Bertram C. Brookes

Z WikiKnihovna


Bertram C. BrookesB.C.Brookes.jpg
 
-
Datum a
místo úmrtí
10. červen 1991
Londýn
  -
  -
  Londýn
  britské
Vzdělání University College London
Pracoviště University College London, City University London
  Derek John de Solla Price Award
Známý pro práce o Bradfordově zákonu rozptylu, výzkumy infometrie, Základní rovnice informační vědy

Bertram C. Brookes (7. únor 1910 - 10. červen 1991, Londýn) byl vysokoškolský profesor a vědec v oblasti informační vědy. Patří mezi nejvíce citované autory v informační vědě a jeho práce jsou známy v mnoha zemích po celém světě.


Profesní život

Po skončení 2. světové války začal v roce 1947 vyučovat na katedře elektrotechniky na University College v Londýně. Zabýval se zde především komunikací, statistikou a prezentací technických informací. V roce 1966 přešel na katedru knihovnictví, archivnictví a informačních studií, kde působil jako profesor v oblasti informačních studií. Roku 1977 odešel z University College v Londýně a od té doby měl krátké akademické schůzky na různých univerzitách, například v roce 1979 na Univerzitě Knihovnictví a Informační vědy v západním Ontariu (University of Western Ontario School of Library and Information Science). V roce 1984 se stal se hostujícím profesorem na katedře informatiky City University v Londýně. Také se účastnil mnoha odborných konferencí.[1]

V roce 1966 na katedře knihovnictví, archivnictví a informačních studií měl původně vyučovat informační vědu, avšak tuto pozici odmítl, neboť popíral existenci informační vědy jakožto plnohodnotného vědního oboru. Svá tvrzení zdůvodňoval tím, že pro tento obor nejsou známy žádné teoretické základy. Toto však odstartovalo jeho výzkum v oblasti informační vědy a již v roce 1972 založil kurzy informační vědy. V roce 1975 pak na University College v Londýně zorganizoval první mezinárodní výzkum v oblasti informační vědy (IRFIS - International Research Forum in Information Science).[2]

Dílo

Ve svých publikacích se Brookes mimo jiné snažil vysvětlit, jak se liší informační věda od informačních studií a zkoumal teoretickou strukturu informační vědy. Zabýval se studiem infometrie, což je: „Vědní obor, který používá matematicko-statistických metod k popisu a analýze informačních jevů za účelem hledání jejich zákonitostí. Jako součást informační vědy se zabývá především kvantifikací informace, kvantitativní analýzou informačních toků a dokumentů apod.“ [3] Brookes tvrdí, že v případě analýzy infometrie jsou potřeba nové přístupy. Navrhl tedy logaritmické modely, neboť vnímaná kvantita informace logaritmicky souvisí s fyzickou kvantitou. Ve svých článcích se také zabývá Bradfordovým zákonem rozptylu.[4]

Ústředními koncepty informační vědy jsou podle něj informace a znalosti. Činnosti informační vědy rozděloval na praktické, tj. sběr a organizace znalostí, a teoretické, tj. kognitivní interakce mezi uživateli a veřejnými znalostními systémy. Tuto kognitivní interakci popsal v tzv. Základní rovnici informační vědy, která vyjadřuje, co se děje v mysli, když je člověk vystaven informacím. Rovnice je dána vztahem: K[S] + ΔI = K [S+ΔS]. K[S] vyjadřuje stávající strukturu poznání člověka, která se mění přírůstkem informace ΔI, tato změna má nějaký účinek, tzv. účinek modifikace ΔS. Stejné informace mohou mít různé účinky na různé znalostní struktury, neboť změna struktury znalostí závisí např. na vnímání, postojích a hodnotách. V podstatě jde o zachycení vztahu mezi objektivním a subjektivním poznáním, tedy zachycení informací, které daný člověk již zná, a toho, jak tyto pro něj známé informace ovlivní přijímání dalších informací.[5]

Význam pro informační vědu a knihovnictví

Jak již bylo napsáno výše, Brooksův význam pro informační vědu spočívá ve snaze vytvořit teoretickou struktury této vědy a především ve studiu infometrie. Jeho největším přínosem je pak studium Bradfordova zákona a vynález tzv. Základní rovnice informační vědy, která popisuje kognitivní využití informací.

