Emilia Currás

Z WikiKnihovna
Emilia CurrásCurras emilie.jpg
 
Madrid, Španělsko
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
  -
  Španělsko, Německo
  Španělské
Vzdělání Titul docent na Autonomní univerzitě v Madridu
Pracoviště Fakulta věd Autonomní univerzity v Madridu, Úřad vědecké dokumentace a další
  Zlatá medaile prof.  Kaula, Žena roku dle Amerického biografického institutu
Známý pro Přínos pro informační vědu (metabolismus informace)

Emilia Currás se narodila 8. října 1927 v Madridu, Španělsko. Původně studovala chemii, později se začala postupně stále více zabývat dokumentalistikou. Žila ve Španělsku, ale také v Německu během svých pobytů v německých institucích. Kromě své rodné španělštiny vládne slovem i písmem pěti jazyky - němčině, angličtině, francouzštině, italštině a portugalštině. V současné době (2014) je již nějakou dobu v důchodu, přesto však se stále velmi aktivně zapojuje do spolupráce s univerzitami, publikuje a zúčastňuje se vědeckých konferencí. Během svých aktivit navštívila také univerzity v České republice a Slovenské republice.

Vzdělání

Vzdělání získala v oboru chemie, filosofie, historie a informační vědy. Od útlého věku projevovala velký zájem o organizaci znalostí. Studovala na Institutu Lope de Vega v Madridu, později vystudovala a získala několik akademických titulů na různých univerzitách ve Španělsku a Německu.

Akademické tituly[1]

 • 1953 - Bakalářský titul v oboru chemie na Univerzitě v Santiagu de Compostela
 • 1959 - Doktorský titul v oboru chemie na Technické univerzitě v Berlíně
 • 1961 - Doktorský titul v oboru chemie na Universidad Complutense v Madridu (dříve Central University)
 • 1964 - Magisterský titul na Escuela de Magisterio de Segovia
 • 1966 - Vědecký archivář na Institutu dokumentace (Institut für Dokumentationswessen) ve Frankfurtu nad Mohanem
 • 1985 - Titul docent na Universidat Autónoma v Madridu

Zaměstnání

 • Do roku 1955 pracovala ve škole veterinárního lékařství jako vědecko-výzkumný pracovník  v oddělení chemie.
 • V 60. letech působila jako ředitelka Úřadu pro dokumentaci v Madridu a přednášela v Segovii studentům magisterského studia.
 • Zkušenosti získané na pozici ředitelky následně zúročila v Ústavu dokumentace ve Frankfurtu nad Mohanem, kde vyučovala po získání dalšího titulu v roce 1966.
 • Vedla sekci patentové dokumentace Dynamit Nobel v Troisdorfu.
 • V roce 1969 se vrátila do Španělska řídit oddělení dokumentace Hispanoil v Madridu.
 • V roce 1970 nastupila na Fakultu věd Autonomní univerzity v Madridu a řídila Úřad vědecké dokumentace v rámci katedry aplikované fyzikální chemie. V roce 1985 zde byla jmenována profesorkou a na této univerzitě působila až do roku 1998, kdy odešla do důchodu.

Členství ve společnostech a organizacích

Je nositelkou celé řady vědeckých titulů a hodností - například akademičkou Královské akademie v Madridu a Akademie krásných umění a historických věd v Toledu. Dále je zakladatelkou španělské společnosti informace a vědecké dokumentace SEDIC, které předsedala 12 roků. Dále byla zakládajícím členem ASEABI, prošla členstvím v Radě FID (Federace pro informace a dokumentaci) - celkem 8 roků a v Mezinárodním výboru pro hodnocení profesní certifikace ALA (Americké knihovní asociace). Mezi její funkce patří i post viceprezidentky Sekce pro vědu a technologii ATENEO v Madridu. Úplný výčet funkcí a členství v organizacích by byl mnohem širší.

