Beth - dostupnost dokumentů

Z WikiKnihovna

Tato stránka slouží jako závěrečná práce z předmětu Nové technologie v knihovnictví v jarním semestru 2009.

Upřesnění tématu

Téma dostupnost dokumentů úzce souvisí, navazuje na vyhledávání dokumentů. Většina uživatelů hledá dokumenty s cílem, aby je měli k dispozici pro další práci. Jedním z primárních hledisek při vyhledávání dokumentů je vedle relevance i jejich dostupnost, pokud možno v co nejkratší době a v různých formách.
Porovnávala jsem tedy poskytované informace a služby týkající se dostupnosti dokumentů ve vyhledávacích modulech automatizovaných knihovních systémů Aleph, Beth a Clavius z pohledu uživatelů. Systémy Aleph a Clavius jsem zvolila z důvodu, že jsou v současné době nejrozšířenějšími a nejpoužívanějšími knihovnickými systémy, Beth je naopak dostupný pouze v knihovně FF, FSS a PedF Masarykovy univerzity.

Příklady realizace, popis, analýza

Porovnávala jsem rozsah informací týkající se dostupnosti dokumentů v uvedených automatizovaných knihovních systémech nainstalovaných v konkrétních knihovnách, protože díky otevřené architektuře si mohou knihovny systémy částečně modifikovat podle svých potřeb - Clavius v Městské knihovně Tábor [1], systém Aleph v Krajské knihovně Pardubice [2], Beth v Ústřední knihovně FF MU [3].

Příklady realizace
Ukázka dostupnosti dokumentu (monografie)
Šanderová, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky

Clavius [4]
Aleph [5]
Beth [6]

Ukázka dostupnosti dokumentu (periodika)
Psychologie Dnes : časopis pro moderní psychologii, 2009, č. 6
Clavius [7]
Aleph [8]
Beth [9]

Ve vyhledávacích modulech uvedených systémů se po zadání dotazu do vyhledávacího formuláře zobrazí záznam dokumentu, který obsahuje údaje o dostupnosti. V jednotlivých porovnávaných systémech se liší rozsah údajů a jejich umístění.
V Claviu se explicitně zobrazí údaje o dostupnosti dokumentu v dané knihovně a odkazy na knihovny zahrnuté v REKS a SKATu, kde je možné v katalaogu těchto knihovoven ověřit dostupnost dokumentu. Možnost rezervace nebo využití služby MVS je dostupná až po přejití na katalogizační lístek dokumentu. Odkaz na katalogy knihoven na území ČR, JIB, CASLIN je k dispozici po rozbalení ikony označující druh dokumentu (KN - knihy, PE - periodika). Podle mého názoru není pro rychlou orientaci uživatele nejvhodnější, aby údaje o dostupnosti nebo odkazy na získání rozšiřujících informací byly umístěny na různých stránkách a v případě přístupu do JIB, CASLINu a dalších knihoven pod ikonou označující druh dokumentu.

V Alephu se po zadání dotazu na vyhledání dokumentu zobrazí možnosti, kde si můžeme ověřit jeho dostupnost - v dané knihovně nebo pomocí linkovacího serveru SFX v JIB, full text, www, na území ČR i v zahraničí. U periodik je odkaz SFX funkční i na stránce, kde jsou zobrazeny údaje o dostupnosti v konkrétní knihovně, což považuji za šikovné řešení, které usnadňuje rychlost hledání i orientaci.

V Beth jsou všechny odkazy týkající se dostupnosti dokumentů v konkrétní knihovně i odkazy na další vyhledávání umístěny na jednom místě a barevně odlišeny, stránka nepůsobí tak monotóně, je přehlednější. Toto přehledné řešení nabízí snadnější orientaci, rychlejší získání informací.

Porovnání, hodnocení

Pro porovnání úrovně dostupnosti dokumentů ve vybraných systémech jsem vymezila následující kritéria:

  • explicitní zobrazení informace o aktuální dostupnosti dokumentu s lokací v dané knihovně, případně na pobočkách knihovny, označení druhu výpůjčky - prezenční, absenční
  • předpokládaný datum vrácení dokumentu
  • možnost rezervace dokumentu
  • odkaz na službu MVS
  • hypertextové odkazy - odkaz na spolupracující internetová knihkupectví, vydavatelství, kde lze dokument získat, odkaz na dostupnost dokumentu v jiných knihovnách na území ČR, popřípadě v zahraničí, u seriálů možnost propojení na plný text,odkaz na EIZ, odkaz na dokument v e-formě
  • e-prezenčka (naskenované nejvyužívanější knihy z fondu, tyto materiály jsou kdykoliv dostupné prezenčně v knihovně)


Hodnocení na základě vymezených kritérií

Clavius
+
informace o dostupnosti v dané knihovně a lokace
možnost rezervace dokumentu
odkaz na službu MVS
údaje o dostupnosti dokumentu v jiných knihovnách, informace z knihoven v regionu (REKS) nebo knihoven , které poskytují záznamy do souborného katalogu uživatelů Clavius (SKAT
ověření dostupnosti dokumentu pomocí JIB, v CASLINu a v jiných knihovnách na území ČR


-
není uveden předpokládaný datum vrácení
není odkaz na EIZ,www, je uveden pouze odkaz na spolupracující internetová knihkupectví
dokument (monografie, periodika) není k dispozici v elektronické formě a ani není uveden odkaz, kde by bylo možno dokument v e-formě získat

Aleph
+
informace o dostupnosti v dané knihovně a lokace
uveden předpokládaný datum vrácení
možnost rezervace dokumentu
odkaz na službu MVS
linkovací služba SFX (propojení na JIB, informace o dostupnosti v zahraničí, na www, informace o možností získání full textu) [10]

-
dokument (monografie) není k dispozici v elektronické formě (e-prezenčka)


Beth
+
jako rozšiřující systém Alephu stejné "+" (viz výše)
e-prezenčka

Beth je v alternaci s Alephem uživatelsky nejpříjemnější, protože poskytuje nejširší škálu údajů o dostupnosti dokumentů. Jako jediný z porovnávaných knihovnických systémů poskytuje službu e-prezenčka. Informace o dostupnosti dokumentu v dané knihovně nebo odkazy na další možnosti ověřování dostupnosti jsou přístupné z jednoho rozhraní, uživatel nemusí rozbalovat další stránky, snadněji a rychleji se orientuje.
Vedle těchto pro čtenáře velmi užitečných služeb a informací má Beth i názornější vizualizaci dat, barevné rozlišení údajů, což zpřehledňuje záznam.

Výběr nebo návrh realizace

Podle mého názoru uživatelé ocení relevantní hypertextové odkazy, napojení na EIZ, protože dostupností dokumentů nemyslíme jen dostupnost v konkrétní knihovně, ale zároveň i v elektronickém prostředí. Knihovna by neměla být uzavřeným prostorem, uživatel by měl mít možnost výběru z více zdrojů, možnost získání a porovnání dostupných a současně relevantních dokumentů. Důležité jsou odkazy na dokumenty, články a webové stránky, které hledané dokumenty citují. Důležitým kriteriem je i okamžitá dostupnost, což v Bethu zajišťuje e-prezenčka. Z těchto důvodů považuji Beth jako rozšiřující katalog Alephu za uživatelsky nejvstřícnější.
Návrh na realizaci - knihovny by jako nadstandardní služby měly vybrané dokumenty převézt v souladu s autorskými právy do elektronické podoby (v Beth e-prezenčka), čímž by byl zajištěn jeden z hlavních požadavků uživatelů - okamžitá dostupnost a nevázanost na formu vzniku dokumentu.