Beth - navigace

Z WikiKnihovna

Tato stránka slouží jako závěrečná práce z předmětu Nové technologie v knihovnictví v jarním semestru 2009.

Upřesnění tématu

Navigace breadcrumbs je jedním z typů navigace na na www stránkách. Lze se také setkat s označením breadcrumb. Do češtiny se někdy překládá jako drobečková či drobková navigace. Název se odvozuje z pohádkového motivu o vyznačení zpáteční cesty pomocí drobků, což odpovídá principu, na kterém navigace breadcrumbs funguje.

Příklady realizace, popis, analýza

Navigace breadcrumbs má nejčastěji podobu horizontálního, v horní části stránky umístěného řetězce textových odkazů oddělených například znakem ">". Odkazy informují o aktuální lokaci a dříve navštívených odkazech zobrazených jako cesta nebo o pozici aktuální stránky v hierarchii webu. Slouží ke zlepšení orientace návštěvníka na webu. V některých případech se její funkčnost podobá funkci tlačítka "zpět" internetového prohlížeče.

Použití navigace breadcrumbs se dá rozlišit do tří typů:

1) Drobečky pozice (location breadcrumbs) znázorňují pozici aktuální stránky v hierarchii webu nezávisle na cestě, kterou se na ni návštěvník dostal.

2) Drobečky cesty (path breadcrumbs) ukazují cestu, kterou se uživatel na aktuální stránku dostal. Stejný obsah webu může mít různé drobečky, protože jiní návštěvníci mohli přijít jinou cestou.

3) Drobečky vlastností (attribute breadcrumbs) nesou metainformace produktu, jako je předmět, cena, kategorie, design nebo značka.

Zdroj: http://interval.cz/clanky/drobeckova-navigace-na-webu/

Význam navigace breadcrumbs roste s komplexností struktury www stránek. Dá se také říci, že pro statické stránky jsou vhodnější location breadcrumbs, pro dynamické (např. databáze) path breadcrumbs.

Příklady realizace v knihovnických katalozích:

Katalog v Kellogg Library, California State University San Marcos:

Soubor:Kellog Library.JPG

Toto je příklad nasazení location breadcrumbs v minimalistické podobě. Breadcrumb řádek odráží pouze polohu vůči homepage knihovny a vyhledávání v katalogu v něm není vůbec zohledněno.

Katalog Destiny, Wigwam Creek Middle School:

Soubor:Destiny.JPG

Navigace breadcrumbs je tady nasazena přímo v katalogu jako path breadcrumbs. Zachycuje výsledky vyhledávání a práci v katalogu. Použití path breadcrumbs v tomto případě ukazuje svoje nevýhody při delším pohybu v katalogu - breadcrumb řádek rychle roste do délky a ztrácí přehlednost. Za další nevýhodu lze označit to, že v breadcrumb řádku jsou zachyceny pouze tituly, které si návštěvník během vyhledávání zobrazil, zatímco zobrazení dílčích výsledků (např. po kliknutí na související předmětové heslo) se v řádku zobrazí jen jako "Heading Browse Result", což uživateli ve zpětné orientaci moc nepomůže.

Katalog Beth:

Beth.JPG

V katalogu Beth je navigace breadcrumbs implementována dvěma způsoby. Stav je popisován ke dni 27. 4. 2009.

1) Zpřesňování dotazu - attribute breadcrumbs

Soubor:Beth breadcrumbs1.JPG

Takto nasazená navigace breadcrumbs funguje dobře, pomáhá uživatům ve vyhledávání a během krátkého testování se neobjevil žádný problém.

2) Location breadcrumbs

Soubor:Beth breadcrumbs2.JPG

V tomto případě je funkce navigace breadcrumbs rozporuplná. V některých případech zobrazuje pouze aktuální pozici bez možnosti vrátit se (stránka Tagy). Návštěvník může také být zmaten názvy odkazů v breadcrumbs řádku, viz. stránka Návody nebo např. stránka Přidat. Odkaz na wiki v některých breadcrumbs řádcích je rovněž mírně zavádějící, protože wiki není přímo přístupná z menu a návštěvník o její existenci nemusí vědět. Dobře navigace funguje např. při proklikaní se do tagů uživatele. Stránka Výsledky naopak navigaci breadcrumbs vůbec neobsahuje. Při pohybu v katalogu je v breadcrumb řádku zobrazen název aktuálně zobrazeného titulu doplněný o znaky, které nejsou pro návštěvníka srozumitelné (viz. první obrázek z katalogu Beth výše).

Porovnání, hodnocení

Navigace breadcrumbs se dá rozhodně doporučit pro použití na www stránkách knihoven, kde může zjednodušit oriantaci a usnadnit uživatelům pohyb. V případě katalogů je situace složitější. Záleží především na typu katalogu. Implementovat navigaci breadcrumbs se doporučuje v případě, že katalog umožňuje zpřesňování dotazu, předmětové vyhledávání nebo třeba vyhledávání pomocí tagů. Navigace breadcrumbs tak umožní snadný návrat k předchozím krokům během vyhledávání. Zdroj: librarytechnology.org

Srovnání tří uvedených implementací navigace breadcrumbs ukazuje, že je vhodné ji zavést i do vyhledávání v katalogu a je vhodné použít location breadcrumbs, případně attribute breadcrumbs. Tomu odpovídá použití navigace breadcrumbs v katalogu Beth, kde je pro uživatele přínosná především během vyhledávání (attribute breadcrumbs). Příspěvek location breadcrumbs k lepší orientaci uživatele je prozatím rozporný, v některých případech funguje tato navigace dobře, v jiných můža návštěvníka spíše mást (stav k 30. 5. 2009).

Výběr nebo návrh realizace

Na základě analýzy navigace breadcrumbs v katalogu Beth lze vydat doporučení týkající se především sjednocení funkčnosti navigace breadcrumbs a navigačního menu:

- odkaz v breadcrumbs řádku by měl korespondovat s aktuální stránkou - katalog > hledat místo katalog > search, katalog > přidat místo katalog > title atd.

- navigace breadcrumbs by měla být přidána na stránku Výsledky.

- breadcrumb řádek by se měl upravit v případě wiki stránek (nebo úprava hlavního menu - přidání odkazu na wiki?)

- breadcrumb řádek při zobrazení vyhledaného titulu by měl být upraven tak, aby zobrazoval jenom název titulu

Zhodnocení experimentálního nasazení dopředného vyhledání (např. stránka Návody):

Domnívám se, že uživatelé jsou od breadcrumb navigace očekávají spíše klasickou "zpětnou" navigaci. Řádek ve formátu katalog > wiki > guide > [další - 8] (kde guide je aktuálně zobrazená stránka) mi připomíná spíše krokovou navigaci používanou např. při registracích nebo objednávce, která ukazuje, jaké kroky ještě chybí do ukončení procesu. Určitě by stálo zato změnit odkaz [další - 8] na něco srozumitelnějšího a více napovídajícího ohledně funkce (možná by postačily jen "další návody"). Obecně bych ale tuto funkčnost (tedy další "něco") očekával níže na stránce, např. odkaz na další návody pod návody již zobrazenými.