Chemie

Currás zkoumala tavení bromidu antimonitého jako ionizujícího rozpouštědla. Výsledkem bylo objevení pěti nových sloučenin, které jsou zaznamenány v databázi Chemicus Index. Opakovaně získávala vysoká hodnocení  za svá vědecká zkoumání a výsledky v oblasti chemie. Je členkou kolegia chemie (1993) a Královské společnosti chemie Španělska (1988).

Přínos pro informační vědu

Oblasti její vědecké práce i zkoumání lze rozdělit do tří hlavních oblastí: filosofie, dokumentace a chemie.

Filosofie a dějiny vědy

Dlouhodobě se věnovala  analýzám definic informace a zjistila, že obsahují ontogenetický princip. Do našeho vnitřního světa nám informaci přináší svět vnější. Currás sahá k vědecky podloženým zkoumáním a poukazuje na to, že lidé žijící v lehčích životních podmínkách měli možnost lépe zpracovávat přijaté informace a že jejich kultura dosáhla vyšší úrovně než kultura lidí, kteří byli nuceni žít ve ztížených podmínkách.

Dokumentace

E. Currás zdůrazňuje, že informační vědu přebrala Evropa z USA. Zatímco informatici staví na první místo informace, přičemž dokument není centrem jejich zájmu, profesorka E. Currás se zajímá v první řadě právě o dokument samotný. Informace tedy nezkoumá samostatně, ale naopak v kontextu s dokumentem. E. Currás je průkopníkem postavení dokumentace ve Španělsku.

Profesorka poukazuje na rozpor v chápání vzájemného vztahu informace a dokumentace v západní Evropě a anglo-americkém prostředí. Zatímco ve státech západní Evropy se zřejmě vlivem tradic nahlíželo na dokumentaci jako na nadřazenou informacím, které byly její pouhou součástí; anglo-americké prostředí pojímalo jejich vzájemné postavení zcela opačně. Zdá se, že k odlišnému pohledu došlo vlivem velkého rozvoje společnosti na americkém kontinentu ve všech oblastech života, který sebou zároveň přinesl rychlý a velký nárůst množství informací. Informace pak byly chápány jako celek, který je potřeba roztřídit prostřednictvím pomocných systémů, kterými byla dokumentace, knihovnictví, archivnictví. Tyto obory tedy sloužily ke sběru, třídění, zpřístupňování a dohledatelnosti informací.

Poprvé použila slovo dokumentalistika jako zastřešující výraz pro spojení věd podobného zaměření - pro knihovnictví, archivnictví a dokumentaci, protože koncepci oddělování těchto věd od sebe nikdy neuznávala. Tato myšlenka byla přijímána postupně, v době vyslovení neměla jednoznačně pozitivní odezvu.[4]

Z úvah nad definováním pojdu dokument došla E. Currás k závěru, že "myšlenka přenesená jazykem na hmotném nosiči se zkoumatelným a informačním charakterem umožňuje vznik dokumentu"[4]. Oproti dřívějším definicím je zde širší pojetí hmotného nosiče informace a zahrnuje možnost využití i moderních technologií, než jen papír nebo jemu podobný nosič.

Definice dokumentu[4]:

 • Dokument je uspořádané a formalizované poznání (ve všeobecném smyslu) způsobem, který lze snadno použít.
 • Dokument je organizované zastoupení struktur přístupných lidskému intelektu se záměrem, aby nás jeho využití přiblížilo k poznání světa, a němž žijeme.

Teorie informace

E. Currás ve svém konceptu „Informace jako čtvrtý životní element a její vliv na kulturu lidí“ předkládá definici informace[2] jako:

 • informace jako proces, který se uskutečňuje v našem mozku a působí na naše ego,
 • informace jako odezva způsobená vnějším stimulem, který podmiňuje formu jednání jednotlivce,
 • informace jako kvantum působení přijímané zvnějšku, které modifikuje stav našich vědomostí,
 • informace jako fyzický akt následovaný psychickým aktem,
 • informace jako každý jednotlivý kousek, který spojuje, aby vytvářel celek a umožňoval nám vykonávat výzkumné úlohy,
 • informace jako první prvek v hledání moudrosti, který vzniká z dokumentace,
 • informace jako proces, kterým přijímáme události vnějšího světa dávajíce nám příležitost vytvářet úsudky a činit rozhodnutí,
 • informace jako důsledek dokumentace.

