Charles P. Bourne

Z WikiKnihovnaCharles Percy Bourne
 
San Francisco, CA
Datum a
místo úmrtí
 
 
   
   
  Tampa, FL
  Americké
Vzdělání University of California, Berkeley; Stanford University School of Engineering.
Pracoviště Institute Library Research - ředitel
  • 1978 asistent S. R. Ranganathana v Indii

• 1965 Award of Merit

Známý pro Analýza, automatizace a hodnocení knihoven

Charles Percy Bourne se narodil v roce 1931 v San Franciscu. Část života strávil v Menlon Parku v Kalifornii (Santa Cruz Avenue). V současné době žije v Tampě na Floridě. Specializuje se na informační vyhledávací služby, informační vědu a vzdělávání.


Vzdělání

První stupeň vzdělání (Bachelor of Studies - B.S.) získal v roce 1957 v oboru Electrical engineering na univerzitě v Kalifornii v Berkeley. V současné době je tento obor obohacen o studium počítačové vědy (celým názvem Electrical engineering and computer science). Program kombinuje základy informatiky a elektrotechniky v jednom. EECS nabízí dva bakalářské obory: Elektrická a výpočetní technika (EHK) a Informatika a výpočetní technika (CSE). Studenti v rámci tohoto programu si vybírají jeden obor v rámci svého programu. Bakalářské studium zde trvá 4-5 let dle typu.

Druhý stupeň vzdělání (Master of Science - M.S.) získal v roce 1963 v oboru Industrial engineering na Stanford University School of Engineering. V současné době je tento obor nahrazen oborem Management Science and Engineering. Tento stupeň vzdělání se studuje 1-3 roky dle typu.

1963 M.S. industrial engineering, Stanford

1957 B.S. electrical engineering, University of CA, Berkeley


Kariéra

Mezi jeho profesní zájmy patří analýza knihoven, jejich automatizace a hodnocení, přírodní systémy a jejich problémy.

UNESCO a Národní akademie věd - konzultant

1971 - 1977 Institute Library Research (Knihovna výzkumného ústavu ), UC-Berkeley - ředitel

V současné době bychom tuto instituci již nenašli, na Univerzitě California v Berkeley aktivně působí Institute for Research on Labor and Employment (ERLE), avšak tato instituce nenahrazuje původní, vznikla již v roce 1945. IRLE spojuje několik akademických oddělení na fakultě a podporuje multidisciplinární výzkum o pracovněprávních vztazích a zaměstnanosti.

1977 DIALOG information services - vedoucí vývojového týmu

1971 - 1977 School of Library science and Information Studies(Škola knihovnictví a informační vědy), UC-Berkley - profesor

Zajímavostí je, že se tato škola stala jednou z i-škol. Škola změnila několikrát název, nyní se jmenuje UC Berkeley School of Information. Tento název má od roku 2006. Jedná se o nejnovější odbornou školu v celém kampusu UC Berkeley. Škola nabízí dva studijní programy - magisterský a doktorský.

1968 - 1971 Bourne & Associates - prezident

1966 - 1968 Information General Corporation - viceprezident

1957 - 1966 Stanford Research Institute (Výzkumný ústav ve Stanfordu) - výzkumný pracovník

Stanford Research Institute (SRI) je nezávislou, neziskovou výzkumnou organizací, která provádí výzkum a vývoj pro vládní organizace, obchodní podniky, nadace a další organizace. SRI také přináší inovace na trh volnou licencí a vytvářením nových podniků. Tato instituce funguje dodnes.


