Beth - tagování

Z WikiKnihovna

Tato stránka slouží jako závěrečná práce z předmětu Nové technologie v knihovnictví v jarním semestru 2009.

Upřesnění tématu

Tagování chápeme jako uživatelské označování internetového obsahu, stejně jako navigační prvek, jenž je náhražkou či doplňkem klasického katalogového třídění, ontologií - taxonomie. Opakem taxonomie je folksonomie (volné uživatelsky definované přidělování klíčových slov, nejde o řízený slovník termínů), kam spadá právě tagování. Tagováním je činnost přiřazování uživatelských klíčových slov k internetovému obsahu, ať už textovému či multimediálnímu, zde neexistuje pro systém tagování žádná pevná hranice. Tagování internetového obsahu je v dnešní době dosti rozšířené a je součástí většiny současných sociálních či kolaborativních aplikací. V takovýchto systémech umožňuje získat informace o tom, jaké jsou zájmy uživatele, ostatních uživatelů, doporučuje možná relevantní témata a zdroje, jež jsou označkovány a mohly by být zajímavé pro dané uživatele. Obyčejné uživatelské tagování přechází stále častěji v řadě internetových aplikací v sociální taging.

Tag je uživatelsky definované klíčové slovo či termín, jenž má relevantní návaznost k popisovanému obsahu, který má popisovat. Pod těmito klíčovými slovy je informační zdroj či informační obsah zaznamenán, evidován, resp. Vyhledáván ve službách, které takovouto práci s tagy umožňují. Vytváří se uživatelská klasifikace obsahu založená na klíčových slovech. Umožňuje popsat jakýkoliv obsah, zdroj i formát obsahu. Tagy jsou proto logicky považovány za metadata a vhodné doplňkové systémy třídění.

Významným pojmem v systému tagování je tzv. Tag cloud. Jedná se o shluk tagů – graficky přehledně zobrazuje nejčastěji používané tagy daného uživatele, určitého zdroje či kategorie. Tag cloud je orientačním a navigačním nástrojem při vyhledávání a umožňuje získat i vhodné informace o zdroji, jeho zaměření, zaměření uživatele a jeho informačních obsahů. Základem je také abecední řazení tagů pro lepší orientaci v tagovém mračnu.

Taging je úzce spojen se social bookmarkingem (sdílení záložek), ten je charakteristický shromažďováním a sdílením odkazů, stejně jako značením (taging). Právě budování tematických sbírek odkazů na nejrůznější dokumenty je spojeno s taggováním. Tagy vytvářejí kategorie, ve kterých se odkazy nacházejí. Jeden odkaz může být zařazen do libovolných kategorií dle relevance. Na základě těchto tagů je možné odkazy vyhledávat, identifikovat, propojovat a sdílet. K nejznámějším aplikacím tohoto druhu patří CiteULike, Spurl, Del.icio.us, Jagg, Technorati, Connotea, Simpy, Digg aj. Z knihovnického pohledu přináší výše popsané nástroje možnost jednoduchým způsobem organizovat a kategorizovat internetové zdroje informací. Jsou alternativou pro hledání na internetu, neboť v takto uspořádaných sbírkách lze vyhledávat.

Tagování je oblíbené pro svou jednoduchost a efektivitu vyhledávání. Právě tyto dva podstatné rysy mohou přilákat uživatele k hledání informací v katalogu více než jen např. běžná klíčová slova. Uživatelé knihovny se mohou díky tagování spolupodílet na klasifikaci dokumentů v OPACu. V podstatě neomezeně přidělovat volná klíčová slova k položkám knihovního katalogu např. prostřednictvím virtuálních karet. Značení však lze aplikovat i na celý obsah knihovnického webu, což pomáhá veřejnosti při orientaci v tomto prostředí. Velkou výhodou je, že realizace a fungování uvedených služeb není pro knihovnu žádnou zátěží – minimální čas a náklady na implementaci a provoz. Knihovna tímto způsobem zapojuje uživatele, sdílí s nimi informace a tím jim ukazuje, že jsou uživatelé její součástí – rozvíjí se interakce. Knihovna za pomoci aplikace systému social bookmarkintu a tagovacích systémů může pozorovat určité aspekty virtuálního chování členů dané sféry, poznávat uživatelské zájmy či oblíbená témata.