E. Currás shrnuje tuto problematiku[3]: „Tak může být informace považována za:

fenomén (jev):

 • který vzniká v našem okolí nezávisle na nás a který zachycujeme vědomě či nevědomě
 • který si vytváříme v kontextu naší noosféry (oblasti myšlení), jež nás obklopuje a spoluvytváří naši každodenní činnost;

proces:

 • zpracovaný námi samotnými z nějakých dokumentů pro jejich pozdější použití
 • coby důsledek dokumentace, který vědomým způsobem podmiňuje činnost lidského intelektu a zpětně se odráží v rozvoji lidstva, v jeho prospěchu vědeckém, technickém nebo uměleckém. Přisuzuje se mu holistický charakter.“

Informacionizmem rozumí Currás novou vizi reality s vyšším stupněm abstrakce a hovoří o nové epistemologické (týkající se vědeckého poznávání) teorii, která je založena na informaci. „Human processor“ (anglosaský termín) = „lidský operátor“ (český ekvivalent) =  „procesador“ (španělsky) =  „metabolizmus“.

Informace ve vztahu k chaosu a řádu

Profesorka Currás se také zabývala teorií chaosu a jejím vztahem k informacím. Podle E. Currás neexistuje chaos, ale jedná se pouze o naši neschopnost systém plně pochopit a bezchybně propočítat. Informace byla na počátku, dříve než-li chaos nebo řád. Počáteční informace směřovala k řádu. V případě, že vznikne chaos, následně vzniká i informace, která směřuje k řádu, chaosu nebo informaci.

Ocenění

 • 1990 - Zlatá medaile prof. Kaula
 • 1992 - Čestná členka Institutu pro informační vědce, Londýn
 • 1998 - Čestná prezidentka ISKO - Španělsko
 • 1997 - Medaile Za zásluhy FEDINE technologie
 • 2002 - Zlatý odznak Německé společnosti pro vědecké informace (DGI) ve Frankfurtu nad Mohanem
 • 2004 - Byla oceněna Americkým biografickým institutem jako Žena roku

A mnoho dalších různých ocenění.

Dílo

Publikovala ve více než 130 vědeckých pracech i zahraničních časopisech. Je autorkou 13 knih a spoluautorkou 7 kolektivních publikací. Její díla byla přelkládána do angličtiny, portugalštiny, arabštiny a také češtiny. Její práce byla více než 200 krát citována.

Za zmínku stojí i to, že Emilia Currás kromě odborné literatury také psala básně. Vyšly především ve třech básnických sbírkách: Uprchlík čas, lásku a předat a běh rohové mých myšlenek.

Mezi její díla patří:

Vědecké knihy

Ontología, Taxonomía y thesaruos e Tesauros em Teoria de Sistemas e Sistemática; traduçao de Jaime Robredo. Brasilía, Thesaurus, 2010. Překlad: Ontologie, Taxonomie a tezaury v teorii systémů a systematiky.

Ontologie, Taxonomie and Thesauri in Systems Science and Systematic. Oxford; Cambridge; New Delhi, Chandos Publishing, 2010.

Ciencia de la Información bajo postulados sistémicos y sistemáticos. Madrid, Edición Personal: Madrid, 2008. ISBN: 978-84-95461-21-6. Překlad: Informační věda  v systémových a systematických principech.

Informační věda: retrospektivní ohlédnutí. (La Ciencia de la Información: una visión retrospectiva). Ópava (República Checa), Slezská Univerzita (Universidad Silesiana), 2006. Traductor: Dr. Milan Sobotik. (Traducción del libro: "La Información en sus Nuevos Aspectos. Ciencias de la Documentación", Madrid, Paraninfo, 1988. ISBN: 84-283-1600-7).

