Gregory Bateson

Z WikiKnihovna
Gregory BatesonGregory bateson.jpg[1]
 
Grantchester, Anglie
Datum a
místo úmrtí
4. července 1980
San Francisco, California, U.S.
  rakovina plic
  ženatý s Margaret Mead (dcera Mary Catherine Bateson), Elizabeth Sumner (syn John Sumner Bateson), Lois Cammack (dcera Nora Bateson)
  San Francisco, California
  GB, od 1956 USA
Vzdělání Cambridge University
Pracoviště Esalen Institute v Kalifornii, Harvard University, Columbia University, University of California aj.
  Frieda Fromm-Reichmann - Cena pro výzkum schizofrenie; Development Award, National Institute of Mental Health Časová osa života
Známý pro dvojitá vazba, ekologie mysli, schizmogense

Gregory Bateson (1904-1980) byl anglický biolog, antropolog, filosof, teoretik kybernetiky a komunikace a multidisciplinární myslitel. Byl synem britského biologa Williama Batesona, a jedním z nejvýznamnějších společenských vědců tohoto století. Jeho významné myšlenky jsou ve velké míře shrnuty v jeho knize z r. 1978, Mind and Nature.[2] Podobně jako ve své v další slavné knize, Steps to an Ecology of Mind, se v ní staví proti vědcům, kteří se pokusili o "snížení" všeho na pouhé věci, jeho záměrem bylo zavést "mysl" zpět do vědeckých rovnic. Z jeho pohledu je “mysl” nedílnou součástí "hmotné skutečnosti", a proto je nesmyslné snažit se oddělit mysl od hmoty.

Známý je jeho výrok “Information is a difference that makes a difference.”

Život

Gregory Bateson se narodil v anglickém Grantchesteru do ateistické rodiny. Jeho otec William byl významným genetikem, který se zasloužil o znovuobjevení tehdy neznámých experimentů křížení hrachu z r. 1865 Gregora Mendelu. Po tomhle zakladatelovi genetiky William pojmenoval svého syna Gregoryho. Gregory měl blízký vztah s dvěma staršími bratry, jejichž tragická smrt poznamenala celý jeho život.[3] V mladosti se věnoval zoologii, později se však chtěl se zabývat “osobnější” vědou zkoumající člověka, a rozhodl se pro studium antropologie [4] na Cambridgské univerzitě.[5] Během výzkumu na Nové Guinei a Bali v třicátých letech se seznámil se svou první manželkou, antropoložkou Margaret Meadovou. Předmětem jejich studia bylo chování domorodých obyvatelů a jako výsledek vznikla kniha Naven, myšlenka schizmogeneze a množství textového a obrazového dokumentačního materiálu.[6]

Margaret Mead

Po návratu do Ameriky Bateson v letech 1942-43 pracoval jako analytik německých propagandistických filmů v Museum of Modern Art v New Yorku a od r. 1944 do 1947[7] byl zaměstnaný v Office of Strategic Services Spojených Států (předchůdce CIA) kde se pokoušel aplikovat své antropologické koncepty, později využívané v CIA. [8]

Kromě toho v čtyřicátých letech přednášel na univerzitách na Columbia University, New School for Social Research v New Yorku, Harvard University a University of California v San Franciscu. [9]

Po válce se stal zakladajícím členem multidisciplinární skupiny matematiků a sociálních vědců, kteří se setkávali na tzv. Macy Conferences on Cybernetics. Zabývali se novými myšlenkami a výsledky výzkumů z období války v oblasti kybernetiky, teorie informace a digitálních počítačů. Jeho oporou v terminologii teorie komunikace, počítačů a formální logiky se stal zakladatel kybernetiky Norbert Wiener. [10]

V této době se odloučil od své ženy Margaret, s kterou měl dceru, antropoložku Mary Catherine Bateson[11]a v r. 1951 se oženil s Elizabeth Sumnerovou. V druhem manželství trvajícím do r. 1958 se mu narodili 3 děti, s třetí manželkou Lois Cammackovou (od r. 1961) měl 1 dceru.[12]

Po přestehování do San Francisca koncem štyřicátých let pracoval v Langley Porter Clinic, kde věnoval psychoterapii.[13] Společne s psychiatrem Jurgenem Rueschem napsal knihu Communication: The Social Matrix of Psychiatry (1951).[14]