Vytváření seznamů zdrojů, jejich štítkování a sdílení vede k objevování nových a zajímavých informací. Zapojením se v těchto službách může knihovna získat relevantní tematické zdroje do svého fondu. Tyto zdroje pak případně dopomohou přilákat některé nové uživatele.

Sdílení odkazů na zdroje informací a jejich hodnocení uživatelskými klíčovými slovy (tagy) dává knihovně možnost získat přehled o případném využívání a oblíbenosti dokumentů v knihovním fondu i mimo něj. Knihovna se dozví, jaké tematické značení přidělují uživatelé jednotlivým zdrojům. Může velmi konkrétně vypozorovat zaměření toho kterého uživatele či skupiny uživatelů. Samozřejmě v mezích legislativy, která problematiku využívání osobních údajů upravuje.

Přestože výhody tagování jsou jasné a mnohé, přináší tyto systémy i určité zápory či nedostatky. Mezi největší problémy patří nekonzistentnost termínů, obecnost tagování, subjektivnost uživatele, absence hierarchie, jazykové kontroly apod.

Běžné funkce a možnosti tagovacích systémů:

• Nejpoužívanější tagy

• Nejnovější tagy

• Tag cloud

• Příbuzné tagy

• Moje tagy

• Předdefinované kategorie

• Vyhledávání

• Soukromé (utajené) tagy

• Sdílené tagy

Příklady realizace, popis, analýza

Katalog Beth – tagování

Beth je alternativní elektronický katalog knihoven FF, FSS a PedF MU. Umožňuje nejen studentům, ale i pedagogům podílet se na tvorbě a úpravě záznamů dokumentů, (anotace, recenze, poznámky, obsahy apod.). Lze vkládat nové záznamy informačních zdrojů (knih, webových stránek) a především je třídit dle vlastního uvážení – opatřovat štítky (tagovat). Za pomoci těchto tagů je možné jednoduše vyhledávat v katalogu (záznamech), sdílet a kategorizovat oštítkované obsahy katalogu. Štítky jsou přehledně zobrazovány, je možné lehce přecházet na obsahy opatřené zvoleným štítkem, a to za pomocí tagového mračna. Barevné rozlišení umožňuje opticky separovat osobní a veřejné štítky, stejně jako velikost písma tagu v mračnu poukazuje na četnost jeho použití v celém systému. Po kliknutí na daný tag je předložen seznam všech zdrojů opatřených tímto tagem.

Každý uživatel si na stránce vybraného libovolného tagu (přechod je možný např. kliknutím na tagové mračno) můžete tento tag nastavit jako soukromý a vytvářet si tak seznamy dokumentů, které vidí pouze on (soupisy literatury pro studijní účely, pro soukromou potřebu, seznamy knih k zakoupení apod.).

Jak již bylo částečně popsáno výše, charakter tagů v katalogu Beth může mít dvě podoby: • Tagy veřejné jsou vidět kýmkoliv, bez nutnosti přihlášení. Zobrazené jsou v tagovém mračnu, lze je použít jako parametr při vyhledávání a je možné je tudíž i sdílet s jinými uživateli. Barva vlastních vytvořených tagů je zelená, barva cizích veřejných tagů je černá.

• Tagy soukromé jsou k náhledu jen přihlášenému uživateli - zobrazují se v tagovém mračnu za pomocí červené barvy. Nejsou indexovány pro vyhledávání, a tudíž nejsou ani sdíleny. Soukromé tagy jsou využitelné pro vytváření soukromých seznamů zdrojů, které jiní uživatelé nemají vidět.

Každý nový tag je přednastaven jako veřejný, což znamená, že kdykoliv použijeme popis tímto tagem, zobrazí se k náhledu i pro ostatní uživatele, kteří jsou součástí systému. Změna na soukromý tag se provádí za pomoci odkazu „změnit tag na soukromý“ v levém horním rohu seznamu dokumentů, patřících k danému štítku. Tímto dojde k tomu, že takto označené štítky nejsou viditelné pro kohokoliv, resp. u katalogu Beth je toto nastaveno tak, že štítky nejsou viditelné pro nikoho kromě nás. Pozn.: ve větě výše jsem použil výraz „viditelné pro kohokoliv“, neboť některé tagovací služby umožňují nastavit, kteří uživatelé (např. jde o spolupracující skupinu či tematickou skupinu) mohou vidět naše osobní štítky.