V oblasti knihovnictví se snažil pomoci knihovnám, které po druhé světové válce procházely krizí související s obtížným šířením knih. Podle jeho názoru informační věda nepotřebuje být spojována s knihovnictvím, ale může knihovnám poskytnout různé užitečné techniky. Kritizoval knihovníky, kteří si přivlastňovali bibliometrii a trval na tom, aby i ostatní části informační vědy byly nezávislé a mohly být použity v řadě profesí.[6]

Ocenění

Bertram C. Brookes získal v roce 1989 spolu s československým informačním vědcem Janem Vlachým cenu Derek John de Solla Price Award, což je mezinárodní ocenění udělováno od roku 1984 na počest zakladatele scientometrie Dereka J. de Solla Pricea. Cena nemá žádnou peněžní hodnotu, ale její držitelé získají bronzovou medaili a certifikát.[7]


Publikace

Bertram C. Brookes je autorem velké řady odborných článků a knih. Jedním z nejznámějších děl je čtyřdílná publikace Základy informační vědy (Foundations of information science), která byla vydána v letech 1980-1981. Jsou zde popsány filosofické a kvantitativní aspekty informační vědy a její možný budoucí vývoj. Tato publikace byla přeložena do řady jazyků.

Pro ilustraci je zde nastínena hlavní myšlenka 1. části, která se zabývá filosofickými aspekty.

The foundations of information science: Part I. Philosophical aspects

Vydána v časopise Journal of Information Science , vol. 2, no. 3-4, pp. 125-133, 1980

Tato kniha se zabývá Informační vědou z pohledu filosofie, tj. autor se zamýšlí nad její hlavní úkolem. Tento hlavní úkol je v knize definován jako zkoumání objektivního poznání, které se do jisté míry odlišuje od knihovnického poznání. Objektivní poznání je zde označováno jako Popperian ontology.Zároveň se zde autor kriticky vyrovnává s tzv. Popper’s world. [8]

Další významná díla

Pro ilustraci jsou zde ještě popsána další jeho dvě díla, která podle webové služby Microsoft Academy search patří mezi nejcitovanější.

Obsolescence of special library periodicals: Sampling errors and utility contours

Vydáno v Journal of The American Society for Information Science - J AMER SOC INFORM SCI , vol. 21, no. 5, pp. 320-329, 1970

Tento článek se zabývá zastarávání periodik, které přijímají odborné knihovny. Autor zde přibližuje problematiku jejich zastarávání, a možnosti jak používání odborných periodik v knihovnách zefektivnit. [9]

Measurement in information science: Objective and subjective metrical space

Vydáno v Journal of The American Society for Information Science - J AMER SOC INFORM SCI , vol. 31, no. 4, pp. 248-255, 1980

Tento článek se zabývá prolínáním fyzického a tedy objektivního světa, se světem informace, tedy imaginárním a subjektivnějším. Tyto dva světy/prostory jsou nejen velmi odlišné, ale do jisté míry také podobné, protože se navzájem systematicky zakreslují. [10]

Bibliografie [11]

Seznam těchto děl je seřazen podle počtu citací, v žebříčku webové služby Microsoft Academy search.

Journal: Nature , vol. 224, no. 5223, pp. 953-956, 1969

Published in 1980.

Journal: Journal of Information Science , vol. 2, no. 5, pp. 209-221, 1980

Journal: Journal of Information Science , vol. 2, no. 6, pp. 269-275, 1980 

Journal: Journal of Information Science , vol. 3, no. 1, pp. 3-12, 1981

Journal: Library Trends - LIBT 

Journal: Nature , vol. 232, no. 5311, pp. 458-461, 1971

Journal: Information Processing and Management - IPM , vol. 20, no. 1-2, pp. 37-46, 1984

Journal: Journal of The American Society for Information Science - J AMER SOC INFORM SCI , vol. 29, no. 1, pp. 5-13, 1978

Conference: Research and Development in Information Retrieval - SIGIR , pp. 1-8, 1980

Journal: Journal of Information Science , vol. 6, no. 5, pp. 147-157, 1983

Publikováno v roce 1968.

Journal: Journal of The American Society for Information Science - J AMER SOC INFORM SCI , vol. 30, no. 4, pp. 233-234, 1979