Při své práci s alkoholiky vyvinul teorii založenou na myšlence, že tradiční přístup “zvítězení nad láhví” předpokládá falošné přesvědčení, že můžeme kontrolovat přírodu. Podle kybernetické epistemologie je při závislosti přítomná jistá forma “vyšší moci”, a jelikož podle Batesona je člověk součástí přírody, je jí podřízen. Tenhle přístup porušuje koloběh závislosti a kontroly, a umožňuje hloubkovou změnu. O tématu je pojednáváno v eseji The Cybernetics of Self: A Theory of Alcoholism.[15] Kromě výzkumů v oblasti logických typů[16], dvojité vazby a schizofrenie začal studovat komunikaci mezi zvířaty na Floride, Panenských ostrovech a na Havaji, a založil tzv. Palo Alto skupinu pracující na rodinné terapii.[17] V r. 1972 vydal svou nejslávnější knihu Steps to Ecology of Mind a stal se kultovní osobností. Na svých přednáškách si získával a někdy i mátl publikum interakcii s posluchačmi, netradičnou strukturou přednášky a svým pronikavým charismem.[18]

Do r. 1978 Působil na University of California v Santa Cruz, v letech 1978-80 v Esalen Institute v Kalifornii. V té době začal umírat na rakovinu plic, ale s pomocí své dcery Mary Catherine napsal 2 poslední knihy: Mind and Nature a Angels Fear. Zde se stavěl proti nepřesnosti supernaturalismu (mysl bez hmoty) a materialismu (hmota bez mysli), která může mít ničivé dopady. “Velmi jednoduše bych řekl, že pohŕdám a bojím se obou těchto extrémů názorů, a věřím, že oba extrémy jsou epistemologicky naivní, nesprávné a politicky nebezpečné. Jsou také nebezpečné pro něco, co můžeme volně nazvat mentálním zdravím.”.[19]

Bateson zemřel ve věku 76 let v San Franciscu s pocitem, že byl hluboce nepochopen, a s obavou nad ekologickou katastrofou způsobenou omezenou definicí smyslu člověka v technologické a materialistické společnosti, který ztratil ono “posvátné - vzor, který spojuje”.[20]

Časová osa života

Přínos

Kybernetika

Model Batesona a Meadové z r. 1973 porovnávající kybernetiku 1. a 2. řádu

Ve 20. a 30. letech jako antropolog pomáhal v Bali nalézt vědu kybernetiky mezi mnohými jinými věcmi. Jeho teorii přijalo mnoho myslitelů, protože model poskytuje epistemologii pro rozvoj nového pochopení lidského šílenství a také jeho vynález teorie dvojité vazby (the double bind). Gregory Bateson pomohl vypracovat vědu kybernetiky s kolegy Warren McCulloch, Gordon Pask, Ross Ashby, Heinz von Foerster, Norbert Wiener, atd.[21]
Ústředním problémem kybernetiky tehdy bylo udržení rovnováhy systému, přiblížení stavu existujícího stavu žádoucímu. To se dělo především na základě informací ukazujících na odchylky a provádějící korektury ve směru stavu „má být" (von Schlippe, Schweitzer 2006). To je vyjádřováno samotným termínem „kybernetika“ jako téma zpětnovazebné smyčky. Zpětnovazebná smyčka je kruhovité uspořádání kauzálně spojených prvků, v němž prvotní pří­čina postupuje podél prvků smyčky, takže každý prvek působí na prvek následující, až poslední z nich přenese efekt na počáteční prvek cyklu a zpětná vazba se tak uzavře. Důsledkem tohoto uspořádání je to, že první článek („vstup") je ovlivněn posledním („vý­stup“). Výsledkem toho je autoregulace celého systému, protože počá­teční efekt se modifikuje při každém průchodu cyklem. (Capra, 2004)


Ačkoliv se v počátcích kybernetiky studovala především tzv. negativní zpětnovazebná regulace, která byla demonstrována na parním stroji a souvisela s samovyrovnávací tendencí mechanismu stroje, bude to především pozitivní zpětná vazba, která v souvislosti s živými organismy přinese další nečekaný rozměr v pozdějším období kybernetiky. Největší postup v kybernetice nastal právě díky Batesonovi.[22]