Publikace, reporty

2003 The History of Online Information Services, 1963-1976 (Historie informačních služeb online, 1963-1976)

1980 Technology in support of library science and information service, with particular emphasis on computer-assisted reference service (Technická podpora v knihovnictví a informačních službách, se zvláštním důrazem na počítačem asistované referenční služby)

1977 Selected search subroutines for searching the ERIC data base with the Lockheed dialog information retrieval service (Vybrané vyhledávací podprogramy pro vyhledávání v databázi ERIC pomocí informační vyhledávací služby "Lockheed dialog")

1977 Summary cost data from 300 reports of library technical processing activities (Souhrnná data o nákladech z 300 zpráv knihovních technicky zpracovaných aktivitách)

1976 Institute of Library Research, University of California: Annual report July 1975 to June 1976 (ERIC reports) (Institut knihovního výzkumu, Univerzita Kalifornie: výroční zpráva červenec 1975 až červen 1976)

1976 BIBLIOS Hawaii: report

1975 Bibliographic access to the University of California library resources at Berkeley and Los Angeles (Bibliografický přístup do knižních zdrojů na univerzitách v Kalifornii v Berkeley a Los Angeles)

1975 Methodology and background information to assist the planning of serials cancellations and cooperative serials collection in the health sciences (Metodika a základní informace na podporu plánování zrušení sérií a sbírku kooperačních sérií v lékařských vědách)

1974 Analysis of ERIC on-line file searching procedures and guidelines for searching (Analýza ERIC online postupů vyhledávání souborů a pokynů pro vyhledávání)

1970 Abstracting and indexing rates and costs: a literature review (Odčerpávání a indexování sazeb a nákladů: literární recenze)

1969 Final report on the review and development of standard cost data for selected library technical processing functions (Závěrečná zpráva o hodnocení a vývoji standardních údajů o nákladech pro vybrané knihovní technické procesní funkce)

1969 Characteristics of coverage by the Bibliography of agriculture of the literature relating to agricultural research and development (Information General Corporation. Report IGC-PA-) (Charakteristiky dosahu bibliografie zemědělské literatury týkající se výzkumu a vývoje v zemědělství)

1969 Overlapping coverage of Bibliography of agriculture by 15 other secondary services (Překrývání dosahu bibliografie zemědělství 15 dalšími sekundárními službami)

1969 Study and comparison of the indexing of the Bibliography of agriculture in relation to the indexing of 15 other secondary sources (Studium a srovnání indexovaných bibliografií zemědělství v relaci k indexovaným 15 dalším sekundárním zdrojům)

1966 DIALOG lab workbook: Training exercises for the DIALOG Information Retriaval Service (DIALOG laboratorní sešit: tréninkové cvičení pro informační vyhledávací služby DIALOGu)

1965 A cost analysis and utilization study of the Stanford University library system: memorandum report (Analýza nákladů a využití knižního systému při studiu na Stanfordské univerzitě)

1964 Review of the criteria and techniques used or suggested for the evaluation of reference retrieval systems (Průzkum kritérií a technik používaných nebo navrhovaných pro hodnocení referenčních vyhledávacích systémů)

1963 Methods of Information Handling (Metody zacházení s informacemi)

1962 Information Systems Workshop: The Designer's Responsibility and His Methodology (Workshop Informační systémy: Odpovědnost projektanta a jeho metodika)

1959 Bibliography on the mechanization of information retrieval: Supplement (Bibliografie na mechanizaci vyhledávání informací: doplněk)

1958 Bibliography on the mechanization of information retrieval (Bibliografie na mechanizaci vyhledávání informací)


Články v časopisech

1977 Computer-based reference services as an alternative means to improve resource-poor local libraries in developing countries (Referenční služby na počítačové bázi jako alternativa znamená zlepšení pro obecné knihovny chudé na zdroje v rozvojových zemích) - otisknuto v časopise International Library Review , vol. 9, no. 1, pp. 43-50, 1977

1965 Attitudes of scientists toward a specialized information center (Postoje vědců vůči specializovanému informačnímu centru) - otisknuto v časopise American Documentation , vol. 16, no. 4, pp. 329-333, 1965