Journal: Journal of Information Science , vol. 8, no. 1, pp. 19-24, 1984

Journal: Journal of Information Science , vol. 12, no. 1-2, pp. 45-51, 1986

Journal: Journal of Information Science , vol. 5, no. 1, pp. 49-51, 1982

Journal: Journal of Information Science , vol. 12, no. 1-2, pp. 15-18, 1986

Journal: Journal of Information Science , vol. 10, no. 4, pp. 173-175, 1985

Journal: Journal of Information Science , vol. 14, no. 4, pp. 233-236, 1988

Journal: Information Storage and Retrieval , vol. 6, no. 2, pp. 127-136, 1970

Journal: Journal of Information Science , vol. 11, no. 1, pp. 43-44, 1985

Journal: Journal of Information Science , vol. 8, no. 2, pp. 47-48, 1984

Journal: Journal of Information Science , vol. 12, no. 4, pp. 199-200, 1986

Journal: Journal of Information Science , vol. 10, no. 3, pp. 139-139, 1985

Journal: Journal of Information Science , vol. 6, no. 2-3, pp. 51-57, 1983

Journal: Journal of Information Science , vol. 8, no. 5, pp. 221-223, 1984

Journal: Journal of Information Science , vol. 5, no. 1, pp. 45-48, 1982

Journal: Journal of Information Science , vol. 5, no. 1, pp. 48-49, 1982

Journal: Journal of Information Science , vol. 10, no. 2, pp. 91-92, 1985

Journal: Journal of Information Science , vol. 11, no. 4, pp. 195-195, 1985

Journal: Journal of Information Science , vol. 8, no. 1, pp. 39-40, 1984

Journal: Journal of Information Science , vol. 6, no. 4, pp. 141-142, 1983

Journal: Journal of Information Science , vol. 9, no. 1, pp. 41-43, 1984

Journal: International Journal of Human-computer Studies / International Journal of Man-machine Studies - IJMMS , vol. 8, no. 1, pp. 121-122, 1976

Journal: Journal of Information Science , vol. 14, no. 1, pp. 63-64, 1988

Journal: Journal of Information Science , vol. 10, no. 1, pp. 47-47, 1985

Journal: Journal of Information Science , vol. 7, no. 1, pp. 39-41, 1983

Journal: Journal of Information Science , vol. 7, no. 3, pp. 131-133, 1983

Journal: Journal of Information Science , vol. 4, no. 4, pp. 135-135, 1982

Journal: Journal of Information Science , vol. 3, no. 6, pp. 297-297, 1981

 

Poznámky

 1. TAGUE-SUTCLIFFE, Jean. B.C. (Bertie) Brookes, 1910-1991. Journal of the American Society for Information Science [online]. 1992. vol. 43, issue 4. 273-274 [cit. 2015-05-12]. ISSN 0002-8231. Dostupné z: http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid&db=bth&AN=16803857&lang=cs&site=eds-live&scope=site
 2. SHAW, Alexandra. Comments on Bertram C. Brookes, recipient of the 1989 Derek de Solla Price award. Scientometrics [online]. 1990. vol. 19, no. 3-4. 153-155 [cit. 2015-05-12]. DOI: 10.1007/BF02095342. ISSN 0138-9130. Dostupné z: http://link.springer.com/journal/11192/19/3/page/1
 3. Infometrie. Databáze Národní knihovny ČR [online]. 2014 [cit. 2015-05-12]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=KTD&ccl_term=wtr%3Dinfometrie
 4. TAGUE-SUTCLIFFE, Jean. B.C. (Bertie) Brookes, 1910-1991. Journal of the American Society for Information Science [online]. 1992. vol. 43, issue 4. 273-274 [cit. 2015-05-12]. ISSN 0002-8231. Dostupné z: http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid&db=bth&AN=16803857&lang=cs&site=eds-live&scope=site
 5. TODD, Ross J. Back to our beginnings: information utilization, Bertram Brookes and the fundamental equation of information science. Information Processing and Management [online]. 1999. vol. 35, issue 6. 851-870 [cit. 2015-05-12]. DOI: 10.1016/S0306-4573(99)00030-8. ISSN 03064573. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0306457399000308
 6. TAGUE-SUTCLIFFE, Jean. B.C. (Bertie) Brookes, 1910-1991. Journal of the American Society for Information Science [online]. 1992. vol. 43, issue 4. 273-274 [cit. 2015-05-12]. ISSN 0002-8231. Dostupné z: http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid&db=bth&AN=16803857&lang=cs&site=eds-live&scope=site
 7. Derek De Solla Prize Award. ISSI 2015 [online]. 2015 [cit. 2015-05-12]. Dostupné z: http://issi2015.org/en/Derek-De-Solla-Prize-Award.html
 8. The foundations of information science Part I. Philosophical aspects. Journal of information science [online]. 2015 [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://jis.sagepub.com/content/2/3-4/125.abstract
 9. Obsolescence of special library periodicals: Sampling errors and utility contours. Wiley online library [online]. 2015 [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.4630210503/abstract
 10. Measurement in information science: Objective and subjective metrical space. Wiley online library [online]. 2015 [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.4630310404/abstract
 11. Bertram C. Brookes. 2013. Microsoft Academy search [online]. [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://academic.research.microsoft.com/Author/2724203/bertram-c-brookes

Externí odkazy

Brookes, Bertram C. Scopus [online]. 2015 [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7003465768&zone=. Seznam publikovaných článků Bertrama C. Brookese včetně abstraktů.