Kybernetická epistemologie

Tento pojem jde vysvětlit několika způsoby. Epistemologie jako teorie poznání, tedy tak, jak filozofové definují epistemologii. Jako studium teorie poznání zkoumající prameny, strukturu, metody a platnost poznání. Epistemologie jako paradigma. Paradigma se ve své definici zaměřuje na určitý výsek poznání. Příkladem použití může být psychoanalytická, systemická, lineární, cirkulární a další. Pokládal svou biologickou kosmologii za správnou epistemologii světa živého. Z Batesonova popisu (2006) jsou všechna živá stvoření spojena epistemickým a epistemické zakládají. Epistemologie jako věda. Přesněji řečeno jako odvětví přírodovědy. Jejím předmětem studia je zkoumání způsobu, jakým jednotlivé organismy nebo soustavy organismů poznávají, myslí a rozhodují se. Věnoval se faktu, že živé organismy nezískávají objektivní informace o světě kolem sebe. Inspirací mu byla např. tzv. Amesova kabina (viz např. Atkinson, 2003). Epistemologie jako charakterová struktura. Užití v tomto smyslu, je míněno tak, že charakterová struktura je jedincovou vlastní osobní epistemologií. V takto pojaté definici se navíc epistomologie prolíná s ontologií. Charakterovou strukturu si lze nejlépe představit jako síť ontologických a epistemologických předpokladů. (Dell, 1985) [23]

Schizofrenie

Batesonův spolupracovník John Haley definoval schizofrenii ako poruchu, při níž člověk není schopen rozlíšit mezi logickou, a metaforickou úrovní vyjádření. Bateson se snažil zjistiť, jak by se tohle nepochopitelné chování dalo vysvětlit jako pochopitelné. S Palo Alto skupinou pracovníků dospěl k závěru, že schizofrenický stav je způsoben určitými souvislostmi, co vedlo k vyvinutí hypotézy “dvojité vazby”.[24]

Dvojitá vazba (double bind)

Hypotéza „dvojité vazby" vznikla v roce 1956 při studiu komunikace v rodinách se schizofrenním členem. Patogenní účinky paradoxní "dvojvazebné" mezilidské komunikace zveřejnil Bateson spolu se svými spolupracovníky z Mental Research Institute v Palo Alto jako teorii dvojité vazby v práci nazvané "Toward a Theory of Schizofrenia" (1956). Von Schlippe a Schweitzer (2006) píší, že základní podmínkou dvojité vazby je existence úzkého vztahu, majícího velký význam pro jednotlivce nebo všechny zúčastněné (např. pro dítě v rodině). Zároveň se tento kontext vyznačuje určitým napětím, jaké s sebou nese „očekávání trestu". Tento kontext učení staví spíš na zabránění trestu než na snaze po získání odměny. V této napjaté situaci má osoba pocit, že je vystavena paradoxní výpovědi nebo také paradoxní výzvě. Dostává dva neslučitelné signály, které si odporují (např. na úrovni verbální a neverbální). Přitom není možné se rozhodnout, která část celkové výpovědi je správná a která ne, která je platná a která neplatná. (von Schlippe, Schweitzer 2006).

Dvojitou vazbu lze použít i terapeuticky, tak jak to ve své klinické praxi předváděl Milton H. Erickson, Richard Bendler a mnoho dalších. Důležité je, že se vše odehrává v životně důležitém kontextu a není možné z kontextu uniknout nebo využít metakomunikace. Jedinec se tedy učí očekávat trest, ať už reaguje na kteroukoliv složku sdělení. To však z dlouhodobého hlediska vytváří zvláštní návyky. Double bind je tedy výsledek zapletenosti mezilidských vztahů, k nimž dochází díky vnitřně sporné, ale ve své rozporuplnosti těžko prohlédnutelné komunikaci. Popisem tohoto zauzlení umožnil Bateson porozumět psychickým poruchám, které byly dosud zahrnovány pod schizofrenii. Bateson zároveň prokázal, že double bind není specifikum jen těchto poruch, nýbrž že hraje pozitivní roli v tvůrčím procesu a v humoru, ba dokonce i v samotném psychoterapeutickém postupu. (Stierlin, 1969). [25]

Schismogenese

Bateson navrhl symetrickou formu schismogenesního chování, které sestávalo z konkurenčního vztahu mezi kategoricky sobě rovnými (např. soupeření) a doplňkovými schismogenesemi mezi kategoricky nerovnými (např. dominance a podřízenosti) . Zvláštní příspěvek Batesona bylo navrhnout, že některé konkrétní rituální chování může inhibovat, nebo stimuloval schismogenetický vztah v jeho různých formách. Ve svých dřívějších formulací, Bateson vázána na pojem k tomu étosu.