Manual de construcción y uso. Gijón, Ediciones Trea, S.L., 2005. ISBN: 84-9704-157-7. Překlad Ontologíe, Taxonomie a Tezaury. Příručka tvoření a používání.

Towards A Theory of Information Science. Delhi, B.R. Publishing Corporation, 2002. ISBN: 81-7646-265-9. (English Rendering: Carolina Binschiffe. (Traducción del libro: "La Información en sus Nuevos Aspectos. Ciencias de la Documentación").

Manual de Construcción y Uso. Madrid, Kaher II, S.A., 1998. ISBN: 84-605-7405-9. Překlad: Tezaury. Příručka stavby a používání.

Tratado sobre Ciencia de la Información. Rosario, Universidad Nacional de Rosario, 1996. Překlad: Pojednání o informační vědě.

Tesauros, Linguagens Terninológicas. Brasilia, CNPq-IBICT (Instituto Brasileño de Información Científica y Tecnológica), 2ª edición, 1996. Překlad: Tezaury. Terminologické jazyky.

Linguagens Terminológicas. Brasilia, CNPq-IBICT, 1995. (Traducción del libro "Thesauros. Lenguajes Terminológicos"). ISBN: 85-7013-052-X. Překlad: Tezaury. Terminologické jazyky.

Lenguajes Terminológicos. Madrid, Paraninfo, 1991. ISBN: 84-283-1825-5. Překlad: Tezaury. Terminologické  jazyky.

La Información en sus Nuevos Aspectos. Ciencias de la Documentación. Madrid, Paraninfo, 1988. (Traducido al inglés y al checo). ISBN: 84-283-1600-7. Překlad: Informace v nových aspektech. Dokumentační věda.

Documentación y Metodología de la Investigación Científica. Cuaderno de Trabajo. Madrid, Paraninfo, 1985. ISBN: 84-283-1385-7. Překlad: Dokumentace a metodika vědeckého výzkumu . Pracovní sešit.

Documentación y Metodología de la Investigación Científica. Cuadernos de Trabajo. Madrid, Ed. Kaher, 1984. Překlad: Dokumentace a metodika vědeckého výzkumu. Pracovní sešity.

Breve Introducción a la Clasificación Decimal Universal. FID nr. 608 (Traductora), La Haya, FID Federation International of Documentation, 1982.

Las Ciencias de la Documentación. Bibliotecología, Archivología, Documentación e Información. Barcelona, Mitre, 1982. ISBN: 84-86153-02-6. Překlad: Věda dokumentování, knihovnictví, archivnictví. Dokumentace a informace.

Kolektivní publikace vědeckého zaměření

Impact on Informational Documentation. Contribution of Professor Kaula, in Dimensions of Library and Information Science: Kaula Festschrift, by Dr. Velaga Venkatappaiah, S.P., New Delhi, Agrawal, (India), 1991.

The List of Multifield-Common and Multilingual Basic Terms in Science and Technology. The Research Institute for Information and Knowledge, Kanagawa University (Japan), 1992.

The Vertical Integration of Sciences as a Stabilizing Factor for Mankind, in International Systems Science Handbook. Eds. Rafael Rodríguez Delgado y Bela H. Banathy. Coedited for the Samos Seminar by Ioanna Tsivocou, Samos, International Society for Systems, 1992. 3.7.17.

Vertical Integration of Science: A Systemic Approach, in International Systems Science Handbook: An Introduction to Systems for Everybody. Ed. Rafael Rodríguez Delgado y Bela H. Banathy. Coedited by Emilia Currás, Madrid, Systemic Publications, 1993. 159-175. ISBN: 84-604-6236-6.

The Lotus Petals. A Profil of Prof. P.N. Kaula. Souvenir. Edited by Gupta, S.R., International Kaula Felicitation Committee, Lucknow/ New Delhi, India, 1994.