Zhodnocení katalogu Beth

• Top nejpoužívanější tagy - NE

• Nejnovější tagy - NE

• Tag cloud - ANO

• Příbuzné tagy jiných uživatelů - NE

• Moje tagy - ANO

• Definování kategorií - NE

• Vyhledávání - ANO

• Soukromé (utajené) tagy - ANO

• Sdílené tagy – ANO

• Automatické doporučování podobných tagů - NE


Použitelnost: Pro svou jednoduchost není složité systém používat. Použití tagovacích funkcí je jednoduché a intuitivní. Lze plně využívat bez nutnosti návodu či instruktáže. Při tomto hodnocení se předpokládá.

Provedení: jednoduché a srozumitelné funkční i grafické provedení. Inovativní přístup: nepřináší žádný inovativní přístup v dané oblasti.

Využívání: systém využívám omezenou uživatelskou základnou, pro svou koncepci nelze mluvit o rozšířeném celosvětovém využívání s čímž ruku v ruce souvisí provedení, použitelnost i inovativnost systému.

Primární využití: štítkování a vyhledávání informačních zdrojů pro potřeby studentů i pedagogů, implementované jako rozšíření funkčnosti katalogu

Systém PennTags

PennTags je sociální bookmarkingový nástroj pro vyhledávání, organizování a sdílení oblíbených online zdrojů. Členové společenství Pensylvánské univerzity mohou shromažďovat a udržovat URL, odkazy na články v časopisech, a záznamy v online katalogu a ve video online katalogu. Po přidání zdroje je možné je ihned organizovat - přiřazovat tagy a sdružovat za pomocí tagů do projektů podle vlastních preferencí. PennTags slouží i jako úložiště pro různorodé zájmy a akademické komunity, a umožňuje lehce najít, za pomocí tagovacího systému, témata a uživatele. PennTags umožňuje přidat značky k vlastním příspěvkům, pomáhá uspořádat a vyhledávat.

PennTags poskytuje veškeré funkce, které byly popsány výše u katalogu Beth, mimo barevného rozlišení vlastních a soukromých tagů. Je možno tagy uspořádávat do kategorií a podle toho vytvářet i tagová mračna, vytvářet shluky oblíbených tagů. Je možno odebírat RSS kanály pro vybrané tagy, takže jakmile je určitý zvolený tag kýmkoliv použit (přidělen), RSS čtečka uživateli tuto skutečnost oznámí. PennTags poskytuje propracovaný systém pořádání vlastních položek a sbírek zdrojů za pomoci tagování a jejich sdílení, pokud uživatel tuto potřebu má. Každý nový příspěvek lze jednoduše vkládat a stejně jednoduše popisovat v rámci procesu přidávání (podobně jako v rámci katalogu Beth), stejně jako s jeho pomocí zadávat parametry pro vyhledávání v katalozích univerzitní knihovny.

Je možné sledovat štítek s pomocí XML. Lze sledovat i autora určitých tagů či jeho kategorie. Je možno využít široké nabídky souvisejících tagů, které jsou nám automaticky předkládány na základě určitých pravidel. Pokud označíme určitý obsah štítkem jablko a přidáme taktéž ovoce, vitamíny, pak jsou tyto tagy považovány systémem za související. Což znamená, že na každé stránce pro určitou značku (jablko) si uživatelé mohou prohlédnout i seznam ostatních souvisejících značek, které jsou používány na místech, kde se vyskytuje značka jablko. Stejně tak je možné vidět počet míst, jež jsou opatřena např. oběma značkami (jablko+ovoce či jablko+vitamíny) či více značkami (jablko+ovoce+vitamíny) a dokliknout se na taková místa. Toto umožňuje uživatelům najít nové relevantní zdroje a sdílet či cíleně prozkoumávat štítky ostatních uživatelů, najít nové související štítky apod.

Vhodné doplňkové řešení je i procházení PennTags podle URL, což mimo jiné následně souvisí i s využitím v rámci RSS.