Existují 2 formy schismogenese: 1. Complementary schismogenesis, nebo-li komplementární schismogenese nejlépe charakterizuje třídní boje, ale je definována šířeji, aby zahrnovala celou řadu dalších možných sociálních jevů. Jsou dvě skupiny lidí a ty mezi sebou interagují. Skupina X nějakým způsobem vyvolává a ovlivňuje chování skupiny Y a naopak. Jejich chování se navzájmně doplňuje, ale nesmí gradovat, protože to by vedlo k vážným trhlinám a možnému střetu zájmů.

2. Symmetrical schismogenesis, nebo-li souměrná schismogenese se nejlépe charakterizuje na závodech ve zbrojení tzv. studené válce. Chování jednotlivých zúčastněných stran vyvolalo podobné, nebo symetrické chování uostatních stran. V případě Spojených států a Sovětského svazu, se každá strana snažila shromáždit co nejvíce jaderných zbraní. Toto úsilí bylo jasně neplodé, ale zdánlivně nezbytné na obou stranách. Tuto formu můžem nalézt také ve sportovních utkáních, nebo různých soutěžích, ke mají všichni stejná pravidla.[26]

Psychoterapie

Také inspiroval několik různých modelů a přístupů v oblasti psychoterapie, zejména na MRI interakčních školách Weakland, Jackson a Watzlawick, a mnoho dalších škol rodinné terapie [včetně školy v Miláně - Palazzoli]. Bateson přímo ovlivnil rodinné terapeuty, jako je Brad Keeney, Tom Andersen, Lynn Hoffman a mnoho dalších.[27]

Kritika

Bateson byl svým životopiscem považován za dvojitě anachronistického. Často se navracel k vědcům 19. století a darwinismu, přičemž nereagoval na vědecké diskuze svých současníků. V oblasti kybernetiky a teorie komunikace byl však průkopníkem. K převládajícím kvantitativním a redukujícím systémům myšlení průmyslové civilizace, které Bateson považoval za patologické, poskytl alternativu v podobě estetického vnímání vzorů a kontextuálního způsobu myšlení, jenž nastíňuje 'post-moderní' vývoj v biologii, ekologii a filosofii. [28] I přes Batesonovu popularitu bylo jeho poslední dílo přirovnáváno k eklektickým teoriím a mystické filosofii a dnes je Bateson obviňován z přílišné abstraktnosti nebo nevědeckosti.[29] Psychiatr Brian Stagoll ve svém článku pojednávajícím o přínose Batesona[30]řeší otázku, jestli byl Bateson jenom “okrajovou módní postavou” dnes zapadlou v dějinách, nebo velkým teoretickým vědcem, který dosud čeká na plné pochopení.


Díla

Naven

Naven je etnografická studie o příbuzenství systému Iatmul a domorodé skupiny v Nové Guineji. Zdůrazňuje roli Naven rituálu v udržování příbuzenských vazeb a vztahů klanu. Teoretické schéma vNaven obsahuje jeho formulace teorie schismogenese. Kniha mezi soudobými publikacemi nevyniká, avšak Bateson vidí její význam spíše ve zkoumání jevu vysvětlování nebo sestavování údajú, než v samotné etnografii. Díky této studii nabyl přesvědčení, že vědecké teorie nejsou nic víc, než popisem vědcova procesu poznávání.[31]

Mind and Nature: A Necessary Unity

Tato klasická kniha shrnuje Batesonovo myšlení na toto téma mimo kancelářské vzory, které spojují živé bytosti navzájem a jejich prostředí. Batesonova klasicky transdisciplinární práce nám přináší nástroje myšlení a zkoumá předpoklady vědy každodenního života. Tato kniha ovlivnila učence v různorodých disciplínách, jako je teorie biologie, řízení, tvořivostní výzkum, rodinná terapie, komunikace, teorie systémů, a epistemologie. [32]