Enfoque Sistémico de la Clasificación Documental en Manual de Clasificación Documental. Ed. María Pinto, Madrid, 1Síntesis, 1997. Překlad: Systémový přístup ke třídění dokumentů v příručce pro třídění dokumentů.

Prof. Dr. Norbert Henrichs: Theoretiker und Pratiker im Informationsbereich. Thomas A. Schröder (Hrsg.) Festschrift für Norbert Henrichs zum 65. Geburtstag. Schriften der Universitäs-und Landesbibliothek Düsseldorf, 2000. 41-42. ISBN: 3-9807334-0-8.

Integración vertical de las ciencias aplicada a redes sociales – Sociedad de la Información en sus relaciones sistémicas. Capítulo 2 del libro: Redes Sociais e Colaborativas em informaçao científica”. Sao Paulo, Angellara Ed., 2009. pp. 57- 92. ISBN: 978-85-86421-1. Překlad: Vertikální informace věd, aplikovaná na sociální sítě.

Dialectic Information Systems and their Connection with the New Economy”, in Library & Information Science in Digital Age. Essays in honour of Prof. M.P. Satija. Edited by Jagtar Singh; Indervir Malhan; Trishanjit Kaur. New Delhi: Ess + Ess Publications, 2009, vol. 1: Section 7: Library and Knowledge Networking”. 28: pp. 315-327. ISBN: 978-81-7000-581-0.

Ecología y calidad de vida en su relación con la Información, Lo Uno y lo Múltiple. Homenaje a Félix del Valle y Díaz. Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo; Ministerio de Educación y Ciencia, 2009, II, p. 745-754; col. Homenajes; 3. Překlad: Ekologie a kvalita života ve vztahu k informacím.

Doktor Félix del Valle y Díaz El doctor Félix del Valle y Díaz, Lo Uno y lo Múltiple. Homenaje a Félix del Valle y Díaz. Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo; Ministerio de Educación y Ciencia, 2009, II, p. 763-765; col. Homenajes; 3. Překlad: Jedno a několikanásobné. Vzdání pocty Felixovi del Valle y Díaz.

Informacionismo, en Glosario de conceptos, metáforas, teorías y problemas en torno a la Información; edición bilingüe español-inglés; coord.: José María Nafría; Mario Pérez Montoro; Francisco Salto Alemany. Universidad de León; BITrum; Caja España. 2010; registro electrónico. Překlad: Informacionísmus v seznamu konceptů, metafor, teorií a problémů ohledně informací.

Knihy poezie

A la sombra del árbol perdido. Madrid: eds. Vitruvio, 2010. Překlad: Ve stínu ztraceného stromu.

Fugitiva del Tiempo. 2ª edición bilingüe español-árabe. Madrid: ed. Betania, 2010. Překlad: Únik času.

Fugitiva del Tiempo (edición bilingüe español-árabe del libro: Fugitiva del Tiempo, Madrid, Ediciones Vigía, 2001). Traductor: Rifaat Atfé, Ed. Betania, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-8017-264-6. Překlad: Únik času (dvojjazyčné vydání španělsko-arabské knihy Únik času).

Fugitiva del Tiempo. Madrid, Ediciones Vigía, 2001. Překlad: Únik času.

Del Pasar y Correr Amor. s.l. (España), Edición Personal, 1999. ISBN: 84-930628-0-4. Překlad: Jak probíhá a utíká láska.

Čtení v českém a slovenském jazyce

E. Currás - autorka

CURRÁS, Emilia. Pojem informace v kontextu vědecké integrace. Acta Bibliothecalia et Informatica. Opava, SU 1996, s. 98-104 (doplněno poznámkami k bibliografii a k vědecké činnosti autorky).

CURRÁS, Emilia. Pojem informace v kontextu vědecké integrace. Knižnice a informácie, Martin: Matice slovenská, 27, č. 10, 1995, s. 373-377 (doplněno stručným úvodem a poznámkami k bibliografii).

