Elisabeth Davenport

Z WikiKnihovna


Elisabeth Davenport

ElisabethDavenport.jpg

 
Datum a
místo úmrtí
naživu?
-
 
  -
  Edinburgh
  britské
Vzdělání Edinburg University,Strathclyde University, Open University
Pracoviště profesorka na Univerzitě Napier
  -
Známý pro Přínos do pole informační vědy

 

Práce a život

Od roku 1998 je emeritní profesorka informačního managementu na Univerzitě Napier v Edinburghu. Dále je také vedoucí výzkumné skupiny pro sociální informatiku na počítačové fakultě Univerzity Napier a členkou představitelstva mezinárodního demokratického centra.

Už od roku 1994 je také hostující vědkyní na fakultě knihovnictví a informačních věd univerzity Indiana v Bloomington. Byla hlavním výzkumníkem dvou projektů, které byly financované Evropskou Komisí, kde byla pověřena zkoumáním sociálního kapitálu v propojených podnicích.

Vydala vysoké množství publikací v oblasti informační strategie, řízení znalostí, sociální informatiky a ethnografické metody v pracovním prostředí.

S jejím spolu autorem Herbertem Snyder zkoumala modely založené na entitách pro vedení účetnictví v oblasti informačních služeb.

V poli sociální infromatiky se angažuje od roku 1977 poté co četla článek Web of Computing od Klinga a Scacchi. Od té doby stojí za řadou empirických a teoretických studií, které jsou založeny na metodách sociální informatiky.

Studovala na Edinburské univerzitě (MA Hons;MLitt), poté na univerzitě Strathclyde (MSc, PhD). Získala také titul BSc z Open University.

Její aktuální zájmy obsahují vědomostní trajektorie, studium společné práce, digitální žánry a entografické metody.

Od roku 2010 nevydala žádné publikace a nespolupracovala a žádných projektech.

Články

Foresight in organizational relationship - Opal je projekt financovaný EK (IST-2000-28295), jehož cílem je zjistit, zda a jak může počítačová aplikace podporovat budování týmu a partnerství. Projekt se zaměřuje na raná stadia interakce, kde musí být provedeno rychlé a spolehlivé posouzení schopnosti, kompatibility a důvěry v potenciální partnery v jejich budoucí výkon. Jedním z cílů projektu je zhodnotit, zda je možné hodnotit potenciální partnery online na základě dovedností. Udělá to tak, že poskytne profily řady atributů partnerů, včetně těch, které přispívají k pocitu kompatibility a důvěry. Příspěvek se zabývá konstrukčními a výzkumnými procesy, které jsou základem budování sondy k prozkoumání důvěry a předvídavosti v organizačních vztazích.

Social informatics and sociotechnical research - Tento článek zkoumá souvislosti mezi dvěma historickými liniemi výzkumu: sociální informatikou ve Spojených státech a sociotechnickými studiemi ve Spojeném království. Autorka pojednává o vzorech práce ze tří dlouhodobě zřízených výzkumných pracovišť ve Velké Británii, v Manchesteru, Edinburghu a London School of Economics, aby čtenáři poskytl pocit sociotechnické práce v různých historických obdobích. Ačkoli americké a britské tradice sdílejí společný zájem na výrobě technologie a práci s doplňujícími se koncepty a metodami, formální vazby mezi oběma nejsou pro většinu sledovaného období silné. V současné generaci výzkumníků na obou stranách Atlantiku však existují známky fúze.

Social informatics: A rubric with an identity crisis? - Užitečným pracovním pojetím sociální informatiky je, že identifikuje soubor výzkumů, které zkoumají sociální aspekty automatizace. Formálnější definice je “interdisciplinární studium designu, použití a důsledků informačních technologií, které vezmou v úvahu jejich interakci s institucionálními a kulturními kontexty

Making interactions visible: tools for social browsing - Autoři popisují problém „komunistické myopie“: nedostatek povědomí o lidech a zdrojích, které by mohly členům komunity pomoci při plnění úkolů. Představují prototypový sociální prohlížeč ve dvou fázích: základní počítačový sociální síťový diagram využívající off-the-shelf aplikační software a pokročilý sociální prohlížeč pomocí Netmap®, proprietárního analytického a vizualizačního softwarového nástroje. Diskutovány jsou kompromisy mezi funkčními schopnostmi a lehkostí a radostí z používání.

