Feasibility study

Z WikiKnihovna

Autor: Veronika Janoušková

Klíčová slova: investiční záměr, technickoekonomická studie,

Synonyma: studie proveditelnosti

Související pojmy:


Charakteristiky

Feasibility Study (studie proveditelnosti) někdy též označovaná jako technickoekonomická studie, je dokument, který souhrnně a ze všech realizačně významných hledisek popisuje investiční záměr. Jeho účelem je zhodnotit všechny realizační alternativy a posoudit realizovatelnost daného investičního projektu, jakož i poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí. [1] Studie proveditelnosti by měla být v zásadě co nejkomplexnějším a koherentním popisem projektu. Z tohoto důvodu je logicky jedním z hlavních informačních zdrojů pro hodnocení projektu, ať již je struktura kritérií jakákoli. [2]

Na obecné úrovni je možné obsah Feasibility Study vymezit pomocí následujících tématických bloků:

 • Technické a technologické řešení
 • Organizace a management projektu včetně personálního řešení
 • Otázky poptávky po službě a produktu a jeho nabídky, substituty poskytované služby či produktu, produkt, cena, propagace, distribuce apod.
 • Dopad na životní prostředí
 • Ostatní podstatné charakteristiky projektu a jeho okolí (právní řešení, politická podpora, ..)
 • Finanční plán (analýza) projektu
 • Analýza společensko-ekonomických přínosů a nákladů projektu (kvalitativní hodnocení, kvantitativní hodnocení, CEA, CBA)
 • Risk management (Analýza a řešení rizika)[3]


Osnova studie proveditelnosti

 1. Titulní stránka a úvod: identifikace dokumentu, název projektu, identifikace zadavatele a zpracovatele, kontaktní údaje, případně přílohy.
 2. Výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu a analýza jeho potřebnosti: stručný popis stávající situace (problémy a nedostatky), kterou má projekt řešit,
 3. Popis projektu a jeho aktivit /etap: odpověď na otázky, jaký má projekt smysl a jaké je jeho zaměření, jaké služby budou díky projektu poskytovány a jaký problém řeší, kdo je investorem projektu, atd.
 4. Management projektu a projektový tým: popis způsobu řízení projektu z hlediska lidských zdrojů a projektového týmu, popis/seznam pracovníků zapojených do projektu, jejich zapojení a pozici v projektu.
 5. Technické a technologické řešení projektu: shrnutí veškerých podstatných technických a technologických aspektů projektu.
 6. Způsob zajištění projektu: kritéria výběru varianty, jejich popis a zdůvodnění, vyhodnocení variant po organizační, procesní i technologické stránce.
 7. Zajištění investičního majetku: vymezení struktury dlouhodobého majetku, určení výše investičních nákladů, problematika servisních podmínek a případného znovupořízení, amortizační schéma apod.
 8. Harmonogram realizace projektu včetně rozpočtového harmonogramu: časový plán jednotlivých činností a fází projektu, který by měl být zpracován do podoby harmonogramu.
 9. Finanční a ekonomická analýza
 10. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu: vyhodnocení projektu pomocí kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z finančních toků (resp. nákladů, výnosů) jako např. NPV, IRR, Doba návratnosti, Index rentability a finanční analýza projektu.
 11. Analýza a řízení rizik:
  • identifikace rizik - vymezení největších zdrojů rizika v projektu (např. v oblasti organizační, procesní, technologické, implementační, informační apod.),
  • popis možných následků při realizaci rizika - odhad pravděpodobnosti realizace rizik na základě historických dat nebo ze simulačních modelů, ohodnocení rizik na základě jejich následků a pravděpodobnosti jejich realizace, návrh opatření na jejich snížení nebo eliminaci apod.
  • náklady spojené s těmito opatřeními
 12. Vliv projektu na životní prostředí vliv a vliv projektu na rovné příležitosti
 13. Zhodnocení projektu na základě výsledků studie: popis zásadních závěrů, které vyplývají ze zpracované studie proveditelnosti.
 14. Upozornění a doporučení
  • například formou samostatného shrnutí v závěru nebo odděleného průvodního dopisu
  • upozornění a doporučení zpracovatele studie proveditelnosti
  • popis a zdůvodnění změn zadání či řešení v průběhu tvorby studie proveditelnosti
 15. Použité zdroje


Poznámky

 1. SIEBER, Patrik. Studie proveditelnosti (Feasibility Study): metodická příručka [online]. 2004 [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/Upload/Rizeni-fondu-EU/Metodika-zpracovani-studie-proveditelnosti
 2. Sieber Uchytil: Podpora ekonomického rozhodování. [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://sieber-uchytil.cz/studie-proveditelnosti-feasibility.html
 3. Sieber Uchytil: Podpora ekonomického rozhodování. [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://sieber-uchytil.cz/studie-proveditelnosti-feasibility.html


Použitá literatura

SIEBER, Patrik. Studie proveditelnosti (Feasibility Study): metodická příručka [online]. 2004 [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/Upload/Rizeni-fondu-EU/Metodika-zpracovani-studie-proveditelnosti

Sieber Uchytil: Podpora ekonomického rozhodování. [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://sieber-uchytil.cz/studie-proveditelnosti-feasibility.html

Ministerstvo vnitra České republiky. [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: www.mvcr.cz/soubor/osnova-studie-proveditelnosti-pdf.aspx