Chceme-li zobrazit všechny příspěvky obsahující konkrétní značku, pak stačí zadat:

Obecně: http://tags.library.upenn.edu/tag/konkrétní¬_tag

Např.: http://tags.library.upenn.edu/tag/blondýnka


Chceme-li zobrazit všechny příspěvky obsahující více než jednu značku, pak zadáme:

Obecně: http://tags.library.upenn.edu/tag/tag1+tag2

Např.: http://tags.library.upenn.edu/tag/žena+blondýnka


Chceme-li zobrazit všechny příspěvky od jednoho uživatele:

Obecně: http://tags.library.upenn.edu/uživatel

Např.: http://tags.library.upenn.edu/martinčech


Chceme-li zobrazit všechny příspěvky od určitého vlastníka obsahující konkrétní značku:

Obecně: http://tags.library.upenn.edu/uživatel/tag

Např: http://tags.library.upenn.edu/martinčech/blondýnka


Lze si také nastavit zacílené kanály, které vás budou informovat o nových tagovacích procesech, zvolit lze i pro konkrétní značku či značky od konkrétní osoby apod. Každá URL (viz příklady výše) má svůj RSS kanál, proto lze jednoduše zvolené URL sledovat svou RSS čtečkou. Co se týká otázky zápisu značek, je každé klíčové slovo, které je odděleno mezerou, považováno za samostatný výraz, takže pokud je nutno napsat víceslovný pojem, lze použít spodní podtržítko či pomlčku mezi výrazy.

Zobrazit lze nejnovější tagy, tagy od vybraných uživatelů, předvolené kategorie tagů, zdroje označené vybranými tagy apod. Nabízeny jsou relevantní tagy, související klíčová slova, uživatelem použitá slova v minulosti, možnost kopírovat štítky jiného uživatele u určitého zdroje aj. Lze vkládat a štítkovat jakékoliv formáty zdrojů.

Plánovaný vývoj PennTags pro budoucnost: rozšířené statistiky služby, DOI, RDF, podpora pro importy, rozšíření grafických funkcí systému, užší provázání s delicious, EndNote, rtf, refworks, bibtext apod.

Nejoblíbenější tagy (jejich použití je minimálně 75x) jsou v oblaku v horní části hlavní stránky. Kromě toho, že je tagovací systém integrovaný do knihovnických Opaců a navázán na informační fondy, jeden z největších přínosů PennTags je pravděpodobně společné hledisko. Působí jako kolektivní úložiště pro akademické zájmy univerzitní komunity a sdílené značkování umožňuje efektivně rozvíjet vzájemný sociálně provázaný prostor.


Zhodnocení systému PennTags

• Nejpoužívanější tagy - ANO

• Nejnovější tagy - ANO

• Tag cloud - ANO

• Příbuzné tagy jiných uživatelů - ANO

• Moje tagy - ANO

• Definování kategorií - ANO

• Vyhledávání - ANO

• Soukromé (utajené) tagy - ANO

• Sdílené tagy – ANO

• Automatické doporučování podobných tagů - ANO


Použitelnost: spíše jednoduchá, je třeba si zvyknout a zorientovat se v systému. Tento fakt pramení z mnohem větší propracovanosti systému a z šíře nabízených služeb a možností.

Provedení: jednoduché a srozumitelné funkční i grafické provedení.

Inovativní přístup: přináší mnoho inovativních přístupů, které byly rozebrány v textu výše. Pamatováno je i na rozvoj celého systému PennTags, což předpokládá i neustálý rozvoj a zlepšování tagovacích služeb, provázání na další funkce systému a jejich následnou optimalizaci.

Využívání: ze statistik zveřejněných PennTags vyplývá, že tagovací služby využívá široká akademická obec, denně přibude 27 nových zdrojů, které mají v průměru 4 štítky. Systém je pro svou koncepci dosti zažitý, je uživatelsky přívětivý, což přispívá k velkému procentu využívání. Lze ho považovat za vzor nasazení uživatelsky orientovaných služeb do prostředí Opaců i univerzitní platformy. Jde mimo jiné o univerzitně-knihovnickou analogii delicious.

Primární využití: vyhledávání, štítkování, pořádání a sdílení informačních zdrojů pro potřeby studentů i pedagogů, implementované jako rozšíření funkčnosti v rámci univerzitních katalogů a informačních fondů.

