Bernská úmluva

Z WikiKnihovna

Autor: Lada Kadaníková

Klíčová slova: Bernská úmluva, ochrana práv, duševní vlastnictví, autor, autorské dílo

Synonyma: --

Související pojmy: mezinárodní právo, WIPO


Charakteristika

Bernská úmluva o ochraně lidských práv patří mezi jednu z nejvýznamnějších dohod, jež se zabývá ochranou práv k duševnímu vlastnictví. Tato mezinárodní dohoda, která byla za dobu své existence již několikrát upravována a revidována, je prvním dokumentem zajišťujícím ochranu autorských práv pro cizí státní příslušníky (v rámci podepsaných států)[1] a dnes slouží jako jeden ze základních kamenů českého i mezinárodního práva, co se řešení autorskoprávní problematiky týče.

Vznik a vývoj

Bernská úmluva byla uzavřena dne 09. září 1886 ve švýcarském Bernu. Její první doplnění proběhlo 04. května 1896, další revize pak následovaly 13. listopadu 1908 v Berlíně, 20. března 1914 opět v Bernu, 02. června 1928 v Římě, 26. června 1948 v Bruselu, 14. července 1967 ve Stockholmu a finálně v Paříži 24. července 1971.[2]

Československá socialistická republika byla ochotna smlouvu ratifikovat po pařížské revizi 1971, tudíž se její účinnost na našem území datuje až 11. dubnem 1980. Česká republika ji pak oficiálně přijala od svého vzniku 01. 01. 1993.

V dnešní době počet států, jež ratifikovaly tuto smlouvu, přesahuje 100 členů (včetně USA). Avšak nutno říci, že ne všichni členové přijali tuto smlouvu v tom samém znění.

Od roku 1967 se správou úmluvy zabývá Světová organizace duševního vlastnictví WIPO. Ta také vydává každoročně detailní seznam členů.

Obsah smlouvy

Úmluva zakládá vytvoření pomyslné unie, která bude složena ze států, jež podepsaly a přijaly tuto smlouvu. Občanům těchto států pak zaručuje dodržování autorských práv v rámci celé této unie a ne jen jejich rodných zemí, čímž se stala první smlouvou svého druhu.

Další problematikou, kterou dohoda řeší, je charakteristika pojmu autorské dílo. Autorské dílo je popsáno jako dílo zahrnující všechny „výtvory z literární, vědecké a umělecké oblasti, bez ohledu na způsob nebo formu jejich vyjádření…“ [3]

Co se týče zveřejnění děl, „uveřejněnými díly se rozumějí díla vydaná se svolením jejich autorů, ať již rozmnoženiny byly zhotoveny jakýmkoli způsobem, pokud nabídka takových rozmnoženin uspokojuje, s ohledem na povahu díla, přiměřené potřeby veřejnosti,“[4] přičemž pojmem rozmnoženina je zde chápan jakýkoliv obrazový či zvukový záznam. Autor musí dát pak svolení nejen k replikaci díla, ale i k jeho veřejnému šíření a sdílení (to je zakotveno v 9. článku 11 bis odst. 1).[5]

Dohoda dále chrání překlady děl, udává, jak správně citovat a jak zakomponovat úmluvu do vnitrostátního zákonodárství. Například také uvádí, že vlastnictví díla nemusí být nikde formálně registrováno, je dáno automaticky a automaticky je také chráněno minimálně po dobu padesáti let od smrti autora (netýká se však filmů a aplikovaného umění).

Celková exkluzívní práva, kterými se úmluva zabývá a jež chrání, pokrývají reprodukci, překlady, uvádění díla na veřejnosti, vysílání, použití v audiovizuální formě a také adaptaci díla.[6]

Smlouva také stanovuje určité výjimky, na které se autorská práva nevztahuj (např. denní zprávy, politické projevy, aj.)

Poznámky

  1. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. sa, 21. 4. 2011 [cit. 2011-05-18]. Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Bernsk%C3%A1_%C3%BAmluva_o_ochran%C4%9B_liter%C3%A1rn%C3%ADch_a_um%C4%9Bleck%C3%BDch_d%C4%9Bl>
  2. Sagit. Účetnictví, daně, právo [online]. sa [cit. 2011-05-18]. Nehmotné statky a práva k nehmotným statkům. Dostupné z WWW: <http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=151&typ=r&levelid=oc_185.htm>
  3. MICHÁLEK, Jakub. Jakub Michálek: Dokumenty [online]. 14. srpna 2009 [cit. 2011-05-18]. Bernská úmluva. Dostupné z WWW: <http://jmi.czweb.org/nove/data/152.pdf>
  4. MICHÁLEK, Jakub. Jakub Michálek: Dokumenty [online]. 14. srpna 2009 [cit. 2011-05-18]. Bernská úmluva. Dostupné z WWW: <http://jmi.czweb.org/nove/data/152.pdf>
  5. EUR-Lex [online]. sa [cit. 2011-05-18]. Opinion of the Advocate-General. Dostupné z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=cs&ihmlang=cs&lng1=cs,it&lng2=cs,de,el,en,es,fi,fr,it,lv,nl,sl,sv,&val=556415:cs&page=>
  6. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 2005 [cit. 2011-05-18]. MPO | Ochrana a vynucování práv k duševnímu vlastnictví v ČR | Ostatní mezinárodní dohody v oblasti práv k duševnímu vlastnictví. Dostupné z WWW: <http://www.mpo.cz/dokument6205.html>

Použitá literatura

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 2005 [cit. 2011-05-18]. MPO | Ochrana a vynucování práv k duševnímu vlastnictví v ČR | Ostatní mezinárodní dohody v oblasti práv k duševnímu vlastnictví. Dostupné z WWW: http://www.mpo.cz/dokument6205.html
  • Pieratt, Emmanuel. Vývoj evropského vydavatelského práva (s přihlédnutím k vydavatelské praxi ve Francii). Knihovna plus [online]. 2006, č. 1 [cit. 2011-05-18]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus61/pierrat.htm>. ISSN 1801-5948