Beth - přidané texty

Z WikiKnihovna

Tato stránka slouží jako závěrečná práce z předmětu Nové technologie v knihovnictví v jarním semestru 2009.

Upřesnění tématu

Přidanými texty v katalogu Beth rozumíme možnost rozšíření katalogizačního záznamu, jeho obohacení, o další typy metadat registrovanými uživateli katalogu – jde o popisná data přibližující obsah záznamu knihovní jednotky, dokumentu, která lze dále využít při vyhledávání, sdílení informací mezi uživateli, k citacím, k podpoře vzájemné komunikace atd. (dle typu daného textu). Přidá-li uživatel doplňující text k záznamu dokumentu (jehož záznam může též sám vytvořit), spolupodílí se tímto na jeho tvorbě, resp. na podobě samotného katalogu, čímž dochází k naplňování myšlenky Library 2.0 na úrovni kolaborace a orientace na uživatele. Protože ustanovení autorského zákona neumožňuje knihovnám u řady svých dokumentů e-publikaci fulltextu (v Beth přidání plných textů částečně řeší prezenční elektronická výpůjčka), mohou se stát konkrétní druhy přidaných (redukovaných) textů způsobem, jak obsah díla co nejvíce (nad rámec "běžně" používaných věcných selekčních údajů typu klíčová slova apod.) přiblížit. Které texty tedy mohou záznam obohatit?


V katalogu Beth jde o tyto texty:

 • anotace
 • recenze
 • referát/abstrakt
 • synopse
 • zadní strana přebalu
 • úryvek/ukázka
 • citát
 • obsah
 • úvod
 • předmluva
 • začátek první kapitoly
 • doslov
 • text na záložce
 • výpisky
 • poznámky
 • komentář


Přidat doplňující text lze také přímo ze záznamu dokumentu vložením externího odkazu - volba je v současné době nastavená na obsah, anotaci, recenzi a fulltext, přičemž fulltext je odkazovatelný výhradně ze záznamu! V ostatních případech záleží do jisté míry na uživateli, kam text přidá. Do záznamu je vhodnější vkládat např. soubory v pdf., které by nebylo možné indexovat v doplňujících textech nebo publikované recenze z důvodu autorského práva. Pro vlastní texty je zase vhodnější volba přidaného textu. Dále je možné záznam upravit o "jakýkoliv" jiný odkaz - lze využít např. pro texty, které nelze typově zařadit do stávající nabídky, pro informace o autorovi, odkazy na zvukové soubory, obrazový materiál apod.

Ukázka záznamu:

Z uvedeného výčtu a příkladu vyplývá, že uživatel může doplňující texty přejímat (přímo z dokumentu nebo i mimo něj – s uvedením zdroje, autora) i sám vytvářet a hodnotit, komentovat. Problémem může být výskyt bezobsažných či jinak nevhodných a zbytečných sdělení související s mírou svobody, která je editací umožněna, avšak bez níž by proměna katalogů OPAC nebyla prakticky uskutečnitelná. Jako u jiných typů služeb i zde je rozhodující zájem uživatele, tedy to, zda vůbec a jakým způsobem se do editace záznamů zapojí.

Pozn.: Ze strany knihovny může přidávání doplňujících textů probíhat též automaticky či formou spolupráce knihoven - např. s využitím služby Obálky knih. Služba se chce v budoucnosti kromě poskytování obrázků obálek orientovat i na přidané texty - anotace, recenze, hodnocení, obsahy apod. (až do úrovně plných textů).

Příklady realizace, popis, analýza

Další příklady systémů s přidanými texty:


Kritéria srovnávání:

 • množství a typologie přidaných textů
 • způsoby vkládání textů do systému


Katalog Vědecké knihovny v Olomouci

Katalog je obohacován částečnými nebo úplnými obsahy knih prostřednictvím služby Google Books externím odkazem na záložku "O této knize" - mimo bibliografický záznam knihy si lze prohlédnout obálku, anotaci, další odkazy z internetu a pod záložkou "Prohlédnout si tuto knihu" i vybrané ukázky z ní (pokud to umožňuje autorský zákon, lze získat i plný text). U vybraných knih jsou též vkládány naskenované obsahy ve formátu pdf. V úplném zobrazení záznamu knihy je tento text umístěn jako "Digitální objekt".

Ukázka záznamu:

Dále je možné "Přidat svůj názor na titul pro jiného čtenáře", tedy knihu ohodnotit a doporučit ji jinému uživateli – v tomto případě se už ale spíš než k popisu typu přidaný textu dostáváme do oblasti komunikace mezi uživateli systému. Částečné nebo úplné obsahy knih z Google Books a naskenované obsahy přidávají k záznamu do systémů jeho správci. Jediný uživatelský vstup představuje zmiňované přidání komentáře/názoru na knihu (včetně možnosti knihu oznámkovat).