Angels Fear: Towards an Epistemology of the Sacred

Angels Fear napsal ve spolupráci s jeho dcerou Mary Catherine Bateson. Stanovil před námi přírodní historie vztahů mezi myšlenkami. Gregory Bateson zemřel před dokončením této knihy. Zkoumá zde povahu duševních procesů a jejich spojení s biologickým světěm. Jeho hledání vzorce, který spojí všechny věci vyvrcholil při psaní Angels Fear. Tato kniha zahrnuje také eseje, které Bateson napsal před svou smrtí. Kniha je jedinečnou ukázkou myšlení v hravém a rozsáhlém pokusu o to najít pohled na mysl a vesmír, který není mechanický, ani nadpřirozený. [33]

Steps to an Ecology of Mind

Tato kolekce představuje retrospektivní výstavbu jeho pracovního života. Je zde Batesonův pohled na svět, vědu, kulturu a člověka. Jeho snahy o syntézu jsou provokativně a záhadně sugestivní. [34]

Dokument “Trance and Dance in Bali”

Tento film zaznamenává působnost balijských obřadních dýk a tanečních dramat, které líčí nikdy nekončící boj mezi čarodějnicemi (death-dealing) a draky (life-protecting), jak bylo uvedeno v obci Pagoetan v roce 1930. Tanečníci jsou v tranzu, prožívají záchvaty křečí, obracejí dýky a probodávají si prsa bez zranění, poté jsou probuzeni kadidlem a svěcenou vodou. Celý výjev působí na diváka, který od nich nedokáže odtrhnout oči. [35]


“The major problems in the world are the result of the difference between how nature works and the way people think.” - Gregory Bateson

Publikace

Knihy

Bateson, G.. 1936 Naven. Stanford, CA: Stanford University Press. [second edition 1958, with new appendix].

Bateson, G. 1942 with Margaret Mead Balinese character: a photographic analysis. New York: New York Academy of Sciences.

Bateson, G. 1955 A theory of play and fantasy. Psychiatric research reports, 2, 39-51. Reprinted in Bateson 1972.

Bateson, G. 1959 "Cultural problems posed by a study of schizophrenic process." in Schizophrenia, an Integrated Approach. Edited by A. Auerback. New York: Ronald Press.

Bateson G. 1970 Ecology and Flexibility in Urban Civilization. Paper presented at the conference "Restructuring the Ecology of a Great City", sponsored by the Wenner-Gren Foundation. Reprinted in Bateson 1972.

Bateson, G. (2000 reprint. First published 1972). Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology.Chicago, Illinois: University of Chicago Press. ISBN 0-226-03905-6. Retrieved 19 March 2013.

Bateson, G. (1979).Mind and Nature: A Necessary Unity (Advances in Systems Theory, Complexity, and the Human Sciences). Hampton Press. ISBN 1-57273-434-5.

Bateson, G., Bateson, MC (1988). Angels Fear: Towards an Epistemology of the Sacred. University Of Chicago Press. ISBN 978-0-553-34581-0.

Bateson, G., Donaldson, Rodney E. (1991). A Sacred Unity: Further Steps to an Ecology of Mind. Harper Collins. ISBN 0-06-250100-3.

Články

New foreword to steps to an ecology of mind by Mary Catherine Bateson

An interview with Anatol Holt by Vincent Kenny

Towards an Ecology of Conversation by Vincent Kenny

Gregory Batesons Notion of the Sacred - What can it Tell Us about Living Constructively? by Vincent Kenny.

Allegory by Gregory Bateson

Number is Different from Quantity by Gregory Bateson

They Threw God Out Of The Garden Letters from Gregory Bateson to Philip Wylie and Warren McCulloch

For Gods Sake Conversation with Gregory Bateson and Margaret Mead

Six Days Of Dying by Mary Catherine Bateson

Mind / Body Dualism Conference Invitational Paper by Gregory Bateson [9.28.98]

Publikace o Gregorym Batesonovi

Bateson, Mary Catherine.1994. Peripheral Visions: Learning Along the Way. New York: HarperCollins.

Bateson, Mary Catherine.1984. With a Daughter’s Eye. New York: Pocket Books.

