EHR, PHR

Z WikiKnihovna

Autor: Lenka Cvrkalová

Klíčová slova: elektronické zdravotnictví, elektronická zdravotnická dokumentace

Synonyma: Electronic Health Record, Personal Health Record, elektronický zdravotní záznam, osobní zdravotní záznam

Související pojmy:

nadřazené - zdravotnictví, elektronické zdravotnictví, elektronická zdravotnická dokumentace, eHealth

podřazené - ---  

 

EHR

EHR je zkratkou pro Electronic Health Record - elektronický zdravotní záznam. Je součástí Elektronické zdravotnické dokumentace a jedná se o soubor celoživotních zdravotních informací občana-pacienta v elektronické podobě.

V praxi se jedná o lékařskou kartu konkrétní osoby v digitálním formátu. Koordinaci, ukládání a uchovávání údajů zajišťují systému pro správu elektronických zdravotních záznamů. K záznamům se obvykle přistupuje pomocí počítače, často prostřednictvím komunikační sítě. Může zahrnovat elektronické zdravotní záznamy z různch míst nebo zdrojů. EHR umožňuje sdílení dat napříč institucemi, může však existovat pouze tehdy, mají-li zúčastněné strany provozuschopné EMR systémy.[1]

EHR podporuje celoživotní, efektivní a vysoce kvalitní integrovanou péči o zdraví sdílením zdravotních informací o pacientovi mezi oprávněnými uživateli. Jeho cílem je podpořit kontinuitu péče o zdraví - kvalitu, dostupnost, účinnost. EHR pomáhá lékaři stanovit nejlepší možnou léčbu a také se vyvarovat chyb během léčby.[2]

Definice EHR podle ČSN ENV 13606:1999:

  • "Zdravotní záznamy jsou v současnosti zavedenou součástí klinické praxe. Tyto záznamy obsahují důležité informace pro léčebnou péči a užívají se různými způsoby pro různé účely. Snahou je reprezentovat tyto záznamy na elektronickém médiu tak, aby byly zpracovatelné počítačovým systémem. Elektronický zdravotní záznam je pak možné chápat jako technologický prostředek pro dokumentaci léčebného procesu."[3]

 

PHR

PHR je zkratkou pro Personal Health Record - osobní zdravotní záznam. PHR je elektronický, univerzálně použitelný celoživotní zdroj informací souvisejících se zdravotním stavem občana-pacienta.

Informace v záznamu PHR spravují pacienti,  spolu s nimi záznam vytváří poskytovatelé zdravotní péče. PHR je nezávislý na zákonném lékařském záznamu libovolného poskytovatele a nenahrazuje jej. Obvykle je přístupný prostřednictvím Internetu a je privátní a zabezpečený - přístupová oprávnění určuje jeho vlastník. Je transparentní, občan může vidět, kdo vložil která data, kam byla data přenesena a komu jsou přístupná. Pacient si může svolit sdílení PHR záznamu s rodinnými příslušníky, poskytovateli zdravotní péče, nebo jinými osobami.

PHR pomáhá lidem sledovat jejich zdravotní péči a komunikovat s jejími poskytovateli. PHR poskytuje intgrovaný a srozumitelný pohled na různé druhy informací, např. záznamy vytvořené pacientem, lékařem, lékárníkem, pojišťovnou. Současně také plní úlohu komunikačního uzlu pro občana (e-mailová korespondence s lékařem, přenos informací ke specialistovi, získávání výsledků testů, přístup ke vzdělávacím programům a nástrojům pro podporu rozhodování).[3]

 

Rozdíly mezi EHR a PHR

  • PHR vytváří a spravuje pacient (případně si sám určuje, kdo může s jeho záznamem operovat), údaje v EHR vytváří spravuje lékař nebo zdravotnické zařízení.
  • Funkce EHR systémů slouží pro informační potřeby zdravotnických profesionálů, PHR systémy zachycují zdravotní data vložená pacientem a poskytují informace spojené s péčí o tohoto pacienta.
  • V EHR jsou data dokumentována kompletně elektronicky. V PHR jsou data dokumentována elektronicky i manuálně.
  • EHR jsou kompletní data pacienta z širokého rozmezí poskytovatelů. PHR je spojen pouze s informačními potřebami jedince.

 

Poznámky

  1. Electronic Health Records (EHR) | Health Care Reform at Cleveland Clinic. Cleveland Clinic [online]. The Cleveland Clinic. Ohio, c 1995-2009 [cit. 2012-05-20]. Dostupné z: http://www.clevelandclinic.org/transform/ehr.htm
  2. Electronic Health Records (EHR) | Health Care Reform at Cleveland Clinic. Cleveland Clinic [online]. The Cleveland Clinic. Ohio, c 1995-2009 [cit. 2012-05-20]. Dostupné z: http://www.clevelandclinic.org/transform/ehr.htm
  3. 3,0 3,1 ZVÁROVÁ, Jana. Elektronická zdravotní dokumentace. In: Elektronická zdravotní dokumentace | České národní fórum pro eHealth [online]. Praha: Ehealthforum, c 2010 [cit. 2012-05-20]. Dostupné z:http://www.ehealthforum.cz/files/080107_Zvarova.pdf Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „Zvárová“ použit vícekrát s různým obsahem

 

Použitá literatura