesorů z oblasti informačních věd a technologií z 50 zemí celého světa. Spojuje je jejich společný zájem a tím je zlepšení způsobů, jakým společnost ukládá, vyhledává, analyzuje, spravuje, archivuje a šíří informace. Sdílí důležité odborné vzdělávání prostřednictvím webových seminářů. Členové ASIS & T zastupují svou roli v oborech informační věda, počítačová věda, lingvistika, řízení, knihovnictví, inženýrství, zákon, medicína, chemie a vzdělání. Jedním z cílů tohoto sdružení je zvyšování povědomí veřejnosti o informačních vědách a technologiích a jejich přínosu pro společnost.


Zdroje

About ASIS&T. About ASIS&T [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: https://www.asist.org/about/

Information management specialists. Qgcio.qld.gov.au [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: https://www.qgcio.qld.gov.au/products/ict-workforce-capability/careers-and-programs/ict-career-streams/information-management-specialist

Information and data management. Allaboutcareers.com [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: https://www.allaboutcareers.com/careers/career-path/information-data-management

Information management competency framework. Exec.gov.nl [online]. [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: http://www.exec.gov.nl.ca/exec/hrs/learning_and_development/pdf/Information_Management_Competency_Framework_Guidebook.pdf