Brockman, John, ed. 1977. About Bateson. New York: E.P. Dutton.

Lipset, David. 1982. Gregory Bateson: The Legacy of a Scientist. Boston: Beacon Press

Rieber, Robert W., ed. 1989. The Individual, Communication, and Society: Essays in Memory of Gregory Bateson. Cambridge University Press: Cambridge.

Wilder-Mott, C. and John H. Weakland, eds. 1981.Rigor and Imagination: Essays From the Legacy of Gregory Bateson. New York: Praeger.

CHARLTON, Noel G. 2008.Understanding Gregory Bateson: mind, beauty, and the sacred earth. State University of New York Press Film An Ecology of Mind http://www.anecologyofmind.com/index.html

Film

An Ecology of Mind

Film obsahuje záběry z jeho vlastních filmů natočených v roce 1930 na Bali (s Margaret Meadovou) a Nové Guineji, spolu s fotografiemi, natočenými přednáškami a rozhovormi. Jeho snahou je, aby byli diváci inspirování k pohledu na svoje životy v rámci většího systému.[36]

Externí odkazy

Web autora Noela Charltona věnovaný Batesonovi

Goodreads - Citáty Gregoryho Batesona

BrainyQuotes - Citáty Gregoryho Batesona

“Childhood Rivalry in Bali and New Guinea”