Ethological classification: A model for ordering the commercial workplace that draws on collective practice - Rádi bychom představili nový klasifikační přístup k Idea mart a obdrželi zpětnou vazbu od kolegů. Za určitých okolností může být užitečný přístup ke klasifikaci, který je založen na repertoáru opakujících se činností a jejich související dokumentaci („žánrové repertoáre“); označujeme tuto „etologickou klasifikaci“ (Davenport a Rosenbaum 2000). Tento přístup nabízí alternativu k hledání „hluboké struktury“, která organizuje znalosti v pracovní skupině: protože žánry ztělesňují praktické porozumění těmto skupinám, nabízejí „povrchové“ reprezentaci znalostí, které mohou být dostatečné pro některé organizační účely: zjištění skupiny, například. Jako autogenní formy, žánry mohou být vzaty jako platné reprezentace praktických znalostí společenství ve kterém oni se objeví. „Etologický“ přístup může vyřešit některé problémy spojené s nedávnými pokusy navrhnout „ekologické klasifikační systémy“ (Pejtersen a Albrechtsen, 2000), kde hledání „invariantních struktur“ a jejich validace může být extrémně náročné na zdroje. „Etologický“ přístup, forma bricolage, který čerpá z vědomostí, které je k dispozici, nabízí šetrnou alternativu.

Everyday Information Practices: A Social Phenomenological Perspective - Sociální označování je jedním z hlavních fenoménů, které transformují web ze statické platformy na aktivně sdílený informační prostor. Tento článek se zabývá různými aspekty sociálního označování, včetně různých pohledů na povahu sociálních značek

Knowledge sharing in online communities of practice: Digital trends - S příchodem internetu vzrostl zájem o zkoumání, jak by informační a komunikační technologie mohly podporovat distribuované komunity praxe (Wenger, 2001). Empirické studie on-line komunit praxe (CoPs) jsou však řídké. Většina těchto studií se navíc provádí v rámci organizace a jen několik nedávných studií CoP překračuje organizační hranice. Pro řešení této nerovnosti bude tento panel porovnávat a porovnávat různé typy online CoP, které překračují organizační hranice.

Sparking synergies between research and practice: The contribution of social informatics - Účelem tohoto panelu je řešit vztahy mezi výzkumem a praxí v oblasti informačních systémů v organizacích. Využitím perspektivy sociální informatiky upozorňujeme na problematiku současné práce, oblastí zvláštního zájmu a problémů, které trápí profesní i odborné zájmy.

Initiating e-Participation Through a Knowledge Working Network - Autoři předkládají studii o e-účasti v rámci agentury veřejného sektoru (PSA), kde bylo od počátku programu modernizace Spojeného království z roku 1999 zavedeno několik iniciativ pro řízení znalostí. Agentura se pokusila vytvořit interní účastnický program, infrastruktura pro řízení znalostí napříč sítí místních firemních podniků, jejichž prostřednictvím je agenturní politika operacionalizována. Trajektorie verzí znalostního managementu v PSA je tak bohatým ukazatelem mocenských her v organizaci a diskuse využívá diskurzní analýzu k prozkoumání základny dokumentů (polní poznámky, textový datový papír a elektronický, formální a neformální), který byl vytvořen na tři historické okamžiky. Cílem je pochopit vzorce participace a odporu v řadě e-iniciativ v rámci agentury. Autoři zdůrazňují možnosti, které se týkají stimulace, podpory, povzbuzování, přijímání, napadání, ignorování a možná odmítání tohoto projektu e-participace. Tyto poznatky jsou důležité pro naše chápání vlivů na iniciativy v oblasti e-governmentu, což je oblast veřejných výdajů Spojeného království, která je plná selhání projektu IT. Úplný text ve společnosti Springer může vyžadovat registraci nebo poplatek

Community and forms of knowledge. Sponsored by SIG KM, SIG HFIS - Vztah mezi formami znalostí a minulostí, přítomností a budoucí podobou komunit je stále naléhavějším problémem, protože vznikají nové digitální systémy, které formují a přetvářejí komunity a jak si můžeme představovat a přijímat komunity. Tento panel zkoumá tyto otázky podle empirických a teoretických přístupů.