CURRÁS, Emilia. Informace, chaos a řád. Acta Bibliothecalia et Informatica. Opava, SU 1998, s. 22-42 (doplněno stručným úvodem a poznámkami).

CURRÁS, Emilia. Neurónový metabolizmus informácie. Knižnice a informácie, Martin: Matice slovenská, 30, č. 4, 1998, s. 145/152 (doplněno stručným úvodem a poznámkami).

CURRÁS, Emilia. Informace, chaos a poriadok. Knižnice a informácie, Martin: Matice slovenská, 32, č. 12, 2000, s. 365-371 (doplněno stručným úvodem a poznámkami).

CURRÁS, Emilia. Stretnutie s informáciou. Knižnice a informácie, Martin: Matice slovenská, 34, č. 5 - 6, 2002, s. 193-205 (překlad 7. kapitoly této publikace).

CURRÁS, Emilia. Dokumentačná klasifikácia z hľadiska vedeckých princípov systémov. Přeložila Mgr. Jarmila Majerová. In: Knižnice a informácie. Roč. 31, č. 12, 1999, s. 449-453.

E. Currás - napsali o ní a jejím díle

ANTHOVÁ, Věra a spol.  Informace podle Emilie Currás. Brno, 2004. In: [online]. [cit. 2014-05-12]. Seminární práce. Masarykova univerzita, Filosofická fakulta, Kabinet knihovnictví. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/~hajkova/prace/bc-tretak/etika.doc

SOBOTÍK, Milan. K zacelení teoretických mezer ve vývoji informační vědy z aspektu západního pojetí. In: FOBEROVÁ, Libuše. Konference kniha ve 21. století: sborník z konference Kniha ve 21. století, konané ve dnech 7. až 8. února 2007.  Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědná fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2007. s. 115-117. Dostupné z: http://k21.fpf.slu.cz/wp-content/uploads/2012/01/Sborn%C3%ADk-K21-2007.pdf

SOBOTÍK, Milan. Prof. Currás zůstává s univerzitou v kontaktu. Noviny Slezské univerzity. 2007, roč. 2007, 13/1, s. 13. Dostupné z: http://www.slu.cz/slu/cz/pr/noviny-su/2007-11.pdf

STREIT, Vincenc. Podpora informační vědy. In: [online]. [cit. 2014-05-23]. Dostupné z: http://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=880&idr=7&idci=18

STREIT, Vincenc. Přínosná publikace: CURRÁS Emilie. Informační věda: retrospektivní ohlédnutí. Knižnica. 2007, roč. 2008, č. 9, s. 39-40. Dostupné z: http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2007/september/39.pdf

Použité zdroje

[1] CURRÁS, Emilia. Akademické tituly. In: [online]. [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/ecurras/titulosacademicos.html

[2] Pojem informace. In: [online]. [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: [http://ledvon.webnode.cz/news/pojem-informace/ http://ledvon.webnode.cz/news/pojem-informace/

[3] ANTHOVÁ, Věra a spol.  Informace podle Emilie Currás. Brno, 2004. In: [online]. [cit. 2014-05-12]. Seminární práce. Masarykova univerzita, Filosofická fakulta, Kabinet knihovnictví. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/~hajkova/prace/bc-tretak/etika.doc

[4] CURRÁS, Emilia. Informační věda - retrospektivní ohlédnutí. Vyd. 1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2006, 121 s. ISBN 80-724-8384-6.

CURRÁS, Emilia. Emilia Currás, Publikované knihy. In: [online]. [cit. 2014-05-12]. Dostupné z: http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/ecurras/publilibros.html

CURRÁS, Emilia. Emilia Currás, Životopis v angličtině. In: [online]. [cit. 2014-05-12]. Dostupné z: http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/ecurras/curriculuming.html

FOBEROVÁ, Libuše. Letní knihovnická škola v Opavě 9. - 13. července 2007. In: [online]. [cit. 2014-05-12]. Dostupné z: http://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=891&idr=7&idci=18