Služba Delicious

Jak již bylo uvedeno výše, delicious byl inspirací při vývoji systému PennTags, není proto divu, že tento otec všech tagovacích systémů, má výše všechny výše popsané služby a funkce, kterými se honosí (oproti katalogu Beth) právě PennTags. Službu delicious popíšeme tedy spíše již doplňkově, neboť vesměs vše již bylo řečeno v rámci PennTags, pozornost bude zaměřena především na odlišnosti a specifika užívání a uživatelského prostředí.

Delicious používá nehierarchický kategorizační systém na bázi klíčových slov, ve kterém mohou uživatelé tagovat každou ze svých záložek libovolným počtem klíčových slov, které si sami určí dle obsahu. Stejně jako u PennTags je možné se podívat na záložky od všech uživatelů pro danou záložku (např. http://del.icio.us/tag/záložka). Opět je možné zobrazit tagy od určitých uživatelů, kategorizovat, zobrazovat předvolené výpisy tagů, síťové odznaky, používat RSS zdroje pro tagy apod. Vše je určeno k optimalizaci třídění, sdílení, vyhledávání, pořádání a procházení sbírek zdrojů.

Štítkování je na del.icio.us podstatou celého systému, proto je mu podřízeno veškeré zobrazování a vyhledávání odkazů. Delicious je postaven na propracovaném systému vyhodnocování přiřazených štítků, což přináší možnost vypočítávat a definovat, které odkazy (zdroje) určití uživatelé evidují a doporučují. Nejde však o diktát štítků, jde o podpůrnou funkci. Uživatel má plnou svobodu v tom si vybrat jakékoliv štítky, k nimž chce dostávat podobné odkazy, dle hodnocení systému. Vše je samozřejmě doplněno službami RSS kanálů. Systém jde dál i ve způsobech kategorizace (svazování tagů), pokud máme větší množství štítků či v jejich vyhledávání (prohledávání). Zobrazeno je, kolik uživatelů si určitý zdroj uložilo a jakými tagy jej opatřilo. Delicious, stejně jako PennTags umí vhodně poradit. Konzistence přidělování štítků je částečně ovlivňována našeptávačem. Nejen své, ale i cizí tagy lze filtrovat pomocí několika tagů současně, k nimž je nabízena opět určitá sada podobných tagů. Mohu posílat ostatním uživatelům či přátelům upozornění ke sdílení, či naopak zakázat veřejné prohlížení mých sbírek. Mezera mezi tagy je považována za oddělítko dvou různých tagů.

Del.icio.us nabízí aplikační rozhraní, díky němuž vzniká velké množství rozšiřujících aplikací (http://del.icio.us/help/thirdpartytools). Např. nástroj Bookmarks inSuggest umožňuje na základě souvisejících tagů doporučit stránky, jež by pro uživatele mohly být zajímavé. Rozšířené jsou i moduly pro tvůrce stránek (např. tagometr, savebuttons). Delicious pamatuje i na automatické štítkování formátů zdrojů (odkazů) – filetype.

Mračno tagů je defaultně řazeno podle abecedy. Lze upravovat nastavením zobrazení tagů, které byly použity x-krát (např. minimální použití tagu pro zobrazení definujeme na 10krát). Lze skrývat tagy nejen pro četnost použití, ale lze definovat, že nás nezajímají tagy, které nejsou svázány s další značkou-kami, což najde uplatnění tam, kde má uživatel již velké množství tagů. Takto lze i čistit své seznamy značek – promazávat.


Zhodnocení služby Delicious:

• Nejpoužívanější tagy - ANO

• Nejnovější tagy - ANO

• Tag cloud - ANO

• Příbuzné tagy jiných uživatelů - ANO

• Moje tagy - ANO

• Definování kategorií - ANO

• Vyhledávání - ANO

• Soukromé (utajené) tagy - ANO

• Sdílené tagy – ANO

• Automatické doporučování podobných tagů - ANO


Použitelnost: intuitivní ovládání, jednoduché uživatelské rozhraní, možnost uživatelského přizpůsobení a využití mnoha variant k dosažení uživatelského uspokojení a interakce.

Provedení: jednoduché a srozumitelné funkční i grafické provedení.