Fotografie


Reference

 1. Fotografie věnovaná od Bary Shwartz http://www.earthzine.org/2010/10/21/a-re-introduction-to-ecology-of-mind/
 2. CHAUHAN Yamini, Parul JAIN and Elizabeth Prine PAULS - The Editors of Encyclopædia Britannica. Gregory Bateson (American anthropologist). In: Encyclopedia Britannica [online]. [cit. 2014-03-03]. Dostupné z: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1365404/Gregory-Bateson
 3. STAGOLL, Brian. Gregory Bateson (1904-1980): a reappraisal. In: Australian and New Zealand Journal of Psychiatry [online]. 2005, vol. 39, 11-12, s. 1036-1037 [cit. 2014-03-03]. DOI: 10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x. Dostupné z: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x
 4. Author and Hero--Rereading Gregory Bateson: The Legacy of a Scientist. In: Anthropological Quarterly [online]. 2005, vol. 78, issue 4, s. 899-915 [cit. 2014-03-03]. Dostupné z: http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid&db=a9h&AN=19435500&lang=cs&site=eds-live&scope=site
 5. (CHAUHAN Yamini, Parul JAIN and Elizabeth Prine PAULS - The Editors of Encyclopædia Britannica. Gregory Bateson (American anthropologist). In: Encyclopedia Britannica [online]. [cit. 2014-03-03]. Dostupné z: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1365404/Gregory-Bateson
 6. STAGOLL, Brian. Gregory Bateson (1904-1980): a reappraisal. In: Australian and New Zealand Journal of Psychiatry [online]. 2005, vol. 39, 11-12, s. 1037-1038 [cit. 2014-03-03]. DOI: 10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x. Dostupné z: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x
 7. ANTON- LUCA, Alexandr. Biographies: Gregory Bateson. In: Sociocultural theory in anthropology [online]. Bloomington: Indiana University. [cit. 2014-03-03] Dostupné z: http://www.indiana.edu/~wanthro/theory_pages/Bateson.htm#Top
 8. STAGOLL, Brian. Gregory Bateson (1904-1980): a reappraisal. In: Australian and New Zealand Journal of Psychiatry [online]. 2005, vol. 39, 11-12, s. 1038 [cit. 2014-03-03]. DOI: 10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x. Dostupné z: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x
 9. ANTON- LUCA, Alexandr. Biographies: Gregory Bateson. In: Sociocultural theory in anthropology [online]. Bloomington: Indiana University. [cit. 2014-03-03] Dostupné z: http://www.indiana.edu/~wanthro/theory_pages/Bateson.htm#Top
 10. STAGOLL, Brian. Gregory Bateson (1904-1980): a reappraisal. In: Australian and New Zealand Journal of Psychiatry [online]. 2005, vol. 39, 11-12, s. 1039 [cit. 2014-03-03]. DOI: 10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x. Dostupné z: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x
 11. Mary Catherine Bateson. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21.3.2014 [cit. 2014-04-06]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Catherine_Bateson
 12. ANTON- LUCA, Alexandr. Biographies: Gregory Bateson. In: Sociocultural theory in anthropology [online]. Bloomington: Indiana University. [cit. 2014-03-03] Dostupné z: http://www.indiana.edu/~wanthro/theory_pages/Bateson.htm#Top
 13. STAGOLL, Brian. Gregory Bateson (1904-1980): a reappraisal. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry [online]. 2005, vol. 39, 11-12, s. 1039 [cit. 2014-03-03]. DOI: 10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x. Dostupné z: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x
 14. ANTON- LUCA, Alexandr. Biographies: Gregory Bateson. In: Sociocultural theory in anthropology [online]. Bloomington: Indiana University. [cit. 2014-03-03] Dostupné z: http://www.indiana.edu/~wanthro/theory_pages/Bateson.htm#Top
 15. STAGOLL, Brian. Gregory Bateson (1904-1980): a reappraisal. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry [online]. 2005, vol. 39, 11-12, s. 1039 [cit. 2014-03-03]. DOI: 10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x. Dostupné z: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x
 16. Bateson aplikoval Russellovu a Whiteheadovu teorii logických typů při tvrzení, že analogová komunikace (podle něho řeč těla) je vyšší úroveň, nebo logický typ, než digitální (jazykový projev), a že vertikální klasifikace je klíčovou součástí uspořádání komunikace. STAGOLL, Brian. Gregory Bateson (1904-1980): a reappraisal. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry [online]. 2005, vol. 39, 11-12, s. 1040 [cit. 2014-03-03]. DOI: 10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x. Dostupné z: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x
 17. STAGOLL, Brian. Gregory Bateson (1904-1980): a reappraisal. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry [online]. 2005, vol. 39, 11-12, s. 1040 [cit. 2014-03-03]. DOI: 10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x. Dostupné z: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x
 18. STAGOLL, Brian. Gregory Bateson (1904-1980): a reappraisal. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry [online]. 2005, vol. 39, 11-12, s. 1042-1043 [cit. 2014-03-03]. DOI: 10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x. Dostupné z: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x
 19. STAGOLL, Brian. Gregory Bateson (1904-1980): a reappraisal. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry [online]. 2005, vol. 39, 11-12, s. 1043 [cit. 2014-03-03]. DOI: 10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x. Dostupné z: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x
 20. STAGOLL, Brian. Gregory Bateson (1904-1980): a reappraisal. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry [online]. 2005, vol. 39, 11-12, s. 1044 [cit. 2014-03-03]. DOI: 10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x. Dostupné z: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x
 21. Gregory Bateson. In: Oikos [online]. 2013 [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: http://www.oikos.org/baten.htm
 22. BORKOVEC, Štěpán. Použití hloubkových rozhovorů u klientů terapeutické komunity. Brno, 2008, s. 13-14. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/128274/ff_m/DIPLOMOVA_PRACE_-_CELEK.pdf. Vedoucí diplomové práce doc. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií.
 23. BORKOVEC, Štěpán. Použití hloubkových rozhovorů u klientů terapeutické komunity. Brno, 2008, s. 14-16. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/128274/ff_m/DIPLOMOVA_PRACE_-_CELEK.pdf. Vedoucí diplomové práce doc. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií.
 24. STAGOLL, Brian. Gregory Bateson (1904-1980): a reappraisal. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry [online]. 2005, vol. 39, 11-12, s. 1040 [cit. 2014-03-03]. DOI: 10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x. Dostupné z: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x
 25. BORKOVEC, Štěpán. Použití hloubkových rozhovorů u klientů terapeutické komunity. Brno, 2008, s. 18-19. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/128274/ff_m/DIPLOMOVA_PRACE_-_CELEK.pdf. Vedoucí diplomové práce doc. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií.
 26. Schismogenesis. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 7.3.2013 [cit. 2014-04-06]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Schismogenesis
 27. Gregory Bateson. In: Oikos [online]. 2013 [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: http://www.oikos.org/baten.htm
 28. STAGOLL, Brian. Gregory Bateson (1904-1980): a reappraisal. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry [online]. 2005, vol. 39, 11-12, s. 1044 [cit. 2014-03-03]. DOI: 10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x. Dostupné z: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x
 29. STAGOLL, Brian. Gregory Bateson (1904-1980): a reappraisal. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry [online]. 2005, vol. 39, 11-12, s. 1043 [cit. 2014-03-03]. DOI: 10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x. Dostupné z: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x
 30. STAGOLL, Brian. Gregory Bateson (1904-1980): a reappraisal. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry [online]. 2005, vol. 39, 11-12, s. 1036 [cit. 2014-03-03]. DOI: 10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x. Dostupné z: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x
 31. ANTON- LUCA, Alexandr. Biographies: Gregory Bateson. In: Sociocultural theory in anthropology [online]. Bloomington: Indiana University. [cit. 2014-03-03] Dostupné z: http://www.indiana.edu/~wanthro/theory_pages/Bateson.htm#Top
 32. Mind and Nature: A Necessary Unity (Gregory Bateson). In: Hampton Press [online]. 2011 [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: http://www.hamptonpress.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=1-57273-434-5&Category_Code=ST
 33. ANTON- LUCA, Alexandr. Biographies: Gregory Bateson. In: Sociocultural theory in anthropology [online]. Bloomington: Indiana University. [cit. 2014-03-03] Dostupné z: http://www.indiana.edu/~wanthro/theory_pages/Bateson.htm#Top
 34. Steps to an Ecology of Mind. In: The University of Chicago Press Books [online]. 2012 [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/S/bo3620295.html
 35. BATESON, Mead. Trance and Dance in Bali. In Media Sales [online]. Penn State - Outreach Building University Park U.S. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: http://media.media.psu.edu/moreInfo_24636DVD.html
 36. The Film. In: An Ecology of Mind [online]. 2013 [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: http://www.anecologyofmind.com/thefilm.html