Katalog nakladatelství Grada

Záznamy katalogu Grada přibližují tematické zaměření vydávaných knih v "ideálním případě" vyjma anotace (uvedené již v náhledu knihy) též výpisem z obsahu a ukázkami z textu formou listování na nové stránce – "Prolistuj tuto knihu". Pokud není obsah knihy uveden, bývá obvykle součástí textové ukázky, v níž se může objevit též zadní strana přebalu, úvod či začátky kapitol apod. – záleží na druhu knihy a jejím popisném provedení. Navíc se mohou objevit další informace k titulu typu "O autorovi" či "Získaná ocenění" (zejména druhý typ této informace je účelový a slouží předně pro podporu prodeje daného titulu - posloužil by stejně i na podporu výpůjčky...?).

Ukázka: 20. století české architektury


Srovnání záznamů: 111 her pro motivaci a rozvoj týmů

Porovnání, hodnocení

Prvky Library 2.0 realizuje Vědecká knihovna v Olomouci v systému Aleph. Veškeré úpravy a zásahy do systému (vyhledávání, obohacování záznamů, komunikace, hodnocení...) napomáhají proměně katalogu do podoby uživatelsky přívětivějšího online prostředí (výrazněji podporují zpětnou vazbu uživatele – hodnocení a komentáře...), avšak při dalších úpravách zaměřených nejen na přidané texty by se mohlo toto prostředí stát brzy nepřehledným – z tohoto důvodu se myšlenka tvorby vlastního katalogu takzvaně ušitého na míru dané knihovně a její komunitě jeví jako přijatelnější řešení. Z uvedeného hlediska je tedy katalog Beth pro uživatele mnohem zajímavější. Do katalogu lze vkládat různé množství různých typů textů - jako html text + odkazy na stránky a soubory z internetu (též je přidán odkaz na Google Books).


Více o spolupráci knihoven s Google Books:

Více o samotné službě Google Books:


Po textové a věcné stránce nejsou nezajímavé ani prezentace záznamů knihy v katalogu Grada. Díky tomu, že nejde o podrobný knihovnický popis díla, nepůsobí v něm přidané texty rušivě či "navíc". Též na listování v knize je prostor, avšak tento už není dán pro jakoukoliv zpětnou vazbu – knihy nelze nijak komentovat ani hodnotit a celá prezentace zůstává v kompetenci tvůrců katalogu, což je možná škoda (jinou cestou se vydal např. Knižní web, který uživatelské hodnocení umožňuje a informace o knize strukturuje pomocí záložek – viz Poirotova pátrání). V porovnání s Beth jde tedy o popis, který je více "přednadstavený", avšak nelze už dále dotvářet zvenčí.

Výběr nebo návrh realizace

Obecně lze říci, že přidané texty v katalozích uživatelé vítají, protože nabízejí bližší informace o obsahu dokumentu. Jejich řešení v Beth je dle mého názoru uživatelsky nejvstřícnější a má oproti jiným popisovaným systémům řadu výhod, a to po obou stranách hodnocení - množstvím a typologií přidaných textů, stejně jako způsobem jejich vkládání do systému.


Návrhy na zlepšení v Beth:

 • typologie přidaných textů je pro popis dokumentů dostatečně obsažná – možná by se dal ještě přidat text resumé pro popis článků z periodik (pozn.: sociální charakter přidaného textu by splňoval např. kooperativní abstrakt, tzv. koabstrakt)
 • vzhledem k množství přidaných textů by mohly být u některých jejích typů uvedeny popisky přibližující charakter textu – pro odstranění nejistoty kam jaký text napsat, pokud uživateli např. pojmy jako anotace či abstrakt splývají apod.
 • vytvoření návodu speciálně pro přidávání textů - řešilo by předchozí bod, taktéž by byla zdůvodněna dvojí možnost vkládání některých textů (do záznamu knihy X doplňujícího textu)
 • možnost přidaný text odebrat – např. dojde-li k přidání textu omylem (tímto je myšlen vlastní text, ne text přidaný jiným uživatelem) - vhodné pro opravu vzniklých chyb a duplicit u záznamu + též možnost odebrat volbu odkazu - např. pokud se změní obsah stránky či tato zanikne
 • u seriálů možnost propojení konkrétního přidaného textu napříč díly (horizontálně?) – aby se uživatel dostal např. z anotace prvního dílu knihy snadno na díl druhý atd. (viz To by se zvěrolékaři stát nemělo - Recenze)
 • možnost označit konkrétní přidaný text jako soukromý (podobně jako soukromé tagy) – pokud chce uživatel vložit k dokumentu text, který má hodnotu jen pro něj, popř. možnost zpřístupnit sdílení daného textu vybrané skupině uživatelů
 • přidat editor na formátování textů a volbu náhledu před odesláním


Provokativní otázkou, zda se tento způsob kolaborace (zejména spolu s možnostmi přidávaní záznamů knih či webových stránek do katalogu) nestane nakonec kontraproduktivním a neudělá z původně "systematického, ať už jakkoliv rigidního, knihovnického systému chaos", se sice na úplný závěr od technologického pohledu na věc odkloníme a dostaneme se do oblasti společenskovědní, nicméně v současné době zvané informační neméně důležité – tedy do oblasti vývoje a změn, do samotného okolí Beth jako takového...

Více viz Různé pohledy (extrémní) na Library 2.0: http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Library_2.0