The death of the user. Sponsored by SIG HFIS, CRIT - Tento panel kriticky zkoumá teoretické a praktické otázky spojené s dobře zavedeným konceptem „uživatele“ v knihovnictví a informačních vědách. Naznačuje, že digitální informační a komunikační technologie a systémy teoreticky a prakticky podkopávají tento koncept, což je koncept, který byl již ve své schopnosti plně zohledňovat agenturu v mnoha událostech v oblasti informací a znalostí.

Managing social capital as knowledge management - Some specification and representation issues - „Klasické“ účty sociálního kapitálu se objevily v účetech stabilních sítí nebo institucionálních prostředí. Tyto podmínky neplatí v případě mnoha firem - příkladem jsou malé firemní sítě, které se opírají o rychlý obrat projektů. Náš výzkumný tým se pokouší identifikovat, jak se v těchto souvislostech projevuje sociální kapitál, a tak navrhovat, jak takový kapitál budovat, udržovat a osvěžovat. Dosud prezentujeme práci, která převádí tento typ tichých znalostí na sady explicitních a spravovatelných lokálních dat a poskytuje příklady vizualizací informací pro profilování a vyhledávání, které podporují správu sociálního kapitálu.

Internet simulations for teaching, learning and research: An investigation of e-commerce interactions and practice in the Virtual Economy - V tomto příspěvku referujeme o virtuální ekonomice (VE), internetové simulaci, která poprvé fungovala na jaře roku 2000 za účasti studentů na Indiana University v USA a na Napier University v Edinburghu ve Velké Británii. V průběhu roku 2001 byla VE rozšířena o účastníky z jiných institucí. Hlavním cílem projektu bylo podpořit aktivní učení studentů ve vztahu k provozování prodejen ve VE, zkušenosti spotřebitelů a interakce a praxe, které se objevily. Dalším prvkem projektu byla výzkumná činnost, kde jsme měli zájem o pochopení inovací v praxi, protože se týkaly elektronického obchodu. Dotazníky a deníky byly používány jako výzkumné metody, kromě pozorování a diskuse vedené zaměstnanci v situacích ve třídě. Zatímco naše zjištění z této první operace VE jsou nutně předběžná, diskutujeme o řadě otázek, které budou zajímavé pro ostatní s ohledem na využití internetových simulací pro výuku a učení. Kromě toho se objevily další otázky, o kterých se domníváme, že mohou být důležité pro naše širší pochopení zkušeností e-spotřebitelů a inovativních postupů, do nichž se zapojují. Uzavíráme některé důsledky této zkušenosti pro pedagogy knihovnictví a informatiky.

 

Knihy

Davenport, E.Rasmussen, L. (2008). Knowledge Networking in a Public Service Agency: Contextual Challenges and Infrastructure Issues. In: Srikantaiah, T. Kanti, Koenig, Michael E. D. (Eds.) Knowledge Management in Practice: Connections and Context. (pp. 445-462). USA: Information Today, Inc.

Davenport, E.Horton, K. (2008). Rethinking e-Government Research: The ‘ideology-artefact complex’. In: Suomi, R., Cabral, R., Hampe, J., Heikkila, A., Jarvelainen, J., Koskivaara, E. (Eds.) Project e-society: Buildins Bricks. IFIP International Federation for Information Processing, 226. (pp. 380-391). Boston: Springer-Verlag.

Turner, P.Turner, S.Davenport, E. (Eds.) (2008). Space, Technology and Spatiality: Interdisciplinary Perspectives.

Davenport, E.Horton, K. (2007). Where and when was Knowledge Managed? Exploring multiple versions of KM in organizations. In: Day, Ronald E., McInerney, C. (Eds.) Beyond KM: From Knowledge Management to Knowledge Processes. Berlin: Springer-Verlag.

 

Zdroje, Externí zdroje

BIKOFF, Ken. Elisabeth Davenport: Visiting Scholar from Edinburgh, Scotland. INDIANA UNIVERSITY BLOOMINGTON: School of Informatics, Computing & Engineering. 2007, (1).

DAVENPORT, Elisabeth. Annual review of information science and technology. 1. New Jersey: Asis&t, 2004. ISBN 1-57387-209-1.

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/69855317_Elisabeth_Davenport

https://web.archive.org/web/20171222234537im_/http://www.iidi.napier.ac.uk/binary/peopleid/101