Použitá literatura

STAGOLL, Brian.Gregory Bateson (1904-1980): a reappraisal. In: Australian and New Zealand Journal of Psychiatry [online]. 2005, vol. 39, 11-12, s. 1036-1045 [cit. 2014-03-03]. DOI: 10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x. Dostupné z: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1440-1614.2005.01723.x

Author and Hero--Rereading Gregory Bateson: The Legacy of a Scientist. In: Anthropological Quarterly [online]. 2005, vol. 78, issue 4, s. 899-915 [cit. 2014-03-03]. Dostupné z: http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid&db=a9h&AN=19435500&lang=cs&site=eds-live&scope=site

ANTON- LUCA, Alexandr. Biographies: Gregory Bateson. In: Sociocultural theory in anthropology [online]. Bloomington: Indiana University. [cit. 2014-03-03] Dostupné z: http://www.indiana.edu/~wanthro/theory_pages/Bateson.htm#Top

CHAUHAN Yamini, Parul JAIN and Elizabeth Prine PAULS - The Editors of Encyclopædia Britannica. Gregory Bateson (American anthropologist). In: Encyclopedia Britannica [online]. [cit. 2014-03-03]. Dostupné z: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1365404/Gregory-Bateson

Gregory Bateson. In: Oikos [online]. 2013 [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: http://www.oikos.org/baten.htm

Mind and Nature: A Necessary Unity (Gregory Bateson). In: Hampton Press [online]. 2011 [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: http://www.hamptonpress.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=1-57273-434-5&Category_Code=ST

Steps to an Ecology of Mind. In: The University of Chicago Press Books [online]. 2012 [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/S/bo3620295.html

BORKOVEC, Štěpán. Použití hloubkových rozhovorů u klientů terapeutické komunity. Brno, 2008, 129 s. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/128274/ff_m/DIPLOMOVA_PRACE_-_CELEK.pdf. Vedoucí diplomové práce doc. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií.

The Film. In: An Ecology of Mind [online]. 2013 [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: http://www.anecologyofmind.com/thefilm.html

Schismogenesis. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 7.3.2013 [cit. 2014-04-06]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Schismogenesis

Mary Catherine Bateson. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21.3.2014 [cit. 2014-04-06]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Catherine_Bateson

BATESON, Mead. Trance and Dance in Bali. In Media Sales [online]. Penn State - Outreach Building University Park U.S. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: http://media.media.psu.edu/moreInfo_24636DVD.html