Benchmarking

Z WikiKnihovna

Autor: Kateřina Kocábová

Klíčová slova: benchmarking, trh, management, organizace

Synonyma: ---

Související pojmy:

podřazené - konkurenční benchmarking, funcionální benchmarking, procesní benchmarking, zákaznický benchmarking, taktický benchmarking, benchmarking knihoven,…


Co je to benchmarking

Pojem benchmarking se v tomto významu poprvé objevil na počátku 80. let 20. století jako nástroj managementu firmy Xerox Corporation. Můžeme jej charakterizovat jako „soustavné srovnávání a hodnocení vlastních procesů, produktů nebo služeb s obdobnými aktivitami jiných institucí, které umožňuje realistické nastavení cílů a stanovení efektivních strategií, jejichž realizace umožňuje dosažení těchto cílů“.[4] Robert C. Camp, který stál u zrodu benchmarkingu a je jedním z vůdčích osobností této oblasti, definoval benchmarking jako "...hledání nejlepších postupů v podnikání, které vedou k vynikajícím výsledkům".[1]

Základní dělení

Konkurenční benchmarking

 • centrem pozornosti je produkt, tedy výkonnost přímých konkurentů;
 • uplatňován bývá mezi firmami produkujícími stejné výrobky a poskytujícími stejné služby;
 • nejnáročnější druh benchmarkingu


Funkcionální benchmarking

 • zájem se soustředí na několik nebo jedinou funkci organizace, např. poskytování služeb jednotlivých knihoven


Procesní (generický) benchmarking

 • předmětem zájmu jsou konkrétní procesy organizací, které provozují podobnou aktivitu, ale nemusí se jednat o konkurenty


Zákaznický benhmarking

 • srovnávání poskytovaných služeb s požadavky zákazníka


Taktický benchmarking

 • sleduje procesy v odlišných odvětvích


Podle místa uskutečňování výzkumu pak dělíme benchmarking na:

 • interní- srovnávání probíhá uvnitř jedné organizace mezi odděleními provozujícími podobné procesy a funkce;
 • externí- vyžaduje partnera pro srovnávání z vnějšku, jinou organizaci

Postup

 1. Výběr oblastí, které budou podrobeny benchmarkingu.
 2. Vypracování profilů služeb a navržení dat a ukazatelů.
 3. Sběr a zpracování dat.
 4. Analýza dat a identifikace silných a slabých stránek.
 5. Definice nejlepších praktických postupů.
 6. Navržení strategie pro optimalizaci procesů a služeb.
 7. Opakovaná analýza dosažených výsledků a optimalizovaných procesů.

Proč benchmarking

Benchmarking umožňuje firmám rychle identifikovat jejich silné a slabé stránky a díky porovnání s konkurencí zaručuje dokonalý přehled o tom, jak si daná společnost stojí na trhu. Cílem benchmarkingu není být nejlepší, spíše se jedná o podrobné zmapování organizace a její konkurence (nemusí se jednat vyloženě o konkurenci, může to být pouze jednoduše firma zabývající se podobnou činností) a vytyčení cílů, které povedou k čím dál lepším výsledkům. Pomocí benchmarkingu může tedy firma dosáhnout:

 • lepšího rozhodování (založeném na lepších informacích);
 • stanovení náročnějších cílů;
 • zvýšené spokojenosti zákazníků;
 • urychlení procesu změny;
 • úspor nákladů;
 • porozumění výkonnosti na úrovni světové třídy (World Class) apod.;
 • a v konečném důsledku zlepšení konkurenceschopnosti.

Global Benchmarking Network (GBN)

Global Benchmarking Network je mezinárodní síť národních benchmarkingových organizací, která byla založena v roce 1994. Jejím hlavním cílem je umožnit svým členům sdílet zkušenosti a znalosti z oblasti benchmarkingu a poskytování podpory v oblasti marketingu a propagace jednotlivých benchmarkingových center. Česká republika je členem této organizace od roku 2002, a to díky CŠJ (Česká společnost pro jakost).


Použité zdroje

 1. Benchmarking CSQ [online]. c2002 [cit. 2010-12-02]. O benchmarkingu. Dostupné z WWW: <http://www.benchmarking.cz/o_benchmarkingu.asp>.
 2. Global Benchmarking Network (GBN) [online]. c2009 [cit. 2011-12-02]. Dostupné z WWW: <http://www.globalbenchmarking.org/>.
 3. JIRÁSEK, Jaroslav A. Benchmarking a konkurenční zpravodajství : Souměření a soupeření. Praha : Profess Consulting, 2007. 120 s.
 4. RICHTER, Vít. Benchmarking knihoven. Čtenář : měsíčník pro knihovny [online]. 02/2009, 61, 2, [cit. 2010-12-02]. Dostupný z WWW: <http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2009-roc-61/02-2009/tema-benchmarking-knihoven-55-329.htm>.
 5. STRNAD, Jakub. Benchmarking [online]. Brno, 2008. 8 s. Seminární práce. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta. Dostupné z WWW: <https://akela.mendelu.cz/~xstrnad1/ima/Benchmarking-Jakub_Strnad_final.pdf> .
 6. VCVS Benchmarking [online]. c2005 [cit. 2010-12-02]. Dostupné z WWW: <http://www.benchmarking.vcvscr.cz/>.