Inovativní přístup: neustálé doplňování a rozšiřování systému o nové funkce a moduly pro provázání s dalšími službami.

Využívání: celosvětově nejpoužívanější záložkovací a tagovací systém pro sdílené organizovaní zdrojů. Využití se díky rozšiřujícím modulům přesouvá do řady podobných či spolupracujících služeb a aplikací.

Primární využití: vyhledávání, štítkování, pořádání a sdílení informačních zdrojů bez ohledu na stanovení primární uživatelské základny.

Výběr nebo návrh realizace

Nejvhodnější řešení tagovacího systému, s ohledem na využití v rámci katalogu Beth , se jeví z výše uvedených právě systém PennTags. Důvody jsou následující. PennTags vychází velkou měrou ze systému del.icio.us, takže má většinu jeho funkcí a možností. Aplikace PennTags je navíc orientovaná či přizpůsobená na prostředí knihovnické a akademické sféry a tudíž koresponduje s charakterem Beth katalogu, resp. s jeho funkcemi či požadavky na funkčnost služeb. Proto doporučuji plnou inspiraci v koncepci i kvalitě služeb tagovacího systému PennTags. Služby, jejich výhody a možnosti použití i implementace byly již popsány výše, tudíž na ně, jakožto na návrh pro zlepšení katalogu Beth, tímto odkazuji.

Rozhodně by mělo dojít v případě katalogu Beth o rozšíření základních tagovací funkcí, jež jsou dnes standardem nejen ve specializovaných službách určených pro social bookmarking (tagování), ale i v blozích, na informačních serverech v katalozích knihoven apod. Jde především o funkce zobrazování nejnovějších tagů, možnost uskupovat a organizovat tagy do uživatelem navolených kategorií, z kterých lze lehce produkovat dané tagové mračno. Náhled na příbuzné tady jiných uživatelů by taktéž neměl chybět.

Vhodné by bylo implementovat i systém automatického doporučování podobných štítků či štítků, které jsou s určitým tagem u jiných uživatelů používány - to by mělo taktéž částečně přispět k větší konzistenci volených termínů. Alespoň v ostatních službách tohoto typu jsou právě k podpoře zvýšení konzistence hesel používány výše zmíněné funkce či postupy.

Vhodné je taktéž rozšíření o služby RSS odebírání změn u jednotlivých-uživatelsky zvolených tagů. Stejně jako odebírání RSS kanálů, jež by nás mohly informovat o veškeré štítkovací činnosti námi vybraných uživatelů. Neměla by tudíž chybět ani možnost ukazování souvisejících štítků, které zvolili jiní uživatelé a použili je pro označkování zdroje. Osobně bych taktéž ocenil zobrazování štítků, které byly použity společně s mnou vybraným tagem.

Výše popsané služby lze považovat za efektivní rozšíření katalogu Beth, záleží však na samotných provozovatelích systému, aby rozhodli, zda-li je vhodné navrhované změny realizovat. Katalog Beth není celosvětovou službou v měřítku např. delicious, což však neznamená, že by měl být ve svých funkcích pozadu. Vždyť se podívejme na možnosti, které přináší pro uživatele systém PennTags v ryze akademickém prostředí. Zde určitě katalog Beth nemá daleko od PennTags, tudíž i nároky na možnosti a funkce systému, v našem případě se nyní bavíme cíleně o tagování, by měli být podobné. Zde je zásadní otázkou to, zda uživatelé katalogu Beth plně využijí navrhovaná zlepšení a chtějí, aby určité změny byly realizovány.

Použité zdroje

http://delicious.com

http://www.milamira.cz/mira/internet/3-duvody-proc-vyuzivat-delicious/

http://certodej.mypublicsquare.com/view/o-v-znamu-tag-a

http://buzzmag.cz/budoucnost-tagovani-se-odehraje-na-flickru-01-05-2008/

http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_(metadata)

http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_editor

http://jankorbel.cz/2007/03/14/lesk-a-bida-tagovani/

http://www.diglib.org/forums/fall2006/presentations/winkler-2006-11.pdf

http://many.corante.com/archives/2006/06/10/penntags_when_card_catalogs_meet_tags.php

http://tags.library.upenn.edu/

http://knihomol.phil.muni.cz/katalog

http://www.library20.webnode.cz