1964 Cost analysis and simulation procedures for the evaluation of large information systems (Analýza nákladů a simulace postupů pro hodnocení velkých informačních systémů) - otisknuto v časopise American Documentation, vol. 15, no. 2, pp. 142-149, 1964

1962 The world's technical journal literature: An estimate of volume, origin, language, field, indexing, and abstracting (Světová technická žurnalistická literatura: Odhad objemu, původ, obor, jazyk, indexování a abstrakce) - otisknuto v časopise American Documentation, vol. 13, no. 2, pp. 159-168, 1962

1961 The historical development and present state-of-the-art of mechanized information retrieval systems (Historický vývoj a současnost state-of-the-art mechanizovaných informačních vyhledávacích systémů) - otisknuto v časopise American Documentation, vol. 12, no. 2, pp. 108-110, 1961

Kromě těchto článků otiskl časopis American Documentation Literature Notes (Literární poznámky) v těchto číslech časopisu:

vol. 15, no. 2, pp. 157-175, 1964

vol. 15, no. 3, pp. 231-246, 1964

vol. 15, no. 4, pp. 309-322, 1964

vol. 16, no. 1, pp. 41-64, 1965

vol. 16, no. 2, pp. 131-160, 1965


Ocenění a úspěchy

1987 do současnosti Bd mem, ISO

1978 asistent S. R. Ranganathana v Indii - Shiyali Ramamrita Ranganathan (nar. 9. srpna 1892) je považován za otce knihovnictví. Je s ním spojeno 5 zákonů knihovnictví: 1. Books are for use. (Knihy jsou určeny k používání.) 2. Every reader, his book. 3. Every book, its reader. 4. Save the time of the reader. 5. A library is a growing organism. (Knihovna je stálerostoucí organismus.)

1970 Americká společnost pro informační vědu (Pres)

1965 Award of Merit - tuto cenu uděluje American Society for Information Science and Technology (Americká společnost pro informační vědu a technologie) od roku 1964. Jde o největší poctu, která se každý rok uděluje jednotlivci, který přispěl do oblasti informační vědy pozoruhodným příspěvkem včetně vyjádření nových myšlenek, vytvoření nového zařízení, vývojem lepších technologií a vynikajících služeb v oblasti informační vědy. Do letošního roku bylo uděleno 47 těchto cen. Kompletní seznam je k nahlédnutí zde: http://www.asis.org/awards/award_of_merit.html

konzultant pro Indonésii a Tanzanii pro UNESCO

konzultant pro Ghanu, Egypt a Maroko pro jiné agentury


Použité zdroje

Who's Who in Library and Information Services / Ed. by Joel M. Lee, Robert J. Beran, Sandra Whiteley. -- Chicago: American Library Association, 1982, 559 stran

Directory of Library and Information Professionals. -- 1. ed. -- Woodbridge: Research Publications, 1988. -- 2 vols. (2735 s.)-- ISBN 0-89235-125-X

http://www.corporationwiki.com/Florida/Tampa/charles-p-bourne-P946369.aspx

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_at_ep_srch?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Charles%20P.%20Bourne#/ref=sr_pg_1?rh=n%3A283155%2Cp_27%3ACharles+P.+Bourne&sort=relevancerank&ie=UTF8&qid=1333109236

http://65.54.113.26/Detail?entitytype=2&searchtype=2&id=42204819

http://faculty.libsci.sc.edu/bob/ISP/bourne.htm

Univerzita v Kalifornii, EECS http://www.eecs.berkeley.edu/education/degrees.shtml#bs

Historie oborů na Stanford School: http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_University_School_of_Engineering

Informace o IRLE http://www.irle.berkeley.edu/about.html

School of Information (i-škola) http://www.ischool.berkeley.edu/about

Stanford Research Institute http://www.sri.com/about/

Award of Merit http://www.asis.org/awards/award_of_merit.html

S. R. Ranganathan http://www.libraryjournal.com/article/CA512179.html